Autorijders krijgen drie weken de tijd om hun auto „winterklaar" te laten maken RAAD WIL GEEN ONTBINDING VAN PACHTOVEREENKOMST Straatnaamgeving WERU WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Zaterdag plaatsing van de nieuwe VREDEPAAL PEEL EN MAAS /«beurs lsVE«NLO I 13031 rilPKHflllMT.HilPI Feestelijk besluit van 60 jaar Ysseisteyn Gemeentelijke soc. dienst voor 80.000 opgelicht H. Thijssen verlaat het Boschveldcollege d'ouwe moestuin Tonnenlijntje kost geen tonnen meer Vogeltentoonstelling VRIJDAG 30 OKTOBER 1981 Nr. 44 HONDERDENTWEEDE JMRGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY BROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15r Zaterdag 31 oktober 's morgens om II uur zullen de burgemeesters van Ba- el, Oploo, Vierlingsbeek en Venray jgenhandig het gat graven waarin de redepaal te eeuwigen dage zal moeten jijven staan als symbool van een [ijvende vrede tussen deze vier ge- jeenten. Met het plaatsen van deze officiële, oor de V.V.V. Venray geschonken outen paal met inscripties wordt dan fficieel een einde gemaakt aan eeu- tnlange twisten tussen de vier ge- leenten over het bezit van peelgrond in e uiterste noordwesthoek van Venray. PROGRAMMA De burgemeesters graven het gat uct op de plaats waar de drie gemeen- •n Bakel, Oploo c.a. en Venray elkaar gken. Omdat ook Vierlingsbeek vroe- jer bij de twisten was betrokken, zal burgemeester van Heusden van Vicrlingsbeek zijn collega's bijstaan. Tegen elf uur komen de schutterijen n gilden van Bakel, Oploo, Overloon Vierlingsbeek) en Venray samen bij de luw in de Schepersstraat (Vanuit 'enray/Vredepeel: Twistweg volgen, iver het afleidingskanaal eerste weg Inks tol aan het M.O.B.-complex tips). De bevolking van Vredepeel brengt levredepaal met kar en paard - geës- orteerd door de beide Venrayse schut terijen Het Zandakker Gilde ,,St. Jan" tn„Sint Anna" Gilde Het Eind - over le weg ten noorden van het afleidings- lanaal (vanaf de Vredeweg) naar het lefensiekanaal waar waarschinlijk een oodbruggetje wordt aangelegd. Aan de overzijde staat de Venrayse randweer, die de paal over het water eft en hem in het door de burgemees- ersgegraven gat laat zakken. Sappeurs an ,,'t Zandakker" houden de (ere-)- iachi en vendeliers van de vier schutte- ijen brengen een vaandelgroet Daarna trekken de schutterijen, de nodigden en alle inwoners van redepeel naar het Gemeenschapshuis, raar zij op erwtensoep worden gctrac- ttrd. VREDEPEEL A.S. WOENSDAG OP TELEVISIE Woensdagavond 4 november om zeven uur zal in het N.O.S.- televisieprogramma ,,Van Ge west tot Gewest" gedurende twaalf minuten aandacht worden besteed aan Venray's kleinste kerkdorp Vredepeel. Aanleiding hiertoe is het plaat sen van de vredepaal in de uiter ste zuidwesthoek van de gemeen te door de burgemeesters van Bakel/Milheeze, Oploo/St. An- thonis, Vierlingsbeek en Venray op zaterdag 31 oktober 's morgens om elf uur. Presentator Huub Mans, ca meraman Gé Arts en geluids technicus Harry Cooymans heb ben vorige week donderdag en vrijdag reeds een aantal opna men in Vredepeel gemaakt om de kijkers een idee te geven van het leven van alle dag in dit zesen twintig jaar geleden door minis ter S. Mansholt gestichte ontgin ningsdorp. Er zijn gesprekken gevoerd met inwoners, die de ontwikke ling van begin af aan hebben meegemaakt, zoals de heer G. Muysers, die destijds lid was van de z.g. Peelcommissie, de heer C. Huys, het raadslid mevr. G. Huys-vanEnckevort, de rector van Vredepeel en oud-gemeente- secretaris Henk Vorst, die des tijds zeer veel heeft gedaan voor de stichting van dit laatste kerk dorp. Ook toevallige ontmoetingen, zoals met de Buurtbus, zijn op de film vastgelegd. Wat uiteindelijk in de uitzen ding wordt opgenomen is een puzzel, die Huub Mans moet oplossen. Hij moet komende maandag en dinsdag de vorige week opgenomen honderden me ters film plus de zaterdag a.s. op te nemen stukken in de Hilver- sumse studio knippen, plakken en van een tekst voorzien om er een voor heel Nederland interes sant geheel van te maken. Betrouwbaarheid en kwaliteit een abonnement waard De politiekorpsen van Venray, Horst en Deurne zijn voornemens in de laatste week van november grootscheepse con troles te gaan houden op het snelverkeer dat in en door deze gemeenten rijdt. Het RAMEN en ROLLUIKEN BESTELLEN BELLEN 04780-88247 04709-4044 Langstraat 3 Venray is de bedoeling dat banden, uitlaat, ver lichting en de richtingaanwijzers aan een visueel onderzoek worden onder worpen. Dit om geen te grote stagnaties te krijgen bij die controles. Constateert de politie echter dat een of meer van de genoemde onderdelen niet in orde zijn, dan volgt onherroepe lijk een verbaal. Een een verdere strenge controle ,,op de brug" is dan helemaal niet uitgesloten. Op dit voornemen van de politie korpsen, hebben de garagehouders in die gemeenten ingehaakt met een drie weekse „stunt" om alle auto's gratis aan een onderzoek te onderwerpen. Zij beperken zich daarbij niet tot de ver lichting, de banden, de uitlaat en de richtingaanwijzers alleen. Ook het koelsysteem, de remmen, de onderbouw en de stuurinrichting worden bij deze „veiligheidscontrole" betrokken. En dat kost de autorijder niets! Dat is ser vice van ruim 25 garagehouders, waar onder ook bedrijven uit Wanssum, Blitterswijck, Vierlingsbeek en Over loon. In die plaatsen wordt weliswaar eind november geen extra strenge con trole gehouden, maar men is er zich van" bewust, dat veel autorijders uit die plaatsen ook in Venray komen. En men wil niet dat hun klanten onverwacht in een controle rijden. De garagehouders gaan nog verder met hun service. Zij willen ook op de zaterdagen 7 en 14 november hun be drijven open houden om controles te kunnen verrichten. Van elke controle-inspectie ontvangt de auto-eigenaar een voorgedrukt for mulier, waarop aangetekend wordt, welke controlepunten in orde zijn en welke zouden moeten worden hersteld, verbeterd of vervangen. Tot dan behoeft men z'n portemonnaie niet voor de dag te halen. Zelfs het juist afstellen van de verlichting gebeurt gra tis. Maar, moeten er wat nieuwe lamp jes in, of moeten de ruitenwissers ver vangen worden, of de uitlaat opnieuw bevestigd worden, ja, dan moet men natuurlijk de kostende prijs betalen. En als men die kleinigheden liever zelf op knapt, dan zal geen enkele garagehou der daar wat over zeggen. Laat men het garagebedrijf echter de zaak in orde maken, dan wordt zulks op het bewuste formulier aangetekend en dat heeft dan ook weer zijn voordelen! "Bij de a.s. politiecontroles kan men dan dat formulier laten zien, en is men van wellichtveel ongemak verschoond. Want bedenk wel, dat op de „onmoge lijkste tijden" gecontroleerd gaat wor den; zelfs 's nachts. Natuurlijk is men helemaal niet ver plicht zijn auto in een garage te laten onderzoeken. De doe-het-zelvers staan heden ten dage nergens meer voor - dus men mag gerust zijn auto zelf winter klaar maken. Maar we zouden ze wel willen adviseren, laat in 'n garage vei ligheidshalve toch uw auto maar even controleren. Als de politie U om welke redenen dan ook, van de weg haalt, zijn de kosten veel en veel hoger. Men moet deze auto-inspectie niet vergelijken met een veiligheidsinspectie van de V.V.N. - Veilig Verkeer Neder land, of met een auto-inspectie zoals de ANMB die uitvoert. Die zijn natuurlijk veel verdergaand. Het gaat hier ge woonweg om een gecombineerde plaat selijke aktie. Niet met het doel de auto bezitters op kosten te jagen, maar spe ciaal om de veiligheid van het (plaatse lijke) verkeer te bevorden. Dat, mede met het oog op de koude, gladde, mis tige en gevaarlijke verkeerssituaties, die in de winter ontstaan. De garagebedrijven beginnen met hun aktie a.s. maandag. jVN^TEItl O CONCERT GEBOUW f „DEPRINS" I Kaldenkerkerweg vrijdag zaterdag In mei van dit jaar kocht de gemeente in het bestemmingsplan „De Witte Vennen" te Oostrum een perceel grond, dat was verpacht aan ene heer Kusters te Oirlo. Zoals te doen gebruikelijk wild^tf' b. en w. deze pacht ontbinden, zodat^ grond te allen tijde voor industrievesti ging beschikbaar zou zijn. Met de pachter zijn onderhandelingen gevoerd en in principe was men tot een overeen komst geraakt. De gemeente zou 80.000 gulden bedrijfsschade vergoe den, In de commissie voor openbare werken, waar dit voorstel reeds eerder aan de orde kwam, kon men zich er mee verenigen. De raadsleden hadden kennelijk het zorgelijke rapport over het gemeentelijk grondbedrijf nog in hun achterhoofd, en schaarden zich ditmaal niet achter het voorstel van b. en w. Goed verstopt op een zolder van een boerderij „ergens" in Vredepeel staat de nieuwe Vredepaal te wachten op hel moment waarop hij door 4 burgemees ters zal worden geplaatst, daar waar hi] hoort te staan. Het is een driekantige eiken houten paal met de inscripties Venray, Bakel en Oploo. Vierlingsbeek wordt niet genoemd omdat deze ge meente niet meer aan de Vredepaal grenst. Maar omdat Vierlingsbeek nauw betrokken is geweest bij de Peeltwisten, zal burgemeester G. van Heusden van die gemeente toch met zijn drie colle ga's meewerken aan het graven van het gat waarin de paal komt te staan. Onze lezers zullen zich herinneren dat het gemeentelijk grondbedrijf veel te veel grond in bezit heeft alleen al voor 50.000.000,in de diverse bestemmingsplannen. Dat kost kapita len aan financiering. En de raad was niet bereid daar alsnog 80.000,— aan toe te voegen. De heer Janssen (VVD) zou van de wethouder wel eens de motivaties willen vernemen, waarom juist nu nog tot pachtontbinding moet worden overge gaan. De heer Reintjes verwachtte zelfs geen industrie die deze pachtontbinding noodzakelijk maakt. En omdat de pachter ook na de pachtontbinding de grond blijft bewerken en huurt van jaar tot jaar, is die ontbinding helemaal niet nodig. Zijn fraktie vond de vergoeding ook aan de bijzonder hoge kant. Ook de fraktie Samenwerking - bij monde van de heer Truyen - was unaniem van mening, dat men daar nu niet aan moest beginnen. Als de grond nodig is, is dat nog tijd genoeg. Wethouder Loonen kon feitelijk weinig anders ter ondersteuning van het voorstel naar voren brengen, dan te stellen, dat deze handelwijze tot op heden te doen gebruikelijk was. Men heeft die grond nodig voor een eventuele doortrekking van het beruch te spoorlijntje, zo er 'n industrie zou komen die 'n spoorlijn beslist moet hebben. De heer Reintjes vond dat allemaal wel waar, maar irgeval van een noodgedwongen pachtontbinding heeft men ongeveer een jaar nodig. Diezelfde termijn heeft 'n fabrieksdirectie ook nodig aan bouwplannen en voorberei dende werkzaamheden. Wat hem be trof, durfde hij dat risico'lopen. De heer Konings herinnerde er aan, dat de commissie voor openbare werken eerst haar fiat heeft gegeven, en nu in eens helemaal tegen is Die opmerking ontlokte prompt de nodige reakties. L. Janssen: ik zat er toen niet in; Reintjes: we zijn kennelijk te voorbarig geweest; Truyen: nu we de toestand beter kennen mogen we onze mening wel veranderen. Ambtshalve moest de voorzitter nu dit voorstel in stemming brengen. Alle raadsleden waren tegen, alleen de wethouders stemden voor maar het was dan ook hun eigen voorstel.... Deze week heeft de gemeenteraad zonder veel plichtplegingen aan bijna 30 straten 'n naam gegeven. Het gros daarvan is gelegen in plan Landweert, waar men kruidennamen in alfabetische volgorde blijft geven. Men schrikt niet terug voor de meest vreemde straat namen als Kaardebol, Kattestaart, Kleine Klis, Kluwenklokje enzovoorts enzovoorts. KRUISSTRAAT Wel hadden enkele raadsleden pro blemen met het veranderen van een stukje Kruisstraat (vanaf de Zuidsingel) in de Antoniusstraat. De vroegere St. Antoniusstraat heeft 'n omlegging jekregen, en dat stukje Kruisstraat sluit daar nu precies op aan. Bovendien is de eigenlijke Kruisstraat daar ter plekke door enkele groenstroken afgesloten. Ook was er 'n brief van vele veront ruste buurtbewoners, die tegen de naamsverandering waren. De voorzit ter, burgemeester Defesche, meende dat er van een misverstand sprake was. Aan dat kleine stukje straat staan slechts drie woningen. De heer Konings (pvdA) dacht er echter anders over. Volgens hem willen al die mensen de zaak laten zoals ze is. Hij stelde voor deze straatnaamgeving maar te verdagen en eerst eens overleg te plegen met die bewoners. Overigens vond hij het niet netjes, dat de belanghebbenden deze voorgenomen naamsverandering uit Peel en Maas moeten vernemen. LET OP ONZE ONROEREND GOED AANBIEDINGEN IN DEZE KRANT Stationsweg 7b Venray Tel. 04780-85958 Ook Mevr. Poels-Peters zou het eleganter gevonden hebben, indien men eerst met deze mensen was gaan praten. Het voorstel van de heer Konings, om met de naamsverandering te wachten, kreeg geen steun van de andere raads leden. Maar in de notulen zal in ieder geval genoteerd worden dat de PvdA- fraktie tegen was. RECORDS Amper is in Venray 'n record tokkelen gevestigd of een nieuw record diende zich aan. Ditmaal dan een record in vergadertijd. Bij de Venrayse gemeenteraad zijn we toch wel het een en ander gewend. Vergaderingen van vier uur en (veel) langer zijn geen uitzondering. Maar deze week maakten de dames en heren raadsleden van een vergadering, met toch nog altijd 20 agenda punten, een sneltreinvaart. In amper 45 minuten kon de voorzitter voor de laatste keer zijn hamer op de tafel doen neer komen. In zekere zin was het eveneens een record in ieder geval een uiterste zeldzaamheid dat de raadsleden unaniem tegen een voorstel waren van b. en w. We kunnen ons niet zo gauw herin neren wanneer zelks nog eens het geval was. Gewoonlijk krijgen b. en w. voldoende steun bij hun voorstellen. Dat gebeurde deze week dan eens niet. De raad voelde er niets voor de gemeente lijke financiën nog eens extra te belasten door ontbinding van een pachtovereenkomst. Middenstand en de verenigingen van Ysseisteyn hebben eind vorige week, met het houden van een korte, maar daarom niet minder effectvolle exposi tie en manifestatie, een punt gezet achter de herdenking van 60 jaar Yssei steyn. Terugblikkend kon de dorpsraad- voorzitter H. Philipsen met genoegen en tevredenheid terugzien op dat wat in het kader van dit jubileum allemaal is gebeurd. Door een druk op de knop stelde burgemeester Defesche het „verkeers licht" op groen, ten teken dat deze tentoonstelling was geopend. Hij sprak de wens uit dat Ysseisteyn nog lang niet aan een pensioen toe is, integendeel, een verre en gezonde toekomst tegemoet gaat. De inwoners van Ysseisteyn die 60 jaar onafgebroken in dit peeldorp- ge woond hebben, werden extra in het zonnetje gezet. Eerste verkoopdag kinderpostzegels op dinsdag 10 nov. In verband met bouwwerkzaamheden op het postkantoor, staat de stand van de Kinderpostzegel-verkoop en kaarten tijdelijk in de Ned. Credietbank, Patersstraat. De opbrengst van zegels en kaarten komt ten goede aan lichamelijk, geestelijk en sociaal gehandicapte kin deren in binnen- en buitenland. De Kinderzegels staan dit jaar in het teken van het internationale jaar van gehandicapten. Vanaf eind november is de verkoop plaats weer in het postkantoor. Een Venrayse vrouw heeft kans ge- zieh om in vier jaar van de gemeente lijke sociale dienst uitkering te ontvan gen tot een bedrag van 80.000 gulden. Zij ontving die uitkering omdat zij geen inkomen zou hebben, maar een onder zoek heeft uitgewezen dat zij in die tijd, dat aan haar een uitkering werd ver strekt, gewoon in loondienst werkzaam was. De gemeente vordert nu dat bedrag terug en de vrouw zal strafrechterlijk worden vervolgd. Per 1 november 1981 gaat H. Thijs sen met pensioen. Het Boschveldcollege verliest in hem een markante persoon lijkheid, die de school meer dan 31 jaren als wiskundeleraar, waarvan tevens 14 jaren als conrector, heeft gediend. Daarvóór was Thijssen al een tiental jaren werkzaam bij het lager onderwijs en bij het U.L.O. Vele jaren combineerde hij een dag taak met zijn eigen avondstudie en later met werkzaamheden aan een avondop leiding voor leerkrachten. Maar al onderwierp hij zichzelf aldus aan een strenge arbeidsdiscipline, voor de leer lingen is hij steeds de milde leraar geweest, die, met zijn eigen gevoel voor humor, ook de wiskunde tot een vak voor gewone mensen wist te maken. In 1975 is hij al uitbundig gefêteerd bij gelegenheid van zijn 25-jarig school- jubileum. Daarna is Thijssen dóórge- gaan. En terwijl het onderwijs ver nieuwd moest worden, totaal andere generaties leerlingen aantraden en hij zelf ouder werd, is hij er toch in ge slaagd zijn lessen sprankelend te houden zowel voor de brugklassers als voor eindexamenkandidaten. Op vrijdag 6 november a.s biedt de school een afscheidsreceptie aan van 16.00 tot 17.30 uur in de bibliotheek van het Boschveldcollege. Velen zullen van die gelegenheid gebruik willen maken om Thijssen nog vele gezonde jaren toe te wensen. speciaalzaak voor groenten en fruit grotestraat venray tel. 04780-80857 Zoals reeds eerder gemeld, had de gemeente Venray goede hoop verlost te worden van de garantiebijdrage voor het instandhouden van het spoorlijntje vanaf Station Oostrum naar het indus trieterrein De Witte Vennen. Inmiddels zijn de onderhandelingen tussen Gemeente en de Ned. Spoorwe gen met succes bekroond. Venray hoeft jaarlijks geen tweehonderdduizend gul den meer te betalen. Wel moet de gemeente voor het onderhoud e.d. van de stamlijn zorgen. Dat kost dan nog ƒ30.000,- per jaar. Omdat ook de garantie voor een minimaal aantal wagons is komen te vervallen, spaart de gemeente dit jaar al enkele tienduizenden guldens. Als op 1 juli volgend jaar de garantiesubsidie komt te vervallen, bespaart de gemeente in dat jaar bijna 150.000,-. De daar op volgende jaren, wanneer dus hele maal geen garantie meer betaald be hoeft te worden, is de besparing circa 175.000,— per jaar. Overwogen is nog, om 't spoorlijntje maar op te doeken, doch de gemeente wil liever 30.000,- betalen, omdat men daarmee de mogelijkheid behoudt, industrie aan te trekken welke beslist een spoorwegaansluiting nodig heeft. Dit weekend, vrijdag, zaterdag en zondag, is er in zaal Sijbers, Merselose- weg 36, een onderlinge tentoonstelling van kanaries, bastaarden, exoten en tropische vogels. De organisatie is in handen van volièrevereniging „Vogelvriend" Iedere belangstellende is van harte Welkom.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1