Gemeente bezit voor 50 miljoen gulden grond in de diverse bestemmingsplannen YSSELSTEYN LEEFT" j Museum open op 11 december Actie door slechte fietspaden? MODEHUIS EX Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Open huis bij politie groot succes PEEL EN MAAS f 6000.-- voor kinder dagverblijf Behalve aan landerijen en bossen handelsexpositie en verenigingenmanifestatie 99 NU 575,- dom melskens Bassisschool DE VLASWEI in Landweert d'ouwe moestuin Briljanten professiefeest WELLFARE IRIJDAG 23 OKTOBER 1981 Nr. 43 HONDERDENTWEEDE JAARGANG PEEL EN MAAS llTGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY lOTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 28 ct, per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO IV De open dag welke door Venrays olitie werd georganiseerd om de Ven- iyse burgers eens te laten kijken innen het nieuwe politiebureau is een root succes geworden. Vele honderden urgers schuifelden door het gebouw en «en zich dank zij de inzet van vele rijwilligers van de politie deskundig oorlichten. Vooral waren de politie- jensen blij dat zoveel burgers zich rilden laten voorlichten over de crime •revention, welke in een overzichtelijke land voorlichting gaven over de nisdaadbestrijding. Vooral de beveili- jngtrok grote aandacht. En natuurlijk mocht niet vergeten rorden de stand waarin de politie aan lacht vroeg voor de vele oorlogssouve- iers, welke nog steeds in onze regio tvonden worden, van gewone geweer- aironen tot de zwaarste landmijn, ranaat of bom. Als de politiemensen trdken dat men nu ook braaf die oor- gssouveniers laat liggen, dan heeft die and zijn waarde bewezen. Het kon ook niet anders of er was ook een stand over de flora en de fauna, ijarin aandacht werd gevraagd voor de gropersattributen. Dat ook belangstelling uitging naar fe meidtafel, de trots van de politie, ras eigenlijk vanzelfsprekend. Maar K>k de cellengangen werden bekeken en ihet bijzonder de isoleercel. Al met al een geslaagde open dag, relke jammer genoeg om 5 uur een inde moest nemen en de belang- tellenden het verzoek kregen van de Kede gelegenheid gebruik te maken. )ie gelegenheid is a.s. zaterdag en dan ok weer van 10 tot 5 uur. Vrijdagavond brachten de ambtena- n in dienst van de gemeente een ezoek aan het nieuwe politiebureau. Indien er nog verenigingen zijn welke i verenigingsverband het politiebureau rillen bezichtigen dan krijgen ook zij b overleg met de afdeling voorlichting iin de politie daar de gelegenheid toe. een abonnement waard Aan het bestuur van de Stichting Kinderdagverblijf „Duimelot" is een bijdrage uit de kinderpostzegelgelden rachikbaar gesteld. Het bestuur dat om deze bijdrage gevraagd had, is met de toegezegde 6.000,- in zijn nopjes. Het bedrag mag aangewend worden »oor de aanschaf van spelmateriaal en opbergruimte. Alvorens gunstig op de aanvrage werd beschikt, had een onderzoek en controle plaats door de konsulent van de Werkgemeenschap Kindercentra in Nederland. Bij de begrotingsbehandeling vorig jaar hebben b. en w. aan de raad de toezegging gedaan, een afzonderlijke financiële toelichting te verstrekken inzake het gemeentelijk grondbedrijf. De aanleiding hiertoe vormde het feit, dat de verslechterde economische om standigheden ook haar sporen achter laat op de financiële resultaten van het grondbedrijf. Met name moet hierbij gedacht worden aan aspecten van stagnerende woningbouw, prijsontwik keling van onroerend goed en hoger wordende rentestanden. De geschetste ontwikkelingen zijn sinds eind vorig jaar nog duidelijker ge worden. Dit heeft er het afgelopen jaar terecht toe geleid, dat ook de raad een steeds meer kritische houding aannam ten aanzien van voorstellen waaraan fi nanciële gevolgen voor het grondbedrijf waren verbonden. ONTWIKKELING Het gemeentelijk grondbedrijf werd ingesteld in november 1965. Vanaf 1966 is deze tak van dienst feitelijk als zodanig gaan functioneren. Dit hield in, dat hiermede verband houdende inkom- Overdag een joyeuze jurk, 's avonds een zwierige japon. Gemaakt van zijde-achtige jersey met prach- |Q Q tige print Prijs: |jQ" Vleesstraat 14 Venlo 077 12351 Gruti-straat 5} Venray 04780 8 2881 sten en uitgaven in een afzonderlijke administratie werden ondergebracht met een eigen begroting en jaarreke ning. Ten aanzien van het financiële beheer van het grondbedrijf geldt nog steeds als uitgangspunt, dat: enerzijds met 'n „bedrijfsmatige aanpak" een kosten dekkende grondexploitatie moet wor den nagestreefd en anderzijds dat in het belang van de volkshuisvesting tegen zo redelijk mogelijke prijzen bouwgrond ter beschikking wordt gesteld. Dus, noch het behalen van winst noch het accepteren van verliezen is uitgangspunt bij het te voeren beleid. Deze na te streven „evenwichtsitua- tie" is bij gunstige economischte om standigheden tot en met de zeventiger jaren geen probleem geweest. Door voor- en nadelige saldi bij de beëindi ging van de exploitatie van diverse be stemmingsplannen, is in genoemde periode bij een omzet van ca._ 100.000.000,- een „algemene reser ve" bij het grondbedrijf ontstaan van ca./2.000.000,-. (I GRONDAANKOPEN In de periode heeft onze gemeente een aktieve grondpolitiek gevoerd. Dit hield in, dat zoveel mogelijk gronden werden aangekocht welke de gemeente in de toekomst dacht nodig te hebben voor woningbouw en industrievestiging. Als voordeel zag men hierin, dat vroegtijdige aankoop goedkoop was tegen de achtergrond van toekomstige prijsstijgingen. Ook 't veilig stellen van door de gemeente gewenste ontwikke lingen in een bepaald gebied c.q. het voorkomen dat die gronden in handen van projectontwikkelaars zou geraken, was een van de beweegredenen. Het is alleszins begrijpelijk dat het grondbedrijf in de zeventiger jaren een steeds stijgende kapitaalbehoefte had. Dat was op zich niet erg, want de waarde van de in bezit hebbende gronden steeg sneller dan de <e betalen rente. Maar zo kon het gebeuren dat in 10/11 jaar in het grondbedrijf de inves tering verzesvoudigd was en nu biina 50.000.000,- bedraagt. \TE VEEL? De laatste jaren is een stagnatie geko men in de uitgifte van bouwrijpe grond. De gemeente heeft in tegenstelling tot vroegere jaren voor de bouwlustige koper kavels te kies en te keur. Maar het zijn niet alleen direkt verkoopbare bouwkavels die de ge meente „in voorraad" heeft. Neen, daarbij zijn ook nog begrepen de gronden die bestemd zijn voor wegen aanleg, openbaar groen etc. Hoe het ook zij, er is weinig afzet en het ziet er niet naar uit dat daar op korte termijn verandering in gaat komen. Lo gisch dat de gemeente dus reeds enige tijd nog slechts die gronden koopt die ze beslist nodig heeft. Speculatie met het oog op de toekomst is er beslist niet meer bij. De inmiddels to( ongekende hoogte gestegen rentestandaard is er mede oor- Als een feitelijke afsluiting van de festiviteiten van de laatste maanden, rond het 60-jarig bestaan van Venray's grootste kerkdorp Ysselsteyn, wordt ko mend weekend 'n grootse expositie ge houden. In de feestloods aan de Yssel- steynseweg, tegenover het sportpark zullen dan 16 zelfstandige ondernemers van Ysselsteyn en 22 verenigingen en standsorganisaties de aandacht van het publiek vragen. En dat allemaal onder de overduidelijke slogan: „Ysselsteyn leeft". Het behoeft feitelijk geen betoog, dat de grote promotor van dit gebeuren de plaatselijke V.Z.O. is; de vereniging van zelfstandige ondernemers. Hoewel 16 winkeliers, of-te-wel neringdoende middenstanders, juist iets meer dan de helft van het aantal leden uitmaken, is de V.Z.O. geen winkeliersvereniging. Alle sectoren uit het midden- en klein bedrijf maken er deel van uit. Als ak tieve vereniging dragen zij daadwerke lijk hun steentje bij aan de aktie •Ysselsteyn leeft". Het is dan de tweede keer dat mid denstand en verenigingen elkaar in een dergelijke gezamenlijke expositie de hand reiken. Drie jaar geleden was dat nog een experiment, dat onverwacht veel publiek trok. Nu is het geheel veel groter opgezet; kijk maar eens naar de tuim 425 mJ grote feestloods. En men heeft daarbij ook de morele steun van de Dorpsraad. Het gaat hier zuiver en alleen om Ysselsteynse aangelegenheden. Geen stands dus van grote landelijke merken of fabrieken. „We willen nadrukkelijk laten zien hoe middenstand en vereni gingen hier leven: hoe Ysselsteyn leeft", aldus de yoorzitter van de Dorpsraad, de heer H. Philipsen. Ysselsteyn is zoals reeds gezegd het grootste kerkdorp van Venray. Sinds 'n paar jaar draait het inwonertal rond de 2000. Maar momenteel worden voor en na een 40 tal nieuwe woningen (waarvan 13 zelfbouwers) in gebruik genomen. En het volgend jaar worden er nog eens 20 gebouwd. Wellicht dat daardoor het aantal inwoners nog eens wat extra om hoog geschroefd wordt. DE EXPOSITIE Zaterdag a.s. 24 oktober om 3 uur. vertrekt er vanaf het Kerkplein een stoet naar de feestloods. Voorop de fanfare van Ysselsteyn, gevolgd door een lan dauer met burgemeester Defesche, die deze feestelijke manifestatie zal openen. Het publiek kan op die dag tot 9 uur terecht. Zondag is de expositie weer ge opend van 10 tot 9 uur 's avonds, waar na de afsluiting volgt van het 60-jarig bestaansfeest van Ysselsteyn. Naast de informatie door verenigin gen en ondernemers presenteert de Toneelvereniging enkele korte sketsjes. Ook is er een kleine tentoonstelling te zien van de Dorpsraad, die foto's over 60 jaar Ysselsteyn heeft bijeengebracht, aangevuld met dia's over Ysselsteyn 1981. Die dag is er naast het tenttoonstel- lingsgebeuren ook nog een kinder- markt. Het zal eenieder duideiijK zijn dat zo wel de middenstand als de verenigingen zich veel moeite moeten getroosten om zich slechts twee dagen voor het publiek te kunnen presenteren. Maar, zo verzekert men ons, het toont ook duidelijk de gemeenschapszin die in Ys selsteyn leeft. En als het publiek daar in grote getale kennis van wil nemen, dan is al die moeite niet tevergeefs geweest. Dan gaan we ook vol vertrouwen naar het volgende jubileum van ons Yssel steyn. zaak van dat deze iasten, welke feitelijk op de mJ prijs verhaald zouden moeten worden, dreigen uit de pan te rijzen. Maar zelfs het verkopen van grond legen gereduceerde prijs zal de rentelast van de aspirant-bouwer nauwelijks beïnvloeden. VERKOPEN? De gemeente zou in de toekomst de bestemming van bepaalde gronden kunnen veranderen. Waar nu vrije-sec- tor-woningen gebouwd mogen worden, zouden mogelijk andere categorie-wo ningen kunnen komen. Ook het verkopen van industriegron- den voor b.v. agrarische doeleinden zou eventueel overwogen kunnen worden. Het ziet er immers naar uit dat ondanks alle moeite er geen nieuwe industrie kan worden aangetrokken, terwijl de voor raad industriegrond nog voor vele tientallen jaren genoeg is. Ook de verkoop van verschillende panden zoals die welke tot voor kort door de gemeentepolitie bewoond wer den, is een punt van overweging - er zijn zelfs onderhandelingen gaande. NIET LUKRAAK In de gemeenteraad, waar de toestand van het gemeentelijk grondbedrijf be sproken werd, kon men zich over het algemeen met de toelichting van b. en w. verenigen. Ook met het verkopen van eigendommen welke niet noodza kelijk zijn voor toekomstige plannen, had de raad geen problemen. Enkele raadsleden wilden zelfs veel verder gaan en alles verkopen wat men niet binnen tien jaar nodig had.... Dat laatste ging echter veel te ver voor wethouder Loonen. Hij beklem toonde dat gronden steeds een goede belegging zijn geweest; ze blijven liggen; zeiopen niet weg.... De wethouder toonde zich wat dat betreft, zeer optimistisch voor de toekomst. „Men moet vertrouwen hebben!" TOEKOMST De gemeente becijfert dat er per jaar in kom en kerkdorpen 400 woningen gebouwd moeten worden. Gerekend over een periode van 9 jaar en op het huidige prijspeil zou dat betekenen een totale verkoop aan gronden voor 91.000.000,- ofwel 10.000.000,-- per jaar. Onder diezelfde periode van 9 jaar zou voor de realisering van die ver kopen nog eens 64.000.000,— aan toe komstige kosten zoals renteverlies, bouwrijp maken etc. moeten worden uitgegeven. Dat is per jaar 7.000.000,-- of 3.000.000,-- minder dan de verkopen zullen bedragen. Voor net grondbedrijf betekent dat ook dat jaarlijks 3.000.000,-- minder geïnves teerd behoeft te worden. DOM STUNT op op PENTAX ME met 1.7 50 mm Vrijdagmiddag onthulde de heer H. Rolink, samen met de heer Leo Janssen, het naambord van de nieuwe school De Vlaswei in Landweert, en toen kon de deur van dit nieuwe gebouw openge steld worden om de jeugd vrije doorgang te geven. De naamgeving was een gevolg van een kleine prijsvraag, die was uitge schreven. De heer Janssen, geboren en getogen in Landweert, wist te vertellen dat vlas eeuwen geleden daar werd verbouwd en op een in de buurt gelegen weide (Vlasweide) werd gedroogd. De jeugd had de vrijdagmorgen voor het laatst doorgebracht in de Ursula- school aan de Raadhuisstraat. Daar waren papieren bloemen, kransen en slingers gemaakt, welke 's middags in een bonte stoet Landweertwaarts ge dragen werden. De kleinsten mochten plaatsnemen in enkele huifkarren. speciaalzaak voor groenten en fruit grotestraat venray tel. 04780-80857 De voorbereidingen voor de inrich ting etc. van het museum in het Freuelekeshuus zijn zodanig dat thans de datum voor de opening is vastgesteld op vrijdag 11 december a.s. des namiddags om 17.00 uur. De opening zal worden verricht door de burgemeester van Venray. Voorafgaande aan de bezichtiging van het tentoongestelde komen de ge nodigden in de ontvangstruimte van het raadhuis bij elkaar alwaar de gemeente archivaris dr. H. P. H. Camps een korte inleiding zal houden over de openings tentoonstelling van werken van de kunstenaar van der Drift, o.a. uit zijn Venrayse periode rond 1860. Zoals al eerder werd gepubliceerd zal in eerste instantie het museum voorwerpen exposeren op het terrein van de archeologie, gilden en schutte rijen, oude klederdrachten en religieuze kunst. In verband met de openingstentoon stelling van werken van Van der Drift zal slechts een beperkte expositie gehouden worden van voorwerpen op de vier bedoelde terreinen. Na afloop van deze tentoonstelling, die zal duren van 11 december tot en met 23 januari 1982, zullen de verschillende onderdelen meer te zien geven. De openingstijden zullen vooralsnog zijn op woensdag en zaterdag van 2 tot 5 uur in de namiddag. Regelmatig zal informatie verstrekt worden over de museum-aktiviteiten. Uiteraard zal vóór de openingsdag nog meer informatie gegeven worden. De slechte toestand van de fietspaden langs de Midden Peelweg is voor vele Ysselsteyners een groot ongemak. En met name de schoolkinderen, die meer malen daags van deze fietspaden ge bruik moeten maken hebben er maar weinig lol van. Vorig jaar september is door de Dorpsraad al de aandacht van het col lege van Gedeputeerde Staten voor de slechte toestand van deze fietspaden ge vraagd, met het verzoek de renovatie in ieder geval in 1981 ter hand te nemen. G.S. zagen de noodzaak tot herstel wel in, en stelden 200.000,-- beschik baar. De fietspaden waren echter in zo'n slechte staat, dat aan weerszijden van de Midden Peelweg slechts 2 km gerenoveerd konden worden... Resteert nu nog een lengte van bijna 4 km (aan weerszijden) wat in even slechte, zo niet slechtere staat verkeert als het inmiddels gerestaureerde gedeelte. Vorige week heeft de Dorpsraad op nieuw een brief geschreven aan Gede puteerde Staten. De Dorpsraad rekent er namelijk op, dat in 1982 een bedrag uit de po(s)t Onderhoud Fietspaden kan worden vrijgemaakt om dit gedeelte bij voorrang te renoveren. Als stok achter de deur, deelt de Dorpsraad aan G.S. mede, djjt de ouders van de schoolgaande kinderen unaniem bereid zijn opnieuw tot akties over te gaan, indien de renovatie niet zou kunnen doorgaan. Op 1 november a.s. is het 65 jaar ge leden, dat Zuster Petronella Janssen werd geprofest in de orde van de Zus ters Ursulinen te Roermond. Zuster Petronella, in de wereld Maria Helena Janssen, werd geboren in Sevenum op 3 april 1892. Op 22-jarige leeftijd trad zij in tot de Orde van de Zusters Ursulinen, op 1 mei 1914, waar zij gekleed werd op 4 oktober van dat jaar, Op 1 november 1916 werd zij geprofest. Na haar professie, was zij steeds werkzaam in de praktische oplei ding van - meeste Duitse - meisjes, in alle bekwaamheden van het huishoude lijk werk. Na een opleiding van 3 jaren als inteme-leerlingen, was dan de opleiding voltooid. Men zou dit dus een voorloper kunnen noemen van de latere huis houdschool. Naast haar funktie in deze opleiding was Zuster Petronella ook nog belast met diverse andere werkzaamheden, zoals onderhoud van de kapel en ver dere verzorging van het huis. Na ongeveer 55 jaren als zodanig werkzaam te zijn geweest in Roermond, kwam Zr. Petronella in januari 1971 naar Venray, alwaar zij sindsdien van 'n welverdiende rust mag genieten. Ondanks haar 89 jaar beschikt zij nog over 'n uitzonderlijk goed geheugen, wat haar in staat stelt voorvallen uit lang vervlogen jaren, zowel als die uit een meer recentelijk verleden, zeer nauwkeurig te herinneren. Verder is zij nog goed gezond, alleen 't lopen gaat wat moeilijker, maar met behulp van een stok, kan zij zich nog goed verplaatsen. Op zondag 25 oktober a.s. wordt dan op Huize „Oda" haar 65-jarig profes siefeest gevierd, 's Morgens om 10 urn- is er in de kapel een plechtige Hoogmis uit dankbaarheid, waarna zij samen met haar familie en medezusters deze feest dag verder zal doorbrengen in een gezellig samenzijn. Wij wensen Zuster Petronella van hieruit een fijne feestdag toe. LET OP ONZE ONROEREND GOED AANBIEDINGEN IN DEZE KRANT EIII MllKiBi M UliM! I H Stationsweg 7b Venray Tel. 04780-85958 IN VENRAY Gedurende drie dagen, te weten 29 - 30 en 31 oktober a.s. zullen in de Hema te Venray door het Rode Kruis afd. Venray wederom verkoopdagen gehou den worden. Tijdens deze dagen zullen door de welfare-vrijwilligsters produkten ver kocht worden, die het afgelopen jaar door de welfare-patiënten gemaakt zijn. Er zal ook een loter ij gehouden worden, de loten zijn in de Hema bij de Rode Kruis verkoopstand verkrijgbaar. De prijzen die met de loterij te winnen zijn, zijn ook bij de verkoopstand te bezichtigen. De trekking van de loterij zal gehouden worden op zaterdag 31 oktober om 11.30 uur in de Hema. De opbrengst van de verkoop en de loterij komen volledig ten goede aan de welfare van de afd. Venray van het Ne derlandse Rode Kruis en stellen de welfare in staat hun werk voort te zetten. Afd. Venray van het Nederlanse Rode Kruis IN OOSTRUM Op zaterdag 24 okt. a.s. is er een handwerktentoonsteliing van 2-5 urn- in het zaaltje van café van Dijk te Oostrum. De opbrengst is ten bate van 't Rode Kruis.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1