Vier burgemeesters plaatsen een nieuwe vredepaal EXPOSITIES Tot en met zondag dorpsfeesten in Oostrum NIEUW KRUIS ebberink PARELS Leenenl WERU JUWGUGR VGRLINDGN WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING d'ouwe moestuin VERPLAATSING SCHOOLLOKALEN Radio en televisie Vermoorde vrouw geïdentificeerd VENRAY EIGEN VLEESKEURINGSDIENST alles over van14-24okt. NIEUWE SCHOOL IN GEBRUIK I wollen ondergoed j VRIJDAG 16 OKTOBER 1981 Nr. 42 HONDERDENTWEEDE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15, IN DE SCHOUWBURG Nog tot en met dinsdag 19 oktober exposeert Pieter Wiegersma in de Schouwburg te Venray met wandkleden en gouaches. Vanaf woensdag 21 oktober expo seert in de schouwburg Cees van den Bergh met brons en keramiek. Deze ex positie duurt tot 5 nov. Op zondag 25 oktober om 16.00 uur geeft Cees van den Bergh een rondleiding en lezing met dia's over de procedure van het brons- gieten. FOTO-EXPOSITIE „VENRAY IN ZESTIGER JAREN" Van woensdag 19 tot en met vrijdag 23,okiober a.s. wordt in de Rabobank aan de Merseloseweg een foto-tentoon stelling gehouden met als thema „Ven ray in de zestiger jaren". De jaren '60 waren een periode, waarin de ontwikkeling van het na-oor- logse Venray een hoge vlucht begon te nemen. Men heeft er dan ook naar ge streefd, zoveel mogelijk aspekten van de Venrayse samenleving uit die tijd in beeld te brengen. Hoewel de betreffende periode nog met zo ver achter ons ligt, is er sedert dien veel veranderd in onze gemeente, en de foto's illustreren dit op duidelijke wijze. Ongetwijfeld zullen de bezoekers van de expositie vele plekjes herkennen, en ook een groot aantal Venrayse mensen I - onder wie misschien ook zichzelf! - in beeld terugzien. Het unieke fotomateriaal werd gese- lektcerd uit het archief van fotostudio Gerard Kruijsen, en zal na afloop van de tentoonstelling ter beschikking wor den gesteld van het Venrayse gemeente archief. De foto's zijn te bezichtigen geduren de dc normale openstellingsuren van de Rabobank. EXPOSITIE IN QUICK IN Tot eind oktober exposeert in resto Quick In, in het Markthof, Grote Markt 11 te Venray, tekeningen en schilderijen van de Indiaanse kunste naar Ben Lucero. Deze tentoonstelling is een vervolg op een aantal succesvolle exposities in de afgelopen jaren in Europa heeft gehou den Als kunstenaar behoort hij tot een nieuwe generatie indianen, die op een traditiegetrouwe manier willen laten zien wat de „indiaan" in cultureel opzicht nu eigenlijk is. Hij houdt zich vooral bezig met het uitbeelden van de cultuur der Zuid-Westelijke stammen (waar o.a. de verschillende pueblo- stammen toe behoren) en de cultuur van de verscheidene prairie-stammen, waar ook dc kiowa's deel van uitmaken. Voor de meeste europeanen is kijken naar dergelijk werk geen herkennen van „de indiaan", zoals men zich deze in het algemeen voorstelt. Het ons opge drongen beeld van de „Hollywood-In- diaan", heeft n.l. weinig gemeen met de werkelijkheid. De traditionele dansers, bijvoorbeeld, afgebeeld in de oorspron kelijke rijke kleurschakeringen, hebben weinig van de woe§t schreeuwende krijgers, die, de gemiddelde europeaan, gewend is op zijn beeldbuis, voorbij te zien snellen. Het is daarom ook zeker de moeite waard, cultureel en kunstzinnig gezien, deze tentoonstelling te gaan bezichti gen. speciaalzaak voor groenten en fruit grotestraat venray tel. 04780-80857 Deze week heeft de Commissie voor Onderwijs c.a. zich gebogen over het beschikbaar stellen van ruim ƒ105.000,- voor de uitbreiding van de kleuter- en lagere school. De Foekepot in Brukske met twee lokalen. Reeds in maart was gevraagd om plaatsing van drie lokalen maar het mi nisterie van onderwijs vond twee loka len voldoende. Er is namelijk binnen een loopafstand van 2 kilometer overca paciteit, te weten in de St. Franciscus- school in Zuid. De twee te verplaatsen lokalen zijn af komstig van resp. Coiynxhof en van de kleuterschool O.L.V. van Lourdes. De kosten van deze verhuizing - afbraak en opbouw - worden geraamd op ruim 96.600,- terwijl daarbij voor het lo kaal van Coninxhof nog 9.000,- ko men voor interne verbouwing. De burgemeesters van de gemeenten Oploo/Sint Antonis, Bakel/Milheeze, Venray en Vierlingsbeek zullen^ op zaterdag 31 oktober a.s. 's morgens om elf uur broederlijk en eensgezind de nieuwe Vredepaal plaatsen op het punt waar de gemeenten Oploo, Bakel, en Venray elkaar raken. Met deze gezamenlijkde daad, inclu sief het eigenhandig graven van het gat, waarin de grenspaal wordt geplaatst, Deze paal markeerde tot begin vorig |aar de grens in de Vredepeel. Nu is hij opgeslagen in de kelders van het raadhuis. Een nieuwe paal zal binnenkort geplaats worden en dan wel op de Juiste plaats. maken de vier burgemeesters een definitief einde aan een uit de middel eeuwen daterend grensgeschil tussen de vier gemeenten. Omdat Vierlingsbeek door een latere grenscorrectie thans niet meer aan de andere gemeenten grenst, maar in het verleden zeef nauw betrok ken was bij de „oorlogen rond de Vredepeel" zal burgemeester van Heus- den van Vierlingsbeek nu toch zijn rol meespelen, al is het dan als „toeziend vooed" Aan de plechtigheid, welke zich afspeelt in de uiterste noordwesthoek van Venray (nabij het MOB-complex van Bakel) zullen de schutterijen van de vier gemeenten medewerking verlenen. Het wordt derhalve een bont spektakel, dat besloten wordt met een snertmaal- tijd in het gemeenschapshuis van Vredepeel. Deze maaltijd, waarvoor de ingrediënten gratis beschikbaar zijn gesteld door het Varkensonderzoekcen trum Nieuw Dalland (vanwege zijn predikaat „beste varkens van Neder land") is bestemd voor de deelnemers, de genodigden en alle inwoners van Vredepeel. Bij het vaststellen van de gemeente grenzen in de Middeleeuwen werd op het „viergemeentenpunt" in de uiterste noordwesthoek van Venray een grens paal geplaatst. Boeren, die in dit gebied hun schapen lieten grazen of hun bijenvolken plaatsten, verplaatsten tel kens deze paal om hun territoir te ver groten. Eeuwenlang is er gestreden over het bezit van dit stuk Peel. Zelfs Karei V is er aan te pas gekomen om hierin te bemiddelen. Zonder resultaat overi gens. Het heeft tot na de tweede wereldoorlog geduurd, voordat een einde kwam aan dit geharrewar. Dit was toen in 1955 Vredepeel werd gesticht. Maar.... in 1956 laaide de strijd plot seling weer op, toen de grenspaal of ficieel Vredepaal genoemd wéér was weggehaald. Venrayse schutters vonden de paal echter terug in het gemeentehuis van Vierlingsbeek en brachten haar naar Venray terug, doch niet nadat een „zware strijd" in Vierlingsbeek was gestreden.... Daarna was de paal spoorloos. Jarenlang zoeken leverde geen resultaat op totdat.... toevalligerwijs in juni van het vorig jaar toen Vredepeel haar zil veren bestaansfeést vierde, de paal werd gevonden. Hij stond alsof hij nooit was weggeweest tegen de stuw in de defensiekanaal. Intussen had de VVV van Venray be sloten de feestvierende Vredepeelse ge meenschap een Vredepaalmonument in de kom van het dorp aan te bieden. Tevens werd een nieuwe Vredepaal aangeboden, welke zou geplaatst wor den op de grens van de drie gemeenten. Op dat moment bleek, dat de pas gevonden paal wéér was verdwenen.... Hij werd de volgende dag teruggevon den in Vredepeel.... Tijdens de feestelijke onthulling van het Vredepaalmonument besloten de vier burgemeesters spontaan de nieuwe door de VVV Venray geschonken Vredepaal te zullen ingraven en daarmee een einde te maken aan alle geharrewar rond de paal. Om hieraan een officieel en ludiek cachet te geven werd de aanvakelijk op 18 juli geplande paalplaatsing uitgesteld tot 31 oktober. De VVV's van Oploo, Bakel, Vier lingsbeek en Venray hebben zich op verzoek van de vier burgemeesters met de organisatie van de feestelijkheid be last. De organisatie is thans'rond en het belooft inderdaad een bijzonder gezelli ge happening te worden. De plaats, waar de Vredepaal wordt geplaatst is te bereiken via de Scheper- straat. Plaats van aankomst is de stuw in het defensiekanaal nabij het MOB- complex van Bakel. De heer Hub Mans, Limburgs redacteur van de N.O.S.-televisie „Van Gewest" tot Gewest" heeft ons intussen meegedeeld veel interesse voor dit onderwerp te hebben. Het is vrijwel zeker, dat aan het plaatsen van de Vredepaal in Vredepeel een twaalf minuten durend programma wordt ge wijd. Ook het NOS-journaal heeft inmiddels laten weten geïnteres seerd te zijn in het gebeuren. Die Dure Decembermaand wordt nu goedkoper tooretk Oenge datum de maand oktober bij üvera besteedt, ontvangt u een koopcheque ter waarde van ft.-. Die kunt u dan weer in de dure decembermaand by ons besteden. Grote Markt 21 Venray tel. 04780-86750 Mede door een oproep in een landelij ke krant, is al vrij gauw zekerheid ver schaft kunnen worden, omtrent de in- dentiteit van de jonge vrouw wier stof felijk overschot in verregaande staat van ontbinding, werd aangetroffen in een maisveld aan het Stok ven, tussen Oirlo en Oostrum. Uit de sectie welke door de politiedes kundigen in Rijswijk is ingesteld, is met zekerheid kunnen worden vastgesteld dat het slachtoffer door wurging om het leven is gekomen. Niets wijst er echter op dat dit misdrijf in dat maisveld heeft plaatsgevonden. Gedacht wordt dat het slachtoffer elders is gewurgd en in het afgelegen maisveld is neergelegd. Het in verband met het onderzoek ge formeerde rechercheteam, beslaande uit leden van de Venrayse recherche, aange vuld met leden van het Regionale Re cherche Bijstandsteam en van de recher che uit Eindhoven, heeft kunnen vaststellen dat het slachtoffer Anna Ma ria WELERUBIN heet. Geboren op 24 oktober te Nistelrode en laatst woon achtig te Eindhoven. Op 20 augustus 1981 was zij nog in leven, kennissen van haar hebben haar toen in haar woning te Eindhoven nog gezien. Op 28 augustus j.l. werd door familie van haar opspo ring verzocht. De foto van het slachtoffer is hierbij afgedrukt; haar signalement luidt: 1.50 meter lang, tenger postuur, zwart krullend haar. De politie verzoekt allen die inlichtingen kunnen verstrekken öf die het slachtoffer na genoemde datum nog hebben gezien zich in verbinding te willen stellen met de gemeentepolitie Venray tel. 84888. Onderzocht worden ook de geruchten in hoeverre dit misdrijf te maken zou kunnen hebben met haar eventuele koe rierschab in de drugwereld. Zij was zelf niet aan drugs verslaafd. Uit getuigenverklaringen is inmiddels gebleken dat nabij het Stokven een vrouw regelmatig haar hondje uitliet. De politie wil gaarne met die vrouw in kontakt komen. Eveneens met eenieder die daar op of rond 20 en 21 augustus iets bijzonders heeft waargenomen. Oostrum zal vanaf vandaag weer in 't teken staan van de - intussen al traditie geworden - dorpsfeesten. Reeds enkele jaren wordt namelijk in de maand oktober een muziekfeest ge organiseerd. Een gelegenheid mede om op een plezierige manier met elkaar kennis te maken in onze gemeenschap. De dorpsfeesten worden genouden in de, daartoe wederom door de Tuin- bouwvereniging welwillend ter beschik king gestelde, tuinbouwloods aan de Stationsweg in Oostrum. De dorpsfeesten bestaan uit een wie- Ier-avond-driedaagse, een middag voor de kinderen en de bejaarden, een avond voor de wat oudere jeugd en een muziekfestijn (Friischoppen) op zondag 18 oktober. In de tot feestzaal omgetoverde tuin bouwloods kan men gratis binnen- Uw matrassen speciaalzaak „HET WITTE HUIS" Langstraat 13, Venray Tel. 04780-81230 komen en zolang blijven als men wil. Er is voor eten en drinken gezorgd zo dat men noch dorst, noch honger hoeft te lijden. Voor de wielerronde wordt wederom alle medewerking verleend door de Oostrumse middenstanders en de ver schillende plaatselijke verenigingen. De opbrengst van de dorpsfeesten is weer voor de Harmonie Sub Matris Tutela mede ter bekostiging van de hoge uitgaven voor instrumenten en unifor men. In de afgelopen maanden is de harmonie weer compleet geünifor meerd; dank zij het feit dat de bestaan de uniformen konden worden ge handhaafd kon met een uitbreiding van het uniformenbestand worden voldaan. Gelet echter op het feit dat meer dan 100 mensen aktief bij het muziekkorps zijn betrokken in het orkest, dat in de afdeling Uitmuntendheid speelt, in het tamboerkorps, dat in de ere-divisie staat, en de Eikenhofkapel, een aantal leden van de harmonie dat in deze kapel een ook in de gemeenschap Oostrum en zelfs daarbuiten niet meer weg te den ken groep is voor de opluistering van diverse feestelijke gelegenheden. Het aantal mensen dat op de muziek school de opleiding geniet is thans 32. Een springlevende vereniging met een grote inzet die echter voor instrumenten en uniformering veel geld kost. Daarom hoopt Oostrum dat ook de dorpsfeesten 1981 weer een groot succes zullen worden. PROGRAMMA: 15 oktober: Wielerdriedaagse met deelname van een aantal prominenten; aanvang 8 uur. Vanaf 10 uur treedt de Joekskapel „Blaos um op" uit Venray op. 16 oktober: Om 2 uur 's middags een bejaarden middag; om half acht 's avonds 2e dag van de wielerdriedaagse, wederom met deelname van enkele promonenten; vanaf 10 uur een jeugdavond met medewerking van het orkest DRAGON FLY uit Ysselsteyn. 17 oktober: Om 2 uur 's middags een spellenmid- dag voor de kinderen met medewerking van de jeugdverenigingen COZO en# Ador. Om half acht 3e dag van de wie lerdriedaagse met optreden van de laat ste prominenten. Vanaf 10 uur zal de bekende kapel De Egerlünder Freunde uit Leeuwen voor een avond met mooie stemmingsmuziek zorgen 18 oktober: Hoogmis in de Oostrumse parochie kerk om 10 uur. Deze H. Mis zal mede opgeluisterd worden door de Fanfare St. Caecilia uit Middelaar. Na afloop van de Höogmis, vanaf 11 uur, Friih- schoppen in de tuinbouwloods. Achtereenvolgens treden daar op: de Oostrumse Eikenhofkapel; de fanfare St. Caecilia uit Middelaar het Hofkoor „Oere Toe" uit Oos trum; de Joekskapellen: Möj zat en de Plaarzèk uit Venray de Blaaskapellen: Loekethaler Muzikanten uit Hegel- som en Merlo-Freunde uit Melderslo. Op onze 20-jarige ervaring kunt U bouwen. I I IKK1Bt HUil; l II Stationsweg 7b Venray Tel. 04780-85958 De Vleeskeuringsdienst Venray voelt er weinig voor om op te gaan in een groter verêand dat vanuit Venlo bestuurd zou worden. „De Venrayse Vleeskeuringsdienst draait organisato risch en financieel perfect", zo reageert het hoofd van deze dienst, drs. W. Kre- mer op het bericht in een regionaal dagblad van zaterdag. Het Horster college van b. en w. heeft aan de gemeenteraad voorgesteld om de RAMEN en ROLLUIKEN BESTELLEN BELLEN! 04780-88247 04709-4044 Langstraat 3 Venray vleeskeuringsdienst Horst (welke werkt voor de gemeenten Horst, Grubben- vorst, Broekhuizen, Meerlo-Wanssum en Sevenum) te laten opgaan in de keuringsdienst Venlo. Daarbij heeft het Horster college er op aangedrongen dat ook de vleeskeuringsdienst Venray in dit grotere verband zou opgaan. De veterinaire inspecteur zou daarover besprekingen gaan voeren met het Venrayse gemeentebestuur, maar blijk baar is hij daar nog niet toegekomen. „Wij weten niets van samenvoe gingsplannen", zegt het hoofd van de Venrayse vleeskeuringsdienst. „Er zijn geen gesprekken gevoerd, noch brieven geschreven". Volgens hem zal Venray ook niet beginnen aan een dergelijke samenvoeging. De dienst in Venlo zou dan een te groot gebied gaan bestrijken, terwijl Venray zelf al een vrij grote keurings dienst heeft. OCTOBERFEEST A.s. zaterdag wordt in het Gemeen schapshuis te Vredepeel het jaarlijkse oktoberfeest gevierd. De aanvang is 20.30 uur. Muzikale medewerking verleent het bekende dansorkest The Serjo's. DE „RADIO-NIEUWSDIENST VPRO" WELKE ELKE VRIJDAG VAN 7.20 TOT 9.00 UUR VIA HILVERSUM 2 IN DE LUCHT IS, KOMT IN DEZE MAAND OKTOBER UIT LIMBURG, O.A. OOK UIT VENRAY. Germaine Groenier fiets deze maand door Limburg en komt elke vrij dagochtend met een rechtstreeks verslag van belangrijke zaken, die zich in de provincie afspelen, zij het. soms niet voor iedereen merkbaar. Zo bezocht zij op 2 oktober de toekomstige militaire oefenterreinen in Weert, gepland in een archeologisch belangrijk gebied. Op vrijdag 9 oktober praatte zij met W.A.O.-ers in Maastricht over hun moeilijkhe den en over wat zij eraan doen. Nu, vrijdag 16 oktober staat Noord-Lim burg op het programma met een uitzending uit Venray. Op initiatief van de werkgroep Kruisen en Kapellen van Veldeke Venray zal op de splitsing St. Antoniusstraat- Kruisstraat een nieuw kruisbeeld ge plant worden. Ter plaatse heeft vroeger ook een kruisbeeld gestaan, maar dat is na vernieling verdwenen. Het corpus zou nog bij een familie in de Kruisstraat bewaard gebleven zijn, doch Veldeke slaagde er niet in het beeld „boven wa ter" te brengen. Een nieuw corpus wordt nu vervaardigd door de Vrije Akademie te Venray, onder leiding van de heer Piet Hermans. Het aannemingsbedrijf Verhoeven dat o.m. aan de St. Antoniusstraat wo ningen in aanbouw heeft, heeft zich be reid verklaart voor het nieuwe kruishout te zorgen en het te plaatsen. Men zal dat kruishout maken overeenkomstig dat, wat er vroeger gestaan heeft (zie foto). Een knielbankje, offerblokje en tekstplankje zullen in de Venrayse L.T.S. gemaakt worden. Was het eerst de bedoeling om op Allerheiligen-zondag 1 november de inzegening van het kruis te vieren; achteraf heeft men besloten dit gebeu ren uit te stellen tot zondag 22 november, op het feest van Christus Koning. De pastoor van de Paterskerk za> dan een kleine plechtigheid rond dit nieuwe kruis verzorgen. Vanzelfsprekend zal de buurt nauw- betrokken worden bij de oprichting en inzegening van dit kruis. Grotestraat 2. Venray Vandaag, vrijdag 16 oktober, zal met enig feestelijk vertoon de nieuwe R.K. Basisschool in Landweert in gebruik worden genomen. De kinderen - tot dan leerlingen van de Ursulaschool - zullen 's morgens in hun oude school nog versierselen maken en zullen om 12 uur nog lunchen in die school. Om 1 uur begeven de leerlingen zich in een feeststoet - met karren en paar den - naar de nieuwe school. De route loopt via Stationsweg en Servatiusweg. Zoals men weet is onlangs een prijs vraag uitgeschreven voor een nieuwe naamgeving aan deze school. De win naar zal nu om half drie die naam ont hullen, waarna de inwijding van de school plaatsvindt. De leerlingen hebben vervolgens een feestmiddag in de nieuwe lokaliteiten. .'jaeger I Marktstraat 5. Venray. telefoon 04780-81294^

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1