Grootse manifestatie van mensen met en zonder handicap in Venray NIEUWE BIBLIOTHEEK in ROSE VLEK of TOP-GARAGE ebberink IG0EDK00P WONEN IN VENRAY?] Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING In het kader van „het jaar van de gehandicapten' B en W brengen vrijdag de nota „Gehandicaptenbeleid" PEEL EN MAAS Energie besparing stienstra 0% venray z2 BALLON WEDSTRIJD EN DEMON STRATIE d'ouwe moestuin Ophalen van huisvuil wordt duur REÜNIE VRIJDAG 9 OKTOBER 1981 Nr. 41 HONDERDENTWEEDE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15,- Mensen met en zonder handicap laten a.s. vrijdag en zaterdag in de hal van het raadhuis en in de sporthal ,,De Wette- linjj" zien hoe zij elkaar de hand geven in hun streven naar een volledige inte gratie in de samenleving. Door middel van demonstraties en diverse informatiestans willen licha melijk gehandicapten duidelijk laten zien, dat zij met niet-gehandicapten willen en kunnen werken aan een ge- Voor een deskundige en aktieve aanpak van de verkoop van uw woning Hilhorst Makelaardij Stationsweg 7b VENRAY. tel. 04780-85958 lijkwaardige samenleving. Vandaar, dat voorde informatiebeurs in het raadhuis gekozen is voor het motto: „Geef el kaar de hand." In „De Wetteling" ontmoeten men sen met en zonder handicap elkaar bij een sport- en spelleninstuif. En dat alles gebeurt in het kader van het „Internationaal jaar van gehandi capten 1981". Vrijdagavond en zaterdag staan de deuren van het raadhuis open voor iedereen, de belangstelling hebben en willen tonen voor de gehandicapten in hun streven naar gelijkwaardiheid in de maatschappij. Vrijdagmiddag om vijf uur wordt de Informatiebeurs geopend. Daarna kan men tot negen uur terecht. Op zaterdag kan men van 10 tot 17 uur in het raad huis de nodige informatie opdoen. Een paar dagen vóór de gehandicap tenmanifestatie op vrijdag en zater dag a.s. in de sporthal „De Wette ling" en de hal van het raadhuis, is het college van b. en wgekomen met de „Nota Gehandicaptenbeleid", eveneens als een bijdrage in het kader van hel Jaar van de Gehandicapten 1981. Het college heeft zich tot taak ge steld om op het gebied van wonen, de toegankelijkheid van openbare ge bouwen, het verkeer en de dienstver lening, een aantal concrete zaken aan te pakken. B. en w. zijn daarbij van ullgcgifjin, dal de gehandicapten en hun vu-tegenwoordigers daar zoveel mogelijk hij betrokken moeten wor den en dat de op te nemen zaken bin nen de financiële mogelijkheden van de gemeente Venray moeten liggen. Tijdens de manifestatie op vrijdag en zaterdag in het raadhuis zal men de gelegenheid krijgen deze nota te bestuderen en op- en aanmerkingen daarop tc maken. In de nota Gehandicaptenbeleid wordt een groot aantal knelpunten ge signaleerd nadat geïnventariseerd is wat in Venray wel en niet is gedaan ten be hoeve van de gehandicapten. Deze knelpunten zijn besproken met a) hel plaatselijk comité en de daarin zitting hebbende vertegenwoordigers van ge handicaptenorganisaties en instellingen: b) vertegenwoordigers van gehandicap tenorganisaties en met Venrayse instel lingen waar gehandicapten werken en c) met diverse gemeentelijke afdelingen. Het resultaat van dit vooroverleg is geweest, dat in de nota de uit het overleg naar voren gekomen voorstellen zijn gebundeld tot beleidsaanbevelin gen. Deze aanbevelingen hebben dan betrekking op het wonen. De toeganke lijkheid en gebruiksgeschiktheid van gebouwen, het verkeer, de dienstver lening, de sport en sportieve recreatie, het personeelsbeleid en participatie en inspraak BELEIDSAANBEVELINGEN HET WONEN - Met betrekking tot dit onderwerp wordt o.m. gesteld, dat waar mogelijk bij het bouwen van bejaardenwoningen een aantal primaire woningaanpassingen bij het stichten van de woning worden meegenomen. Het college is bereid tot nader onder zoek op het terrein van de Fokusprojec- ten. TOEGANKELIJKHEID: Naar aan leiding van de resultaten van een onderzoek op dit terrein zal bij eigena ren van openbare gebouwen worden aangedrongen op het nemen van gepaste maatregelen. Binnen de finan ciële mogelijkheden zullen ook in het raadhuis maatregelen genomen worden. VERKEER: Waar nodig en mogelijk zullen de invalidenparkeerplaatsen wor den uitgebreid. De problematiek van te smalle trottoirs en de openbare verlich ting zal samen met de Invalidenbond worden onderzocht. Verlichtingen bij oversteekplaatsen en moeilijke ver keerspunten zullen zoveel mogelijk worden gehandhaafd. In de werkgroep verkeersmaatregelen zal een nader gesprek plaatsvinden over het voorgestelde rolsloelenplan in Ven- ray-Centrum. DIENSTVERLENING: Het kern punt van het beleid van b. en w. zal wat betreft de dienstverlening liggen op het terrein van gerichte advisering, ver strekken van juiste informatie en duidelijke verwijzing naar de juiste in stanties. Binnen het gemeentelijk appa raat zullen hierover duidelijke afspra ken worden gemaakt. SPORT en RECREATIE: Het ligt in de bedoeling om via de bestaande sportverenigingen en recreatiesport ver der in te spelen op de gehandicapten sport. De Sport- en Spelleninstuif op vrijdag a.s. in „De Wetteling" van 17.00 - 22.00 uur is een goede aanzet. PERSONEELSBELEID: Als de wet „plaatsing minder-valide arbeidskrach ten" binnenkort gewijzigd wordt, zal bekeken worden hoe hierop kan worden ingespeeld. De gemeente zal haar beleid op de nieuwe wet afstemmen. PARTICIPATIE EN INSPRAAK: Tijdens de manifestatie op vrijdag a.s. (van 17.00 - 21.00 uur) en zaterdag van 10.00 - 17.00 uur in het raadhuis, is de nota gehandicaptenbeleid voor iedere belangstellende verkrijgbaar. Aanmerkingen en suggesties worden graag ingewacht door het college. Vrijdagmiddag om vijf uur wordt ook de Sport- en Spelleninstuif in sporthal „De Wetteling" geopend. De demonstraties worden daar gegeven tot 22.00 uur. Hoewel de beide openingen geschie den door de invaliden zelf, hebben de wethouders mevr. A. P. Rutten-Tielen (sociale zaken) en J. van Oers (sport zaken) te kennen gegeven graag hierbij aanwezig te zijn en een woordje tezeg- gen, ondanks het feit, dat hun aanwe zigheid ook gewenst is bij de (gelijktij dige) opening van het nieuwe politie bureau. SPORT- EN SPELLENINSTUIF De opening van de Sport- en Spellen instuif wordt muzikaal opgeluisterd door de Ritmegroep Nieuw Spraeland. Aan de manifestatie verlenen de Invali den Sportclub Venray, Tafeltennisver eniging Red Stars, de handboogschiet vereniging „Sint Sabastianus" uit Hei de en VC Rooy hun medewerking. De begeleiding van de diverse spelonder- delen is in handen van leerlingen van het Instituut voor Middelbaar Beroeps onderwijs in Venray. Handboogschietdemonstratie: Van 18.30 tot 20.15 uur wordt een hand boogschietdemonstratie gegeven waar bij de heer P. Leyssen het openings schot zal lossen. Hierbij zijn tevens aanwezig de valide schutters Mevr. T. Zwanen (Nederlans kamipoen dames) en de heer Reniers (8ste bij de laatste Olympische Spelen en in het bezit van alle Nederlandse titels) en de invalide schutters de heren Popkema (Nederlands kampioen) en Kandhai (Nederlands kampioen). Van 20.15 tot 22.00 uur wordt een zitvolleybaldemonstratie gegeven door de geïntegreerde volleybalvereniging V.C. „Stella Douce" uit Venlo en de vollebalvereniging I.S.R.H. uit Helden. Ook VC Rooy heeft haar medewer king toegezegd. Verder worden demonstraties sjoe len, tafeltennis etc. gegeven, terwijl op een groot luchtkussen diverse demon straties worden gegeven. Tussen door bestaat de mogelijkheid een video te bekijken over de Olym pische Spelen voor Gehandicapten in Arnhem. Tekst en uitleg wordt gegeven door trainer Jacobs. Nadere informatie over invaliden- sport wordt gegeven in verschillende informatiestans. INFORMATIEBEURS De hal van het raadhuis wordt vrij dag en zaterdag „getransformeerd" tot een grote informatiebeurs met een veelheid aan stands onder het mótto „Geef elkaar de hand". In een tiental stands wordt gemani festeerd door Het Regionaal Overleg Zwakzinnigenzorg en de Stichting voor Sociaal Pedagogische zorg. Hieronder vallen o.m. kinderdagverblijf, dagver blijf voor ouderen, M.L.K. school, In- tra-Murale zwakzinnigenzorg ('t Raay- ke, Tienray), Gezinsvervangend tehuis, Sociaal Kultureel Werk (Bekkershof), Oudervereniging en Oppascentrale. Alle in „De Clockert" gevestigde in stellingen zullen in hun stands hun be trokkenheid met de gehandicapten uit dragen. Het facet „werken" wordt uitgebeeld in een grote stand van het Werkvoor zieningsschap. Het Rode Kruis zal zijn betrokkenheid met de invaliden uitbeel den terwijl nog tal van andere vereni- een abonnement waard gingen en instellingen (waaronder de Openbare Bibliotheek en Leeszaal Ven ray). Onderwijs, vorming en Derde Wereld is een inbreng van de Venrayse Invali denbond. KERKELIJKE VIERING De Avondmis in de Grote Kerk te Venray op zaterdagavond [zeven uur] zal geheel in het teken staan van de ge handicapte mens in de samenleving. Aalmoezenier Jan Peters heeft hiervoor de teksten geschreven en heeft de volle medewerking gekregen van Deken L. A. Theunissen. Voor alle manifestaties wordt uiter aard een grote belangstelling verwacht omdat het de eerste keer is, dat validen en invaliden samen op zo'n grootse wij ze naar buiten treden. Haast overbodig te vermelden, dat de toegang natuurlijk gratis is. Knip de waardebon uit Libelle nr. 40 en verdien 25 gulden. Ga ermee naar Grote Markt 21 Venray Tel. 04780-86750 Anderhalf uur heeft de gemeenteraad vorige week gediscussieerd over de ves tiging van een nieuwe openbare biblio theek, leeszaal enz. - dat alles onder de naam van Mediatheek.En na anderhalf uur was er wat de vestiging betreft, nog geen beslissing genomen. Begin bij Uzelf! Draag dat lekker warme wollen ondergoed van /W/4 R KT HOF Zoals bekend is de Venrayse biblio theek op 2 plaatsen gevestigd, t.W. in het Cultureel Centrum aan de School straat en in de voormalige Rabobank aan de Julianasingel. Deze laatste vesti ging dateert van 1975 en herbergt de volwassen-afdeling, omdat er destijds aan de Schoolstraat al veel te weinig plaats was. De oorspronkelijk gedachte huisves ting aan de Julianasingel was 5 jaar. Die termijn is inmiddels verstreken en nu wordt het pand - dat toch te klein is - van jaar tot jaar verhuurd, zolang geen der beide partijen de huur opzegt. Re^ds in 1977 is door het bibliotheek- bestdur een programma van eisen ingediend, waaraan de in de Rose Vlek te bouwen mediatheek zou moeten vol doen. Dat programma van eisen is in de loop der jaren bijgesteld, maar intussen kreeg men wel in de gaten dat de verwe zenlijking van de Rose Vlek (en dus ook van de Mediatheek) door de steeds moeilijker wordende ecomische toe stand en het gebrek aan financiën nog wel (vele) jaren kan duren. Dat kan! In het stadscentrum bouwen wij ruime appartementen in de premiekoopsektor. Ruime premiekoopwoningen in bestemmingsplan Landweert Keuze uit verschillende typen 1-2- of 3 slaapkamers Ruim van indeling Hoog afwerkingsnivo Individuele c.v. Uitstekend geïsoleerd Subsidie mogelijk tot 1 124.300,- Alleen bij Stienstra: ja qq/ HYPOTHEEKRENTE I U,5J /O U woont voor f 350,- per maand Keuze uit verschillende typen met c.v. en tuin Berging en carport of garage Grote woonkamer, keuken, 3 slaapkamers Prima geïsoleerd, gedeeltelijk dubbel beglaasd Hoog afwerkingsnivo U woont voor f 445,- per maand Ik ben helaas verhinderd de informatie avond te bezoeken maar wens toch informatie over Met vestigingen in Roermond Weert en Venlo Patersstraat 19 5801 AT Venray Telefoon: 04780-84438 Na kantooruren: 04780-83710 Etagewoningen Woonhuizen in Venray Naam Adres Woonplaats en Postcode Tel In enveloppe zonder postzegel sturen naar Stienstra Venray, antwoordnummer 15, 5800 VB Venray' 54 Vorig jaar kwam het bibliotheekbe- stuur al met een oplossing aandragen: de leegkomende TOP-garage aan de Wilhelminastraat. En alhoewel situe ring in de Rose Vlek de voorkeur ver dient, is het bestuur zelfs genegen om de huisvesting in de TOP-garage als definitief te beschouwen De gemeente is niet zo bar gelukkig met dit voorstel. Ze onderschrijft wel de noodzaak om wat de bibliotheek betreft alles onder één dak te brengen, maar vindt dat zulks in het centrum moet ge beuren. Zo niet, dan betekent dat een duidelijke verarming en ondergraving van het uiteindelijke centrum. Voor de Wilhelminastraat zou deze vestiging - die ook in de avonduren diensten verleent - een nog grote vermindering van het rustige woonge not in deze straat betekenen. Maar vol gens mevr. Poels-Peters moet men zich daar niet op verkijken: het politiebu reau, de Springplank en de TOP-garage hebben al vele jaren lang de nodige drukte met zich meegebracht. Het politiebureau is inmiddels elders ondergebracht; de Springplank gaat binnen afzienbare tijd verhuizen en de TOP-garage heeft een nieuwe garage gebouwd voor bedrijfswagens aan de Maasheseweg en is met de bouw van een garage voor personenauto's gestart. De eigenaars van de TOP-garage zijn bereid om de nodige verbouwingen te financieren, tot maximaal 1!A miljoen gulden. Dat kost dan wel minstens 10 jaar lang een huurprijs van 160.000,- per jaar. Of men in staat zal zijn dat be drag op te brengen, was voor verschil lende raadsleden al een vraagteken. „Houden we onszelf niet voor de gek", zo vroeg de heer Houba, „als we nu geen 160.000,- kunnen opbrengen, hoe willen we dan over een paar jaar verschillende miljoenen in een nieuwe mediatheek kunnen steken". De heer Willems meende, dat over deze kwestie niet planmatig kan worden nagedacht. Er is te weinig zicht op wat ons te doen staat. Wat gebeurt er b.v. met de leegstaande ruimten? Hij had er al meer om gevraagd: „inventariseer onze gebouwen op accommodatiege- bied". Er zijn wellicht liefhebbers voor. Geef ons scherpe concrete gegevens, zodat we kunnen vergelijken en afwe genZwembad, wijkhuis, biblio theek: het kost allemaal geld. Laat ons gezamenlijk beslissen wat voorrang krijgt Wat krijgen we nu precies voor die Wi miljoen, zo vroeg mevrouw Poels- Peters. Dat wilde ze wel eens allemaal op papier hebben staan, zodat we weten wat we huren. En ofschoon de voorzit ter betoogde dat zulks kosten voor be- Neen, we gaan u heus niet zeggen hoe zwaar de pompoenen zijn en welke afmetingen ze hebben, want dan zijn er beslist nog wel telers onder onze abonnees die nog 'n groter produkt hebben geweekt, en die dan ook even 'n vermelding in de krant willen hebben. We laten het bij deze ene opname. Geert van Sinten, Bosweg 1, kweekt ze zo al jaren.... In het kader van de officiële opening van het nieuwe politiebureau, is er vol gende week woensdag 14 oktober, om 14.30 uur een grote ballonwedstrijd op het sportterrein tegenover sporthal „De Wetteling" aan de Zuidsingel. Na de ballonnenwedstrijd zal, met medewer king van de Venrayse vrijwillige brand weer, een demonstratie worden gehou den. Ook zullen alle beschikbare politievoertuigen aanwezig zijn. De kinderen van de kleuterscholen en de leerlingen van de klassen 1, 2 en 3 van de basisscholen kunnen aan de wedstrijden en demonstraties deelne- De organisatoren van zowel de ballonnenwedstrijd als van de demon straties doen een beroep op ouders om de kinderen te begeleiden. Voor die begeleidende ouders is er voor ruime parkeergelegenheid gezorgd, zodat ook de ouders van de genoemde scholen op de kerkdorpen dat festijn in het kader van de opening kunnen meemaken. Aan de ballonnenwedstrijd zijn leuke prijzen verbonden. Een jury bestaande uit een kleuter leidster, een echtgenote van een politie man en 'n vrouwelijk personeelslid zijn urenlang bezig geweest om de door ae jeugd ingezonden tekeningen te beoor delen. De bekroonde tekeningen zullen een extra plaats krijgen tijdens de open dag welke zal worden gehouden.Op die open dag hopen wij in onze volgende uitgave nog terug te komen. Ook zullen wij in onze volgende uitgave de prijswinnaars van de tekenwedstrijd bekend maken. speciaalzaak voor groenten en fruit grotestraat venray tel. 04780-80857 stek en tekening met zich mee zou bren gen, bleef men dat eisen. Een schorsing van de vergadering bracht geen duide lijke ommekeer. Dertien van de tweeën twintig raadsleden wilden het voor en tegen van vestiging in Rose Vlek of TOP-garage - en niet alleen de financiële verschillen - eerst nog eens op papier hebben. Bij de komende begrotingsbeschou wingen zou men dan een beter gefun deerd standpunt kunnen innemen. In de raadsvergadering van vorige week ging de raad akkoord met de voorgestelde verhoging van het tarief afvalstoffenheffing, oftewel van het ophalen van huisvuil. Betaalt men nu nog 78,- per jaar, volgend jaar wordt dat 86,-. De heer J. Poels en zijn fraktie Samenwerking hadden er geen bezwaar tegen, overtuigd als men is, dat deze dienstverlening kostendekkend moet zijn. Maar hij heeft er wel moeite mee dat bejaarden en alleenstaanden even veel moeten betalen als een normaal ge zin. En daar zou men bij de vaststelling van de tarieven rekening mee moeten houden. Ook de heer Konings en zijn PvdA- fraktie onderstreepten die verlangens. Maar zo lang de minister zijn onderzoek naar mogelijke differentiatie in de ta rieven nog niet afgesloten heeft, zal men zich bij de huidige tarieven moeten neerleggen. J. Poels, die nu reeds een principe- verklaring daarover wilde vastgelegd hebben, kreeg geen steun van de raad. „Dus straks ook geen discussie meer, als de minister gunstig adviseert", zo vroeg hij zich af. „Toch wel", zei J. Konings, „dan willen wij daar zeker op terug komen." GROOTSE REÜNIE IN VENRAY VAN MANNEN EN VROUWEN Na de zeer geslaagde reünies van de laatste jaren, zijn zoveel reakties ont vangen van mannen en vrouwen die in en buiten Venray wonen, en er steeds niet bijhoorden, dat men heeft besloten een grootse ontmoetingsdag te organi seren. Het lag in de bedoeling, om dit deze herfst te doen, maar door omstandig heden is dit niet meer mogelijk. Men heeft nu zaterdag 23 januari 1982 als datum gesteld. Er is een leeftijdsgrens gesteld van 50 tot en met 55 jaar. Graag had men een grotere groep uit genodigd, maar men verwacht, dat dan zaal „In den Engel" te klein zal zijn. Er worden geen persoonlijke uitnodi gingen verstuurd, maar meerdere gege vens worden t.z.t. in deze krant bekend gemaakt. Houdt U dus zaterdag 23 januari vrij. Voor inlichtingen kunt U bellen naar: 04788-252.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1