Centrumplan moet worden herzien Vlakwater Gehandicapten manifestatie in Raadhuis en „De Wetteling" lebber ink! WEERZIEN na 37 jaren Leenenl Specialiteitenrestaurant WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Plan „Rose Vlek werd wel goedgekeurd POGING TOT VESTIGING VAN NIEUW WERELD RECORD GEMENGD TOKKELEN café restaurant Fondue- en barbeque- avonden 60 JAAR YSSELSTEYN d'ouwe moestuin Wijkcentrum Veltum PEEL EN MAAS VRIJDAG 2 OKTOBER 1981 Nr. 40 HONDERDENTWEEDE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15,- Volgende week dinsdag 6 oktober zal drs. J.H.L.A. Janssen, direkteur Stich ting Limburgse Bedevaart naar Lourdes officieel het startsein geven van het wereluurrekord gemengd tokkelen. Na een intensieve training van vele maanden gaan dan Toos (Lady Krulle- bol) en Leo (Taranta) proberen het [nnengd rekord van 180 uur met maar itfst 100 uren te verbeteren en te bren- ten op 280 uur. Het einde van dit nereldrekord is gepland op zondag 12 oktober 's middags om 12.00 uur.Ais deze opzet slaagt, verbetert Taranta evens zijn eigen wereldrekord Tokke- en (2 personen) dat op 256 uren staat. Onder het motto: „Samen sterk voor iet Lourdeswerk" heeft de 27 mc club Fox Hunter (zendamateurs), in nauwe samenwerking met het Lourdcscomité, de organisatie van dit tokkelfestijn op üch genomen. In goede harmonie hebben beide organisatoren zich ingezet omalies nauwgezet te doen verlopen. Er is een mintieus programma opgezet. Ook de lasten en baten zullen gelijkelijk verdeeld worden. Het wereluurrekord tokkelen wordt gehouden in café 't Huukske, Paters- laan/hoek Langstraat. Dokter Franken zal de beide tokkelaars dagelijks controleren. Een team therapeuten/masseurs, zal twee maal per dag aldaar de tokkelaars be handelen. Er is een vast team verzor gers, die Toos en Leo op hun wenken zal bedienen. Maar ook zullen al die tijd schrijvers aanwezig zijn om alle „breaks" in een logboek te kunnen vastleggen. Voor het inwendige van de mens zorgt Taverne „De Open Haard" (Paultje Patat) uit het Brukske. Voor de verzamelaars zijn er fraaie In juli vorig jaar heeft de gemeente raad de 2e herziening van het Venrayse Centrumpln vastgesteld. In feite was die vaststelling een eenvoudige bijstel ling op onderdelen van het oorspronke lijke plan. Gedeputeerde Staten van Limburg hebben echter in de huidige economi sche ontwikkelingen aanleiding gevon den voor een diepgaand onderzoek. Vooral de economische uitvoerbaarheid van het plan had hun bijzondere aan dacht. GEEN GELD Gedeputeerde Staten zijn tot de conclusie gekomen, dat de ter beschik king staande (geld)midderen niet toe reikend zijn voor de algehele uitvoering van het plan. Sterker nog: de tekorten zullen niet binnen aanvaardbare gren zen blijven, bij uitvoering in de voorge stelde vorm. Het is dus voornamelijk op financiële gronden dat Gedeputeerde naar.... Voermans meubelen Boxmeer. Staten de goedkeuring aan de planher ziening onthouden. Overigens kunnen zij zich wel met de uitgangspunten, welke aan het plan ten grondslag liggen, verenigen. NIEUW PLAN? Tenzij het gemeentebestuur tegen deze beslissing van Gedeputeerde Staten bij de Kroon in beroep gaat, moet men binnen 1 jaar met een nieuw plan op de proppen komen. B. en W. zien geen aanleiding om een Kroon-beroep in te stellen. Intern zal nu onderzocht worden op welke wijze kan worden voldaan aan de wensen van Gedeputeerde Staten. Tezijnertijd zal de raad nader hierover geïnformeerd worden en de nodige voorstellen krijgen voorgelegd. Overigens verandert deze situatie niets aan het bouwvergunningenbeleid dat b. en w. voor het centrum voeren. Bouwaanvragen worden normaal ge toetst aan de planintenties. Voldoet men daaraan, dan worden de nodige „verklaringen van geen bezwaar" bij de Provincie aangevraagd. Indieners van bezwaarschriften tegen de herziening van het onderhavige Cen trumplan, hebben inmiddels bericht ontvangen van Gedeputeerde Staten, dat de ingediende bezwaren ongegrond zouden zijn verklaard indien dit plan niet om andere redenen .niet werd goedgekeurd. NOORD-TANGENT In de raadsvergadering van j.l. dins dag w. jr dit Centrumplan ter sprake kwam, konstateerde de heer Konings, dat we nu met de gebakken peren zitten. Met name de grondaankopen ten behoeve van de Noord-Tangent worden door Gedeputeerde Staten niet goedge keurd. Laten we in het nieuw op te stellen Centrumplan de Noord-Tangent maar weglaten, aldus dit PvdA-lid. 280 UREN TOKKELEN QSL-kaarten gemaakt. En de „inbre kers" kunnen op verzoek een certificaat ontvangen als bewijs dat ze met de tokkelaars via hun zender kontakt hebben gehad. Als alles naar wens verloopt, zal op zondag 18 oktober om 12.00 uur de officiële sluiting plaatsvinden. Hoe en wat, dat leest U volgende week in dit blad. v.a. 12.00 uur zijn we geopend met een UITGEBREIDE LUNCHKAART Ook voor Voor bruiloften en partijen is onze sfeervolle ach terzaal (nu met vergrote dansvloer) uitermate geschikt. 's Woensdags is onze rustdag. Donderdagavond: MOSSELAVOND Voor inlichtingen en reserveringen: Telefoon 04780-82318 Vandaag, donderdag 1 oktober viert men in Ysselsteyn het 60-jarig bestaan van de plaatselijke LLTB (Limburgse Land- en Tuinbouwbond). Tegelijk met het ontstaan van Ysselsteyn besloten de eerste pioniers, dat zij hun gezamenlijke belangen moesten bundelen in een Boe renbond. Ter gelegenheid van dit jubileum is een fvstdag op touw gezet, welke heden ir orgen begon met een plechtige H. Mis voor de levende en overleden leden van de LLTB. Rond het middaguur hield de heer N. Huytz, algemeen voorzitter van de LLTB een lezing over de hedendaagse situatie in de landbouw en de voor uitzichten. Deze bijeenkomst werd gevolgd met een feestdiner. Vanavond om 8 uur is er in de feest hal, t.o. sportpark De Vlies een programma waarin diverse artiesten voor elk wat wils zullen brengen. Eveneens in het kader van het 60 jaar Ysselsteyn, maar meer in het bijzonder ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Drumband in Ysselsteyn, zijn er voor komend weekend nog enkele muzikale festiviteiten gepland. Zo is er zaterdagavond een optreden van het dans- en showorkest „De Ha venzangers", bekend van radio en t.v. Speciaal de danslustigen kunnen hier aan hun trekken komen. Zondag 4 oktober is er vanaf 12.30 uur een Federatief Bondsconcours van Tamboer korpsen, 's Avonds vanaf 20.00 uur optreden van de popgroep „Dragon Fly" uit Ysselsteyn. De heer Houba had er zijn twijfels over, of de gemeente binnen één jaar in staat zal zijn een nieuw plan en een financieringsplan op tafel te leggen. Mevrouw Poels-Peters verweet de af keuring aan de huidige malaise, waar door het plan financieel niet meer haal baar is. Volgens wethouder Schols gaat de gemeente nu aan het Centrumplan sleu telen: hoe en wat, weten we nog niet. Zo spoedig mogelijk komen we er in de commissies nader op terug. ROSE VLEK Gedeputeerde Stalen hebben uit drukkelijk bepaald, dat voor het Centrumplan-onderdeel „Rose Vlek" geen nieuw plan behoeft te worden in gediend. Zij zijn van mening dat de daarvoor gestelde bestemming haalbaar is te achten. Overigens kwam de Rose Vlek nog eens aan de orde toen het ging om de vestiging van een mediatheek in de TOP-garage. Zoals men kan weten, is een mediatheek gepland in de Rose Vlek. De verwezenlijking daarvan duurt te lang naar de zin van het Bibliotheek- bestuur, dat van plan is om de TOP-ga rage als zodanig te gaan inrichten mits de raad zulks goedkeurt. Door plaatsgebrek kunnen wij geen verslag geven over de discussie rond die mediatheek. Wij komen daar volgende week nader op terug. Lees Knip de waardebon uit, en ga ermee naar Grote Markt 21 Venray tel. 04780-86750 Op vrijdag 9 en zaterdag 10 oktober zal in het kader van het Jaar voor Gehandicapten in de hal van het raad huis een groots opgezette manifestatie worden gehouden onder de titel „Geef elkaar de hand". Op vrijdag 9 oktober zal in de sporthal „De Wetteling" een sportief treffen plaatsvinden tussen valide en in valide sportbeoefenaars. Zowel tijdens deze sportinstuif als bij de manifestatie in de hal van het raadhuis wil men laten zien, dat de ene groep niet buiten de ander kan en dat beide groepen elkaar hebben gevonden op basis van een volledige integratie. De manifestatie in Venray maakt deel uit van een vijftal evenmenten, welke in het kader van het jaar voor de gehandi capten in Noord Limburg worden gehouden. Na Helden, Horst en Gennep, komt Venray aan de beurt. Al deze sub-manifestaties moeten worden gezien als „voorlopers" op de grote manifestatie, welke op 17 en 18 oktober ,a.s. in „De Staay" te Blerick worden gehouden. Indachtig de doelstelling van al deze manifestaties,om aan te tonen, dat ge handicapten en valide mensen elkaar nodig hebben en samen als gelijkwaar dig door het leven kunnen gaan, wordt de manifestatie in Venray gehouden. IN HET RAADHUIS Gekozen is voor het motto: „Geef elkaar de hand" voor de manifestatie in het raadhuis. Hier zal een soort informatiebeurs worden ingericht door een groot aantal instellingen welke voor en met invalide mensen werken. Daarnaast zal door de verschillende „standhouders" veel in formatie worden verstrekt over het werken met, door en voor invaliden. Deze informatiebeurs wordt 's middags om-vijf uur officieel geopend door de voorzitter van de Invalidenbond, de heer v. d. Biggelaar. Direkt hierop aansluitend zal wethouder mevr. Rut- ten-Tielen vertellen hoe de gemeente kan meewerken aan de integratie van validen en minder validen. speciaalzaak voor groenten en fruit grotestraat venray tel. 04780-80857 De openingsplechtigheid wordt opge luisterd door de drumband „Vooruit" van Huize „Savelberg" te Helden. De informatiebeurs in het raadhuis is geopend op vrijdag van 17.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. Voor deze manifestatie wordt een grote belangstelling verwacht. IN DE SPORTHAL De sport en spellen-instuif in „De Wetteling" wordt op vrijdagmiddag om 17.00 uur geopend door de invaliden zelf, waarna wethouder J. van Oers een woordje zal spreken. Medewerking wordt verleend door de Ritmegroep Nieuw Spraeland, de Invaliden Sport club Venray en de Tafeltennisvereniging „Red Stars", V.C. Rooy, handboog schutterij „St. Sebastiaan" en enkele invalide schutters. Tot 22.00 uur zullen verschillende sporten worden bedreven door gehan dicapte en valide sport(st)ers, terwijl daarnaast diverse demonstraties worden gegeven. Ook hier worden enkele informatie stands ingericht, welke voornamelijk betrekking hebben op de invaliden- sport. Volgende week zullen wij nog uitvoerig terugkomen op beide manifes taties. 'jaeger i wollen ondergoed 1 I Marktstraat 5. Venray, teleloon 04780-81294^ Tijdens het „vragenuurtje" aan het einde van de raadsvergadering dinsdag j.l. stond er een tevreden voorzitter van de wijk vereniging de heer Mark Schapendonk achter de microfoon om b. en w. èn raad te bedanken voor de hoop, die zij Veltum hebben gegeven. Met spandoeken waarop de tekst Wijkcentrum Veltum NU" en „Terug naar Coninxhof NEE" gaven vertegenwoordigers van de wijk uiting aan hun gevoelens. De gemeenteraad had 525.000,- be schikbaar voor het realiseren van gemeenschapsaccommodaties in Oos trum, Oirlo en Veltum. Voor Veltum dachten b. en w. aan een tijdelijke huis vesting in semi-permanente school lokalen van Coninxhof. De heer H. Willems, fraktievoorzitter van de PvdA meende mogelijkheden te zien in de bouw van een in fase te realiseren per manent wijkgebouw. Het college kreeg als huiswerk mee om te bekijken of dat financieel haal baar is naast het realiseren van de voor zieningen in Oostrum en Oirlo. Op deze uitvoerige discussie komen wij volgende week nader terug. Het heeft bijna 37 jaar geduurd, eer een Engelse soldaat opnieuw kon kennismaken met de mensen, die hij in de spannende oorlogsdagen van 1944 hier op zo'n vreemde manier leerde kennen. Soldaat George Hardy is 18 jaar als hij op D-day 1944 voet aan land zet in Normandië. Hij behoort tot het Royal Norfolk Regiment, dat slechts een klein maar geen onbetekenend deel uitmaakt van het grote invasieleger. Met de succesvolle velsmars van de Engelse troepen komt Hardy ook in de buurt van Venray, zonder echter nauw bij de bevrijding van onze gemeente betrokken te zijn. Eind november 1944 zit zijn onderdeel in de Geijsterse bossen. Wanssum is inmiddels al een paar maal bevrijd maar steeds opnieuw slagen de Duitsers er in deze plaats opnieuw te veroveren. Daar moet een einde aan komen. Het Royal Norfolk Regiment krijgt opdracht definitief door te stolen. Een van de eerste aanvallen gelden de boerderijen, waarin naast burgers, ook Duitse militairen verscholen kunnen zijn. George Hardy en zijn sergeant nemen de eerste de beste boerderij onderhan den. Later blijkt dat de boerderij van de familie Gielens te zijn. Een half jaar voor de bevrijding van onze gemeente wordt onder anderen „Arts van de Beek" (Merselo) door de bezetters naar Duitsland gestuurd voor de „Arbeiteinsatz". Hij komt in Wupperthal terecht. Zijn vrouw is in blijde verwachting en zij besluit daar niet alleen te blijven zitten. Zij gaat naar haar familie in Wanssum en komt zodoende terecht op de boerderij van Gielens. Als Venray al een maand bevrijd is, wisselt „de macht" in Wanssum nog bijna wekelijks. Op het moment dat het Royal Norfolk Regiment tot de aanval over gaat zijn bij Gielens de mannen en jon gens in de ctallen ondergebracht; de vrouwen en kinderen huizen in de kelder. In totaal 56 personen.... George Hardy en zijn sergeant sluipen gebukt naar de boerderij, dek king zoekende waar zulks maar moge lijk is. George heeft het geweer met bajonet in de aanslag; de sergeant houdt bovendien nog een handgranaat wer- pensgereed. De voordeur van de boerderij vliegt door een harde trap open. Niets te zien of te horen. De beide soldaten gaan het huis binnen, op alles voorbereid. Opeens hoort men stappen, er komt iemand moeizaam de kelder trappen op. De deur gaat langzaam open. De soldaten houden de vinger aan de trekker. Het eerste dat ze zien, is een melkkan; dan de jonge vrouw die de melkkan draagt en hoog zwanger is. Het is moeder Arts. „Ze schrikt zich dood", de melkkan valt in gruzelemen ten, de melk stroomt over de vloer. Maar niet minder geschrokken zijn de beide soldaten, die later maar niet kun nen begrijpen waarom ze feitelijk niet geschoten of een handgranaat hebben geworpen.... „Op een dergelijke manier bevrijd worden, vergeet je je hele leven niet", aldus de nu bijna 76-jarige mevrouw Arts. Maar tien minuten later liep de hele boerderij vol volk, blij dat we eindelijk bevrijd waren. Als Wanssum dan definitief bevrijd is, moet men gaan evacueren. In Merselo is een commandopost ingericht alweer bij ene Gielens en dank zij de daar ontstane vriendschappelijke re laties kunnen de Gielensen van Wans sum in Merselo ondergebracht worden. Mevrouw Arts, net als zovelen, met aan de hand kinderen en een volgepakte kinderwagen, trekt richting Venray. Onderweg valt ze met heel „d'r hebben en hou we" overhoop; de Duitsers openen een mortiervuur op de vluchten- demensen. In Helmond, dat de bevrijding pijn- Iozer meemaakte dan het Noord Lim burgse, waren in die bevrijdingsdagen goede kontakten gegroeid met de Engelse soldaten; met name met het Royal Norfolk Regiment. Dank zij par- 'ticulier initiatief kon daar later een ver eniging worden opgericht: „De Vrien den van Royal Norfolk Regiment". Op alle mogelijke manieren komt men daar aan geld, waarmee men de Norfolkers een bijdrage kan geven in de kosten, welke verbonden zijn aan een trip naar Nederland. Dat gaat al jaren zo....! Op het ogenblik zijn er 57 oud-solda ten in Helmond. Zij zijn (dikwijls met hun echtgenoten) ondergebracht in het bekende Hotel Westeinde, dat voor die bevrijders speciale tarieven berekent. De Vriendenkring zorgt ook telkens voor een gezamenlijke dodenherden king op het Engelse militaire kerkhof in Mierlo, en men maakt een gezamenlijke bustocht naar een of andere landelijke attraktie, met als besluit een Brabantse koffietafel. Allemaal particulier initia tief. George Hardy is al een paar maal op bezoek geweest in Helmond mede dank zij „de Vrienden van het Royal Norfolk Regiment". Die merkwaardige bevrijding in Wanssum heeft hij nooit kunnen vergeten en menige vakantiedag jieeft hij er aan besteed om de boerderij van Gielens terug te vinden. Niet alleen de naam was hij vergeten, maar door de spanningen van destijds wist hij zelf niet met zekerheid te zeggen of de boerderij nu aan de westkant of aan de oöstkant van de Maas lag. Op zijn verzoek zou Jan van Nuenen uit Helmond hem met zijn opsporingen helpen. Jan van Nuenen is een van die enthousiastelingen die in de Vrienden kring mee zorgt dat alles reilt en zeilt zoals het moet. Zo klein als hij destijds bij de bevrijding nog was, moest hij zijn bed aan een Engelse militair afstaan, die thuis was ingekwartierd. Misschien daarom kunnen de oud-militairen bij hem een potje breken. Samen zijn ze er dan uiteindelijk in geslaagd de boerderij en de familie Gielens terug te vinden. En toen was het nog maar een kleine moeite om het adres te achterhalen van mevrouw Arts, die inmiddels te Merselo op het Groot- dorp woont. Vorige week woensdag had daar dan de hernieuwde kennismaking plaats na bijna 37 jaar. Koffie en vlaai ver schenen op tafel; bloemen werden overhandigd, herinneringen opgehaald en het Regimentsinsigne werd mevrouw Arts opgespeld. En aan onze verslag gever werd in geuren en kleuren die hele geschiedenis nog eens uit de doeken gedaan en moesten foto's worden gemaakt om dit heuglijk feit te vereeuwigen. ook UW weekblad

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1