Fransen terug in land van herkomst Zelfstandige Ondernemers bekijken jrojekt jeugdwerklozen erg kritisch >i lebber ink WOONWAGEN KAMPJES 1400 „Recycling" 'n deftig woord voor hergebruik van oude materialen WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING iDeze maand werkloze mannen in Venray d'ouwe moestuin PEEL EN MAAS riJDAG 25 SEPTEMBER 1981 Nr. 39 HONDERDENTWEEDE JAARGANG TGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY ROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR J U,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO J 15.- Sinds enige tijd is in Venray een perimenteel arbeidsproject voor jgdige werklozen van start ge- an. Onder de naam POL-projekt raktijk Oriënterend Leren) is op Maasheseweg een bedrijf ge- cht, dat gaat werken aan niet- mmerciële projekten, welke veel de overheidssfeer liggen. Ver- is er een knutseldienst, een eubelwerkplaats en een admini- atief projekt- Men beschikt over jite hobby-machientjes maar er d aJ aanvragen voor het plaatsen d goede machines. Twintig moei- plaatsbare jongens en meisjes men deel aan dit experiment. de bekostiging van dat 4- jig experiment heeft de gemeen- Venray subsidie ontvangen. Het rste jaar zal een bedrag van 700.000,beschikbaar komen. de houtbewerkingwerkplaats Zoals te verwachten was, is het ttal mannelijke werklozen in in de maand augustus, op- w gestegen. Gelukkig niet in rote mate (28 méér), maar dat rtekent toch wel: bijna elke dag ornt er iemand zonder werk Provinciaal is het aantal werk- >zen ook weer gestegen, en even ts in Venray was de groei klei- er dan in de voorafgaande maand. Hen berekent, dat de helft van ieze stijging nog werd veroorzaakt óoor de inschrijving van school- leriaters. Landelijk bedraagt het werkloos- ridspercentage 8,2%, in IJmburg dat 10,6°/o en in Venray 10,4#/«- 0 te zien steekt Venray iets gun- tiger af tegenover de rest van de rovineie, maar de schijn bedriegt. Ve behoren voortaan tot de stre- cen met de meeste werkloden, 'alkenburg, Weert, Roermond en lennep zijn nog plaatsen waar het rerkloosheidspercentage beneden 4e 10*/o ligt. Een ander feit, dat de ernst van Ie toestand nog eens benadrukt, de groei van het aantal werk en. Voor de provincie was die rtijging in één jaar tijds precies W»; voor Venray liefst 4.3°/». Het iet er dan ook naar uit dat het lantal werkloze mannen, dat op 1 september reeds 1383 bedroeg, in middels de 1400 zal zijn overschre den. Het aantal vrouwelijke werklo den steeg slechts met 2. Een onge kend klein aantal; in juli waren dat er nog 79 Ook provinciaal gezien mag men van enige stabiliteit spreken. Maar absoluut en relatief blijft de werk loosheid achter op een zeer hoog tal- Het landelijk percentage Werkloze vrouwen (is 14.1*/»; het Provinciale percentage 19.6*/«; het Venrayse percentage 17*/«. Momenteel is er in Venray een aanbod van 455 jongeren beneden de 19 jaar, te weten 213 jongens en 142 meisjes. Voor hen staat zegge schrijve één arbeidsplaats open. gaat men zich bezighouden met de fabricage van houten speelgoed t.b.v. peuterspeelzalen, kinderdag verblijven en speelplaatsen. Verder ligt het in dé bedoeling gebruiks voorwerpen als wandrekken en ma- gazijnrekken te gaan maken. De klusjes-onderhoudsdienst is bedoeld voor reparatie c-q. onder houd van huishoudelijke appara tuur en gebouwen, en dan met na me aan die panden van de Ge meente waaraan normaal niets ge daan zou worden. De administratieve dienst is er ten behoeve van de houtbewer kingswerkplaats en de klusjes on derhoudsdienst. De voorwaarden aan dit projekt verbonden zijn zeer streng: zo zal e.e.a. na 4 jaar zelfstandig moeten kunnen draaien, zullen aan alle vestigingsvergunningen en andere economische vergunningen moeten worden voldaan, mag het projekt niet-konkurrerend werken m.b.t. het plaatselijke bedrijfsleven en zal er een onderzoek dienen te worden ingesteld naar de haalbaarheid- Van het plaatselijk bedrijfsleven is de medewerking gevraagd in de vorm van een verklaring van geen bezwaar, o.m. van de Vereniging van Zelfstanlige Ondernemers en de vakorganisaties, waarbij opgemerkt dient te worden dat deze landelijk reeds akkoord zijn. De Venrayse Vereniging van Zelfstandige Ondernemers heeft dit experimenteel arbeidsprojekt uit voerig besproken. Hoewel het be stuur een aantal vraagtekens plaatst met betrekking tot de doel stelling, de werkwijze en het niet- concurrerend werken, heeft men onder bepaalde voorwaarden een verklaring van geen bezwaar afge geven. Een van de voorwaarden is, dat de Vereniging twee plaatsen in de Begeleidingscommissie krijgt toege wezen. Ook de Venrayse aannemers staan niet onwelwillend tegenover de aanpak van Ihet probleem jeug- lige werklozen. Zij zijn in dit ge val echter kritisch, omdat soort gelijke projekten elders compleet uit de hand gelopen zijn. Ook zij zetten vraagtekens bij het niet- concurrerend werken; de benodigde vestigingseisen en de opleiding die de jeugd normaliter in het bouw bedrijf krijgt. Het NVOB (Nederlands Verbond Ondernemers Bouwnijverheid) is echter helemaal niet gelukkig met dergelijke projekten- Zij vrezen wel degelijk konkurrentie, temeer omdat het projekt zich over vier jaar zelf moet kunnen bedruipen en dan als zelfstandig bedrijf moet kunnen draaien. Ook verwacht het NVOB werk verlies voor de toch al met wei nig opdrachten gezegende aanne mers; in het bijzonder de kleine aannemers, die ook voor kleine opdradhten te porren zijn. De stelling dat dit Pol-projekt een nieuwe markt moet aanboren, ziet men helemaal niet zitten. Zo wil de Venrayse Vereniging van Zelfstandige Ondernemers wel eens zien waar dat gat in de markt ontdekt gaat worden. Zij hebben daaraan gerede twijfels. Inmiddels zijn bij het bestuur al klachten binnen gekomen, van ondernemers die zich op een bepaalde manier beconcurreerd voelen. Het bestuur heeft dat intussen ter kennis ge bracht van de Stuurgroep Jeugd werkloosheid, en zal de vinger aan de pols blijven houden. Om de zaken nog eens heel dui- düjk te stellen zal de Venrayse Vereniging van Zelfstandige On dernemers op de a.s.' ledenverga dering van 9 november, de leiding van het POL-projekt en leden van de Begeleidingscommissie uitnodi gen. Mogelijk dat de, heren dan eens uitvoerig op de gang van za ken kunnen ingaan en als forum willen optreden. Om een zo breed mogelijke visie te krijgen, worden op die vergade ring ook niet-leden-belangstellen- den uitgenodigd. speciaalzaak voor groenten en fruit grotestraat venray tel. 04780-80857 Ergens langs de Peel weg in Ys- selsteyn wijst een reclamebord er op, dat daar in de buurt een „bre- kerij" gevestigd is van H- Maessen. En net zo nieuwsgierig als de vele bezoekers die onlangs op de „open dag" daar een kijkje zijn gaan ne men, gingen ook wij ons licht eens opsteken om te weten te komen wat zo'n brekerij nu eigenlijk be helst. Haast verscholen achter de groe ne bomen en struiken langs de Peelweg, ontwaren we al gauw en kele flinke puinhopen en dan dringt het lawaai van zware ma chines tot ons door. Dichterbij ge komen passeert ons rakelings een laadschop beladen met een door ons nog niet nader te bepalen grondstof, waarvan er al enkele bergen zijn opgetast- Twee zware machines en een viertal transportbanden staan dan voor ons. Het lawaai is flink toe genomen en het is dus ook geen wonder dat de drie mensen die daar tussen de kreunende, breken de en schuddende machines wer ken, oorkleppen dragen. Als dan eindelijk enkele knoppen van een groot schakelbord worden omgedraaid, vallen voor en na de machines stil en is het mogelijk een gesprek te voeren- H. Maessen, aannemer van grond werken, zand- en grindbednjf, heeft sinds een maand of negen enkele breekmaehines aan zijn be drijf toegevoegd. Nu is dat op zich geen zeldzaamheid, want breekma ehines zijn er in de handel- Maar, omdat Maessen een mobiele/ver plaatsbare installatie wilde hebben, heeft hij met zijn medewerkers die installatie maar grotendeels zelf ge maakt. Amper had hij de zaak aan het draaien, of hij kreeg de kans om te laten zien wot zijn machines waard waren Het vliegveld Beek moest en kele grote startbanen vernieuwen. Normaliter zou men 't te verwijde ren beton ergens op een puinplaats gestort hebben, doch omdat men bij toeval vernomen had van de mobiele breek-installatie van Maes sen, is men daar eens een kijkje gaan nemen en kon men tot over eenstemming komen. Onder politiegéleidie werd het 55 ton zware gevaarte met bijbeho rende apparatuur en 'n 320 pk agregaat naar Beek gereden. Daar begon men de betonbanen op te breken en in de machine te stor- GOED ONDERGOED komt van I Marktstraat 5. Venray. telefoon 04780-81294^ ten. Overeengekomen was, dat het betonbedrijf dat de nieuwe start bonen ging storten het oude ge broken beton als vulstof zou ge bruiken- Dat breken ging dermate snel, dat de voorraad vulstof voor het betonbedrijf, als grote bergen werd opgeslagen. In 'n maand of vier tijds verwerkte men rond 50.000 kubieke meter oude beton- Nu gaat het heus niet zo gemak kelijk en eenvoudig als hier be schreven staat. De centimeters dik ke stalen kraakplaten in de breker moesten nogal eens vernieuwd worden, omdat men er gewoon ga ten in gestampt had. Ook de man gaan ijzeren messen die in de neven-apparatuur voor nog kleine korrels zorgen en die toch altijd zo'n 50 x 30 x 10 cm groot zijn en 106 kg per stuk wegen, hielden het geen veertien dagen uit. Dan waren ze tot amper de helft van hun eigenlijke omvang afgesleten. Na deze krachttoer in Beek vol bracht te hebben keerde men weer terug naar Ysselsteyn om daar dat nieuwe onderdeel van het bedrijf eens goed op poten te zetten- De grondstoffen voor de verwer king waren gauw verkregen. Me nig sloper en aannemer was al blij zijn puin en ofval gratis en voor niks bij Maessen te kunnen stor ten- Ook de wegenbouwers kunnen er hun opengebroken bitumen-weg- dek kwijt. En nu zal er heus wel eens beton tussen het bituum ko men, of bituum bij het beton, maar in principe houdt men beide toch wel gescheiden, evenals het puin van sloophuizen. Een laadschop stort het te ver werken materiaal in een grote trechter van de machtige breek machine, waar het middels een sta len transportband naar de feitelijke breker gebracht wordt. Onderweg verliest het materiaal al het meegevoerde zand en wor den ongerechtigheden verwijderd- In de breker worden de stukken beton, steen of bituum zo te zien met het grootste gemak, maar toch met een geweldige kracht vergrui- zeld. Uit de breker valt het ma teriaal op een transportband waar boven een magneet bevestigd is, voor het verwijderen van ijzer en staal. Via die transportband komt het verbrijzelde spul in een andere machine, aangeduid ails de „praal- breker''. In deze kleinere machine zijn een tweetal stalen zeven aange bracht, elk zo'n vierkante meter groot, waardoor het materiaal al naar grootte gesorteerd wordt en via twee transportbanden wordt afgevoerd en opgeslagen. Het materiaal dat te dik en te groot is en dus niet door de zeven valt, komt terecht in een breekin- richting waar het met de eerder genoemde grote messen bewerkt wordt. Weer via twee trannsport- Ruim 50 Franse afstammelingen van de Venrayse schapenhandela ren rond 1900 zijn zondag op be zoek geweest in het Venrayse, waar hun vader, grootvader of zelfs overgrootvader geboren is. Slechts een enkele was de Neder landse taal machtig en het was dus heel logisch dat wethouder van Oers zijn welkomstwoord in het Frans hield. Veel van wat over de Schaapscompagnieën bewaard is gebleven, werd verzameld door Sef Verlinden. Dat is in een bescheiden expositie in het raadhuis bijeen gebracht. Geïnteresseerden kunnen daar deze week nog kennis van nemen. Op het bordes van het gemeente huis werd de groep nog eens op foto's verenigd. Een rondtocht door Venray naar Merselo, Heide en Veulen bracht de gasten bij de boerderij van H. Willems aan de Veulenseweg, waar een verbroederingsboom geplant werd- De oudste deelnemer aan de ze reünie, d'e heer André ELbers mocht de plechtigheid verrichten. Hij had een potje Franse aarde meegebracht omdat de boom daar in volgens zijn zeggen beter zou groeien. Op de boerderij van Willems heeft de wieg gestaan van de El- bersen die destijds naar Frankrijk trokken. De jongste deelnemer meende dat Eibers de boom alleen niet geplant kreeg. Hij stak bereid willig en onder grote hilariteit de helpende hand uit In de namiddag verzamelde het gezelschap zich in het Bowling- Bistro te Oostrum, waar (opnieuw) kennis gemaakt werd met de Ven rayse (achterneven en nichten. banden komt het materiaal op nieuw in dezelfde machine terug, waar het ditmaal wel door de ze ven valt en wordt afgevoerd- Naar gelang de zeven welke men gebruikt, met grote of kleinere mazen, krijgt men grotere of klei nere korrels beton, steen of bituum. Het produkt is dan klaar voor recycling hergebruik. En dat hergebruik is velerlei. We zagen het reeds, de betonkorrels kunnen weer in nieuwe beton gebruikt worden- De korrels van steenpuin voor erfverharding óf als onder grond in de wegenbouw, óf als vul stof. De korrels bituum zijn zon der meer zo te gebruiken voor erfverharding maar kunnen ook in de wegenbouw opnieuw gebruikt worden, al dan niet tesamen met nieuwe bituum. De kleinere bi- tuumkorrels kunnen zelfs met een trilapparaat tot een vrij compacte massa worden samengevoegd. Nu is aan het breken van bi tuum één nadeel verbonden: op warme zomerse dagen is het niet te verwerken, omdat het door de warmte te buigzaam wordt en zien niet laat breken- Ook beton heeft zijn moeilijk heden: de voorkeur gaat uit naar ongewapend beton, maar niet al te grote brokken met een lichte be wapening worden evengoed ver werkt. Beton met zware bewape ning kan helaas niet gebruikt wor den. Intussen heeft men daar aan de Peelweg al een aardige voorraad materiaal voor hergebruik opgesla gen. Er is voldoende vraag naar en het laat zich aanzien, dat dit onderdeel van Maessen's bedrijf niet 'het slechtste is. Natuurlijk moeten de bouwakti- viteiten niet achteruitgaan, want dan krijgt men geen oude mate rialen en afval meer aangevoerd, maar daarin heeft Maessen het volste vertrouwen, ondanks de te ruglopende conjunctuur- 'n leesbare krant Uit een informatie-bulietin van het Gewest Noord Lim burg blijkt dat het op 1 juli j.l. nog maar droevig gesteld was met de realisering van de diverse sub-kampjes voor woonwagenbewoners. In de 16 gemeenten waar per 1 januari 1982 de woon wagenbewoners standplaat sen zouden moeten krijgen, waren er slechts 4 gereali seerd, waaroij Venray met het kampje Spurkterhof wel een der allereerst en was. In twee gemeenten, Meijel en Arcen-Velden is zelfs een beroep op de Kroon gedaan uit protest tegen de aange wezen lokaties. Het kamp In de Römer te Venlo zal per 1 januari a.s. als centrum ophouden te be staan. Wellicht ook mede daardoor komt er vermoede lijk komend jaar een pro vinciaal autowrakkenplan, waarin de belangen van de woonwagenbewoners 'n zwa re rol zullen moeten spelen. In of bij de kleine centra mogen de woonwagenbewo ners geen sloopaktiviteiten uitoefenen soms wel op een daartoe aangewezen klein terrein. Voor het ove rige blijft men aangewezen op Venlo waar enkele grote sloopterreinen bestaan.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1