Uitblijven van Wijkcentrum heeft fatale gevolgen voor Veltum FRANSE VENRAYERS op bezoek in Venray Huisvrouw mest en fokt met drieduizend konijnen ■ebberink; CURSUS IN VENRAY WERU WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Grond wordt te duur Unieke inspraak bij woning bouw in Landweert Wijkvereniging Veltum in brief aan raadsleden: Persleiding van de oude vuilnisbelt? J. Kousemaker nam afscheid van Venray s OranjeComité Nieuwe overstortvijver wordt nog dit jaar gegraven VRIJDAG 18 SEPTEMBER 1981 Nr. 38 HONDERDENTWEEDE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR J 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15.- De gemeente is <niet van plan nog gronden aan te kopen, als men niet zeker weet dat er binnen. 2 - 3 jaar op gebouwd kan worden. Maar desondanks keurde die com missie voor openbare werken deze week nog de aankoop goed van 2.87.70 ha grond in het toekomstige woongebied Laagheide. Kosten de zer: 250.000, Reden om deze grond1 alsnog aan te kopen was de lange duur van onderhandelen met de eigenaar, die men nu niet meer teleur kan stel den. Het ligt in de lijn der verwach tingen dat hier eerst over 'n jaar of tien gebouwd kan worden, en dat betekent dan, dat het aankoop bedrag al meer dan verduubeld is gezien de huidige rentestand. De gemeente mag zich eige naar noemen van een aantal gron den tot een bedrag van 35 miljoen gulden, wat jaarlijks een enorm be drag aan rente kost. In die gronden zijn inbegrepen de moeilijk Ver koopbare percelen in Westeinde en Vlakwater II, maar ook de meer .gangbare" in Land weert. In plan Landweert kocht de ge meente van de families Pouwels en van Bracht nog gronden ter waarde van 117.500,en verkocht zij aan Stienstra - Roermond bouwgrond voor ruim een miljoen gulden. naar.... Voermans meubelen Boxmeer. De woningbouwvereniging Noord Limburg start op 7 ok tober a.s. in samenwerking met de gemeente Venray een unieke inspraakprocedure. Toekomstige bewoners van een aantal huurwoningen in dit bestemmingsplan kunnen dan n.l. meepraten en inspre ken over de indeling van de woning. Naar wij van de zijde van de woningbouwvereniging ver nemen, is het de eerste keer, dat toekomstige bewoners in spraak krijgen in de woning indeling nadat er in het ver leden al met de (toekomstige) bewoners van dit bestem mingsplan gesproken is over de woonomgeving. Degenen, die over ongeveer twee jaar graag in Landweert willen wonen in woning, wel ke zoveel mogelijk aansluit bij hun woonwensen,' kunnen deelnemen aan deze inspraak procedure. Bij deelname hier aan krijgt men een van deze „inspraakwoningen" toegewe zen. Men kan zich voor deel name aan het inspraakproces opgeven bij de woningbouw vereniging aan de Plataan- straat, waar ook nadere in formaties worden verstrekt. „We vrezen, dat het uitblvfven van een centraal punt in de wyk Veltum fatale gevolgen zal heb ben voor het woon- en leefmilieu in deze woonwijk." Aldus schrijft de Wijkvereniging Veltum in een brief aan de leden van de Venrayse gemeenteraad. Aanleiding tot deze „brief op po ten" is het voorstel, dat in de komende raadsvergadering aan de gemeenteraad zal worden gedaan over de besteding van 525.000, ten behoeve van accommodaties in Oirlo, Oostrum en Veltum. Volgens de Wijkvereniging Vel tum komt het voorstel van b. en w. er op neer, dat het vorig jaar bij de begrotingsbehandeling op genomen bedrag besteed wordt aan Oirlo en dat Veltum als Op zondag 20 september a.s. komt een groep Fransen, waarvan de grootvaders en een enkele vader in de vorige eeuw vanuit Venray als schapenhandelaren naar de om geving van LiHe zijn vertrokken, op bezoek in Venray. Met name in de zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw bestond er een „grote trek" vanuit Venray naar Noord-Frankrijk. Ven ray beleefde toen de glorietijd van de Schaapscompagnie. Tal van jon ge Venrayers trokken met hun schapen langs de oude handelsweg via Antwerpen naar Noord-Frank rijk. Een aantal van hen werd zellf schapenhandelaar en bleef in Frankrijk met name in de omge ving van Lille. Een gedeelte keerde na verloop van tijd in Venray terug om er een gezin en een boerenbedrijf op te bouwen. Maar er waren er ook die in hun handelsgebied de grote lief de vonden, die sterker was dan de banden met de familie en geboorte grond. Bekende namen uit de tijd van de Schaapscompagnie, zoals Poels, Trynes, en van Meyel vindt men thans nog op grafzerken in Zudd- belgische en Noordfranse plaatsen. De groep Fransen, die op 20 sep tember naar de geboortegrond van de grootvaders komt, bestaat voor namelijk uit nazaten van de Ven rayse families Eibers en Van Meyel. Het gezelschap wordt die dag om kwart voor twee door wethouder J. van Oers op het gemeentehuis ontvangen. Na de ontvangst volgt nog een korte rondleiding en een Adviezen bij aan- en verkoop bedrijfshuisvesting, taxaties Hilhorst Makelaardij Stationsweg 7b tel. 04780-85958 bezoek aan de in 't gemeentehuis in gerichte expositie, over de schaaps compagnieën (die nog een week tij dens de openingsuren van het ge meentehuis te bezichtigen blijft). Vervolgens maakt het gezelschap een tocht door Venray, waarbij zij enkele voor hen historische plaat sen bezoeken en te Veulen als her innering een lindeboom planten. De dag wordt besloten te Oostrum, in de Bowling Bistro „Venray". Eventuele familieleden, vrienden of belangstellenden zijn daar, voor een hernieuwde kennismaking, tus sen vier en vijf uur n.m. van harte welkom. Op een later tijdstip zal de R.O.Z., in haar programma Speu- lentere (18,10-19.00 uur), eveneens ingaan op dit unieke bezoek uit Frankrijk. Het ziet er naar uit, aldus wet houder Loonen, dat er toch een persleiding vanaf de vuikiisstort naar de waterzuivering gelegd moet worden. Uit een laatste onderhoud met de Provincie en het Zuivering schap is wel gebleken dat de ge meente beslist de eerste twee jaar geen lozingsvergunning krijgt. Het percolatiewater van de vuil nisbelt dat nog steeds in een sloot wordt opgevangen, mag dus niet via andere sloten geloosd worden. De gemeente moet bij tijd en wijle die sloot leeg pompen en elders in het riool lozen. Dat is een vrije dure methode. Reeds eerder is sprake geweest van de aanleg van een persleiding, maar dat idee werd opgeschort om dat men verwachtte binnen afzien bare tijd op het oppervlaktewater te mogen 'lozen. Nu dat niet het geval is, gaat men de aanleg van een persleiding eens nauwkeurig bestuderen en wil men eens zien of er nog ergens een subsidiepotje voor dit doel bestaat. Reanimatie kan medemens van dood redden Ongeveer 14.000 van de 20.000 mensen, die per jaar als gevolg van een hartinfarct een stilstand van de bloedsomloop krijgen, overlijden voordat het ziekenhuis kan worden bereikt. Ook in geval van verdrin king, verslikking en verstikking komt men om het leven omdat in vele gevallen kundige hulp te laat is. Het leven, niet alleen van slacht offers van een hartinfarct, maar ook van verdrinking, verslikking en verstikking, kan worden gered, wanneer binnen vier minuten be gonnen wordt met hartmassage en mond-op-mond-beademing. Die vier minuten zijn in al die gevallen van vitaal belang omdat na vier minu ten onherstelbare hersenbeschadi ging kan optreden. De Nederlandse Hartstichting afd. Venray is er thans in geslaagd om met medewerking van de afd. Therapie en de intensive care van het Sint Elisabethziekenhuis in Venray reanimatiecursussen te geven, waarbü men wordt opge leid om die fatale vierminuten- grens te overbruggen en het slaohtoffer van een wisse dood te redden. Leken kunnen in afwachting van de komst van een dokter of am bulance in de reanimatie worden opgeleid. Daardoor wordt het mo gelijk het levensbedreigende tijd verlies tot een minimum te beper ken. Vooral familieleden van hart patiënten en degenen, die bij de uitoefening van hun funktie veel in kontakt komen met medemen sen, worden geadviseerd een reani- matiegursus te volgen. Tijdens die cursus krijgt men les in mond-op-mond-beademing en hartmassage. In pryrcipe kan iedereen, onge acht de vooropleiding de reanima- tiecursus volgen. De enige verant woorde manier om hartmassage en mond-op-mond-beademing te lerei\ is het deelnemen aan een derge lijke cursus. Onder toezicht van een deskundig instructeur wordt ge traind op een oefenpop. De ervaring heeft geleerd, dat een reanimatiecursus in 3 a 4 les uren kan worden gegeven aan ma ximaal 10 12 mensen. Om het half jaar wordt een herhalingscur sus van l'/t uur gegeven. De kos ten van een cursus bedragen 25, per persoon. Wie over deze cursus in Venray meer informatie wenst kan kontakt opnemen met Mevr. H. Poels-Peters Leunseweg 14 te Venray, tel. 04780- 81782. pleister op de wonde twee noodlokalen bü Coninxhof krijgt aangeboden om te dienen als semi-permanent wijkcentrum. Volgens de wijkvereniging is het niet reëel te veronderstellen, dat het instemmen met het college voorstel een uitstel inhoudt. Zij noemt het gelet op de econo mische ontwikkelingen het AF STELLEN van een basisvoorzie ning in Veltum, dat niet gebeuren mag. De gemeenteraadsleden worden door de Wijkvereniging Veltum voorzien van een uitgebreide docu mentatie, waaruit de negen jaar durende lijdensweg, van onderhan delingen met de gemeente duidelijk blijkt. Gewezen wordt o.m. op een in Veltum gehouden onderzoek, waar uit blijkt, dat de meerderheid van de Veltumse huishoudens voor een permanent wijkcentrum is. In dit verband wordt herinnerd aan ge lijkluidende cijfers, welke een der gelijk onderzoek in Brukske heeft opgeleverd. En daar funktioneert nu het definitieve wijkcentrum bo ven verwachting, zo wordt door de Wijkvereniging gezegd. Hiermee voert Veltum het bewijs aan, dat ook in deze woonwijk een wijkcen trum niet alleen noodzakelijk, maar ook verantwoord is. De raad wordt voongehouden, dat Veltum vrijwel verstoken is van sociaal culturele aktiviteiten met uitzondering van Jeugdwelzijn Vel tum en de aktiviteiten welke de Wijkvereniging, ondanks alle beper kingen, weet te organiseren. Het gevolg is, dat Veltum een „slaap wijk" dreigt te worden, hetgeen bijzonder nadëlig voor het woon- miilieu wordt genoemd. HALVERING WENSENPAKKET Tevens wordt de gemeenteraad er aan herinnerd, dat Veltum om tege moet te komen aan de financiële problemen van onze gemeente het wensenpakket ten aanzien van het wijkcentrum heeft gehalveerd. Vel tum heeft toegezegd al het moge lijke te doen, in de vorm van zelf werkzaamheid en het aanboren van eigen middelen, een zo groot moge lijk deel van d'e kosten voor eigen rekening te nemen. „De noodzaak is aangetoond, de wil om te werken uitgesproken en de wil om in te leveren bewezen. De raad wordt gevraagd Veltum niet in de steek te laten door: óf te bewerkstelligen, dat nu wordt overgegaan tot realisering van het definitieve wijkcentrum, óf de uitspraak te doen dat, ge let op de financiële beperkingen gezien d'e noodzaak in het volgend begrotingsjaar hiervoor geld beschikbaar komt. Tenslotte wordt gehoopt, dat ne gen jaren praten, hopen, gemiste kansen, werken en teleurstelling, dan toch eindelijk zal leiden tot het definitieve wijkcentrum. „Gelet op dit alles, bent u het Veltum in we zen verplicht", aldus de hartekreet van de door b. en w. teleurgestelde wijkvereniging Veltum, die nu alle hoop op de gemeenteraad heeft ge vestigd. Wie van zijn levensdagen nog nooit 3000 konijnen bij elkaar zag zitten, moet in Oostrum aan de Wanssumseweg maar eens bij de familie Camps gaan kijken, waar met name mevrouw Camps de zorg heeft over een grootse konijnen- farm. We kennen in ons Venrayse land onderhand allerlei grote en kleine landbouwbedrijven om nog maar niet van mammoetbedrijven te spre ken waar men zich gespeciali seerd heeft in het fokken of mesten van dieren. Om er eens een aantal te noemen: kippenfarmen, varkens- mesterijen, kalkoenbedrijven, een chinchillakwekerij en nertsfarmen. Maar toen we hoorden, dat op deze grootscheepse manier ook konijnen gefokt en gemest worden, moesten we denken aan ons eigen konijntje, dat in onze jeugd in een kooitje aan de muur zat, en bij tijd en wijle zijn buikje dik mocht eten op het grasveld en overigens van ons de taaie broodkorstjes kreeg toegestopt, die we zelf niet iustten. Toen het dier tenslotte groot gewor den en geslacht werd, 'kon men ons met geen oorvijg bewegen het ar me dier op te eten.Zodoende waren we nu nieuwsgierig, hoe dat daar op een konijnenfarm reilde en zeilde. In twee grote loodsen zitten daar de dieren opgehokt in gaaskooien, een meter boven de grond. De kooien zijn niet al te groot maar toch ruim genoeg om de dieren enige bewegingsvrijheid te geven. Onder de gaaskooien verzamelt zich het mest tot flinke bergjes, welke tweemaal per jaar worden verwijderd en op het land ver werkt. Wie nu zou denken dat het er vreselijk stinkt denkt *toch ver keerd, Natuurlijk kan men de die ren en hun mest ruiken, maar een voldoende ventilatie zorgt er voor dat de reuk niet hinderlijk wordt. Het zijn voornamelijk witte ko nijnen die daar gehouden worden. Een Nieuw-Zeelands ras, dat flink in het vlees zit en grote voeten heeft. Daardoor zijn ze ook ideaal voor het houden op draad. De die ren zijn echter geen lang leven beschoren, want na drie maanden hebben ze een gewicht van 21/* kg bereikt en dan zijn ze goed voor de slacht. Dat slachten gebeurt in een ex port-slachterij in Someren waar de panklaar gemaakte konijnen voor namelijk worden uitgevoerd naar België en Frankrijk. Het kan toch raar lopen in deze wereld. Wij voeren konijnen uit naar België en Frankrijk en kopen bij de poelier konijnen die veelal afkomstig zijn uit Polen en China. Een loods is speciaal bestemd voor het fokken; het zogenaamde voedstershok. In totaal 35 ramme laars worden dagelijks ingezet om voor nageslacht bij enkele honder den moeren te zorgen. Daarbij wordt wel de uiterste zorg be steed om geen inteelt te krijgen, want dan krijgt men zieke of 2wakke jongen en daar kan men geen bedrijf mee opbouwen. Na een maand dracht werpt de voedster gemiddeld 7 of 8 jongen. Dat gebeurt in een zinken kooi, ge vuld met zaagmeel, welke aan de gaaskooi is bevestigd. Het komt zelden of noöit voor dat de jongen op de draad geboren worden. .De klein konijntjes blijven 6 we ken bij hun moeder. Ze hebben dan een gewicht van 1 kg bereikt en worden overgeplaatst naar de an dere loods, het mesthok. Daar wor den de dieren nog 6 of 7 weken „vet" gemest en belanden dan in de slachterij Mevrouw Camps heeft zo'n drie tot vier uur per dag nodig om de 3000 konijnen te verzorgen. De voedselvoorziening is niogal gemak kelijk: aan elke kooi hangt een bus met konijnenkorrels welke naar be hoefte op de voerplaats rollen. Verder is bovenop de kooien een waterleiding bevestigd waaraan druknippels zitten. De konijnen moeten daar met hun snuit tegen drukken om te kunnen drinken. Dat kunstje hebben ze zo geleerd. De verzorging bestaat dan ook voornamelijk uit het bijvullen van de voederbussen, het verwijderen van zieke dieren, het laten paren van de oudere dieren en het over plaatsen van de jonge konijnen naar de mesterij. Ook daanbij wordt wordt er nog eens extra op gelet of men wel met gezonde dieren te maken heeft, want een ziekte-epi demie kan men er niet gebruiken. Dat zou fataal rijn voor de dieren, maar ook voor de exploitant. Verwarming door olie of gas kent men iin deze konijnenloodsen niet. De dieren en het mest geven zoveel warmte af, dat men zelfs in de winter nog ruim voldoende kan ventileren en de is er nog nooit bevroren In een informele bijeenkomst van het Venrayse Oranjecomité heeft de heer J. D. Kousemaker afscheid genomen van dit comité waarvan hij twintig jaar een zeer aktief lid is geweest. Nu hij 76 jaar is geworden heeft hij gemeend zijn plaats aan een jongere kracht te moeten afstaan. Door de heer Durant van de Fe deratie van Oranjeverenigingen werd de heer Kousemaker onder scheiden met de zilveren legpen ning van verdienste van deze fede ratie. De plaatselijke afdeling benoemde de heer Kousemaker tot erelid waarmee hij het eerste erelid in de geschiedenis van het Venrayse Oranjecomité is geworden. Zoals vorig jaar januari ai in de gemeenteraad werd vastgesteld, moet aan de Metaalweg, ten oosten van Rank Xerox nog een overstort vijver aangelegd worden. De totale kosten zijn geraamd op 1.760.000,-. Inmiddels heeft de gemeente van het Rijk een dusdanige subsidie ont vangen, dat niets meer de aanleg van deze overstortvijver in de weg staat. De nieuwe vijver wordt 400 m. lang. De breedte aan de kruin be draagt 21 meter men rekent op een water oppervlak van ca. 15 m. De schaatsers kunnen dus in d'e toekomst 's winters volop onder de voeten uit. Op het ogenblik wordt bet te veel aan regenwater via een overloop aan de Smakterweg op een beek geloosd. Dat i's geen ideale toe stand, waaraan met de nieuwe overstort vijver een einde komtr Tegelijk met de aanleg van deze overstort- of bergingsvijver wordt een nieuwe riool in de grond: gelegd, waarop straks de riolering van het plan Landweert wordt aan gesloten. De nieuwe vijver wordt een „schoon-water-berging", dus geen open riool of een nieuw vloeiveld. Voor stankoverlast behoeft men ab soluut niet bang te rijn. Zou het water toch op de een of andere manier verontreinigd worden, dan kan men de gehele vijver lozen in het lager liggende riool. fGËBLËËKTËL66*i 'SPIJKERBROEKEN I Marktstraat 5. Venray, teletoon 04780-81294^ RAMEN en ROLLUIKEN BESTELLEN? BELLEN! 04780-88247 04709-4044 Langstraat 3 Venray

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1