TIEN JAAR DIERENASIEL iBEGINNERSCURSUS! Venraii, da* Ytlujiek in „venray van vroeger" BRADERIE EN OUDE AMBACHTEN DANSSCHOOL HARRY MOORS Leenenl DANSCURSUS TE VENRAY WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Oud-Venrayer André Goumans tot priester gewijd d'ouwe moestuin BEJAARDEN GROOTSE ANTIEKMARKT TE VENRAY IN DE SCHOUWBURG 40 stands Direkteur van Lierop verlaat Den Hoebert HANRO VRIJDAG 11 SEPTEMBER 1981 Nr. 37 HONDERDENTWEEDE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15,- De Veldhoven- se gemeenschap was afgelopen za terdag massaal vertegenwoordigd bij de priesterwijding van pastor André Goumans. De dekenale Lambertuskerk in Meerveldhoven, waar mgr. J.Bluyssen, bisschop van Den Bosch, vijf andere geeste lijken in de eucharistieviering voorging, was tot de laatste kerk bank toe bezet. Jongeren en ouderen, voor een groot deel uit Zeelst, Heikant en Meerveldhoven, maar ook een flinke Limburgse delegatie en de familie van de pastor waren pre sent. De jonge pastor genoot zijn opleiding in Heerlen, liep daar ook stage, maar is vanaf december 1979 werkzaam geweest in de Zeelster parochie van de H. Willi- brordus. Zeelst zag hem in april van dit jaar met lede ogen naar de nieuwe parochie Heikant vertrek ken. „Een nieuwe gemeenschap waarin hij", zoals de voorzitter van de initiatiefgroep zei bij de presentatie, „met twee stromingen in het /huidige geloof te maken heeft. Deels katholieken die een nieuwe invulling zoeken, deels ka tholieken die voortbouwen op hun oude geloof". Nog drie andere relaties presen teerden de pastor en vroegen de bisschop hem in het college van priesters op te nemen. Na de be lofte van trouw en wijding, en de Lithanie van Alle Heiligen volgde de corona. Dat is de ceremonie van de handoplegging van, in dit geval, 31 priesters bekleed met alve en stola, waarmee te kennen wordt gegeven dat de wijdeling in het college van priesters is opgeno men. Pas na de bekleding met sto la en kazuifel en de zalving van de handen, kon de pastor zich neo mist (dat is een pasgewijde pries ter) noemen. Mgr. Bluyssen stipte in zijn een voudige en heldere toespraak de noodzaak van het voortdurend zoeken van de plaats van God in ieders leven aan. Zeker in de we reld van vandaag, waar we voort durend opbotsen tegen harde ma terie. De moeilijke stukken weg zullen niet wegblijven, maar daar naast zullen ej- ook goede ervarin gen zijn, zo merkte hij onder an dere op. Een spontaan en hartver warmend applaus klonk door de kerk na het slot- en dankwoord van de neomist, die temidden van de priesterschare door een uit mensen opgebouwde erepoort van de KPJ Zeelst, de kerk verliet. Pastor Goumans gaat zich aan de opbouw van zijn parochie wijden, maar blijft daarnaast ook werk zaam in het jongerenpastoraat en het begeleiden van vormselwerk groepen in Veldhoven. Op zondag 20 september a.s. zal de nieuwe priester om 11.00 uur in de St. Petrus Bandenkerk voor gaan in de Eucharistie en de preek verzorgen. Op uitdrukkelijke wens van de neomist zal aan dit gebeu ren geen verdere festiviteiten ver bonden zijn. Bij ons is de verkoop van uw woning in goede handen. Wij staan voor een goed en snel resultaat. 'MAKELAARDIJ HILHORST Stationsweg 7b Venray telefoon 047808-5958 bgg 82308 Binnenkort is het 10 jaar geledlen, dat de familie van Bergen-Hiaegens aan de Vennenweg iln Oostrum startte met een dierenasiel, onder de naam De Berghaag. Sindsdien hebben veel honderden honden en katten er een tijdelijk onderkomen gevonden Tijdelijk onderdak, zowel voor de pensiongasten als voor de zwervers. Het blijft er een komen en gaan Je moet er de nodige dierenliefde voor hebben, aldus de heer van Bergen, om die pensiongasten en de dikwijls armetierige zwervers te blijven verzorgen. Een heel dikke boterham is er niet mee te verdie nen. Dat zou met hondenfokken bijvoorbeeld wel het geval zijn, want de vraag naar grote en kleine honden is veelal groter dan het aanbod. Het aantal zwervende honden is speciaalzaak voor groenten en fruit grotestraat 8b venray tel. 04780-80857 landelijk, en ook in Venray, sterk teruggelopen. De reclame en publi- katies dn pers en op de televisie om geen dieren onverzorgd ach'ter te laten of uit een auto te zetten als men op vakantie gaat ds bij het publiek wel aangeslagen. In het vakantieseizoen 15 zwerfhonden asiel verlenen, was in „De Berg haag" een heel gewone zaak. Dit jaar zijn in de vakantiemaanden nog slechts vier zwervers binnen gebracht. Eén van die zwervers al vroeg in het seizoen was een bastaard foxhondje dat na veertien dagen een nieuw onderkomen vond in een der verpleegtehuizen van het Psy chiatrische Centrum St. Anna. Na enkele weken kreeg de verzorgster van dit hondje een reprimande dat het dier te veel eten kreeg,.want het werd zienderogen dikker Het duurde nog een week, voordat men in de gaten kreeg dat het dier jongen moest krijgen Opnieuw kreeg het hondje onder dak in het asiel, waar. nu bijna 8 weken geleden, zes jongen ge boren werden, (zie foto). De moe derhond gaat binnenkort weer te rug maar St. Anna; de jonge hond jes zijn allemaal besproken en zullen volgende week bij htm nieu we eigenaren bezorgd worden. Met de katten is het al net als bij de honden: in de vakantietijd gaan er veel noodgedwongen aan het zwerven. Voorzover ze niet worden doodgereden, belanden ze op een gegeven moment in een asiel In tegenstelling tot de honden, zijn katten moeilijk plaatsbaar. Er zijn haast geen kopers voor. Zeven katten zijn in mijn bedrijf eigenlijk te veel van het goede, zegt van Bergen, maar ja walt wil je? Hoe komt 'n dier nu in een asiel terecht? Kun je een aangelopen hond daar zo maar gaan afgeven? Neen, dan zou 't vermoedelijk een janboel worden. Alles moet netjes via de politie gaan. Die levert het dier bij „De Berghaag" af; even tueel kan men dat ook zelf doen, mits men in het bezit is van een briefje van de politie. En dat geldt niet alleen voor Venray, maar ook voor andere gemeenten. Van Ber gen krijgt namelijk ook nog uit vier nabuur gemeenten dieren aange bracht. Dat zijn Vierlingsbeek, Box meer, Mill en Oploo-St. Anthonis. Dat politiebriefje word't zorgvuldig bewaard bij het register waarin al le komende en gaande dieren uit gebreid worden omschreven, o.a. ten behoeve van de inspektie van de Dierenbescherming. De perioden met het grootste aantal pensiongasten en zwerfdie ren zijn de zomer- en de winter maanden, wanneer d!e eigenaren op vakantie gaan, en hun huisdieren netjes bij 'n asiel in pension geven, of onderweg op 'n stille plek uit de auto gooien. Honderd' dieren in die maanden onderdak geven is al heel gewoon, daar in Oostrum; maar zelfs in de „slappe tijd" zijn er toch wel altijd een 15-tal dieren aanwezig. XJP" Onder het motto „Venray van vroeger" organiseert het Winkel centrum Venray van 11 tot 15 sep tember een feestweek. In „Ven ray van vroeger" mogen de mensen van vroeger, de bejaarden, niet ontbreken. Daarom wordt er door het Win kelcentrum Venray op maandag 14 september een gezellige avond ge organiseerd voor de bejaarden. Deze avond vangt aan om 19.00 uur in zaali „In den Engel'1. Er is muziek en er is gelegenheid voor een gezellig dansje. Hartelijk welkom. vrijdag 18 sept, van 18 21 uur zaterdag 19 sept. en zondag 20 sept. van 11 18 uur In zaal „In den Engel", Poststraat 3 voor leerlingen van Scholengemeenschap Boschveld, Jerusalem, Mavo-school Cursusgeld 97,50 Inschrijving en aanvang: donderdag 17 september a.s. om 16.30 uur. DANSLERAAR N.B.D. TELEFOON 04750-13413 Natuurlijk zijn niet alle zwerfhon den dieren die door hun bazen jammerlijk in de steek gelaten zijn. Neen, zo'n hond kan ook, om voor ons onbegrijpelijke redenen, zo op eens aan de haal gaan en uit eindelijk in een asiel terecht ko men. De eigenaren zijn dlan dikwijls maar wat blij als ze hun dier kun nen komen afhalen natuurlijk tegen betaling van een redelijke vergoeding. Dat maakte onlangs nog een echtpaar uit de „kop van Noord Holland" mee. Ze kampeerden na bij Boxmeer en hadden hun trouwe viervoeter meegenomen. Het dier had het er kennelijk niet naar zijn zin en was op een slechte dag op eens verdwenen. Enkele dagen la ter kon de hond in „De Berghaag" worden teruggehaald, tot vreugde zowel van de eigenaren als van de hond. vervolg volgende tekstpagina Foto-speciaalzaak RINI VAN DE LEUR Po«t»tr 10. VENRAY. Ttl. 04780-84485 Ja kunt toch maar batar naar da vakman gaan. Volgende week vrijdag 18 sep tember zal de heer P. A. v. Lierop afscheid nemen als direkteur van het Opleidingsinstituut voor ver pleegkundige en verzorgende be roepen Den Hoebert te Venray. De heer van Lierop, die thans met pensioen gaat, begon zijn loopbaan als psychiatrisch verpleegkundige te Vught. Toen hij werkzaam was als hoofdleider in het internaat voor Bijzondere Jeugdzorg te Deur- ne, studeerde hij aan de Sociale Akademie te Eindhoven, waar hij in 1957 slaagde voor het diploma maatschappelijk werker. In januari 1958 kwam hij als (eerste) maatsdhappelijk werker in dienst van St. Servauius, waar hij naast het algemeen maatschappelijk werk in de instelling al spoedig belast werd mee personeelszaken. In september 1968 werd hij be noemd tot direkteur van 't nieuwe opleidingsinstituut i.o. Den Hoebert. Van meet af aan heeft de heer van Lierop er naar gestreefd om de opleidingen voor verpleegkundi gen, die in elk centrum afzonderlijk georganiseerd waren, te koncentre- ren binnen één gezamenlijk insti tuut. De heer van Lierop heeft vanaf 1969 leiding en gestalte gegeven aan de totstandkoming van dit uniéke opleidingsinstituut voor de gezondheidszorg. Een instituut waar- KWALITEITS NACHTKLEDING kom tijdens deze feestweek eens kijken en maak uw keus in Venray bij GROTE MARKT 04780 - 86750 binnen het theoretisch onderwijs verzorgd wordt voor de opleidingen B-verpleegkundige (psychiatrische verpleegkundige), A-verpleegkundi ge en ziekenverzorgende. In 1969 werd namenlijk begonnen met de gezamenlijke B-opleiding voor de psychiatrische centra Sipt Anna en Sint Servatius. In 1972 werd de opleiding voor ziekenver zorgenden toegewezen aan Den. Hoebert, zodat ook voor het Geria trisch Verpleegtehuis De Kruuze en de Stichting Berkele Heem te Horst de opleidingen verzorgd werden. Sedert 1979 zijn de opleidingen voor A-verpleegkundigen, welke in het St. Antoniusziekenhuis te Horst en het St. Elisabeth ziekenhuis te Venray werden gegeven, onderge bracht in Den Hoebert. Hierdoor heeft de school een belangrijke plaats gekregen iin de onderwijs voorzieningen binnen de gezond heidszorg in de regio Noord Lim burg. Het bestuur en de medewerkers van Den Hoebert willen op passen de wijze afscheid nemen van de heer van Lierop en hem bedanken voor zijn pionierswerk, dat heeft geleid tot de totstandkoming van een volwaardig en niet meer weg te denken onderwijsinstituut in Venray. Op vrijdag 18 september zal de afscheidsreceptie plaatsvinden in de aula van Den Hoebert van 16.30 tot 18.30 uur. Tevens is er gelegenheid om ken nis te maken met de nieuwe 'di rekteur, de heer M.H.T. Sprengers. Het welslagen van de vorig jaar gehouden september-feesten heeft de Koninklijke Harmonie Euterpe doen besluiten ook dit jaar weer een dergelijk evenement te organi seren, wederom onder het motto: „Venray, daar zit muziek in". De festiviteiten die plaatsvinden in en om de grote feesttent op het Henseniusplein starten vrijdag 11 september met een grote country- en westernavond en eindigen dinsdag 15 september met een grote modeshow Hoogtepunt van de feestweek is ongetwijfeld de ou'de-ambachten- manifestatie op zondag 13 septem ber. In dezelfde periode Is ook het winkelcentrum Venray aktief met o.a. een grote braderie eveneens op zondag 13 september. Beide verenigingen hebben in goed overleg hun aktiviteiüen op elkaar afgestemd met als resultaat een feestprogramma dat klinkt als een klok. De Koninklijke Harmonie hoopt middels deze september-fees ten haar zeer magere verenigings kas enigszins te kunnen bijspijke ren. Het bestuur heeft zich ten doel gesteld in 1985, als de vereniging 125 jaar bestaat, een volledig nieuw uitgeruste harmonie te kunnen pre senteren. Niet alleen instrumentaal, maar ook wat de kostumering be treft. Alleen al voor de nieuwe unifor mering zal ongeveer f 75.000, nodig zijn, voorwaar geen kleinig heid om daar aan te beginnen. GROOTS FEESTPROGRAMMA Het feestprogramma omvat van alles wat en voor elk wat wils. Vrijdag 11 september: Country- en westernavond met TULSA .voorheen Ruud Hermans), gioot succes op tijdens de muziek- Deze gioep trad vorig jaar met feesten in Merselo. Zaterdag 12 september: Onder auspiciën van het Winkel centrum worden er van 11.00 - 17.00 uur kinderfeesten in oude stijl georganiseerd op en rond hét Hen seniusplein. Bovendien kan men kennis ne men van een dia-, film- en foto tentoonstelling in de schouwburg over Venray van vroeger. 's Avonds is er in de feesttent een grote feestavond met 2 orkes ten, een Big Band en een Beiers orkest. Een avond vol amusement, nostalgie en Beierse muziek. De toe gang is gratis. Zondag 13 september: Vanaf 21.00 uur Frühschoppen m de feesttent met muziek van de Raodse Hofkapel. 's Middags in de leestent, en cp het Henseniusplein worden meer dan 60 oude ambachten gepresen teerd. Op *e winkelpromenade vindt de braderie plaats, georgani seerd door het Winkelcentrum. 's Avonds stemmingsmuziek in de feesttent onder begeleiding van de Venrayse joekskapellen. Onder het motto: „De Piep Leeg". Toegang gratis. De organisatoren verwachten, ge zien het grote succes van vorig jaar, enkele duizenden bezoekers op de oud'e ambachtenimanifestatie en de braderie. Maandag 14 september: Onder auspiciën van de Harmo nie is er in zaal In den Engel een speciale avond voor de bejaarden. Het Winkelcentrum organiseert in de feesttent de Zuid Nederlandse Rock and Roll Kampioenschappen met medewerking van Rock Explo sion, een showgroep van 30 perso nen. Dinsdag 15 september: De laatste feestavond is gereser veerd voor een groots opgezette modeshow, die gehouden wordt in de feesttent met medewerking van 14 zaken uit Venray, die dan hun "Winterkollektie zullen showen. De voorverkoop van toegangs kaarten geschiedt via de plaatse lijke winkeliers. Tijdens de oude ambachten-ma nifestatie op zondag 13 september zal ter gelegenheid van de Natio nale Ziekendag welke op deze da tum valt, ook de Venrayse Zieken omroep acte de presence geven. Voor dit ambachten-festival heb ben zich reeds meer dan 60 deel nemers aangemeld, waaronder een schapenscheerder, blikslager, hand wever, hoedenmaker, touwslager Er zullen demonstraties gegeven worden van oud Hollandse Volks schilderkunst, van glasblazen, tin- gieten, klompenmaken en nog veel meer. Indien het weer dë organisatoren goed gezind zal zijn, zal het die dag ongetwijfeld druk zijn in het centrum van Venray.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1