UIT VENRAYS GEMEENTERAAD BEGINNERSCURSUS! Venraif, TTluziek in ZOMER-MÜZIEKFEESTEN IN OIRLO ebberink DANSSCHOOL HARRY MOORS daar ffU Pari,, u- INFORMATIEAVOND OVER WONEN IN VENRAY VOOR F450," DANSCURSUS TE VENRAY Ter is weer WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Foto's van dia's De Partij v. d. Arbeid en het vliegveld De Peel UITNODIGING stienstra venray d'ouwe moestuin VRIJDAG 4 SEPTEMBER 1981 Nr. 36 HONDERDENTWEEDE JAARGANG ra PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO15,- VOORZIENINGEN VOOR GEHANDICAPTEN In de raadvergadering van vo rige week heeft de heer Konings nog eens aangedrongen op voorzie ningen aan het postkantoor, waar door het gebouw ook voor inva liden beter bereikbaar wordt. Ook Willems en Truijen pleitten voor spoedige realisatie van dergelijke voorzieningen. Volgens wethouder mevr. Rutten- heeft de gemeente geen invloed op voorzieningen door de semi-over- heid (postkantoor). Er zijn wel kon takten geweest. Maar zolang er nog plannen waren om voor het postkantoor iets geheel nieuws te maken, kwamen voorzieningen als hier bedoeld niet aan de orde. De nieuwbomvplannen zijn intussen wel achterhaald.... Ditkwijls zijn ook de financiën een hinderpaal. Zo zouden de glasdeuren van het gemeentehuis feitelijk ook automa tisch openende schuifdeuren moe ten zijn WONINGISOLATIE De raad gaf b. en w. toestem ming uit 's rijks kas een klimlening aan te vragen en te aanvaarden, ten bedrage van 536.719,voor het isoleren van 151 woningen ih Nergens zo goedkoop! Normaal 1,75 p. st. Nu de gehele maand september bij ons slechts p. st. Foto-specloalzook RINI VAN DE LEUR PotUtr 10. VINRAT. Tal 047ê0-t44«S Ja kunt toch moor beter noar de vakman gaan De Partij van de Arbeid, afdeling Venray, heeft in een brief aan het Venrayse gemeentebestuur zijn te vredenheid betuigd over het feit, dat men enige zekerheid heeft ge kregen over „het slapen" van het vliegveld De Peel. De P.v.d.A. meent echter te moe ten constateren dat niet alle bur gers van onze gemeente en zelfs niet ten gemeentehuize weten hoe en waar men Klachten over geluidsoverlast kan deponeren. In een aantal vragen aan het ge meentebestuur verzoekt men o.a. zelf die klachten in ontvangst te nemen te registreren en door te geven aan de bevoegde instanties. Eventueel zou het gemeentebestuur ook een adres en telefoonnummer kunnen publiceren waar men met zijn klachten terecht kan. het Desselke. Op dit bedrag zijn reeds in mindering gebracht de rijkssteun voor warmte-isolatie aan bestaande woningen. Deze steun/ subsidie bedraagt 30% per wo ning, met een maximum van 1200. Bij deze lening kan een eenmalige huurverhoging van 6% worden doorgevoerd. L.S.O. Het L.S.O. (Limburgs Symphonie Orkest) is het Limburgse muzikale visitekaartje. De provincie subsi dieert dit orkest voor 50%, de an dere 50% worden bijeengebracht door 'n aantal Limburgse gemeen ten met meer dan 20.000 inwoners. Venray is dus ook een van de be talende partijen. Per 1 januari komt er een herindeling van gemeenten van kracht, waardoor het aantal gemeenten met meer dan 20.000 in woners wordt vermeerderd, en er dus meer gemeenten kunnen deel nemen in de subsidiëring. De nieu we verdeelsleutel zal wel even op zich laten wachten en dat zou de financiën van het LSO voor het komende jaar in gevaar kunnen brengen. Daarom moest de raad toestemming geven de huidige re geling nog een jaar te verlengen. Reeds uit de begrotingsbeschou wingen van het vorig jaar kon men opmaken dat de subsidiëring aan het L.S.O. niet zo heel lekker zit bij de raadsleden. Want behal ve deze subsidie zijn er nog en kele variabele kosten verbonden aan een optreden van het L.S.O. in onze gemeente, en die liegen er ook niet om. De heer L. Janssen was pertinent tegen deze vorm van subsidiëring- Het is een Limburgs orkest; laat dan de provincie en aLle gemeenten betalen; alle; groot en klein. De heer Willems ging nog verdel en zou de provincie graag voor al le kosten laten opdraven. Die sub sidie van enkele tienduizenden gul dens kunnen we hier in Venray best gebruiken voor onze eigen cul turele verenigingen. Ook de heer Claessens zat op de zelfde golflengte, maar hij was be reid de subsidie nog met 1 jaar te verlengen maar dan ter discussie te stellen. De voorzitter beklemtoonde nog eens. dat de provincie niet meer dan 50% wil betalen. Het voort bestaan van het L.S.O. hangt dus af van de bijdragen van de ge meenten. Zeer zeker verdienen een aantal zaken bij de bespreking over een nieuwe gemeenschappelijke re geling nadere bijzondere aandacht. Bekeken dient te worden in hoe verre er mogelijkheden zijn om tot een acceptabel tarief te komen. Volgens de heer Truijen dienen die besprekingen dan toch wel uiterlijk in april of mei van het komende jaar gehouden te worden. De heren L. Janssen en H. Wil lems waren echter niet te ver murwen. Willems stelde zelfs dat aktiviteiten van eigen bevolking niet mogelijk zijn vanwege de fi nanciën en daarom wil de PvdA dan ook wel afzien van een sub sidie aan het L.S.O. En daar bleef het bij. De VVD en de PvdA wensten te hebben tegengestemd; de andere raadsleden willen het voorlopig nog een jaar tje aanzien. WELSTANDSTOEZICHT In Venray funktioneert sinds 1949 een welstandscommissie, bestaande uit 5 leden, waaronder de voorzit ter. Deze laatste is momenteel wet houder Schols. Via een driemaan delijks rouleersysteem hebben steeds 3 leden (incl. de voorzitter) zitting. Men voldoet hiermee aan een wettelijk voorschrift, maar over de werkwijze, het funktioneren enz. is nauwelijks iets konkreets geregeld. Reden waarom b. en w. nu een „Verordening Welstandstoezicht Venray" het licht hebben doen zien. De heer Houba vond dat een uit stekende zaak. Ook dat de leden van de welstandscommissie door de raad gekozen worden, zij het op voordracht van b. en w.; men dien de dan echter wel een meervoudige voordracht te krijgen. Nu deze verordening er is, graag met spoed de heren architekten en andere be langhebbenden een exemplaar uit reiken. Mevr. Poels-Peters vond vooral de jaarlijkse verslaggeving een goed ding: evenals de openbaarheid van vergadering. Zij pleitte voor onafhankelijke deskundige leden. Wethouder Schols was het met de gemaakte opmerkingen volko men eens. Men heeft nu in het algemeen toch duidelijkheden waar op men zich kan beroepen. Of de welstandscommissie ook op kan tre den bij excessen als tuinverwaar- lozingen waar mevr. Poels-Pe ters op attendeerde vond de wet houder te ver gaan. Dat moet in onderling overleg geregeld kunnen worden. Overigens heeft men daar bij wel dwangmogelijkheden uit de bouwverordening en de algemene politieverordening. DE WONINGBOUW Het overzicht stand van zaken woningbouw in onze gemeente, heb ben wij reeds enkele weken ge leden in ons blad behandeld. Nu kwam het in de raad om de goed keuring te krijgen op de opgestelde woningbouwprogrammering voor de periode 1981 tot en met 1984. De heer Willems was er niet al te best over te spreken. Niet duide lijk; niet onderbouwd; hoe komt men aan de prognoses; laat bejaar den en invaliden mee inspreken in vcor hen belangrijke nieuwbouw; waarom worden de drive-in wonin gen niet omgebouwd enz. enz. Wethouder Schols beklemtoonde uitdrukkelijk dat het hier gaat om een bouwprogramma op lange ter mijn, waarbij werd uitgegaan van basisgegevens van de afdeling plan ning en onderzoek én dat zijn in feite keiharde gegevens. Hij ont kende niet dat men nu nog enige achterstand! moet inhalen. Van de praktisch onverkoopbare woningen in Veltum Kuluut (50) zijn er nu 30 verhuurd; mogelijk dat einde dit jaar alle woningen bewoond zijn. Er is geen prognose gemaakt voor de kerkdorpen. Men probeert daar te bouwen naar behoefte. De bejaarden hebben hun in spraak in de bouw van bejaarden woningen. De invaliden niet. Ge woonlijk wordt in deze categorie gebouwd voor een specifiek geval. Maar dikwijls spreekt de huur prijs hier ook een hartig woordje mca en neemt men al gauw genoe gen met oudere goedkopere wonin gen. De verbouw van drive-in wonin gen voor 1 en 2 persoons huishou dens gaat niet door omdat men niet de beschikking kan krijgen over deze woningen. De huurders vinden nu de huurprijs heel redelijk en hebben geen interesse meer om naar een duurdere woning uit te zien. Overigens is er voor 1- en 2-persoons huishoudens een wat ruimere markt. Moet men voor een gewone woning al gauw twee jaar ingeschreven staan; voor die klei nere woningen slaagt men gemid deld al na anderhalf jaai De heer Reintjes vond het een gelukkig gegeven dat de tijd van te weinig woningen bouwen nu (voor goed) voorbij is en ook de kleine dorpen de aandacht krijgen die ze verdienen. Het invullen van de aan tallen voor 1983 en 1984 kan na overleg met de betrokkenen toch tijdig genoeg gebeuren, zo meende hij. Ook pleitte hij er voor, de be jaardwoningen zo dicht mogelijk bij de centra te bouwen. VERVOLG ZIE PAGINA 5 Informatieavond op vrijdag 4 september in de zaal van café "In den Engel", hoek Grotestraat/ Poststraat, Venray. Aanvang 19.00 uur. Laat u informeren omtrent uw mogelijkheden voor de aankoop van een woning in dit aantrekkelijke bouwplan. keuze uit verschillende typen 3 slaapk., badk., zolder, berging, berging of carport of garage naar keuze flinke tuin achter de woning centrale verwarming gedeeltelijk dubbel beglaasd door prima isolatie energiebesparing (denk aan de gasprijzen) géén eigen geld nodig subsidie tot maximaal f 124.300,- Ben verhinderd voor de informatieavond, maar wil graag dokumentatie ontvangen over de premiewoningen in Venray Adres: Woonplaats en code: Tel In enveloppe zonder postzegel sturen naar Stienstra Venray, Antwoordnummer 15, 5800 VB Venray. Makelaars in onroerende goederc toioties hypotheken en vertekeringen. Patersstraat 19 5801 AT VENRAY Telefoon 04780 84438 Na kantooruren 04780 83710 077 62418 OORLOGSTUIG Dat oud-inwoners van Venray ons blad nog trouw blijven en met grote aandacht lezen, is 'n bekend gegeven. Dat blijkt ove rigens nog eens uit het volgen de bericht. Een oud-inwoner van Venray sinds vele jaren woonachtig in Eindhoven, werd bij het lezen van de extra bijlage over de Venrayse politie, en het artikel over öorlogs-souvenirs, er nog eens aan herinnerd, dat hij oorlogstuig uit een neergestort vliegtuig in zijn tuin had ver stopt. Toen de woning verkocht werd had hij de nieuwe eige naar op het hart gedrukt op die plaats in de tuin maar nooit te graven. Nu. na zoveel jaren, kreeg hij toch nog een schuldgevoel en besloot de politie te bel len. Deze zal met de E.O.D. een onderzoek gaan instellen. In zaal „In den Engel", Poststraat 3 voor leerlingen van Scholengemeenschap Boschveld, Jerusalem, Mavo-school Cursusgeld 97,50 Inschrijving en aanvang: donderdag 17 september a.s. om 16.30 uur. DANSLERAAR N.B.D. TELEFOON 04750-13413 speciaalzaak voor groenten en fruit grotestraat 8b venray tel. 04780-80857 Het welslagen van de vorig jaar gehouden september-feesten heeft de Koninklijke Harmonie Euterpe doen besluiten ook dit jaar weer een dergelijk evenement te organi seren, wederom onder het motto: „Venray, daar zit muziek in". De festiviteiten die plaatsvinden in en om de grote feesttent op het Henseniusplein starten volgende week vrijdag 11 september met een grote country- en westernavond en eindigen dinsdag 15 september met een grote modeshow Hoogtepunt van de feestweek is ongetwijfeld de oude-ambachten- manifestatie op zondag 13 septem ber. In dezelfde periode is ook het winkelcentrum Venray, aktief met o.a. een grote braderie eveneens op zondag 13 september. Beide verenigingen hebben in goed overleg hun aktiviteiten op elkaar afgestemd met als resultaat een feestprogramma dat klinkt als een klok. De Koninklijke Harmonie hoopt middels deze september-fees ten haar zeer magere verenigings kas enigszins te kunnen bijspijke- Het bestuur heeft zich ten doel gesteld in 1985, als de vereniging 125 jaar bestaat, een volledig nieuw uitgeruste harmonie te kunnen pre senteren. Niet alleen instrumentaal, maar ook wat de kostumering be treft. Aliteen al voor de nieuwe unifor mering zal ongeveer 1 75.000, nodig zijn, voorwaar geen kleinig heid om daar aan te beginnen. GROOTS FEESTPROGRAMMA Het feestprogramma omvat van alles wat en voor elk wat wils. Vrijdag 11 september: Country- en westernavond met TULSA .voorheen Ruud Hermans), gioot succes cp tijdens de muziek- Deze gioep trad vorig jaar met feesten in Merselo. Zaterdag 12 september: Onder auspiciën van het Winkel centrum worden er van 11.00 - 17.00 uur kinderfeesten in oude stijl georganiseerd op en rond het Hen seniusplein. Bovendien kan men kennis ne men van een dia-, film- en foto tentoonstelling in de schouwburg over Venray van vroeger. 's Avonds is er in de feesttent een grote feestavond met 2 orkes ten, een Big Band en een Beiers orkest. Een avond vol amusement, nostalgie en Beierse muziek. De toe gang is gratis. Zondag 13 september: Vanaf 21.00 uur Frühschoppen in de feesttent met muziek van de Raodse Hofkapel. 's Middags in de feestent, en cp het Henseniusplein worden meer dan 60 oude ambachten gepresen teerd. Op de winkelpromenade vindt de braderie plaats, georgani seerd door het Winkelcentrum. 's Avonds stemmingsmuziek in de feesttent onder begeleiding van da Venrayse joekskapellen. Onder het motto: „De Piep Leeg". Toegang gratis. De organisatoren verwachten, ge zien het grote succes van vorig jaar, enkele duizenden bezoekers op de oude ambachtemmanifestatie en de braderie. Maandag 14 september: Onder auspiciën van de Harmo nie is er in zaal In den Engel een speciale avond voor die bejaarden. Het Winkelcentrum organiseert in de feesttent de Zuid Nederlandse Rock and Roll Kampioenschappen met medewerking van Rock Explo sion, een showgroep van 30 perso nen. Dinsdag 15 september: De laatste feestavond is gereser veerd voor een groots opgezette modeshow, die gehouden wordt in de feesttent met medewerking van 14 zaken uit Venray, die dan him winterkollektie zullen showen. De voorverkoop van toegangs kaarten geschiedt via de plaatse lijke winkeliers. Tijdens de oude ambachten-ma nifestatie op zondag 13 september zal ter gelegenheid van de Natio nale Ziekendag welke op deze da tum valt, ook de Venrayse Zieken omroep acte de presence geven. Voor dit ambachten-festival heb ben zich reeds meer dan 60 deel nemers aangemeld, waarondier een schapenscheerder, blikslager, hand wever, hoedenmaker, touwslager ertz. Er zullen demonstraties gegeven worden van oud Hollandse Volks schilderkunst, van glasblazen, tin- gieten, klompenmaken en nog veel meer. Indien het weer de organisatoren goed gezind zal zijn, zal het die dag ongetwijfeld druk zijn in het centrum van Venray. WIJ NODIGEN U UIT OP DONDERDAG 10 SEPTEMBER. Van 14.00 tot 17.00 en van 19.30 tot 22.00 uur tonen 5 mannequins en 1 dressman onze nieuwe najaarskollekties voor dames en heren in ons modehuis. Wij van Modehuis Thomassen rekenen op uw komst. Door de muziekvereniging „Ons Genoegen" te Oirbo, worden in het komende weekend wederom de jaarlijkse muziekfeesten georgani seerd, en wel op 4, 5 en 6 sep tember, welke feesten dit jaar een bijzonder feestelijk accent hebben, in verband met het door de fanfare van „Ons Genoegen" behaalde suk- ses op het Wereldtnuziekconcours te Kerkrade. Op het voornoemde W.M.C. be haalde „Ons Genoegen" in de hoog ste afdeling concertwedstrijden fan fare een eerste prijs, welk sukses gevierd zal worden met een recep tie op zondag 6 september a.s. wel ke zal worden gehouden in de hier voor feestelijk ingerichte loods van de Fa. Versieyen, Castenrayseweg 14. De aanvang van de receptie is om 11.30 uur. De Zomermuziekfeesten van „Ons Genoegen'* vangen echter reeds aan op vrydag 4 september, op welke avond om 20.00 uur een amuse ments- en dansavond wordt ver zorgd door het bekende all-round- show-orkest „De Agena's". Dit orkest treedt vaak op als be geleidingsorkest van praktisch alle Nederlandse artiesten. Deze avond is voor eenieder vrij toegankelijk. Op deze avond is tevens een reünie gepland vcor alle leden en oud leden van de muziekverengmg ,Ons Genoegen". Zaterdag 5 september, staat in het teken van een Joekskapellen- festival welke eveneens om 20.00 uur zal aanvangen. Een viertal Joekskapellen uit de regio hebben hieraan hun medewerking toege zegd, waarbij tevens de Eikenhof kapel uit Oostrum en de Kelder band uit Oirlo, de stemmings muziek zullen verzorgen, zodat een genotvolle amusementsavond gega randeerd is. Zondag 6 september. Om 11.30 u. zal de receptie bij gelegenheid van het behaalde succes op het W.M.C. een aanvang nemen, waaibij de concourswerken van de concert- wedstrijden op het W.M.C. ten ge hore zullen worden gebracht. Vanaf 13.00 uur zal een non stop muziekprogramma (Frühschop- pen-Matinee) worden gegeven, waarbij de volgende gezelschappen hun medewerking verlenen. Fan fare Eendracht uit Meerlo; Fanfare Concordia uit Wanssum; Fanfare St. Catharina uit Leunen; Kon. Har monie UNIE uit Sevenum; Fanfare Dorpsklank uit Castenray en Fan fare Eendracht uit Horst-Melderslo. 's Avonds om 20.00 uur zal de Veronica Drive-in show optreden, zodat ook de jeugd in deze muzi kale dagen volledig aan zijn trek ken komt. Vermeld zij nog. dat alle evene menten vrij toegankelijk zijn, be halve de avond van de VERONICA SHOW, waarbij 3,entree ge vraagd zal worden. Al met al een muzikaal weekend dat beslist de moeite van een be zoek zal lonen. 1 ONDERGOED bij I I >1 Marktstraat 5. Venray, leleloon 04780-81294^

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1