Bestemmingsplan Buitengebied aangenomen Historische PLOEG- DORS SHOWDAG h YSSELSTEYN Na mammoet-vergadering van 7 uur inr DE POLITIE VERHUIST VENRAYS MANNENKOOR WEER OP CONCERTREIS Venrayse deelname aan int. Bak- en Transportfietsrace 816 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING WINKELEN OVERBRUG DIE AFSTAND VRIJDAG 28 AUGUSTUS 1981 Nr. 35 HONDERDENTWEEDE JAARGANG M PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN VOOR AL UW DRANKEN (UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY 5R0TESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15,- Bovenstaande sticker (uitgevoerd n kleur) is een onderdeel van een ;treek-VW-campagne, met het doel et publiek kennis te laten maken net de voor Noord Limburg zo arakteristieke champignonteelt. Op elke zondag in september ;an een Noord Limburgse cham- lignonroute worden gereden, welke uitgestippeld tussen Horst en Cèssel 50 km per auto, 30 km ler fiets. Men kan voor 1 9-50 elfs gebruik maken van een tou- ingcar die vertrekt vanaf NS-sta- ion Venlo. In de champignonvakschool te lorst worden ook nog demonstra tes gegeven, films vertoond en een entoonstelling gehouden om de be- aekers op een aantrekkelijke wij- tekst en uitleg te geven. In én ond Kessel houden enkele cham- ignontelers op die zondagen open uis. Zij zullen geïnteresseerden in lun bedrijf rondleiden. De restaurants in deze champig- enstreek zullen op die sktivitei- en inspelen door extra aandacht besteden -aan bhampignon-varia- ies op de menukaart. Naast de hierboven afgebeelde :icker geeft de Streek-WV ook «halve allerlei weienswaardighe- cn over champignons en zelfs een mtal champignonrecepten) nog en geïllustreerde folder uit, waar- ook de beschrijving van de cham- lignonroutes is opgenomen. Een lleszins lofwaardig initiatief van 'eze Streek-WV (gevestigd in 'enlo), zou men zo op het eerste iezicht willen zeggen. We herinnerden ons, dat vorig aar namens de Venrayse WV ge- ileit is om Venray cok in een hampignonroute op te nemen, en ventueel ook in een aspergeroute, leide delicatessen worden hier op rrij grote schaal geproduceerd en re stellen ons zo voor, dat de Ven- ayse restaurants én die uit de re- jo daar graag met speciale me- 's op zouden willen inhaken. ling l'fphi We bekeken dus met belangstel- ing de nieuwe folder, die onder wijdse naam Noord Limburg ind van champignons" wordt uit- [ebracht We voelden ons wéér te- 1 eurgesteld. Venray was weer niet gil neen champignonroute opgenomen. flaar niet alleen dat nietöp folder is een landkaartje afge rukt, van Kessel/Reuver tot aan le omgeving van Wanssum, waar v{] jde routes voor fiets en auto zijn ■U ngetekend. Op dat kaartje missen re zelfs de plaatsnaam Venray in van de tien kerkdorpen heeft illeen Oostrum de eer vernoemd te Korden Overigens meenden we altijd dat •ij Noord Limburg ook onze noor- lelijke buren horen, tot Mook toe. )e folder-titel dekt dus beslist niet de (champignon)ladingTrou wens, de autoroute komt niet noor delijker dan Blitterswijck Bij de begrotingsbeschouwing van 'orig jaar, hadden verschillende Venrayse raadsleden moeite met het opnieuw beschikbaar stellen in een gemeentelijke subsidie Het bestuur van de Streek-VW dat Venray te weinig „waar voor zijn geld1' kreeg. De bijdrage die onze gemeente leeft is niet zo weinig: 50 cent •er inwoner. Dat maakt ruwwèg och nog altijd 16.500,— per jaar. Het bestuur van de Streek WV s vorig jaar op de hoogte gesteld ren de tendens in onze gemeente rad om die subsidie te verlagen, rten zou dus kunnen verwachten lat die Streek-VW, wat Venray •etreft, zeer zeker attent zou zijn. Venray is immers na Venlo, Noord -imburgs grootste gemeente en daarmee ook een der grootste sub- lidie-gevers. Maar daar is kenne- 'jk geen rekening mee gehouden, «lammer, maar waar De begrotingsbeschouwingen staan iveer voor de deur. Op alles moet •teuinigd wordenZou het dan f erwonderlijk zijn, dat men op- w zal pogen het mes te zetten Ut soort subsidies? Jammer, r mogelijk Met instemming van alle raads leden is jl. dinsdagnacht hel Be stemmingsplan Buitengebied goed gekeurd. Voor dat het zo ver was, had de raad reeds drie en een half uur besteed aan de normale maande lijkse raadsvergadering, om vervol gens nog- eens drie en een half uur breedvoerig over het bestemmings plan te gaan praten. Alle frakties hadden hun visie op het gemeentelijk pre-advies als mede hun resterende verlangens en nog onbeantwoorde vragen, op pa pier gezet. Het was aan de voor zitter, burgemeester Defesche. hen van antwoord te dienen, wat hem wonderwel lukte hoewel deze hele materie toch vrij ingewikkeld is. Hij kreeg daarbij ook deskun dige steun van zijn ambtenaren, die zich reeds enkele jaren in lie. on derhavige bestemmingsplan hebben verdiept, en het buitengebied on derhand net zo goed kennen als hun eigen tuintje Vrijdags: Koopavond tot 21.00 uur 's Maandags de gehele dag geopend. Honderdvijfendertig bezwaarschrif ten waren in het jongste verleden, tegen dit bestemmingsplan inge diend. De reclamanten zijn- op hoorzittingen en in persoonlijke ge sprekken in de gelegenheid gesteld hun bezwaren nog eens toe te lich ten aan de commissie voor ruimte lijke ordening en volkshuisvesting. Veel van de ingediende bezwaren zijn ontvankelijk verklaard en in het uiteindelijke bestemmingsplan verwerkt; andere bezwaren moest men als niet ter zake doende af wijzen. De raadsleden bleven in deze ver gadering met nog slechts een klein aantal problemen zitten.. Dat was o.a. het geval met DE WONINGBOUWIN OOSTRUM De gemeente stelt in het Bestem mingsplan dat de toekomstige uit breiding van Oostrum aan de noordkant dient te beginnen, ter wijl de meeste raadsleden, de dorpsraad en andere belanghebben den pleitten voor woningbouw in het oosten van dit kerkdorp Het gemeentebestuur geeft inderdaad tce, dat woningbouw in het oosten logischert zou zijn, maar men moet daar zoveel boerderijen uitkopen en landerijen aankopen dat men veel te veel grond krijgt die men niet kan gebruiken. Men moet dan ook Op 1 september a.s. verhuist Venrays gemeentepolitie naar het nieuwe gebouw aan de Leunseweg. De vier bureaus, aan Wilhelmina- straat en Grotestraat worden dan voorgoed verlaten Hoewel de of ficiële opening van het nieuwe po litiebureau eerst volgende maand zal plaats hebben, vonden wij deze verhuizing toch voldoende aanlei ding om eens bijzondere aandacht aan de Venrayse gemeentepolitie te schenken. Een weekend-uitgave hebben wij over hen samengesteld, welke U el ders in dit blad vindt opgenomen. Venray's Mannenkoor heeft de komende maanden weer een druk programma af te werken. Allereerst is er de concertreis a.s. vrijdag 28 augustus naar het mooie stadje Ahrweiler in 't Ahrdal, alwaar men op uitnodiging van het mannenkoor aldaar b.g.v. het 26-jarig bestaan deelneemt ana een internationaal korenfestival. Venrays Mannenkoor is daar als Nederlandse afgevaar digde, temidden van koren uit Noorwegen, Engeland, Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk, België en Duitsland. Venray's Mannenkoor zal aantre den onder leiding van de nieuwe dirigent dhr. P. Gerits uit Hoens- broek, die het 90 man sterke koor de laatste maanden keihard onder handen heeft genomen en waarvan de resultaten zeker niet uit zullen blijven. Van de 75 zangers die de reis mee zullen maken, zijn er 8 sportievelingen die de 250 5 300 km per fiets zullen afleggen. Zij 1 vertrekken reeds donderdagmorgen in alle vroegte en zullen de nacht doorbrengen in Düren. Verder zal ook de blaaskapel van het koor, genaamd de Toetzengers, 15 man sterk, gerekruteerd uit leden van het koor, de stemming er in hou den. Het eerste optreden is op vrij dagavond tijdens de grote feest avond. Op zaterdag wordt deelgenomen aan het grote internationale Chor- konzert met een viertal werken van c.a. Bortniansky en Jurriaen Andriessen. Zondag wordt om 11 uur de Eucharistieviering in de v Pfarrkir- che St. Pius opgeluisterd. Hierna deelname aan het Frühschoppen. Verder wordt er nog een concert gegeven in het historisch klooster Maria Laach, terwijl er tijdens de ze dagen ook nog een bezoek wordt gebracht aan een van de vele wijn kelders. Zondagavond 30 aug. hoopt men weer om 1 uur in Venray terug te zijn. Na deze reis ligt er nog een druk programma in het verschiet, w.o. zondagochtendconcert in Venray op 7e sept., opluistering 25-jarig hu welijk van Sjef Fleurkens en J. Hoedemakers. Concert 31 okt. in Schinveld. Concert 7 nov. in Tien- ray. De organisatie van het Scho- lenzangfestival op 29 nov. en ver der diverse kerstconcerten. Ook 't uit mannenkoorleden ge formeerde Hofkoor start op 20 sept. alweer met de repetities. Verder wordt vanaf 3 sept. de ledenstop voor onbepaalde tijd op geheven, zodat nieuwe leden vanaf die datum zich weer aan kunnen melden om zodoende aan het nieu we op te bouwen repertoire vanaf het begin mee te kunnen zingen. maar weer afwachten of men die later ook weer kan verkopen. In noord liggen de aankoopmogelijk heden een heel stuk gunstiger. Maar, mocht in de toekomst, als er daar gebouwd moet worden, blij ken dat woningbouw in oost, door gewijzigde omstandigheden, toch beter of voordeliger is. dan kan dat altijd nog gebeuren. Maar op dit moment moet de gemeente de voorkeur uit laten gaan naar noord. De raadsleden waren het daar echter niet mee eens. Met name de heer Reintjes, mevr. Poels en de heer Houba bleven pleiten voor woningbouw in oost. Uiteindelijk werd dat verlangen in een amende ment verwoord en ter stemming ge bracht. Met 15 stemmen voor 7 stemmen tegen werd het amende ment aangenomen. ZUIDERBERGWEG Mede omdat de gemeente de gronden langs de Zuiderbergweg in Oostrum als oude bouwlanden (z.g. Essen) beschouwt, is daar de kwa lificatie „hoge landschappelijke waarde'' aan toegekend. Deze waardering legt nu en in de toekomst beperkingen op. Het was de heer Claessens die namens de Kerkdorpenfraktie pleitte om aan beide zijden van de Zuiderbergweg, met een diepte van 1Ö0 meter aan de oostzijde, en een diepte van 150 meter aan de westzijde, tot aan de Rcsmolenweg de bestemming AGL te leggen. De voorzitter voelde niet veel voor deze „kwaliteitsverlaging" doch Claessens en zijn fraktie ble ven aandringen, zodat ook hier over per amendement gestemd moest worden. Veel steun kreeg men niet bij de andere raadsleden want er waren 15 tegenstemmers. De hoge landschappelijke waarden van het gebied langs de Zuider bergweg blijft dus gehandhaafd. AGLII Het agrarisch gebied met hoge landschappelijke waarden kwam ook nog aan de orde bij mogelijke verplaatsing van bedrijven. De heer Claessens' had hier kennelijk Merselo op het oog. Hij pleitte er voor, dat bij gedwongen bedrijfs- verplaatsing (b.v. bij de aanleg van straten of woonwijken) de gebieden met hoge landschappelijke waar den toch opengebroken zouden kun nen worden, met dien verstande dat in die gebieden toch tot ves tiging kan worden overgegaan. Het bleek echter, dat in het pre advies deze intentie duidelijk ge noemd werd. De plannenmakers hadden met die mogelijkheid al re kening gehouden. De heer Houba zou die mogelijk heid ook toegepast willen zien bij andere „hardheden" of onbillijk heden, zodat men de betrokkenen dan ook de helpende hand kon rei ken. Het werd niet helemaal dui delijk waarom het gros van de raadsleden daar niets voor voelde, want bij de stemming bleken er 15 falïkant tegen te zijn KEUTEN Menig lans werd gebroken voor het Hoveniersbedrijf van de heer Keuten aan de Beekweg. Praktisch alle raadsleden willen nu reeds de toezegging dat dit bedrijf zich in de toekomst mag uitbreiden. De benodigde grond voor die uitbrei ding heeft hij nog niet ter zijner beschikking, maar krijgt hij alsnog toegewezen via de Ruilverkaveling. Zodra die grond verkregen is, aldus b. en w. willen wij medewerking verlenen aan het creëren van ver dergaande uitbreidingsmogelijkhe den. Verder gaan dan deze toezeg ging ondanks het dringende vér- zeek van enkele raadsleden is niet mogelijk. ERFVERHARDING De heer Claessen vroeg namens zijn fraktie de uitdrukkelijke om- schrijving dat erfvernarding in het buitengebied is toegestaan. Volgens de voorzitter behoort erfverharding tot de normale bedrijfsuitvosring, en die is in dit bestemmingsplan natuurlijk aan geen enkele beper king onderhevig. Claessens meende echter dat zulks toch specifiek vermeld dien de te worden, anders had men ju ridisch geen been om op te staan. En het duurde nog al enige tijd, voordat hij genoegen nam met de verzekering van dc voorzitter dat Op zaterdag 29 en zondag 30 aug. wordt voor de 7e maal in successie te Lith de internationale bak- en transportfietsrace gehouden. Op zaterdagavond wordt een be hendigheidsrace gehouden over een parcours van lOO - 150 meter, met enkele lastige obstakels. De aan vang is 20.00 uur. Rondom deze races wemelt het beide dagen in Lith van aktiviteiten. Het grote gebeuren vindt echter a.s. zondag plaats. Dan gaat het om kracht, inspanning en doorzet tingsvermogen. 's Morgens vindt er een rit plaats over 50 km door de gemeente Lith, aanvang 9.30 uur. 's Middags volgen dan de specta culaire sprintwedstrijden op het marktplein en die beginnen om 13.30 uur. Voor een deskundige en aktieve aanpak van de verkoop Hilhorst - Makelaardij Stationsweg 7b VENRAY, tel. 04780-85958 Er zijn vele prijzen te winnen, niet alleen yoor de sterksten en behendigsten, maar ook voor mooi ste en origineelste bakfiets. De Venraynaren Gradje Aerts en Engelbert Theeuwen zullen aan deze drukbezochte wedstrijden deelnemen met hun fraaie bakfiets, zoals op de foto wordt getoond1. Zij zullen alles in het werk stel len om de naam Venray hoog te houden. Alleen bij ons: Gratis ontwikkelen De gehele maand augustus worden uw kleurenfilms gratis ontwikkeld. U betaald dus alléén de GELUKTE foto's I KLEURENFOTO-SPECIALIST RINI VAN DE LEUR POSTSTRAAT 10 VENRAY vliegensvlug de beste foto's terug zulks absoluut niet nodig was. Maar of het verharden van een. of ander bedrijfsweggetje ook tot erfverharding c.q. normale bedrijfs- uitvoering behoort er. derhalve geen toestemming van de gemeente nodig heeft, betwijfelen wij toch. DAGRECREATIE Opmerkelijk was de toegevende om niet te zeggen vriendelijke hou ding van de Partij van de Arbeid. In feite had deze fraktie nauwelijks kritiek op hetgeen in het pre-ad- vies verwoord was. Wel liet de heer Konings nog eens duidelijk horen, dat wat de Partij van de Arbeid betreft er in Venray geen Meerdal of Loohorst behoeft te komen. Aan dagrecreatie heeft men meer dan voldoende. En wie straks aan cle grote zandafgraving tussen Oirlo en Meerlo een andere bestemming dan dagrecreatie wil geven, vindt de P.v.d.A, tegen zich. De goedkeuring van. het Bestem mingsplan Buitengebied begon op een race tegen de klok te gelijken. Die goedkeuring moest namelijk beslist dinsdag nog gegeven wor den, anders was de wettelijke ter mijn verstreken en zou men de ge hele procedure opnieuw hebben moeten beginnen. De dames en he ren raadsleden slaagden er echter in om half twaalf die avond de zaak in kannen en kruiken te heb ben. En op dat late uur was er ook op de goed bezette publieke tri bune niemand meer, die nog iets te berde wilde brengen. PLOEGWEDSTRIJD ST00MD0RSEN STATIONAIRE MOTOREN KERMISATTRACTIE In het kader van het 60-jarig be- staansfeest van het peeldorp Yssel- steyn wordt deze historische dag ge organiseerd op 6 september a.s. De organisatie is in handen van ponyclub De Welshruiters en landelijke rijvereniging De Peeldraver in samen werking met de Historische Motoren en Trekkervereniging. Er zal een ploegwedstrijd worden gehouden met uitsluitend historisch materiaa. Veel van u zullen zich het beeld van de oude bonkende en ro kende trekker voor de ploeg nog wel voor de geest kunnen halen. Wij bieden u d,eze dag ongeveer 20 ver schillende combinaties van oude trekkers en ploegen. Verder zal er op deze dag nog ge dorst worden met enkele dorskasten waarvan een van het begin van deze eeuw. Er zijn twee grote mijten opge zet zodat u de gehele dag kunt ge nieten van dit stoffige maar fascine rende werk. Verder zal er een honderdtal oude trekkers met werktuigen aan wezig zijn, evenals de stationaire mo toren die rijkelijk vertegenwoordigd zijn. Ter verfraaiina van het geheel zullen er in de tent enkele stands worden ingericht met oude handgereedschap pen, vlechtwerk, bijenvolken e.d. Voor de kinderen is er een leuke attractie aanwezig in de vorm van een draaimolen die tegen een zeer geringe vergoeding enkele rondjes draait. U ziet het: deze dag kunt u met uw gezin genieten van een historisch dagje Nederland. Het terrein is gelegen aan de Zeil- bergseweg en is het gemakkelijkste te bereiken door de aanduidingsbor den te volgen. De opening geschiedt om 13.30 uur door burgemeester mr. Defesche. vervoermiddelen voor missionarissen en eigenlandse krachten werkzaam voor de mensen in de derde wereld 29-30 AUGUSTUS 1981 MIVA-KOLLEKTE en GIRO-AKTIE Onder het motto „OVERBRUG DIE AFSTAND" houdt de MIVA, de Missie Verkeersmiddelen Aktie, in het komende weekeinde van 29 en 30 augustus haar landelijke kollekte en giro-aktie. Het doel is: in een bliksemaktie aan 816 missionarissen en land eigen krachten vervoermiddelen verschaffen voor het missionair- en ontwikkelingswerk in de derde wereld. Vervoer om het veelsoortige werk voor medemensen ginds voort te kunnen zetten. Steun het MIVA-programma 1981 royaal, en maak uw gift over op giro 27.22.49 t.n.v. MIVA, Vijverstraat 12, 4818 ST Breda. Helpt, omdat het echt nodig is! De MIVA dankt U namens de missionarissen voor uw daadwerkelijke hulp!

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1