De groten van de Tour de France aan de start van „de Nacht van Venray" WAGENSPEL SLUIT STRAATTONEEL AF stienstra venray WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Maandagavond 31 augustus, daags na de Wereldkam pioenschappen op de weg Volvo leasing is voordelig UW EIGEN HUIS IN HET PLAN LANDWEERT TE VENRAY VRIJDAG 21 AUGUSTUS 1981 Nr. 34 HONDERDENTWEEDE JAARGANG m PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE R Sinds de Venraver pardon: Ysselsteyner Peter Winnen op de 14e juli zyn grandioze zege behaalde in de Tour de France op de Alp d'Huez heet Ysselsteyn nog steeds „Winncnsteyn" en weet iedereen in het Venrayse en heel ver daarbuiten, wie Peter Winnen is. Aan hem is het dan ook zij het zijdelings te danken dat op maandag 31 augustus a.s., daags na de wereldkampioen schappen, in Venray een groots wielerfestjjn wordt georganiseerd onder de naam „De Nacht van Venray". Had Peter geen furore gemaakt in de Tour de France 1981, dan had men waarschijnlijk nooit ge dacht aan de organisatie van zo'n criterium in Venray, waar niet minder dan 45 prof renners waaronder heel veel bekende na men en een tachtigtal ama teurs deelnemen. „De Nacht van Venray1' werd in feite al geboren op de dag, dat de Ysselsteyner Peter Winnen zijn machtige zege op de Alp d'Hufez behaalde. Heel Ysselsteyn zat neg aan de televisie gekluisterd toen de voorzitter van het Y'sselsteynse Wielercomité, Thei Teunissen, werd opgebeld door de Stichting Wieier- promotie te Linne. Gevraagd werd of men misschien iets voelde voor de organisatie van een wielercrite- ritun in Ysselsteyn of Venray. Indachtig de voormalige succes sen van de wielercriteria in Yssel steyn ten bate van de kerk nu weer ja-ren geleden zei men be slist geen nee. Nog dezelfde avond werd het co mité bij elkaar geroepen en tot or ganisatie werd besloten onder voor waarde, dat in Ysselsteyn een ge schikt parcours was te vinden. De heer Engelen, secretaris van de Stichting Wielerpromotie Neder land achtte echter de Ysselsteynse straten minder geschikt en ging in Venray kijken. De Ysselsteyners bleven evenwel de nadruk leggen op hun eigen Peeldorp, doch de heer Engelen slaagde er in hen er van te overtuigen, dat Venray meer mogelijkheden zou bieden. Met evenveel plezier zegden de Yssel steyners hun medewerking toe aan Alleen bij one: Gratis ontwikkelen De gehele maand augustus worden uw kleurenfilms gratis ontwikkeld. U betaald dus alléén de GELUKTE foto's I KLEURENFOTO-SPECIALIST RINI VAN DE LEUR POSTSTRAAT 10 VENRAY vliegensvlug de beste foto's terug Op de foto Gerrie Kneteman, Hanegraaf en Adrie van de Poel. Op dit moment staat nog niet vast of Hanegraaf ook aan de Venrayse start zal verschijnen. de organisatie van dit wielerfestijn in Venray. GROOTHEDEN AAN DE START De organisatoren zijn met de or ganisatie thans zover, dat zij zeker weten, dat een groot aantal zeer bekende profrenners in Venray aan de start zal verschijnen. Hoewel op dit moment nog niet alle kontrakten ondertekend zijn, is men intussen wel verzekerd van de komst van Gerrie Kneteman, Jan Raas, Joop Zoetemelk, Peter Winnen, Theo de Rooy, Henny Kuyper, Adrie v. d. Poel en de gebr. Piet en Fons van Katwijk. De laatste twee worden nu al de toppers van „De Nacht van Venray" genoemd. „Het zal ons niet ver bazen als een van hen na afloop op het erepodium staat", zo wordt van de zijde van de organisatie ge zegd. Intussen heeft Piet van Kat wijk al een kijkje in Venray ge nomen. Zeer enthousiast was hij over het opnemen van de Hoender straat met zijn „kasseien" in het parcours; Specialist in het taxeren van woningen, bedrijfspan den en agrarische objekten ADVIES- EN TAXATIEBURO H I LHORST Stationsweg 7b Venray Tel. 04780-85958-82308 HET PARCOURS Op maandag 31 augustus 's avonds om ^even uur verschijnen de ama teurs, waaronder o m. Henk Muts- aars (Schijndel), A t ie Hassing (Neede), Matje Dohmen Born), Hedn Senders (Duizel) en Martien Teunissen (Ysselsteyn) aan de start. Deze bevindt zich in de School straat ongeveer ter hoogte van het straatje voor de schouwburg. Zij draaien ongeveer 40 ronden van 1700 meter tot een totaal van 70 km over de Schoolstraat, Leeuw- straat, Langstraat, I^angeweg en Hoenderstraat. Hoewel het meer gebruikelijk is om een „links-om"-pareours te rij den, heeft de Stichting Wielerpro motie Nederland geadviseerd in Venray een „rechtsom" route te volgen in verband met de veilig heid van de renners. De profrenners starten om negen uur, nadat burgemeester Defesche daarvoor het starschot heeft gelost. Zij volgen hetzelfde parcours maar dan in 60 ronden tot een totaal van 100 km. ORGANISATIE Dat de stichting Wielerpromotie Nederland vrijwel dagelijks met het bijltje van organiseren van een wielercriterium hakt, is in Venray duidelijk te merken. Men heeft zich intussen verze kerd van de medewerking van ve len. Zo wordt b.v. de gehele Ral- leyploeg onder aanvoering van Jan Raas, ondergebracht bij Poels rij wielen in de Grotestraat. De Capri-Sonneploeg met Peter Winnen vindt onderdak iin VAT 71 aan de Langeweg. Aan het onder brengen van de ploeg DAF met o.m. Henny Kuiper, v. d. Ploeg, Stanïsnijder en van Gerwen en de ploeg Boule d'Or met o.m. van Katwijk en Frits Pirard wordt nog gewerkt. Behalve de vele Nederlandse ren ners verwacht met ook een tiental Belgen en minstens drie Duitsers. In Prinsenhof zal deze avond de „Permenance" worden onderge bracht. Hier zullen alle renners zich melden, krijgen hun rugnum mers en startgeld en vindt na af loop de huldiging van de winnaar plaats. Het geheel zal met muziek worden opgeluisterd tot diep in de nacht. Vandaar ook de naam „Nacht van Venray" omdat verwacht wordt, dat na afloop van het cri terium Venray en alles wat naar Venray komt het wielerfeest nog wel tot diep in de nacht zal blij ven doorvieren WEGEN AFGESLOTEN Het parcours wordt geheel be veiligd met dranghekken, waar het publiek achter moet blijven. De toegangswegen worden afgesloten met Herashekken, zodat het vrijwel Bel even mei Topgarage cv afdeling lease Tel. 81032 VENRAY ■I VOLVO onmogelijk is zonder betalen op het parcours te komen. Waar de kans bestaat, dat men onbetaald kan staan kijken, wordt de zaak met plastic afgesloten. De entree bedraagt 10,maar kinderen tot 14 jaar behoeven niet te betalen. De organisatie, welke in een Evenveel óf meer publiek ver wacht men ook in Venray dat hier de verrichtingen gadeslaat van Lammertink en Jan Raas. Vrijdagavond om acht uur wordt op het schouwburgplein het Jaatste straattoneel van dit zomerseizoen opgevoerd. Na de zes geslaagde straatvoorstellingen op maandag morgen tijdens de markt en op vrijdagavond tijdens de koopavond, wordt vrijdagavond iets geheel an ders uitgevoerd door een gezel schap hier kort uit de buurt, n.l. Stevensbeek. De Speelgroep Stevensbeek brengt het wagenspel „De Kastjesklucht" van de bekende Brabantse schrij ver Jan Naaykens. Een wagenspel wordt zoals het woord al zegt opgevoerd op een stilstaande platte wagen. In de midcteleeuwen werden stuk ken opgevoerd op een wagen, wel ke aan een processie had deelge nomen. De toneelgroep Stevensbeek zet deze oude traditie voort al worden door deze groep geen mys teriestukken zoals in de middel eeuwen opgevoerd. Het programma vermeldt een ge woon. maar daarom niet minder leuk Jan Klaassenverhaal. Jan Klaassen neemt deze keer in samenwerking met Katrijn zijn buurman Chrispijn, en met hem zijn vrouw Hanna, stevig in de ma ling. In de figuur van Chrispijn laat Jan Naaykens zien hoe mensen kunnen klagen over lichamelijke ongemakken. Er komt een koop man, een veldwachter, een psychia ter en natuurlijk een rechter aan te pas. Uiteindelijk lacht Jan Klaassen in zijn vuistje en voelen Chrispijn (met zijn pijn) en Hanna zich be drogen. Hierin zit dan ook, zoals bij een wagenspel gebruikelijk is, de moraal van het verhaal. Jan Naaykens is een Brabantse schrijver. De wagenspelen, die hij schrijft, hebben de sfeer van de middeleeuwse wagenspelen. De in houd past hij aan aan deze tijd. De spelers kunnen het heel vrij spelen, d.w.z. dat ze niet zozeer ge bonden zijn aan de exacte tekst. Ook de musici spelen bij een wa genspel een belangrijke rol. Voor het wagenspel begint, spelen ze al en trekken hiermee het publiek. Tijdens het spel horen zij er bij en ze spelen ook mee. Dit alles: een kort humoristisch stichting is ondergebracht, beoogt geen winst te maken. Hopelijk is de Nacht van Venray wel kosten dekkend en mocht men nog een batig saldo hebben, dan heeft men het volgend jaar. bij het opnieuw organiseren van een Venrays wie lercriterium, meer armslag. Zoals gebruikelijk zal tijdens de wedstrijden via luidsprekers ver slag van het verloop worden ge geven terwijl men de gelegenheid krijgt bij de jurywagen premies be schikbaar te stellen. Tussen de wedstrijden voor ama teurs en de profs zal een reclame- Peter Winnen bij Ayn grandioze overwinning op de Alpen d'Huez op F rank rijks Nationale Feestdag 14 juli. Ongetwijfeld zal Peter in Venray proberen deze „tour" te winnen. karavaan van Venrayse bedrijven, begeleid door muziek, over het par- cours rijdén. Er worden vele dui zenden wielerenthousiasten deze avond in Venray verwacht, en zo veel publiek hebben ongetwijfeld de wielerronden, welke in het ver leden in Venray zijn georganiseerd, nooit getrokken Op een fraaie ligging - vlakbij de Stationsweg in het bestemmingsplan Landweert te Venray - starten wij binnenkort met de bouw van eengezinswoningen met o.a. c.v., tuin, berging en carport of garage, ruime woonkamer, keuken, 3 ruime slaapkamers e.a. De woningen worden traditioneel gebouwd en voldoen aan de allerlaatste geldende voorschriften (o.a. uitstekende warmteisolatie). Prijzen v.a. 134.861,- excl. bouwrente Rijkspremie mogelijk tot 124.300,- Netto maandlast vanaf 450,- Uitgaande van een 100°/o hypotheek met o de hoogste eerste jaarlijkse bijdrage o een bruto inkomen van f 30.500,- o aftrek fiscaal voordeel Maak voor meer inlichtingen over dit unieke projekt een afspraak! Met vestigingen in Roermond, Weert, Venlo Makelaars in onroerende goederen, taxaties, hypotheken en verzekeringen. Patersstraat 19 5801 AT VENRAY Telefoon 04780-84438 Na kantooruren: 04780-83710 verhaal met gezellige volksmuziek maken het wagenspel tot een boeiend geheel om naar te kijken en te luisteren voor jong en oud. En na deze voorstelling is het af gelopen met de serie straattoneel, dat op initiatief van de plaatse lijke V.V.V. in samenwerking met de Schouwburg Venray dit zomer seizoen werd opgevoerd op het schouwburgplein en dat steeds veel belangstelling heeft getrokken. 6

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1