Dit jaar bijna 500 nieuwe woningen Geen renovatie arbeiderswoningen ebberink (ebberink Leenen WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING FIETSTOCHT VOOR HET GEHANDICAPTE KIND LT.S. Oplossing voor hinder zwaar- verkeer in Oostrum mogelijk? 100- beloning HET ZIEKEN- TRIDUUM CWERKKLEDING®" i KOMT VAN.'V Groot onderhoud van Free Wheelin HANRO siesta Vrijdagavond uniek straattheater op het schouwburgplein M. VAN DER STERREN ridder in de orde van oranje nassau VRIJDAG 14 AUGUSTUS 1981 Nr. 33 HONDERDENTWEEDE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15,- Enkele jongens van Jong Neder land zijn een fietstocht van 1000 km aan het ondernemen Dit t.b.v. het gehandicapte kind naar Lourdes. Men is vertrokken op 41 juli en men komt op zaterdag 15 aug. terug in Venray. Om 12.00 uur worden ze verwacht in de Wieën- hof, daarna zullen de fietsers wor den ingehaald door de drum- en shcwband Petrus-Banden. De rou te zal gaan vanaf de Patersstraat door de promenade. Dit gebeuren begint om 13.30 uur. De jongelui hebben momenteel een fllink. geld bedrag bij elkaar gefietst en men hoopt bij aankomst het verdubbeld te zien. Iedereen kan dit doel on dersteunen door een bijdrage te sterten op de Rabobank te Venray ender nr. 1539.11.794 t.n.v. Jong Nederland. Al dit geld komt en kel en alleen ten goede van het gehandicapte kind. Mogen we op uw ondersteuning rekenen? Bij voorbaat dank. STOFJASSEN OVERALL'S NU NOG VLUG EVEN HALEN BIJ fY) AL4RKTHOF Alleen bij ons: De gehele maand augustus worden uw kleurenfilms gratis ontwikkeld. U betaald dus alléén de GELUKTE foto's I KLEURENFOTO-SPECIALIST RINI VAN DE LEUR POSTSTRAAT 10 VENRAY vliegensvlug de beste foto's terug De verkeersveiligheid in Oostrum zal sterk verbeterd worden atls het vrachtverkeer, van en naar het in dustrieterrein De Hulst, geweerd kan worden. De oplossing hiervoor is een ontsluiting, buiten Oostrum- kom om, op de Deumeseweg. Te gelijk wordt dan ook de geluids overlast een stuk minder. Deze oplossing is alleen mogelijk als de huidige provinciale weg VenloMaashees de rijksweg 73 wordt. Maar hierover is voorlopig nog geen beslissing te verwachtten. Een verlichting van de proble men ten gevolge van het vracht verkeer is te verwachten na vol tooiing van de gewenste verbete ring van de Oirlloseweg. In een voorlopig plan hiervoor is opgeno men de aanleg van twee vrij liggen de fietspaden en de reconstructie van het kruispunt OirlosewegWit te Vennenweg. De verbetering van het kruispunt betekent dat een goed bruikbare ontsluiting van De Hulst ontstaat over het industrie terrein De Witte Vennen, met de Deurneseweg. De dorpsraden van Oirlo en Oos trum zullen bij de voorbereiding van de plannen voor de Oirloseweg betrokken worden. Gebrek aan financiën is de reden waarom het college van burge meester en wethouders verwacht dat de reconstructieplannen zeker niet op korte termijn zullen wor den uitgevoerd. Tot zolang blijft het behelpen in Oostrum. Gratis ontwikkelen De brandende vraag, of de arbei derswoningen aan de Maasheseweg en Odastraat nog gerenoveerd zul len werden, werd vorige week in de commissie voor ruimtelijke or dening en volkshuisvesting met neen beantwoord. Men zal zich herinneren dat een aktiecomité uit deze buurt zich met hand en tand inzette voor reno vatie .van hun woningen. En dat ondanks de fraaie herbouw aan de Willemstraat. Zeer zeker speelde ook de te betalen huur hier een grote rol. Volgens de ministeriële richt lijnen mogen de renovatiekosten een bepaald bedrag per woning niet te boven gaan. In eeiste instantie kwam een renovatieplan van de woningvereniging ^eel te duur. Middels het aktiecomité werd een renovatieplan van een Zuid Lim burgse architekt ingediend. Toch bleek cok dat plan niet realiseer baar. En de gemeente die een fraai bedrag wilde bijdragen in de renovatieplannen, werd door gede puteerde staten op de vingers ge tikt voor het geven van een on geoorloofde subsidie. Overigens was de gemeenteraad vrijwel una niem tot de konklusie gekomen, dat renovatie geen haalbare kaart was. Het definitieve „neen': werd uit gesproken na overleg tussen de woningbouwvereniging en drie aan nemers en de consulent van het ministerie van volkshuisvesting. Zowel de woningbouwvereniging als de gemeente streeft nu naar vervangende woningbouw. Voor zover de woningen nog door de huidige huurders bewoond blij ven, zal er alleen sprake kunnen zijn van preventief onderhoud. Volgens een door de gemeente verstrekt overzicht, zullen er dit jaar in totaal bijna 500 nieuw bouwwoningen in Venray gereali seerd worden. In de eerste 6 maanden van dit jaar kwamen nog slechts 175 wo ningen gereed. In het tweede half jaar zullen er naar schatting nog 319 gereed komen. Op het eerste gezicht een alles zins tevredenstellend gegeven; doch als men weet, dat bij de intussen gerealiseerde woningen er 155 op het programma stonden van het vorig jaar, dan wil dat zeggen dait men per 1 juli j.l. praktisch nog een begin moest maken met de voor dit jaar geplande woning bouw. Toch verwacht de gemeente, dat die voor een groot deel haalbaar zijn, gezien de in voorbereiding zijnde bouwprojekten, PROJEKTEN IN VOORBEREIDING Op dit moment is een aantal projekten in een vergevorderd sta dium van voorbereiding. Met bijna alle projekten zal binnenkort of in ieder geval nog dit jaar begonnen worden. LANDWEERT (fase I): 57 premie-B woningen van de woningbouwvereniging Noord-Lim burg, te weten: 50 eengezinswonin gen en 7 bejaardenwoningen. 48 premie-A woningen en 6 on gesubsidieerde woningen (De Heem) Men kan vrijwel zeker zeggen dat met dit projekt behalve de 6 ongesubsidieerde woningen eerst begin volgend jaar gestart zal wor den. 61 premie-A woningen (Stienstra) Het wachten is nog op de premie- beschikking. 110 premie (huur) woningen (Ruijters). Met 87 woningen van dit projekt wordt nog dit jaar na de bouwvakvakantie begonnen. Met de realisering van voorge noemde projekten is fase I van Landweert, op een aantal ongesub sidieerde woningen particuliere bouw) na, geheel gerealiseerd. LANDWEERT (fase II): 175 woningwetwoningen van wo ningbouwvereniging Noord-Lim burg. Met dit projékt zal na de bouwvakvakantie gestant worden. 69 appartementen aan de Leeuw straat (Stienstra). Al in 1978 stond dit projekt op de nominatie om gerealiseerd te worden. Thans be staat er een reëele kans dat nog dit jaar of anders begin volgend jaar begonnen kan worden. In totaal omvatten de in voorbe reiding zijnde projekten 526 wonin gen waarvan met de bouw van 497 als alles meezit nog dit jaar begonnen zal worden. Sinds het „instorten" van de wo ningbouwmarkt is het moeilijk om duidelijk zicht te krijgen op de plannen van de beleggers/projekt- ontwikkelaars. Er treden vaak ver tragingen op in hun projekten door wijziging van de bouwplannen, door verschuiving van bijvoorbeeld de premie-B naar de premie-A sek- tor etc. Van de woningbouwvereniging Noord-Limburg kan gezegd worden dat redelijk goed volgens een een maal opgegeven pl'anning wordt ge werkt. WONINGBOUW KERKDORPEN Voor wat betreft de woningbouw in de kerkdorpen is dit jaar weer een inventarisatie van de woning behoefte per dorp gemaakt. Thans wordt gewerkt aan het invullen van de geconstateerde woningbe hoefte in de bestemmingsplannen. In het overzicht van het woning- bouwprogramma tot en met het jaar 1984 zijn de benodigde aan tallen woningen, die uit de inven tarisatie naar voren zijn gekomen, verwerkt in het bouwprogramma voor 1982. En dat vermeldt voor onze 10 kerkdorpen de bouw van 126 woningwet(huur)woningen en 39 premie-A koopwoningen. Overigens blijkt ook al uit de cijfers voor dit jaar, dat het voor al de kleinere kerkdorpen zijn, waar de woningbouw geheel of bij na geheel stagneert. In Heide ko men dit jaar slechts 2 woningen gereed. In Vredepeel 1 en in Smakt en Veulen geen.... WONINGBOUWPROGRAMMA In de komende jaren zullen de belangrijkste bouwactiviteiten in de gemeente zich afspelen in hot be stemmingsplan Landweert. Reeds eerder is al aangegeven dat fase I in Landweert binnen afzienbare voor het terugbezorgen van onze jonge en kleine zwarte bouvier, teef, met bruin' staart en bruine vlekken. Draagt rode halsband met naam etc. Luistert naar de naam Tosca Laagheidseweg 6 Venray telefoon 04780-86129 tijd gerealiseerd zal zijn. Nog dit jaar zal begonnen worden met het eerste bouwprojekt in fase II. Het grote aantal woningzoeken den (per 30 april j.l. nog 17Ö4 waarvan er 786 nu reeds zelfstan dige huisvesting hebben) maakt duidelijk dait de behoefte aan wo ningen. zeker op korte termijn, groot is. Bovendien kan uit de leeftijdsopbouw van de inwoners van de gemeente Venray worden afgeleid, dat de eerstkomende ja ren meer jongeren een beroep zul len doen op de woningmarkt. Daar naast is er vanuit de groep inko mende pendelaars nog een bepaal de vraag naar woningen in Venray te verwachten. Om een juist beeld te krijgen wordt momenteel een onderzoek hiernaar gedaan. Voor alsnog wordt er vanuit gegaan dat de eerstkomende jaren het produk- tieniveau op ca. 400 woningen per jaar moet liggen. KLEINE WONINGEN Het landelijk onderzoek „Huis vesting voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens" en het in 1977 door het Bouwcentrum in Venray gehouden onderzoek heb ben niet exact aangegeven hoeveel woningen er nu vcor deze catego rie woningzoekenden gebouwd moe ten worden. Wel is gebleken dat er een grote belangstelling voor dit type woning is. Als fase II in Landweert gerealiseerd zal zijn en ook een aantal projekten van dit type woning elders in Venray-kom (bijvoorbeeld aan de Leeuwstraat/ HenseniusstraatJ zal Venray ruim 250 woningen tellen, die specifiek als woningen voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens zijn gebouwd. De verbouwing van een aantal drive-in-weningen in Brukske tot woningen voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudens blijkt om diverse redenen niet haalbaar te zün. De plannen tot verbou wing werden destijds gemaakt toen er sprake was van een nood-situatie. De situatie is in middels voor deze categorie sterk verbeterd. Naast de genoimde aantallen ;s er in Venray nog een belangrijk aantal woningen aan te merken ais kleinere woning. De woningbouw vereniging Noord-Limburg heeft er alleen al 432. Kortom, in de ge meente Venray staat een aanzien lijk aantal woningen ter beschik king voor alleenstaanden en twee persoonshuishoudens. Gezien echter de te verwachten toename van de vraag naar dit soort woningen, is een verhoging van het tot nu toe geplande aantal woningen me; cir ca 50 op korte termijn acceptabel. Ten aanzien van de bejaarden woningen kan opgemerkt worden dat na realisatie van fase II in Landweert, Venray-kom circa 350 van deze woningen zal tellen. Er kunnen in Venray-kom dan onge veer 30n/o van de woning'oehoeven- de bejaarden in een bejaardenwo ning gehuisvest zijn. Landelijk ge zien mag dit percentage erg gun stig worden genoemd. Hier wordit namelijk als taakstellende norm 25°'o aangehouden. Mocht men in Venray-kom aan een verdere uit breiding van het aantal bejaarden woningen denken dan behoeft dit slechts in geringe mate het geval te zijn. WONING ISOLERING De woningvereniging is voorne mens 150 van haai woningen in Desselke te voorzien van isolatie,. Dat gaat 3.500,tot 4.000, per woning kosten. De gemeente geeft in dit verband toestemming voor een zgn. klimlening van bijna 537.000,—. GROTE MARKT 21 VENRAY Op 8, 9 en 10 september wordt in „den Kerkdijk" van het psy chiatrisch Centrum Venray het jaarlijkse dekenale ziekentriduum gehouden. Zoals ieder jaar zal het ook nu weer een vreugde zijn voor de ruim honderdertig zieken en be hoeftige cuden van dagen, om el kaar wéér te zien en samen te ge- rieten van hetgeen voor lichaam en geest wordt geboden. Voordat het zover is moet wel het nodige werk worden verzet. Het minst prettige, maar hoogst noodzakelijke karwei is de huis aan huis kollekte, die overal wordt gehouden om deze drie dagen te kunnen financieren. Als dat is gebeurd komt de rest wel weer in orde en kunnen de deelnemers en deelneemsters reke nen cp een goed onlhaal. Wanneer in de week van 17 - 22 augustus bij u wordt aangebeld om uw bijdrage te vragen voor het dekenale ziekentriduum, bedenk dan dat u, met uw gave, een mede mens de mogelijkheid biedt om drie dagen wat fleur en troost te vin den. Wij danken allen. I Marktstraat S. Venray. telefoon 04780-81294^ Reeds bij de begrotingsbeschou wingen en prioriteitenstelling, eind vorig jaar, werd de noodzakelijk heid aangetoond van herstelwerk zaamheden aan dak en kopgevel van het pand Hoenderstraat 10 (Free Wheelin), Eerst nu werd aan de commissie voor openbare wer ken gevraagd gunstig ta adviseren over het beschikbaar stellen van 85.000,— zijnde de kosten van dat herstel. De commissieleden hadden er geen bezwaar tegen, maar vroegen zich wel af, waarom dat zo nood- nakelijk geachte herstel zo lang op zich heeft laten wachten. Terecht twijfelde men er ook aan, of het gevraagde krediet, dat vorig jaar berekend was, nu nog wel voldoen de was. De in Venray, maar in Oirlo nog beter, bekende heer M. H. (Teng) van der Sterren, had nergens erg in, toen hem werd gevraagd zatcr- dagmorgen bij gelegenheid van zijn 65ste verjaardag thuis te blijven. Het voltallige bestuur van SAWE- CO wilde hem n.l. geluk wensen. Al snapte hij er niets van dat er behalve fotografen, ook nog twee verslaggevers rond Schutsboom 15 rondliepen. Hij werd pas uit de droom ge holpen toen daar ook nog burge meester H. Defesche met zijn ka binetchef A. L. G. Janssen ver sdienen De reden voor al de drukte was het feit, dat het zoals dat heet H.M. de Koningin had behaagd de heer v. d. Sterren te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Het was des burgemees ters taak om hem de hierbij beho rende versierselen op te spelden. Deze keer niet op zijn revers, maar vanwege de warmte op het witte overhemd van de onderscheidene. Burgemeester Defesche hielp de heer v. d. Stterren terug te kijken op zijn leven en kwam daarbij op een uitvoerige staat van dienst. Op gevaar af enkele funkties van de onderscheidene te vergeten, noemde de burgemeester: voorzitter van de Oirlose jonge boeren en lid van het kringbestuur, voorzitter van de L.L.T.B. en in het kringbestuur voorzitter van de Saweco, bestuurs lid Landbouwbelang, vice-voorzit- ter van de NOP, de Ned. organi satie voor de pluimveehouderij, be stuurslid van de Pluimveeteeltvak school, lid van het kringbestuur van de KVP. de Oirlose commissie van samenwerking, voorzitter van de sportstichting, president en later beschermheer van fanfare ,.Ons Genoegen", acht jaar lid van Pro vinciale Staten en 20 jaar lid van de Venrayse gemeenteraad. De heer v. d. Sterren was zicht baar onder de indruk van de hoge onderscheiding, welke hem ten deel viel. De Oirlose gemeenschap krijgt a.s. zondag na de hoogmis gelegen heid om de nieuv/e ridder geluk te wensen. Want al woont de heer v. d. Sterren in Venray, hij blijft Oirlonaar in hart en ziel. De re ceptie wordt hem door het bestuur van Saweco aangeboden. En natuurlijk is de fanfare „Ons Genoegen" dan present om haar beschermheer een muzikale hulde fte brengen. In het kader van het programma Straattheater 1981, dat onder aus piciën van de V.V.V. Venray in samenwerking met de Schouwburg Venray op het Schouwburgplein werdt uitgevoerd op maandagmor gen en vrijdagavond krijgt men vrijdagavond 14 augustus een uniek stuk straattoneel. Door Samba Salad Guerilla Thea tre of Andromeda wordt om 20.00 uur „Ciau Mundo" opgevoerd. In tegenstelling tot de vijf eer der uitgevoerde straatvoorstellin gen, die hoofdzakelijk voor de kin deren waren bestemd, is dit straat toneel vooral voor de ouderen. „Guerillatheater of Andromeda" duurt anderhalf uur en is een po litiek satyrisCh muziek-theaterge- beuren, waarin buitenaardse wezens de opdracht hebben om de mens heid te redden van zelfvernietiging door kernwapens. Een aktueel on derwerp in déze tijd. waarin de neutronenbom weer centraal staat. Door het gezelschap wordt veel met het publiek gewerkt en veel muziek gemaakt, waardoor het stuk erg geschikt is voor straat theater. Evenals de vorige voorstellingen is de toegang gratis. Een speelscène uit „Guerillatheater of Andromeda".

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1