ABRAHAM Venrayse kermis Programma Schouwburg Venray ook dit jaar volop in de belangstelling ebberink Volgende week GEEN PEEL EN MAAS groter en grootser dan ooit tevoren WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Kermisvakantie L.T.S. WINKELEN VENRAY DE LAATSTE.... Stichting „Vrienden van Kibara" VRIJDAG 1 AUGUSTUS 1981 Nr. 31 HONDERDENTWEEDE JAARGANG M PEEL EN MAAS VOOR Al UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15,- Het is weer zo verDe va kantie en de Venrayse kennis zijn voor Peel en Maas en zijn mede werkers opnieuw aanleiding één week verstek te laiten gaan. Eén week waarin U geen Peel en Maas in de bus geworpen krijgt. Dat we ondanks deze „traditie", en ondanks deze aankondiging, eind volgende week overstelpt worden door telefoontjes dat er geen Peel en Maas bezorgd is, is voor ons teikenjare een plezierige gewaar wording. Men mist ons bllad Hoe het ook zij, één week hou den we het voor gezien. Daarna zijn we er weer, 51 weken lang. Allen een prettige kermis toege wenst met veel zon en weinig trub bels. Tot over veertien dagen! Wegens van 2 t m. 8 augustus gesloten Zaterdag 25 juli j.l. werd Ven- rays burgemeester mr. Defesche, 50 jaar. Natuurlijk mochit hij van vele vrienden en relaties geluk wensen ontvangen, waarbij wij ons gaarne aanfluiten. Mr. H. J. M. Defesche werd op 25 juli 1931 te Maastricht geboren. Bij Koninklijk Besluit werd hij met ingang van 16 februari 1976 be noemd tot burgemeester van onze gemeente. In gelijke funktie was hij reeds eerder werkzaam te Stramproy en Maasbree. STOFJASSEN OVERALLS Nog 2 dagen met KORTING Eerste procesverbaal Venrays politie heeft het eerste procesverbaal aangezegd voor een bestuurder van een vrachtauto die zijn voertuig over de onderbroken strepen van de rondweg Brukske had geparkeerd. Het is de politie ernst om hier verbaliserend op te treden omdat die onderbroken streep bedoeld is om de fietsers 'n vrije en veilige doorgang te ver lenen. Specialist in het taxeren van woningen, bedrijfspan den en agrarische objekten ADVIES- EN TAXATIEBURO HILHORST Stationsweg 7b Venray Tel. 04780-85958-82308 Kom gezellig In Vrijdags: Koopavond tot 21.00 uur 's Maandags de gehele dag geopend. Alleen bij ons: Gratis ontwikkelen De gehele augustus worden uw kleurenfilms gratis ontwikkeld. U betaald dus alléén de GELUKTE foto's I KLEURENFOTO-SPECIALIST RINI VAN DE LEUR POSTSTRAAT 10 VENRAY vliegensvlug de beste foto's terug Nachtsets van bekende merken. Nachthemd Och tendjas nu voor de prijs van het nachthemd. Dus U krijgt de ochtendjas GRATIS... Grote Markt 21, Venray, telefoon 04780-86750 De Venrayse kermis van 1981 zal de geschiedenis ingaan als de grootste kermis, welke ooit in Venray heeft gestaan. Ondanks het feit, dat men bij het opstellen van de attrakties op het gereconstrueerde Henseniusplein met de beschikbare ruimte heefte moeten woekeren, is men er toch in geslaagd hier nog vijftien kleine en een enkele gro tere attrakties te plaatsen. Extra ruimte heeft men gevonden op het terrein van de voormalige Gouden Leeuw. Door de attrakties meer naar achteren te plaatsen is hier ruimte gevonden voor elf meest grote kermisvermakelijkheden. Met negen attrakties op de Grote Markt zal dit kermisterrein ongeveer dezelfde aanblik geven als an dere jaren. Ia de Venrayse kermis met vtff- endertig attrakties groter dan ooit, b|j de grunning van de ver makelijkheden is er ook rekening mee gehouden, dat een aantal ge heel nieuwe, dus voor Venray tot nog toe onbekende, attrakties een plaats hebben kunnen krijgen. NIEUWE ATTRAKTIES Omdat de laatste jaren een spookhuis op de Venrayse kermis heeft ontbroken, heeft men thans ruimte gecreëerd voor de z.g. „Geestenbaan" tegen de zijgevel van café Hulsman op het Gouden Leeuwterrein. Dit is een groot spookhuis met bewegende poppen en tal van griezeleffekten, dat het zeker zal doen bij jong en oud- Geheel nieuw voor Venray is de Hula-Swing een prachtige rond draaiende en tevens op en neer gaande vermakelijkheid, welke een plaats heeft gekregen op het Hen seniusplein achter het Hensenius- beeld. Hèt succesnummer van tal van kermissen, de Steile V/and, zal dit jaar niet op de Venrayse kei mis ontbreken. De motoracrobaten, die hun angstaanjagende stunts in ho rizontale positie uithalen, hebben eveneens een plaats op het Gouden Leeuwtterrein toegewezen gekregen. Tenslotte vindt men daar ook de Sprinter, een trein, die in razend tempo een bochtig parcours aflegt. OUDE BEKENDEN Ook oude bekenden van vorige jaren ontbreken dit jaar niet. Het Lunapark van Reemer-Janvier wordt dit jaar voor de zestigste maal opgebouwd en zoals de tra ditie van de laatste jaren wil, kan men Sjors Reemer vinden op het Gouden Leeuwterrein als afsluiting van dit kermisterrein. De nougat-suikerkraam van Camps uit Horst komt dit jaar voor de zeventigste maal naar Venray Zo als gewoonlijk staat Camps zowel op de Grote Markt als op het Hen seniusplein. Tot de „oude bekenden" mogen ook de autoscooter, de schiettent, de Polyp, de Astro-Liner (ruim tevaart), de Blue Bog (berg-en-dal- baan), de Hollycranes, Bingo, Stop- lichtenspel worden gerekend, ter wijl de Handschrift-analyse com puter en Skee-ball (kegelspel) als nieuwe kleine atttrakties mogen worden genoemd. En tenslotte zijn er natuurlijk de kramen met de eChte „kermishap- jes" zoals vis, nougat, suikerspin, zuurstokken en oliebollen. HENSENIUSPLEIN Het gereconstrueerde Hensenius plein met zijn bomenaanplant zal dit jaar toch nog ruimte bieden aan niet minder dan vijftien ker misvermakelijkheden. De grootste is de Hula-Swing, die precies tus sen de aanplanting achter het Hen- seniusbeeld past. Verder vindt men cp het plein, behalve de gebruike lijke eet- en fnoepkraampjes, de schiettent, een draaimolen en het Minirad, een speciale attraktie voor de kinderen. 23 juli 1981) Beste mensen uit Venray, Voordat ik aan het eind van dt- te week vertrek naar het Kibara ziekenhuis in Tanzania, wilde ik U van harte bedanken voor het geld wat U bijeengebracht hebt tijdiens de kollekte van zondag 4 juli. Ook naar aanleiding van het artikel in Peel en Maas zijn er nog diverse giften binnengekomen. Het totale bedrag, bijeengebracht door U is 6163,—. Ook namens het bestuur en alle werkers van ons ziekenhuis dank ik U van harte. Door dit bedrag aan ons te schen ken hebt U het ons mogelijk ge maakt om: 1. Medicijnen te kopen, die in Tan zania niet meer te koop zijn, zoals antibiotica en anti-worm middelen. 2. Verbandartiketoen, chirurgische instrumenten en laboratorium- benodigdheden te kopen. 3. Onderdelen te kopen voor de generator, die vlak voor mijn vertrek naar Nederland kapot ging. Door Uw bijdrage heeft U het mede mogelijk gemaakt dat het Kibara ziekenhuis weer door kan gaan met zijn werk voor een arme bevolking in Tanzania. Mijn oprechte dank en met vriendelijke groet, A. J. Hujjgen, arte Kibara zie kenhuis. Ons adres: Stichting „Vrienden van Kibara" Stokdijkkade 15, 2761 GW Naaldwijk Tel. 01740-2*488 Giro: 3184070 Lunapark Reemer-Janvier reeds 60 jaar kermisattractie in Venray GROTE MARKT Zoals de laatste jaren traditie is geworden, staat de autoscooter op de Grote Markt evenals de vlieg tuigmolen, babysport, bingo, opstel- spel en de nodige eet- en snoep- kraampjes. De grote attrakties vindt men van zaterdag tot en met woensdag a.s. op het terrein van de Gouden Leeuw. TARIEVEN Hoewel de laatste jaren de ta rieven voor de kermisattrakJties over het algemeen vrij hoog liggen, is men er in Venray in geslaagd deze toegangrpijzen vrij aardig in de hand te houden. Over het algemeen liggen de prij zen tussen 0.75 voor de kinder zaken tot 1.50 voor de grote at trakties. Uitzonderingen zijn- de Steile Wand, waarvoor men 2.50 zal moeten betalen en de schiettent waarvoor men eenzelfde bedrag moet neerleggen voor drie fotos of vijf pijpjes. Voor de geldende prijzen ver wijzen wij naar de pagina „Ge meentepraat", elders in deze krant. „Der Zigeunerbaron" nog slechts plaatsen voor de voorstelling van 20 april Nog ruim anderhalve maand voor het begin van het nieuwe seizoen, zijn er reeds TIEN voor stellingen totaal uitverkocht, t.w. Het ballet va-n Mexico, Porgy en Bess, Urbanus van Anus, Der Zi geunerbaron (nog één voorstelling vrij), Dag Pap, ik ben je dochter. Oh Waterloo-plein, Robert Long, Fons Jansen, Amerika Amerika, Een scheve schaats. Ten aanzien van Amerika Ame rika is nu reeds bekend, dat déze voorstelling in september 1982 mi nimaal 3 keer op het programma zal staan, zodat men dan altijd te recht zal kunnen. Ook de voorstel lingen vna Fons Jansen en Robert Long worden vclgend jaar gepro longeerd, zodat ook dat geen pro blemen op hoeft te werpen. Daarnaast zijn er echter nog vol doende voorstellingen beschikbaar om een goed abonnement samen Naar aanleiding van het behalen van de „Benelux Blaastest- Trofee" waarvan we onlangs nog de fraaie televisieopnamen konden bekijken recipiëren „Die Fidelen Rosentaler" op vrijdag 7 augustus (volgende week vrijdag) van 20.00 tot 21.30 uur in zaal Arts te Merselo te kunnen stellen. We noemen er een aantal De MÜkado. Een ope rette van Gilbert and Sullivan 'door „The London Savoyards'". Theater van klasse, waar men in Londien graag voor i'n de rij gaat staan. Der Zigeunerbairon (alleen nog op 20 april). De beroemde musical „Annie", die op Broadway en in Londen records breekt en daar in tussen al drie jaar op het pro gramma staat. De continentale première van Annie door het Lan- destheater uil Detmold is eveneens een groot sükses. Op 19 oktober in Venray te zien en er is nog een dertigtal plaatsen beschikbaar. Black Africa is een spectaculai re negershow waar U nog steeds heen kunt. Datzelfde geldt voor Brasil Tropical. Voor beide voor stellingen is het aantal plaatsen ook weer beperkt, maar het kan nog. En wat te denken van twee uit stekende opera's waar men nog steeds heen kan. De Parelvissers van Bizet (16 maart) en Un ballo in Mascne. van Verdi (fl nuv.). Deze laatste opera wordt uitge voerd door de Milanese Opera die vorig jaar zo'n voortreffelijke „Tosca"' in Venray liet zien en ho ren. Het Danstheater uit Taiwan en het ballet van Vlaanderen zijn ook gezelschappen die de aandacht meer dan waard zijn. Bij het kabaret kan men nog steeds goed terecht. Henk Elsink, Sëth Gaaikema, Robert Paul, Ka- baret Guus Vleugel, Sieto Hoving, Kkbaret Nar, Natascha Emanuels, het Spiegelthearter, het zijn beken de namen of nieuwe veelbeloven de groepen die de liefhebbers be slist aanspreken. Op toneelgebied staat er veel te gebeuren en de kwaliteit is bij zonder hoog. We noemen: De op gaande zon van Herman Heyer- mans met o.a. Bernhard Droog; De Engelse voorstelling The Trial van Kafka, The Lady from Dubu que van Edward Aibee door het publieks theater met louter sterren. De schitterende voorstelling met Ton van Duinhoven Wie z\jn leven is het nu eigenlijk, een ietwat ko mische kijk op een taboe-onder werp euthanasie. De moderne ver sie van Hamlet door Globe. Vorig jaar haalden ze de pers door een zeer controversiële uJtvoering van „Troiles and Cessida". De Haggse Comedie met De Bezetenen van Camus in sterrenbezetting. De Haagse Comedde met het bekroon de stuk De Olifantsman, een pracht stuk, dat geen toeneelliefhebber mag missen. Lachen kan men om Kitty Janssen en André van den Heuvel in Vrolijk Pasen. Het situk wordt enkele dagen voor Pasen in Venray gebracht. De Appel met een ïrnprovisatieprogramma (voor kenners een must) en Globe met een vrolijk stuik Mea L. Loman van Guus Vleugel en Frans Vors- tenbosCh. Op muziekgebied staat er héél men in de grote concertzalen aan- wat op het programma. Namen die treft in New York en Moskou, staan zowaar in het Venrayse pro gramma. Let maar eens op de zeer bijzondere solisten bij het L.S.O. Werkelijk grote klasse, Youri Egorov, Lev Markiz, Josef Rassin. Kamermuziek uit Limburg, maar ook uit België. Dit laatste orkest met twee gerenommeerde solisten Ronald: Brautigam en Ru- dolf Werthen. Flairok, Daniël Wa- yenberg en Louis van Dijk (een unieke combinatie), Het Maas trichts Salon Orkest. Het Gemini Ensemble, Emmy Verhey. Enfin wie kwaliteit weet te onderschei den heeft ruime keuze. Deze lijst is nog niet volledig. U kunt voor bovengenoemde voorstel lingen nog steeds bestellen. Voor groepen en personeelsver enigingen, zijn vaak belangrijke redukties te krijgen. Door speciale subsidies o.a. door The British Council, kan men in groepsverband op zeer redelijke voorwaarden naar dé operette „De Mikado". Voor koren zijn er regelingen te treffen voor de opera's „De Parel visser". U weet wel de opera met die prachtige koormuziek, en „Un ballo in Maschera" een van de be roemde opera's van Verdi. Jongeren kunnen voordelig naar het theater via een Cultureel Jon geren Paspoort dat aan de schouw burg verkrijgbaar is. Daarmee krijgt men belangrijke redukties ook voor bijv. Bram Vermeulen met de toekomst. Een pop-pro gramma dat de jeugd zal aanspre ken. Bij de schouwburg zal men U graag de inlichtingen verschaffen hoe men in groepsverband zo voor delig mogelijk een goede avond kan bezoeken. Openstelling raadhuis en postkantoor Het raadhuis is maandagmiddag en dinsdagmiddag voor alle diens ten gesloten. Het postkantoor Venray is nor maal geopend. De postagentschap pen Brukske en Veltum zijn we gens vakanle gesloten.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1