minister wil schoolverlaters de helpende hand bieden Dat is niet de bedoeling Venrayse postduif nation, kampioen Dax STIENSTRA VENRAY? ebberink WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Blijvende stijging van werkloosheid, ook in Venray, maar.... SEIZOEN OPRUIMING nliPfiS Toeristisch fietspad PEEL EN MAAS STRAATTHEATER TIJDENS DE VAKANTIE OP SCHOUWBURGPLEIN PEEL EN MAAS 25 jaar priester Expositie van Geert Kunen in „Info 3" VRIJDAG 24 JULI 1981 Nr. 30 HONDERDENTWEEDE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15.- In de maand juni werd de si tuatie op de Limburgse arbeids markt. in hoofdzaak bepaald door de inschrijving van schoolverlaters. Tegenover deze instroom van schoolverlaters stond niet zoals ge bruikelijk voor de tijd van het jaar een verdere seizoenmatige toe neming van de aktiviteiten in di verse bedrijfstakken. Integendeel, ook het overige aanbod nam nog duidelijk toe. Hierdoor steeg de werkloosheid fors. Momenteel is in Limburg 9,5°/o van de afhankelijke beroepsbevol king werkloos. Landelijk bedraagt dat percentage 7,#/#3; voor Venray is het percentage 9,6#/« Zoals in Limburg de schoolver laters hun stempel zetten op het werkloosheidscijfer, zo deden ze Alle bekende merken nu extra goedkoop BADKLEDING NACHTKLEDING FOUNDATION ONDERGOED Grote Markt 21 Venray tel. 04780-86750 dat zeer in het bijzonder in Ven ray. Hier lieten zich 81 mannelijke jcngeren inschrijven. Van de „oudere garde" kregen er enkele weer werk, zcdat uiteindelijk hier de werkloosheid met 73 man toe nam. Zeer verontrustend is het aantal werkloze mannen als we vergelij kingen maken met vorig jaar en de afgelopen maanden. Dat mag blij ken uit onderstaand staatje, waar bij opvalt dat in één jaar tijd het aantal werklozen verdubbelde. per 1 juli 1980 per 1 juli 1981 per 1 juni 1981 per 1 mei 1981 per 1 april 1981 per 1 maart 1981 per 1 februari 1981 per 1 januari 1981 635 1275 1202 1151 1165 1196 1227 1208 In deze cijfers zijn nog steeds niet verwerkt de ontslagen bij Rank Xerox. Te verwachten zijn nog ontslagen bij Cartonnagefabriek Gebr Laurensse, terwijl Verhoeven aannemingsbedrijf 35 man heeft moeten orutslaan. Ook de werkloosheidscijfers bij de vrouwen zijn weinig rooskleu rig. In mei 598, nu per 1 juli 743 En het vorig jaar 1 juli 520. Hier- dus in één jaar tijd een toename van bijna 50#/o. De toename van 598 tot 745 lag niet geheel aan de schoolverlaat- sters. Van die categorie werden er 116 ingeschreven; 31 andere dames meldden zich ook als werkzoeken den aan. MEER KANSEN VOOR JONGEREN Het Ministerie van Sociale Zaken wil nu daadwerkelijk iets gaan doen aan de werkloosheid onder de jongeren. De arbeidsbureaus in Nederland hebben van de minister Zdlang als de woonwijk Brukske en daarmee ook de rondweg Bruks ke bestaat zijn er problemen met deze weg geweest. De eerste moei lijkheden deden zich voor met de op deze rondweg uitmondende straten. Hadden ze de status van uitrit of van woonstraat, waaraan het verkeer over de rondweg voor rang moest geven? Eerst moesten een paar ongeluk ken gebeurd zijn voordat de zij straten officieel als uitritten wer den aangemerkt en na het aanbren gen van verkeersheuvels ook ais zodanig kenbaar werden. Een volgend probleem was het te hard rijden over de rondlweg Brukske. Hieraan dacht de ge meente paal en perk te stelden door het „opwerpen" van een paar verkeersobstakels in de vorm van verkeersdrempels. Ook diit bleek de oplossing niet; zeker niet voor de Zuid Ooster bussen, die er zelfs mee dreigden niet meer over de rondweg te rij den wanneer er eventueel nog een verkeersdrempel bij kwam. Uiteindelijk werd dan besloten de verkeersdrempels maar weer te slechten en daarvoor m de plaats de rondweg visueel te versmallen door het aanbrengen van witte lij nen ten behoeve van het fiets ver keer. Gelijktijdig hoopte men hierdoor te bereiken, dat zware vrachtwa gens niet meer langs de rond\veg Brukske zouden parkeren. De lijnen zijn inmidldéls op de rondweg aangebracht, maar, zoals bovenstaande foto duidelijk maakt, blijkt de hoop, dat vrachtwagens de witte strepen zullen ontzien ijded te zijn een brief met richtlijnen ontvan gen. De arbeidsbureaus moeten werkloze schoolverlaters meer en beter gaan helpen bij hot zoeken van een baan. Volgens de minister meet het voorkomen worden, dat de zestien- tot achttienjarigen zon der afgeronde beroepsopleiding op de arbeidsmarkt komen of geen ge legenheid krijgen in combinatie met werk een vakopleiding te vol gen. In die gevallen moet hot ar beidsbureau proberen de school verlaters op een cursus geplaatst te krijgen. Landelijk is het aantal schoolver laters zonder baan in juni met twintigduizend opgelopen tot ruim zesenvijftigduizend. In juni 1980 hadden nog geen zevenendertig duizend schoolverlaters zich bij de arbeidsbureaus als werkzoekende ingeschreven. Dat is twintigduizend minder dan dit jaar. Het ministerie verwacht dat in 1981 ruim 260 dui zend jengens en meisjes de school banken verlaten. Een kleine dertig duizend zal na een jaar nog steeds geen baan hebben gevonden. In de brief aan de aibeiilsbureaus kendigt het departement een sa menhangend stelsel van maatrege len aan ter bestrijding van de werkloosheid onder de jeugdige schoolverlaters (16 tol 18 jaar». Een van de voorzieningen betreGl ten tijdelijke arbeidsplaats van een jaar die het arbeidsbareau de schoolverlater kan aanbieden na een werkloosheid van negen maan den. Het ministerie loopt hiermee vooruit c.p een beslissing van hel nieuwe kabinet over hei Sociaal Garantie Plan, dat door het depar tement half mei werd gelanceerd. Ambtenaren van Sociale Zaken hebben inmiddels berekend dut zo'n tijdelijke baan de overheid ongeveer twintigduizend gulden per jaar kost. Uitgaande van dertienduizend schoolverlaters van 16 tot 18 jaar die na twaalf maanden nog steeds geen baan hebben gevonden, bete kent dit dat het nieuwe kabinet voor deze maatregel tweehonderd- zestig miljoen gulden moet uit trekken. Voorlopig heeft minister Albeda vijfentwintig miljoen gulden extra vrijgemaakt. Hiermee kunnen 12.50 zestien tot achltienjangen aan tij delijk werk binnen de overheids sector worden geholpen. VOORKEURSBEHANDELING In de brief schetst de directeur- generaal voor de arbeidsvoorzie ning van het ministerie van Socia le Zaken vier samenhangende mo gelijkheden, „waarbij de aard van de maatregelen zwaarder wordt naarmate de werkloosheidsperiode voortduurt". Gedurende de eerste drie maanden van de werkloosheid staat de bemiddeling nog centraal. De schoolverlaters moeten dan een voorkeursbehandeling krijgen. Daarna krijgen zij een plaats op een van de cursussen voor jeug dige werklozen (CWJ) aangeboden. In drie jaar tijd wil het ministerie de capaciteit van de CWJ verdrie voudigen tot driehonderddertig schakelcursussen in 1983/84. Heeft de schoolverlater ra zes maanden nog geen werk gevonden, dan moet deze cursus gecombineerd worden met stages in het bedrijfs leven om werkervaring op te doen. Uiteindelijk na een werkloosheid van negen maanden moet de schoolverlater een kans krijgen op een tijdelijke baan bij de overtieid in het kader van de werkverrui- mende maatregel (WVM). Over dit laatste punt voert het ministerie gesprekken met de werk gevers in het bedrijfsleven. Als het kabinet inderdaad de benodig de 260 miljoen gulden uittrekt, dan kan de werkgever voor honderd percent de tijdelijke baan gesub sidieerd krijgen. Het ziet er dus naar uit, dat het SCHOENEN AMRKTHOF Markistraal l Venrav betekent een grandioze financiële meevaller voor U ministerie met het Sociaal Garantie Plan jongeren vanuit een niet hele maal uitzichtloze positie een kans wil geven vast werk 4e zoeken. Uit een artikel in „De Volks krant" blijkt, dat de werkgevers best bereid zijn werkloze school verlaters een tijdelijke baan te ge ven in het kader van dit plan. EXPERIMENTEEL ARBEIDSPROJECT In dat artikel wordt zijdelings gespreken ever jongeren, die kla gen, dat het ministerie van So ciale Zaken zo moeizaam en tijd rovend omspringtmet aanvragen voor Experimentele Arbeidsprojec ten voor Jeugdige Werklozen. Wat dat betreft behoeven de jongeren in Noord Limburg niet zo hard te klagen want zoals bekend heeft de minister financiële mede werking toegezegd voor het op po ten zetten van een dergelijk pro- jekt in het gebied van de STUW in deze regio. In de laatste raadsvergadering heeft de raad besloten het STUW (Stuurgroep) (jeugd) Werkloosheid) om te zetten in een stichting, waar door zij kan optreden als werkgeef ster van jeugdige werklozen, die kunnen gaan meedraaien in het Experimentele Arbeidsproject voor Jeugdige Werklozen. Dit prejekt zal dan bestaan uit een prodijktie-werkplaats, een klus sen- en onderhoudsdienst en een administratieve dienst van het pre jekt. Het is de bedoeling, dat dit pro- jekt gedurende vier jaar zijn ex perimenteel karakter behoudt, maar daarna een zichzelf bedruipend projekt wordt. Bij ons is de verkoop van uw woning in goede handen Wij staan voor een snel en goed resultaat. Makelaardij Hilhorst Stationsweg 7b Venray Tel. 04780-85958-82308 De wijkraad Brukske heeft het college van b. en w. opnieuw ge wezen op de overlast van brom fietsers op de binnenpaden im het Brukske. De werkgroep verkeer van de wijkraad wijst erop dat de kinde ren niet meer veilig kunnen spe len in het centrale groengebied van de wijk. En dat ook de voetgangers die gebruik maken van de slinger paden in gevaar worden gebracht. Het college van b. en w. is zich zeer zeker bewust van de door de werkgroep genoemde problemen. Als een goede oplossing ziet het college nog steeds het aanbrengen van het bord (toeristisch) fietpad. Dit is reeds opgenomen in het ge meentelijk fietpadenplan. Omdat bij elke ingang van het groengebied een dergelijk bord moet komen, wordt dit een dure geschiedenis. Gebrek aan financiën is dan ook de oorzaak voor het feit dat deze borden op korte termijn niet ge plaatst kunnen worden. Voorlopig kan alleen maar ge hoopt worden op een stukje goede wil van de bromfietsers om de overlast te beperken. 10% korting bij aan koop van 10 stuks ondergoed. 0D AMRKTHOF een abonnement waard Sinds j.l. zondag kent Venray ender zijn zeker niet onbeduidende vliegende have aan postduiven, een nationale kampioene. Chr. Cuppen aan de Fr. Michels- straat. „klokte" zondag de eerste duif van de vele duizenden die daags daarvoor in het Zuid Franse Dax waren gelost. Zijn duif legde de afstand van (op enkele meters r.a) precies 1017 km af, in -13 uur 10 minuten en 15 sec. Omgerekend 21.4 meter per seconde of 77 km per uur, een snelheid die menige vakantieganger met zijn auto op deze afstand beslist niet zal ma ken. De grijze duivin van Chr. Cup pen, heeft als elke duif op het hok van een duivenmelker, een eigen naam. Deze is wel zeer ingewik keld: „Dochter van de agent en de kromme"Alleen een echte duivenmelker zal kunnen verklaren wat de juiste betekenis van deze herkomst betekent. Voor deze „fondvlucht" waren van de Venrayse postduivenvereni ging „De Zwaluw" ruim 200 dui ven ingezet; van de regio Peel en Maas zelfs meer dan 400. Het aan tel deelnemende duiven zou onge twijfeld veel groter zijn geweest, als niet onlangs een fondvlucht naar St. Vincent, eveneens in Zuid Frankrijk, cp een rampvlucht was uitgelopen. Slechts weinig duiven keerden door slechte weersomstan digheden op hun hok terug. De hoofdprijs van deze vlucht was een auto. Maar behalve dat, zijn er nog vele prijzen die Cuppen ten deel zullen vallen. Het duurt echter nog wel enkele weken voor dat men precies weet hoeveel dat grijs duifke voor zijn baas bijeen- gevlogen heeft. Stienstra Venray BV, Patersstraat 19, tel. 04780-84438 Makelaars in onroerende goederen I Wij verzorgen voor ukoop en verkoop- huur en verhuur- taxaties- bouwprojektontwikkeling- hypotheken- verzekeringen- beheer Het leek er vrijdagavond tij dens de wekelijkse koopavond op of een zwerversvolkje met twee woonwagens bezit had genomen van het schouwburgplein. Nieuws gierige voorbijgangers moeten zich ongetwijfeld geërgerd hebben af gevraagd of dat allemaal zo maar mocht. Rondom het plein waren lijnen gespannen waaraan ogen schijnlijk de was te drogen hing. Kennelijk had men dan ook nog de fontein als wasgelegenheid ge bruikt, want de wind blies witte zeepvlokken over het plein. In werkelijkheid was dit het de cor van het reizende straattheater „Gebroeders Flint", dat op initia tief van de plaatselijke V.V.V. en met medewerking van de schouw burg een beetje leven kwam bren gen in het vakantievierende Ven ray. Overigens wel een geslaagd ini tiatief, want velen hebben tussen het boodschappen doen genoten van dit jonge gezelschap. Eveneens in het kader van „meer leven brengen tijdens marktdagen en koopavonden" trad maandag morgen tijdens de Jaarmarkt het poppenspel van „De Trekwagen" op. Was het programma van vrijdag avond meer voor de grotere jeugd en de volwassenen bedoeld, maan dagochtend kon de kleinere jeugd volop genieten van een stukje straattheater, zoals dat vroeger meer te zien was. Ook voor „De Trekwagen" bestond ruime belang stelling. Maar de V.V.V. Venray heeft nog meer in petto. KINDERTHEATER „PLUISJE" Maandag 27 juli om 11 uur treedt op het schouwburgplein het 'kindertheater „Pluisje" op met het clownsprogramma „Hup en Flup op camping Zonnesteek". De clowns Hup en Flup gaan kamperen, maar kamperen is moeilijker dan het er uit ziet. Ze raken voortdurend ïn de knoop met hun kampeerspullen. Ze proberen echt alles heel goed 'te dben, maar door hun onbehol penheid komen ze van de regen in de drup. Al met al gebeurt er heel veel. maar aan een rustige vakantie ko men ze niet toe. Kindertheater „Pluisje" wil zo veel mogelijk uitgaan van de be levingswereld van kinderen en gaat tijdens de voorstellingen daarom in op de reakties van de aanwe zige kinderen. Ongetwijfeld zullen maandag a.s. de beide clowns veel kinderen trek ken op het schouwburgplein. uw Venray s weekblad Pater C. Scheepens, van de orde der Ongeschoeide Carmeüeten te Smakt, viert zondag a.s. zijn 25- jarig Priesterfeest. Pater Scheepers werd in Renkum geboren en op 1 augustus 1956 in de Petrus Bandenkerk te Venray priester gewijd, waarna hij mys tieke theologie studeerde ir. Rome. In 1958 werd hij Socius (novi- cenmeester) van het noviciaat Le Waspik, welke funktie hij tot 1967 vervulde. Intussen behaalde hij in 1964 de doctorstitel in de theolo gie, welk val: hij daarna eveneens tot 1967 te Nijmegen doceerde. In 1961 werd hij gekozen tot Provinciaal van de Orde der On geschoeide Carmelieten in 't kloos ter te Smakt. Tot 1975 bleef hij Provinciaal. Sinds 1976 is pater Scheepers reotor aan het Canisius-Wilhelmi- na ziekenruis te Nijmegen. Het priesterfeest zal in de com muniteit van Smakt gevierd wor den. De mislukte foto's hoeft niet te betalen. KLEURENFOTO-SPECIALIST RINI VAN DE LEUR POSTSTRAAT 10 VENRAY vliegensvlug de beste foto's terug Het is een goede gedachte ge weest van Info 3 (PLEM, Limagas en Waterleiding Maatschappij Lim burg) om in hun voorlichtingscen trum teVenray een expositie te houden van de Reuverse kunste naar Geeirt Kunen. Dit voorlich tingscentrum leent zich uitstekend voor dit doel en bovendien hebben de drie provinciale nutsbedrijven hiermee een gelegenheid geschapen om ditmaal ook Noord-Limburg speciaal kennis te laten maken met het uitzonderlijke werk van de Reuverse kunstenaar. Vrijdag, 17 juli, ging deze expo sitie voor het publiek open, nadat de direkties van de drie nutsbe drijven in Venray met hun bezoek onofficieel' de deuren voor bezoe kers ver open hadden gezet. Al tijdens deze eerste dag kwamen velen de omvangrijke kunstkollek- tie van kindersculptures, kopjes en vrouwenfiguren alles kunstzin nig gevormd uit klei bekijken en bewonderen; het verkregen bronseffect is een eigen vinding waarin o.a.V'stofgoud is verwerkt. Vooral ook de demonstraties en modelleren naar levend model door Geert Kunen kreeg allerwege veel 'bewondering. De overzichtelijke en sfeervol verzorgde expositie blijft tot en met vrijdag 14 augustus a.s. voor het publiek geopend en wel op maandag tot en met donderdag van 09.00 - 17.00 uur en elke vrij dag van 09.00 - 21.00 uur. Op de vrijdagen kan men tussen 14.00 - 21.00 uur de bekende Reuverse kunstenaar zelf aan he; werk zien. Uiteraard is de toegang tot het informatiecentrum aan het Past. Wijnhovenpark te Venray gratis. Naast de schitterende kunstlcol'lek- tie hebben de bezoekers tevens een prachtige gelegenhe.d om de per manente expositie op het gebied van elektriciteit, gas en water en de hiermee samengaande veiligheid en doelmatigheid eens in een ge zellige, aparte sfeer te bekijken

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1