Na drie uur vergaderen kon de raad op vakantie gaan PETER WINNEN VENRAYS SPORTMAN VAN HET JAAR STIENSTRA VENRAY ui MS -~\ ebberink Donderdag STRAAT TONEEL MAANDAG: JAARMARKT WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING en vrijdag Grond voor nieuwe Mavo-school in Landweert SEIZOEN OPRUIMING VRIJDAG 17 JULI 1981 Nr. 29 HONDERDENTWEEDE JAARGANG DH PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15,- De mislukte foto's hoeft U niet te betalen. KLEURENFOTO-SPECIALIST RINI VAN DE LEUR POSTSTRAAT 10 VENRAY vliegensvlug de beste toto's terug M- M De V.V.V. Venray heeft het initiatief genomen om in de ko mende weken op vrijdagavonden (koopavonden) en op maandag morgen (martkdagen) het winke lende en marktbezoekende pu bliek iets bijzonders te brengen. In samenwerking met bet Cultu reel Centrum wordt straattoneel opgevoerd door een aantal be kende groepen op het verhoogde, overdekte gedeelte van het schouwburgplein. Bij de aanleg van het schuow- burgplein heeft men de bedoeling gehad groepen de gelegenheid te geven om hier op te treden. Tot op heden is hiervan (te) weinig gebruik gemaakt. Vandaar, dat de V.V.V. heeft besloten in de zomer maanden van de aangelegde ac commodatie gebruik te maken en diverse groepen voor het straat toneel uit te nodigen. Donderdagavond 16 juli komt de eerste groep in Venray aan. Het is de Theatergroep „De Gebroe ders Flint'', die in het kader van dc Internationale Vredesmars 1981 een aantal oud-Amsterdamse lie deren en balladen ten gehore zal brengen, als voorproefje van het optreden op vrijdagavond 17 juli van 19.30 tot 21.30 uur. DE GEBROEDERS FLINT In de maanden juli en augustus reist de theatergroep „De Gebroe ders Flint" met twee oude circus wagens door het land met de nieu we zomervoorstelling „Mag ik je tutoyeren?" In deze voorstelling ziet men ontmoetingen tussen man en vrouw in groteske en absurde situaties, ontstaan uit de improvisaties op teksten van Samuel _Becket, Peter Handke en Witold Gombrowicz. Het geheel is een aaneenrijging van zang, dans, toneel en mime in de geest van de rondtrekkende pot senmakers van vroeger. Ongetwijfeld zal er voor dit (gra tis) optreden grote belangstelling bestaan. Op maandag 20 juli wordt op het schouwburgplein opgetreden door „De Trekwagen" tijdens de jaarmarkt. Dit optreden vindt plaats tussen 10 en 12.30 uur. Dank zij een aantal „hamerstuk ken" slaagde de gemeenteraad er vorige week in, zijn vergadering met rond 40 agendapunten, binnen drie uur af te werken. Evengoed waren er diverse onderwerpen waar men uitvoerig bij stil bleef staan. Zo bijvoorbeeld de oorlogstaak van het vliegveld De Peel, waar wij reeds een artikel aan gewijd heb ben, en de oprichting van een Stichting ten behoeve van de ak- tiviteiten voor mensen zonder werk in Noordelijk Noord Limburg, waaraan wij elders in dit blad aan dacht schenken. De overige agendapunten waar de raad nog zijn zegje over moest doen, waren o.a.: DE BRANDWEER Ter beoordeling lagen een nieu we organisatieverordening en de rechtspositieregeling van de brand weer. In het eerste geval betrof het de vaststelling van de brand- weertaken, in het tweede geval ging het om de vergoedingen voor de brandweerlieden. De fraktie Samenwerking vond het geheel een goed voorbereide zaak. Dat de vergoedingen, aan gepast aan de landelijke normen, op jaarbasis 30.000,méér gaan kosten, vond men, zeker in deze tijd van bezuinigingen, een gedurfd voorstel, waar de fraktie zich ge heel achter schaarde. Het zou een goed ding zijn, als via het Gewest ook de brandweervergoedingen in andere Noord Limburgse gemeen ten aangepast werden alleen al vanwege de uniformiteit. Zoals in het voorstel 'terloops nog werd vermeld, zou aan de aanschaf van een brandweer-commandowa gen door b. en w. voor het ko mende jaar de hoogste prioriteit gesteld worden. Op dc begroting van het volgend jaar zou daar ze ker een bedrag voor worden uit getrokken. Maar volgens „Samenwerking" is een commandowagen nog lang geen uitgemaakte zaakOverigens drong deze fraktie en ook de PvdA aan, om de brandweerbegroting voor 1982 zo nauwkeurig mogelijk vast te stellen. Daar bleek met na me voor dit jaar nogal een ruime speling te zijn geweest. Alle bekende merken nu extra goedkoop BADKLEDING NACHTKLEDING FOUNDATION ONDERGOED Grote Markt 21 Venray tel. 04780-86750 16 juli t.m. 1 augustus Voor de bouw van een nieuwe school heeft het college van b. en w. grond gereserveerd in het be stemmingsplan Landweert voor de Katholieke MAVO „De Kolk'. Het gaat hier om 1.32.50 ha grond, omsloten door de Nieuwe Maasheseweg, Christoffelkruid en Akelei, oftewel tegenover de aan sluiting op de Noordsingel op de Oostsingel/Nieuwe Maasheseweg. In de optie wordt wel enig voor behoud gemaakt wat betreft de vorm en de oppervlakte van het terrein. Volgens het bestuur van de MAVO-school bestaat de kans, dat semi-permanente bouw binnen twee jaar kan worden verwezen lijkt. Stienstra Venray BV, Patersstraat 19. tel. 04780-84438 L/*Afi t Makelaars in onroerende goederen Wij verzorgen voor u: koop en verkoop- huur en verhuur- taxaties bouwprojektontwikkeling hypotheken- verzekeringen- beheer AFVALSTOFFEN De raad werd verzocht de afval- stoffenvererdening vast te stellen. Een verordening waarmee de kerk- dorpen-fraktie geen enkel pro bleem had uitgezonderd dan de redaktie van één artikel, dat vol gens de heer Claessens niet strook te met een nog niet zo lang ge leden aangenomen artikel van de Algemene Politie Verordening. Na enig gezoek achter de bestuurstafel, meest men bekennen dat de heer Claessens gelijk had. Het betref fende artikel zal alsnog aangepast werden. De heer Konings van de PvdA zag het met deze afvalstoffenver- erdening nog niet zo direct zitten. De schilleboer, de handelaar in lcmpen en die in oud ijzer, zouden allemaal een vergunning moeten hebben. En het containerbedrijf dat de mogelijkheid geeft om za terdags afval te brengen, moet al evenzeer een vergunning hebben, maar bovendien aan b en w, rap porteren wat aan afval wordt aan genomen. En dan de autowrakken worden die straks maar ge dumpt op een groot provinciaal terrein aan de Midden Peelweg, achter „De Schatberg"? Konings zag eveneens problemen met de aantasting van het milieu dcor overbemesting; waar houdt bemesting op en begint dumping? En wie moet dat allemaal gaan controleren? Volgens wethouder Loonen geeft deze nieuwe verordening geen pro blemen. De genoemde vergunnin gen zijn cok nu verplicht, dus daar verandert niets aan. Overbemesting c.q. dumping van mest was vol gens de wethouder een zaak waar een landbouwer niet gauw toe zou oveigaan. Er zijn inderdaad tnog) geen normen die een maximale bemesting aangeven. Enkele wei ten zijn daartoe in de maak. Maar met deze verordening in de hand, kan men optreden daar waar dui delijk sprake is van excessen. En ondanks dat Konings een ver ordening die men niet kan contro leren overbodig vond, stemde hij en zijn fraktie niet tegen. OPENBARE VERLICHTING Er moeten enkele noodzakelijke wijzigingen aangebracht worden in de bestaande openbare verlichting te Merselo, Heide/Deumeseweg, Maasheseweg en Spurkterweg. Er was dit jaar 40.000,voor der gelijke werken beschikbaar. 16.250,zijn reeds verbruikt, zodat er nog 23.750,in de pot zit. De nu genoemde wijzigingen gaan echter 52.000,kosten. Men komt dus 28.750,tekort en die hopen b. en w. op de begroting van het volgend jaar te kunnen plaat sen. Dit jaar kan alleen nog de verkabeling dn Merselo worden aan gepakt, waar de bovengrondse lei dingen in de grond verdwijnen. Evenals de andere frakties had ook de PvdA tegen deze gang van zaken geen bezwaar, maar de heer Konings stelde voor met de PLEM een discussie aan te gaan over de voorwaarden waaronder deze maat schappij openbare verlichting ter beschikking stelt. Nu is het zo, dat de gemeente de plaatsing, het on derhoud en de vervanging moet bekostigen (en natuurlijk het stroomverbruik). De voorzitter zag dn een derge lijke discussie geen enkel heil. De Algemene Leverings Voorwaarden van de PLEM zijn nu eenmaal zo, en daar kunnen wij niets aan ver anderen. TRUCKS Ten behoeve van de dienst ge meentewerken moest de raad de aanschaf van twee trucks goedkeu ren, tesamea voor ruim 100.000,-. Niemand had er bezwaar tegen, maar de heer Konings deed enkele suggesties aan de hand, waardoor enkele honderden guldens bespaard konden worden. Dat kon dan, door de ML-behandeling zelf of door de garage te laten verrichten én dooi de trucks niet in de gemeentekleur (oranje) ite laten spuiten, maar door een standaardkleur aan te houden. Wethouder Loonen vond dat maar niks. Elk bedrijf houdt zijn eigen kleuren hoog. waarom deze ge meente niet? En deze stelling van de wethouder werd door mevrouw Poels-Peters nog 'ns goedkeurend onderstreept. OPENBARE WERKEN IN LANDWEERT Ruim elf miljoen gulden moest de raad beschikbaar stellen ten be hoeve van de openbare werken in Landweert (tweede fase). Namens de fraktie Samenwerking vertolkte de heer Truijen de zorg die er heerst voor de financiële gevolgen van de miljoenendans. Het verschil in de gebruikte percentages om de toekomstige verhogingen te bereke nen, werd hem door wethouder Lconen verduidelijkt. Een verho ging van 6,7% drukl op de werken die op korte termijn worden uit gevoerd; een percentage van 7.4% drukt op die werken welke in een later stadium onder handen wer den genomen. Een voorstel van de heer Ko nings om het geplande openbare green 837.000,.aanlegkosten) maar bij de toch al kleine bouw- kavels te voegen, vond het college geen slecht idee. Maar volgens hen zou de moeilijkheid wel zijn, dat de een op die toevoeging prijs stelt terwijl een ander er helemaal niet van gediend is. OUD LYCEUM Voor het gebruiksgereedmaken van een gedeelte van het oude Ly ceum aan de Leunseweg ,ten be hoeve van het Instituut Middelbaar Beroeps Onderwijs, werd de raad gevraagd 617.000,beschikbaar te stellen. Daarin zat o.m. de to tale vervanging van de oliestook- verwarming door gasverwarming. De tctale kosten worden in acht jaar afgeschreven. De ministeriële goedkeuring was inmiddels al bin nen. De heer Poels van de fraktie Samenwerking meldde, dat zijn fraktie met het oog op dat Mid delbaar Beroeps Onderwijs geen bezwaren had om het geld be schikbaar te stellen. Hij had ech ter wel zorgen over de financie ring; bijvoorbeeld indien binnen die 8 jaar elders een nieuwe school in gebruik wordt genomen, zit men hier mot onrendabele voor zieningen. B. en w. bleven echter bij hun stellige overtuiging dat er zeker voor 1989 geen nieuwe school ge realiseerd zal worden; wellicht eerst veel later. De heer Wïllems informeerde of verenigingen welke nu in het voor malige Lyceum onderdak hebben gevonden door een mogelijke groei van deze nieuwe onderwijsvorm in onze gemeente, plaats zouden moe ten maken. Volgens wethouder van Oers is dat niet nodig. Men heeft voor die uitbreidingen nu al ruim ten gereserveerd. GEMEENTEPOLITIE Destijds heeft de raad o.m. be sloten dat de politie in het nieu we pand aan de Leunseweg de be schikking zou krijgen over een „óiversitynet", waardoor ook de „onbereikbare" plaatsen in onze ge meente radiografisch bereikbaar zouden worden. Als gevolg van dat besluit moest de raad nu de aan schaf van portofoons, telex en an dere apparatuur goedkeuren, ten bedrage van 66.000,—. En, ondanks dat de heer Poels van Samenwerking het met juist vond, dat een dergelijk voorstel buiten de begroting en prioriteiten lijst om ter tafel kwam, ging de raad in zijn totaliteit met deze aanschaffingen akkoord. Vermeldenswaard is nog, dat door de aanschaf van een 4-ial „alcocontrol"-apparaten het pijpje blazen tot het verleden zal gaan behoren. Of dit ook het geval is voor de bloedproef, bleek niet uit de stukken. BESTEMMINGSPLAN OIRLO Veertien eigenaren van een stuk grond in Oirlo van rond 14 aren willen niet „middels minnelijke schikking" die grond aan de ge meente verkopen. Aan de raad werd voorgesteld toestemming te geven tot onteigening. De raad had daar geen proble men mee. Wel vroeg de heer Hou- ba WD waarom er sinds 1978 geen overleg meer met de betrokkenen is geweest. Dat is er wel geweest, zei wethouder Loonen; alleen niet meer schriftelijk; wel mondeling en nog wel zeer recent In ieder geval wordt de onteige ningsprocedure nu ingezet. vervolg op pagina 3 SCHOENEN VANMfTBV NMCO SCMOtWAeSit» M AMRKTHOF Marktstraat l Verwav betekent een grandioze financiële meevaller voor U Oud-leerlingen van de kath. ba sisschool „De Foekepot", die nu nel de brugklas van het Boschveld of Jerusalem hebben verlaten, zijn knettergek van de Tour de France. Zij hebben een blauwe maandag les gehad (in dc zesde klas) van de geweldenaar Peter Winnen, die het dinsdag in de negentiende etappe toch maar even lapte om op 1700 meter hoogte de grootste jongens van de tour: Hinault in zijn gele trui, van Impe in zijn bolletjestrui en Albain, de eenzame winnaar van de eerste Alpenetappe, zijn hielen te laten zien. „Een zalige zege van de Neder landse profwielrenners, behaald dcor de bedachtzame Peter Win nen". riep een enthousiaste Marl Smeets in de t.v.-microfoon, terwijl dc camera een geslagen Bernard Hinault liet zien, die tijdens deze etappe door het diepste van het diepste moet zijn gegaan. Even knettergek van de Tour als zijn „cud-leerldngen", zijn die van Ysselsteyn. Wellicht hebben zij coit eens de schouders opgehaald, teen de niet aan de slag kunnen komende onderwijzer besloot om beroepswielrenner te worden. Wei nigen hebben er bij stilgestaan, teen hij in het afgelopen voorjaar met de groten omhoog ging in de Ronde van Romandië en velen wisten niet eens, dat Peter Winnen uit Ysselsteyn als beginneling mee deed aan de Tcur de France. Laat staan dat men wist, dat hij reed vcor de Duits-Belgische ploeg Capri Sonne ender leiding van Walter Gcdefioot. Men kreeg eerst aandacht voor hem, na zijn opmerkelijke presta ties in de Pyreneeën. En sindsdien is de naam van geen enkele Ven- rayer zeveel op radio en televisie uitgesproken als die van Peter Winnen. Sterker nog: geen enkele Venrayer heeft het ooit bereikt in zo'n korte 'tijd bekendheid zeg maar beroemdheid te krijgen in binnen- en buitenland. WIE IS PETER WINNEN? Peter Winnen woont in Yssel steyn aan de Pater Tulpstraat 4 en is zoon van de in zijn dorp beken de „Winnen van de Boerenbond". Hij is 23 jaar en heeft het diploma van de Pedagogische Academie in zijn zak. Omdat het moeilijk voor hem was aan de slag te komen een enkele keer mocht hij als invallend onderwijzer optreden besloot hij om wielrenner te worden. In een interview noemde hij dat een „avontuurlijk randavontuurtje''. Van amateur maakte hij de stap naar de beroepsrenners en die stap is hem alleszins meegevallen. Van begin af aan heeft hij het in zijn hoofd gezet om als beroepsrenner iets in de bergen te gaan presteren. Niet uit eerzucht, maar enkel en alleen om aan de kost te kunnen komen. Ook niet als knechtje van een grote vedet, maar als iemand (iie met kracht en doorzettingsver mogen aan zijn carrière wil wer- 'ken. IN DE TOUR Zo is Peter Winnen aan zijn eer ste Tour de France begonnen. Als onbekende voor de groten, die aan vankelijk in zich zelf geen echte kopman zag zitten. Maar van begin af aan lichtte de naam van de Ysselsteyner op op het televisie scherm. Opvallende prestaties in de woeste Pyreneeën. In de individuele tijdrit over 38,5 ■km in Mulhouse werd hij 14e; de derde Nederlander achter Knece- mann en Zoetemelk. In de eerste bar-zware Alpen etappe probeerde hij zich al te dis tantiëren van Hinault en Zoete melk en zwaar hikte hij tegen de rustdag van maandag j.l. aan om dat hij vreesde uit zijn ritme te komen met de zwaarste etappe van Morzine naar L'Alpe d'Huez voor de boeg De man uit het vlakke Limburg se land, van wie zijn ploegbaas Godefroot eens zei, dat hij, de troef in de berêen zou zijn, sloeg zijn slag. Met zijn rugnummer 70 had hij de meeste van 230,5 km lange kilometers tegen höt rugnummer 1 van Joop Zoetemelk en de gele trui van Bernard Hinault aangekeken, onbewust wellicht van het feit, dat de Belg Gerrie Verlinden er van door was. Op het stijlste van de berg schoot hij er vandoor- Een ge durfde aanval, die hij inzette met alle kracht die in hem was. Van Impe stampte zijn pedalen, maar Hinault werd gelost. Alban en Zoetemelk probeerden verhaal te halen, maar de Noordlimburger zette door en bouwde geleidelijk aan een voorsprong op, waardoor Hinault cp 29 9/100 seconden ach terstand werd gezet. Zelfs tot 33 seconden bouwde hij, eenzaam te gen de helling, zijn vooqrsprong cp. Maar de grote jongens achter hem wilden zich niet gewonnen geven en zetten de volle jacht in. Bedachtzaam, zoals hij is, nam de Ysselsteyner de laatste gevaar lijke, bocht en keek nog even naar zijn achtervolgers. De acht kilo meter lange jacht werd door hem gewonnen terwijl Hinault zijn ach terstand tot 8 seconden beperkte. „Meer dan een klinkende over winning voor de jonge Noord'lim- burger" juichte Mart Smeets. En Peter Winnen was van de dertien de naar de zesde plaats in het al gemeen klassement geklommen en kreeg bovendien de witte trui als leider van het jongerenklassement. Zo rekende de jonge Ysselstey ner even af met keiharde wielren ners, wiens namen hij misschien nog geen jaar geleden vol ontzag heeft uitgesproken Maartussen L'Alpe d'Huez en Parijs liggen nog heel veel uren fietsen en nog veel kilometers. DE VOLGENDE DAG Het lag voor de hand dat Ber nard Hinault het er niet bij liet zitten. Verslagen door een onbe kende Hollandse jongen en ge plaagd door schampere artikelen in de Franse pers, zon hij op wraak. In de twintigste étappe, een Al penrit over 134 km naar Le Pley- net vormde hij de laatste kilome ters een kopgroepje met De Wolf," Fernandez en Bernaudaux waaruit hij even later ontsnapte om ten slotte weer de triomfator te wor den. Peter Winnen, voor het eerst in de witte trui, hield zich rustig in het achtervolgerspeloton en kwam als achttiende binnen met een ach terstand van. 3.01 minuut op Hi nault. Kennelijk had Peter het goed be keken, want al kwam hij als acht tiende binnen, hij bleef gebeiteld op de zesde plaats in het algemeen klassement. En da's mood. FEEST IN YSSELSTEYN Peter Winnen wacht straks een grandioze thuiskomst. Het Peeldorp is thans in de „Winnen-mood". De dorpsraad en de Sportstichting zijn bezig met de voorbereiding van 'n huldiging op a.s. dinsdag. Want maandag rijdt Peter in Boxmeer en woensdag in de Acht van. Ohaam. Zoals de plannen thans zijn, wordt omstreeks half acht dinsdagavond Peter met zijn familie in een open landauer door het dorp gereden, waarna een huldiging en receptie plaatsvinden in het Gemeenschaps huis. Het Venrayse gemeentebestuur, dat Peter dinsdagavond een tele gram met gelukwensen heeft ge stuurd, zal Peter ook in Ysselsteyn huldigen, omdat t het feest niet wil versnipperen en de succesvolle renner niet extra wil vermoeien tussen twee criteria in met een aparte ontvangst op het raad huis. Een en ander uiteraard na overleg met de Ysselsfteynse orga nisatoren. BROEKEN 116 t.m. 164 1 broek 15,— 2 broeken voor 20,- De traditionele feestelijke jaar markt wordt a.s. maandag 20 juli gehouden. Op de beide marktter reinen Grote Markt en Hensenius- plein zullen tussen 9 en 16 uur de marktkooplieden met extra aanbie dingen en speciale koopjes probe ren een speciaal karakter te geven aan deze markt. De diverse kramen zullen met vlaggetjes en slingers zijn versierd. De even traditionele geheimzinnige figuur, die al jaren lang onder de naam „Mister X" rondgaat over de jaarmarkt zal weer waardebon nen uitdelen. Deze blauwe waarde bonnen zijn alleen tijdens deze jaarmarkt te besteden bij de marktkooplieden. STRAATTONEEL Voor het eerst zal tijdens de jaarmarkt straattlheater worden op gevoerd op het verhoogde, over dekte gedeelte van het schouw burgplein. Voor de organisatie daar van heeft de plaatselijke VW in nauwe samenwerking met het Cul tureel Centrum gezorgd. Tussen 10.00 en 12.30 uur wordt dan opgetreden door het Figuren- theater „De Trekwagen". Deze groep noemt zich „Totaal theater" en bestaat uit achttien personen, waarvan zes uit de fa milie van de artistiek leider,. Ma- rius Prein. Er woidt gewerkt met honderden poppen en tientallen de cors. De groep vindt het belangrijk, dat b.v. het kind wordt geconfron teerd met deze vorm van theater, waarbij het geleerd wordt te luis teren en te kijken en daardoor te kunnen meedoen met zijn fantasie. Het optreden van „De Trekwa gen" is het tweede in de rij van voorstellingen, welke in de komen de zomermaanden op het schouw burgplein worden gegeven.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1