HEIDE ZET VERLANGENS OP EEN RIJTJE Vliegveld De Peel blijft een tijdelijke uitwijkhaven voor één squadron t lebber ink STIENSTRA VENRAY ebberïnk Bewoners schakelwoningen kraakten harde noten W. Kusters koninklijk onderscheiden WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Geen plannen tot permanente activering '^KEi lMr, IPLAYTEX I OPRUIMING EEN APARTE BELEVENIS Receptie Sub Matris Tutela I ür VRIJDAG 10 JULI 1981 Nr. 28 HONDERDENTWEEDE JAARGANG S PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B,V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15,- De dorpsraad Heide heeft een uitvoerig schrijven gericht aan het college van burgemeester en wet houders, waarin aandacht gevraagd wordt voor de verbetering van de verkeersveiligheid en de verfraai ing van de woonomgeving in dit kerkdorp. VERKEERSONVEILIGHEID Wat de verkeersonveiligheid be treft, wijst de dorpsraad op de sloten langs de wegen; het ont breken van fietspaden; op het slechte wegdek van de Heidseweg; op het ontbreken van voldoende parkeergelegenheid; het gebrek aan voldoende ruimte voor het in- en uitstappen bij de schoolbus; op de onvoldoende straatverlichting en het moeilijk berijdbaar zijn van diiverse landwegen. Niet alleen wordt duidelijk aan gegeven waarom men de verschil lende situaties onveilig vindt, maar de dorpsraad draagt ook suggesties aan die een oplossing kunnen bie den. Zo stelt men onder andere voor de wegsloten te dempen, de afwatering op een andere manier te regelen en over de gedempte sleten parkeerstroken en een fiets pad aan te leggen. DORPSVERFRAAIING De hierboven genoemde voorzie ningen (slechts enkele van de door de dorpsraad aangedragen sugges ties) zouden dan tevens zorgdragen voor de verfraaiing van het dorp. Overigens heeft men daarvoor nog andere wensen, zoals bijvoorbeeld groenaanplantingen; het plaatsen van zitbanken en prullebakken; het vervangen van het bovenkronds electrisch net door een onder gronds, en last but not least het kerkplein te benadrukken als dorpsplein. Voor zover de door de dorpsraad aangedragen onderwerpen opgeno men zijn in het bestemmingsplan wordt gepleit voor een vervroegde aanpak van deze punten. Vanzelf sprekend is men gaarne bereid met het college van b. en w. nader overleg te plegen en staat men open voor andere succesties. Bij de uitvoering van een en ander is de dorpsgemeenschap uiteraard bereid voor zover zulks mogelijk is, zijn medewerking te verlenen. Bij ons is de verkoop van uw woning in goede handen Wij staan voor een snel en goed resultaat. Makelaardij Hilhorst Stationsweg 7b Venray Tel. 04780-85958-82308 'SWEATSHIRTS POLOBLOESEN -j 5. Venray. teleloon 04780-81294 ZONDAG 12 JULI 50 JAAR GELEDEN dat ging naar Den Bosch toe Zondag a.s. is het precies 50 jaar geleden dat vanuit Venray een 8- tal autobussen en nog enkele par ticuliere aut'os, beladen met de trouwe leden van de H. Familie, naar 's-Hertogenbosch togen, om daar getuige te zijn van „den Plechtigen Omgang van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch". Volgens een uitgebreid artikel in Peel en Maas van die tijd was dat een groots gebeuren, waarbij ze ker twintigduizend vreemdelingen verwacht werden. De Venrayse le den van de H. Familie namen daaronder een zeer bijzondere plaats in, door de welwillendheid van de Hoog Eerw. Heer Plebaan Deken en de Edelachtbare Heer Burgemeester van Den Bosch Voor degenen die niet (meer) weten wat de vereniging de H. Fa milie behelsde, hier even een klei ne toelichting. De vereniging was een Broeder schap tot heiliging van het gezin, naar het voorbeeld van de H. Fa milie te Nazareth, en tot verdie ping van het geloofsleven. De ver eniging werd in 1844 té Luik door de Nederlander 'Venlonaar) Henri Belletable gesticht en stond onder leiding van da Paters Redempto risten. Hoewel er ook een vrouwe lijke tak aan deze vereniging was, kende men hier enke.e de manne lijke afdeling. Die tocht naar Den Bosch was geen kleinigheid, Vanaf 6 uur, die zondagmorgen, konden de deelne mers uit Venray en enkele kerk dorpen, in de Petrus Bandenkerk te communie gaan. De bussen 'ston den in de Schoolstraat en op het Henseniusplein opgesteld. In bus nummer 7 moesten de leden van de fanfare plaatsnemen. In Den Bosch aangekomen trok ken de honderden deelnemers naar de St. Jan's Basiliek, waar kape laan W. Geurts een plechtige ge zongen H. Mis opdroeg. Na de H. Mis stelden de Ven- rayers zich voor dc Kathedraal op om een foto te laten maken. Dank zij de heer W. Willemscn kregen wU precies na 50 jaar de beschikking over deze. naar ons lijkt, zeldzame foto, die w\J el ders in dit blad paginabreed af drukken. Nadat de statiefoto van Venrays H. Familie gemaakt was, trok men in marstempo, voorafgegaan door het vaandel, met de fanfare, naar de Veemarkthallen, waar het mid dagmaal gebruikt werd. Langs de route van „den Plech tigen Omgang" was voo.- de Ven rayse deelnemers een speciale plaats gereserveerd. Per autobus werd men daar heen gebracht. Na de Omgang had men enkele uurtjes de tijd om Den Bosch te bezichtigen, maar uiterlijk half zes moest men weer present zijn in de St. Jozefskerk (enkele minuten van de Sint Jan) waar een plechtig Lof werd opgedragen, met predikatie Na het Lof stelde men zich weer in rijen op, om gezamenlijk naar de Parade te trekken, waar de autobussen gereed stonden om de terugreis naar Venray te aanvaar- end. Tot zover ons uittreksel uit het kolommenlange artikel uit Peel en Maas van destijds. Er zullen nu na 50 jaar weinig of geen Venrayers meer in leven zijn', die toen mee naar Den Bosch gingen, maar on getwijfeld zullen vele lezers op de toen gemaakte foto enkele beken den herkennen. Om dat uit te zoe ken, wensen wij U n prettig puzzeluurtje. „Zou men maatregelen moeten nemen cm op de slapende vlieg basis „De Peel" blijvend een squadron (18 gevechtsvliegtui gen) te stationeren, dan zou dat een bedrag van 146.000.000, vergen. De jaarlijks terugkerende extra exploitatielasten zouden bovendien enkele miljoenen gul dens bedragen. Deze zeer grote financiële nadelen wegen niet op tegen het voordeel van een ver mindering van het aantal ge luidsoverlaste woningen rond de aktieve vliegbasis Vol kei. Daar om wordt het blijvend statione ren van een squadron gevechts vliegtuigen van Volkel op „De Peel" niet overwogen". Dit staat te lezen in de onlangs verschenen nota '„Structuurschema Militaire Terreinen van het minis terie van defensie en het minis terie van volkshuisvesting en ruim telijke ordening". Dit structuur schema gaat uit van een beleids visie op de' verwachte defensie ontwikkelingen gedurende een pe riode tot omstreeks het jaar '2000. De vliegbasis „De Peel" is een onderdeel van de luchtmachtbasis Volkel, waar drie squadrons ge vechtsvliegtuigen zijn gestationeerd. Een maal per jaar is het nodig dat het 306 fotoverkennings-squa dron van Volkel gebruik maak', van „De Peel". Dat gebeurt om de vliegers getraind te houden in het gebruik van dit vliegveld en inci denteel wanneer bijvoorbeeld werk zaamheden moeten worden ver richt aan de startbanen van Vol kel Wanneer vliegtuigen van andere militaire bases door omstandighe den hun eigen basis moeten ver laten, gaan zij naar Volkel. Alleen het squadron 306 wijkt dan tijde lijk uit naar „De Peel". Uit een gesprek dat de gemeente besturen van Venray en Bakel/ Milheeze dezer dagen hebben ge had met kolonel H. J. M. Vendrig, de commandant van de tweeling basis Vol'kel/De Peel is gebleken, dat de Peelbasis gemiddeld vijf zesmaal per jaar aktief is; mees tal voor enkele dagen, hooguit en kele weken. Uitzonderingen, als ge volg van bijzondere omstandighe den, daargelaten. Dat betekent, dat de vliegbasis „De Peel" dus een slapende basis blijft en alleen in uitzonderings gevallen geactiveerd wondt. Overigens, zo zegt de basdsc jm- mandant, is het tijdelijk verplaat sen van het 306 fotoverkennings- squadron van Volkel naar „De Peel" een zeer dure en arbeids intensieve aangelegenheid, zodat het activeren van de Peelbasis slechts bij uiterste noodzaak aan de orde komt. Ook in de brief van de staats secretaris van defensie aan het college van burgemeester en wet houders van Venray wordt gesteld, dait het vaker vliegen vanaf de vliegbasis „De Peel" een situatie is, welke in de toekomst moét worden voorkomen. AMERIKAANS SQUADRON De basiscommandant deelde me de, dat er plannen bestaan voor de aanpassing van de vliegbasis „De Peel" voor het kunnen stationeren van één squadron Amerikaanse ge vechtsvliegtuigen tijdens bijzondere omstandigheden en in oorlogstijd. Hiervoor wordt gedacht aan de uit voering van basisvoorzieningen in de zuid-oósthoek van de bas:s op Venrays gebied tussen hêt deferisitkanaal en de Midden Peel- weg. Hier zullen onderkomens worden gebouwd voor de opvang van één Amerikaans squadron en het daarbij behorende personeel. Deze plannen verkeren nog in een pril stadium van voorbereiding. Hierover zei de basiscommandanl het te betwijfelen of in vredestijd van deze accommodatie meer dan incidenteel gebruik zal worden ge maakt. Het Amerikaanse squadron en het daarbij behorende personeel zouden dan uit Amerika moeien worden overgevlogen, hetgeen een bijna ondoenlijke zaak is in vre destijd. In de gemeenteraad van deze week verklaarde burgemeester De- fesche dat het niet de bedoeling is dat in Duitsland gestationeerde Am.erikaanse luchttroepen op De Peel zullen gaan opereren. BOUWAKTIVITEITEN Dat bouwaktiviteiten op de Peel basis zouden kunnen wijzen op voorbereiding van een permanente belegging met gevechtsvliegtuigen of toenemende vliegaktiviteiten wordt door het bovenstaande der halve weerlegd. De jongste bouw aktiviteiten hadden te maken met het voor verdediging van de basis opstellen van de hu permanent aanwezige geleide wapens. Aanvankelijk lag het in de be doeling de HAWK-raketten alleen op te stellen tijdens de perioden dat het vliegveld aktief is. Het tel kens vervoeren van de electronisch apparatuur en de geleide wapens van Volkel naar „De Peel" was te omslachtig. Vandaar dat tot blij vende opstelling is besloten. De aanwezigheid van luchtaf- weerwapens op „De Peel" heeft wel tot uitbreiding van het kon- stant op de basis aanwezig perso neel geleid. Het totaal aanwezige personeelsbestand op de Peelbasis bedraagt thans ongeveer honderd man voor bewaking en voor be diening van de luchtafweer. Wanneer de basis gebruikt wordlt door het 306 fotoverkennings- squadron, dan zijn rond 400 man op „De Peel" aanwezig. GELUIDSOVERLAST Voor de Peelbasis wordt er in het structuurschema vanuit gegaan dat niet meer geluid mag worden geproduceerd dat één squadron F 16 gevechtsvliegtuigen gedurende één jaar (totaal 3duizend vlieg uren) veroorzaakt. Op de geluidsbelastingkaart voor „De Peel" staat aangegeven dat het gebied vaq_ Kleindorp (Merselo) tot aan de weg DeurneRips (Milhee ze) met een breedte van I1/* a 2 km tot de zone behoort waar ge luidsoverlast wordt veroorzaakt. Voor de toekomst betekent dat, dat niet meer squadrons naar „De Peel" mogen worden verplaatst zon der dat zowel deze regeling als Stienstra Venray BV. Patemtraat 19, tel. 04780-84438 Makelaars in onroerende goederen""" Wij verzorgen voor u koop en verkoop- huur en verhuur taxaties bouwprojektontwikkeling- hypotheken verzekeringen- beheer het Structuurschema Militaire Ter reinen zou worden gewijzigd. Waarschijnlijk zal de geluidsover last," veroorzaakt door de nieuwe F 16 toestellen iets minder worden dan thans het geval is bij de Star- fighters. Dit houdt verband met de kortere stijgingshoek van het nieuwe gevechtsvliegtuig. Woensdagavond heeft de heer W. Kusters tijdens een receptie afscheid genomen van de Boeren bond Leunen (Veulen en Heide), waarvan hij 36 jaar secretaris-zaakvoerder is geweest. Het was voor burgemeester Defesche een eer hem tijdens deze receptie de zilveren medaille in de Orde van Oranje Nassau te mogen opspelden. Vele relaties, vrienden en bekenden heben de heer W. Kusters en zijn familie met deze koninklijke onderscheiding geluk gewenst. Marktstraat 5. Venray. teleloon 04780-81294 De hoorzitting, welke de com missie voor de ruimtelijke orde ning organiseerde over het al dan niet toestaan van uitbreiding van de schakelwoningeu aan de Polkastraat en de Rumbastraat, ontaardde bijna in een ordinaire burenruzie. De meningen van voor- en tegenstanders van de uitbreiding van de woningen met één bouwlaag over de volle breedte en een diepte van 3.7 m., stonden lijnrecht tegenover el kaar. Aanleiding tot het houden van deze hoorzitting was een door twintig tegenstanders onderte kende .brief aan b. en w. Zij vreesden door uitvoering van de uitbreidingsplannen aantasting van hun privacy, als gevolg van het op gelijke hoogte komen \an de terrassen. Ookzal, naar hun idee, de lichtinval in de toch al lichtarme huiskamers verminde ren, wanneer de buurman gaat uitbreiden. Volgens de voorschriften van het bestemmingsplan Brukske mogen deze schakelwoningen aan de ach terzijde over een halve breedte met één bouwlaag en een diepte van 3.70 m. worden uitgebreid. Door een aantal bewoners was echter gevraagd over de volle breedte van de achtergevel te mogen uitbrei den. In maart j.l werd bekend ge maakt, dat het college van b. en w. bereid was tegemoet te komen aan deze woonwensen van de aan vragers. En dit schoot de tegen standers om de hierboven vermelde redenen in het verkeerde keelgat. Voor de uitbreiding over de volle breedte zal G.S. toestemming moe ten geven aan een wijziging van de voorschriften van het bestem mingplan en hierover moest de commissie voor de ruimtelijke or dening het college adviseren. Op haar beurt organiseerde de com missie een hoorzitting om het hoor en wederhoor van de bewoners te beluisteren. Nadait iedereen zijn zegje hier over had gezegd, moesten de ge meentelijke stedebouwers toegeven, dat de aangevoerde bezwaren toch wel reëel waren. Maar daar stond tegenover, dat ook de aanvragers gerechtvaardigde verlangens had den. Immers, zij' zouden cp een goedkope manier ruimer kunnen wonen. Tijdens de vrij harde discussie kwam van de zijde van de bewo ners een alternatieve mogelijkheid op tafel. Deze luidde: laten de be woners, die dat willen, een derde etage bouwen. Dit voorstel werd door de gemeente kritisch doch po- bij Modehuis Thomassen met KORTINGEN van 10 tot 50% Opruiming van 16 t.m. 31 juli sitief ontvangen en zal derhalve als suggestie worden voorgelegd aan 'het college. Het advies, dat na deze hoorzit ting door de commissie aan het college zal worden gegeven houdt in, dat zij positief staat tegenover het aanvragen bij G.S. van de wij ziging van het bestemmingsplan opdat uitbreiding- over de volle breedte van de achtergevel moge lijk wordt. De voorzitter van de commissie, wethouder G. Sehols, liet de aan wezigen weten, dat men nog altijd in beroep kan gaan wanneer het college van b. en w. heit advies van de commissie overneemt. Op 21 juni j.l. behaalde het Tamboerkorps van de Oostrumse Muziekvereniging Sub Matris Tute la, op het bondsconcours te Stip hout. een eerste prijs in de ere divisie. Ter gelegenheid van dit succes zal het bestuur, hét korps en de instrukteur de heer P. 'Poels, a.s. zaterdag recipiëren in het gemeen schapshuis aan de Watermolen straat. Allen die het Tamboerkorps willen feliciteren zijn er welkom van 20.00 tot 21.00 uur. De mislukte foto's hoeft U niette betalen. KLEURENFOTO-SPECIALIST RINI VAN DE LEUR POSTSTRAAT 10 VENRAY vliegensvlug de beste foto's terug Gestolen auto brand in De brandweer van Venray moest in aktie komen om een brandende auto te blussen. De auto, een Mer cedes, stond in de bossen langs de Midden Peelweg en brandde geheel uit. Een bestuurder was niet te be kennen. Bij het ingestelde onder zoek bleek dat de auto enkele uren daarvoor te Uden was gestolen. Men neemt aan dat de auto met opzet in brand is gestoken.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1