DE BOKKE- Oirlo's fanfare neemt deel aan het wereldmuziekconcours te Kerkrade Gouden bruiloft in de Willemstraat 25,-i jebberink STIENSTRA VENRAY 'ebberink', Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING „Jong Nederland" gaat 1000 km fietsen voor het gehandicapte kind Belangrijk boek over de bokkerijders herdrukt 7500 gulden van „Jantje Beton" PSP PPR en CPN samen op 1 lijst f BROEKEN Fidelen Rosentaler vandaag op de t.v. AUTORUITEN SERVICE Zói^voor 'n onbezorgde vakantie. 32 tips. Twee militairen bij botsing gedood 1/gebleëktël6€*i 'spijkerbroeken VRIJDAG 3 JULI 1981 Nr 27 HONDERDENTWEEDE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15,- Een tiental jongelui van Jong Nederland hebben het initiatief genomen om ruim 1000 km te fietsen voor het gehandicapte kind. Deze fietstocht hebben ze zelf ge organiseerd en ze vertrekken van uit Venray richting Zuid Limburg, België. Luxemburg, Frankrijk en via Duitsland weer terug. De vertrekdatum is vastgesteld op 31 juli en ze komen op zater dag 15 augustus weer terug. De onkosten die ze maken nemen ze geheel voor eigen rekening. Via 'n aantal sponsors hebben ze al een mooi geldbedrag bijeen gekregen d.m.v. reclame mee te voeren op de aanwezige bezem wagen. Er zijn nog enkele reclame plaatsen vrij, dus firma's die nog interesse hebben of mensen die zo wat willen geven kunnen zich in verbinding stellen met Th. Vocsten, Depseystraat 2, Venray of hun ga ve storten op banknummer Rabo 153911794 onder vermelding gehan dicapte kind. Op deze manier ho pen we een flink bedrag bij elkaar te krijgen om de kinderen naar Lourdes te laten gaan. Nog altijd worden in onze con treien de gruwelijkste verhalen verteld over de bokkerijders, hoe wel het al bijna twee eeuwen ge leden is dat deze „benden"' onze woongebieden onveilig maakten. Alles over "t doen en laten van de bokkerijders is vol mysterie. Niet alleen waren ze vrijwel onover winnelijk. maar het leek wel of ze met boven- of onderaardse krachten werden versterkt, wan neer ze in de duistere winter nachten boerderijen en woningen overvielen. Ze waren zo snel dat het leek alsof ze aoor de lucht kwamen. Er werd verteld dat ze op bokken door de lucht reden en Jat de duivel zelf hen hielp om zich snel te verplaatsen dat ze nauwelijks te betrappen waren. De Juivel zou hun grote leidsman zijn aan wie ze trouw zwoeren. Er blijven veel raadsels rond de ookkerijders. Er zijn er die bewe ren dat de moorden op de bokke rijders door de justitie de grootste gerechtelijke dwalingen waren. De ookkerijders zouden eigenlijk geen xrhte misdadigers zijn, piaar enkei ieden die opkwamen voor hun rechten. Immers, jn de tijden voor ie Franse revolutie, die ook de ver menselijking voor de arbeiders en irme boeren in deze gebieden in- uidde, leefden velen een bestaan /an enkel kommer en kwel. Vaak •noesten mensen, door ellende en longer gedreven, hun toevlucht wel toeken in de misdaad, al was het naar uit puur lijfsbehoud. Dat ver- daart natuurlijk niet dat ze op ïun rooftochten zo gewelddadig te seer gingen. Menig schrijver heeft het niet cunnen later, over het spannende jegeven van de ookkerijders de vildste verhalen op papier te zet- en De meeste van deze boekwer ken hebben nauwelijks of geen vaarde, deels omdat ze de werke- ijkheid te romantisch voorstellen, leels omdat ook de bokkerijders .elf veel onrecht wordt aangedaan, imdat ze enkel als rovers en moor- ienaars te kijk worden gezet. Het boek DE BOKKERIJDERS •an Juliaan Melchior heet bij his- crrici en kenners van de Limburg- e geschiedenis een boek te zijn vaarin de feiten werkelijk op een ijtje werden gezet. Het verscheen oor het eerst in 1915. Melchior vas een schrijver die zijn leven ang de lotgevallen van de bokke- ijders aan deze en gene zijde van .e Maas nauwkeurig heeft bestu- eerd. In zijn boek vindt men dan ok alles terug wat wetenswaardig ver het doen en laten van de bok- :erijders is. Het boek geeft de fei- en zo nauwkeurig mogelijk. Het boek DE BOKKERIJDERS een uitgave van uitgeverij De .ijster en verkrijgbaar in de boek- iandel voor 24.90. De Oirlose fanfare „Ons Genre gen" zal op zaterdag 25 juli a.s. deelnemen aan de concert wedstrij den van het Wereldmuziekconcours te Kerkrade. Op die dag zal worden deelgeno men door dertien muziekgezel schappen uit Engeland, West Duits land, Portugal, Amerika, Italië, Ca nada, Nieuw Zeeland, Nederland, Joegoslavië en Spanje. Drie gezelschappen komen uit in de derde divisie, vijf in de tweede en vijf in de eerste divisie. „Ons Genoegen'1 is op die dag het enige Nederlandse korps, dat zal optreden in de afdeling fanfare eerste divisie. Uiteraard zijn de Oirlose muzi kanten zich terdege aan het voor bereiden op dit treffen in inter nationaal verband. Op die dag beginnen de concert wedstrijden reeds s morgens om half elf. De Oirlose fanfare is pas om zeven uur 's avoncs aan de beurt. De muzikanten rekenen er op, dat zij vanuit Oirlo de nodige morele steun zullen krijgen. Sup porters, die het Wereldmuziekcon cours willen bijwonen kunnen en treebewijzen a 7.50 per persoon bestellen bij het secretariaat van „Ons Genoegen Wanneer men met de bussen van de vereniging mee wil naar Kerkrade kan men zich ook opgeven bij het secretariaat. UITDAGING Voor de Oirlose muzikanten is de deelname aan het Wereld muziekconcours zonder meer een Adviezen bij aan- en verkoop bedrijfshuisvesting, taxaties Hilhorst Makelaardij Stationsweg 7b tel. 04780-85958 Het Nationaal Jeugd Fonds bekend van de jaarlijkse aktie van Jantje Beton heeft besloten een bijdrage van 7.500 gulden beschik baar te stellen aan de Stichting Jeugdwerk C.O.Z.O. te Oostrum. Dit bedrag is bestemd voor de fi nanciering van de inrichting van de nieuwe aktiviteitsruimte. De Stichting Jeugdwerk C.O.Z.O. is één van de ruim driehonderd plaatselijke groeperingen die het Nationaal Jeugd Fonds in de af gelopen periode financieel heeft kunnen ondersteunen. Het Nationaal Jeugd Fonds werkt als een stimulerende organisatie op de achtergrond, die oplossingen zoekt voor financiële noodsituaties, experimenten mogelijk maakt en helpt als zinvolle plaatselijke ini tiatieven steun verdienen. De mislukte foto's hoeft U niet te betalen. KLEURENFOTO-SPECIALIST RINI VAN DE LEUR POSTSTRAAT 10 VENRAY vliegensvlug de beste foto's temg De PSP afdeling Venray e.o. heeft deze week een circulaire ge richt aan de leden PPR en CPN in onze gemeente. De PSP is voorstander van een samengaan van déze drie linkse partijen bij de komende raadsver kiezingen in mei 1982. Gezien de uitslag van de Tweede Kamerver kiezing in onze gemeente denkt de PSP dat men gezamenlijk toch ten minste 1 zetel moet kunnen beha len, waarmee dan een duidelijk links progressief geluid in de Ven- rayse gemeenteraad ten gehore kan worden gebracht. De PSP stelt het op prijs van de beide andere partijen hun stand punt over een lijstencombinatie te vernerpen. Een gezamenlijke verga dering met bespreking van even tuele geschilpunten, zou daarop dan kunnen volgen, om tot een ge zamenlijk standpunt te komen. uitdaging. Secretaris L. DirekS hoopt echter op een eerste prijs, maar hij is bescheiden genoeg om er direct aan toe te voegen, dat de fanfare het eerst maar waar moet maken In Oirlo heeft men alle hoop op een goed succes omdat de dirigent de heer A. Th. C. Schellens er alles aan doet om de uit te voeren nummers „er in" te krijgen. Als verplicht werk moet worden uit gevoerd Jeu de Cuivre van H. van Lynschooten en als keuzewerk wordt Persiflages van G. Boedijn gespeeld. De fanfare, die zich tegenwoor dig „Muziekvereniging Ons Genoe gen" noemt bestaat al sinds 1908 en werd in 1927 fanfare. Een klein rekensommetje leert, dat het over twee jaar feest is in Oirlo wanneer „Ons Genoegen" 75 jaar bestaat. Het thans uit 63 leden tellende korps bestaat voor meer dan 30°/u uit jongeren beneden 17 jaar, die minstens het A-diploma van de Venrayse muziekschool in de zak hebben. Daarnaast is er een leer lingenbestand van 11. Sinds 1979 komt „Ons Genoegen" uit in de superieure afdeling na de succesvolle deelname aan het concours in St. Michielsgestel. In dit verband is het interessant te weten, dat de heer Schellens in de afgelopen vijftien jaar er voor heeft gezorgd, dat het korps vijf maal promotie heeft gemaakt en daardoor is opgeklommen van de derde afdeling naar de superieure afdeling. Men kan dus spreken van eenmaal in de drie jaar promove ren. DEEL VAN GEMEENSCHAP De muziekvereniging weel zich gedragen door de sympathie van de gehele dorpsgemeenschap. Dat wordt wel duidelijk bewezen door het feit, dat vorig jaar de ongeveer 1150 inwoners er voor hebben ge zorgd, dat in één jaar f 50.000,— op tafel kwam voor de aanschaf van nieuwe uniformen. De inzet van de bevolking en de intiatieven van bestuur en leden maken met mogelijk, dat de jaar lijkse kosten van zo'n slordige f 25.000,kunnen worden betaald, evenals de vaste kosten zoals de aanschaf van muziek e.d. Daarvoor zorgen overigens ook de jaarlijkse, muziekfeesten welke worden georganiseerd In het eerste weekend van sep tember worden die weer gehouden. En als „Ons Genoegen dan nog een goed resultaat haalt in Kerk rade dat zit er zeker nog een feest aan op kortere termijn. I Marktslraal 5. Venray. telefoon 04780-81294 In een bejaardenbungalow aan de Willemstraat waren wij te gast bij SJEF TRUIJEN (76) en GRADA VAN GERVEN (76), die binnenkort hun gouden huwelijksfeesct vieren. De gouden bruidegom is evenals zijn gouden bruid geboren en geto gen in Venray. Zij hebben. 48 jaar lief en leed gedeeld in een van de veel omstreden arbeiderswoningen aan de Maasheseweg; een woning welke nu aan hun jongste zoon is toegewezen. Sjef Truijen kwam als leerling meubelmaker bij Vollebergh aan het eind, waar hij het vak grondig leerde. Toch zag hij meer toekomst zitten in de bouw. Dat is wellicht zijn geluk geweest, want echt wer keloos is hij daarin nooit geweest; al was het op de bouw geen vet pot. Zo werkte hij bij de firma Mariens welke o.a. de Paterskerk en het Patersklooster herbouwde na de grote brand. Hij trouwde toen hij in Blerick werkte, waar ze ook een paar jaar gewoond heb ben. In de crisisjaren werkte hij voor al bij de kleine aannemers en dat bespaarde hem zeker de gang naar de werkverschaffing in de peel. Na de bevrijding kreeg hij werk bij de firma Verhoeven. Daar bleef hij 17 jaar, totdat ziekte hem noop te ander werk te zoeken bij de Stichting Sociale Werkplaats. Al pratende over het oude Ven ray, schitteren zijn ogen als hij vertelt dat hij destijds voetballer was, o.a. bij DSO, totdat een voet balknie een einde aan die hobby maakte. Er kwam een andere hob by; dat was knutselen met hout. Aan die hobby is een tijdelijk ein de gekomen, maar dank zij zijn in zet en medewerking van therapeu ten zal het mankement spoedig tot het verleden behoren. De gouden bruid, wij schreven het reeds, eveneens geboren en ge togen in Venray, moest uit gaan dienen, zoals dat in die dagen de gewoonte was. Zo kwam ze terecht bij de familie Martens waar zij haar latere man leerde kennen. Er Stienstra Venray BV. Pateristraat 19, t Makelaars in onroerende goederen^~~~-—^^__ Wij verzorgen voor u: koop en verkoop- huur en verhuur taxaties bouwprojektontwikkeling- hypotheken- verzekeringen- beheer werden uit hun huwelijk 10 kinde ren geboren die allen zijn getrouwd en met 25 kleinkinderen de grote feestdag meemaken. Op vrijdag 17 juli is het dan zo ver. Dan zal ter hunner intentie om 2 uur in de parochiekerk van St. Petrus Banden een eucharistie viering worden gehouden, terwijl het feest verder gevierd wordt in het parochiehuis van Oostrum, waar iedereen de gelegenheid krijgt het gouden paar geluk te wensen van 7 tot 8 uur. Natuurlijk kon het niet uitblijven dat tijdens ons gesprek de onzeker heid over de' arbeiderswoningen aan de Maasheseweg ter sprake kwam. Dit echtpaar vindt dat ze altijd prettig hebben gewoond in hun arbeidswoning. Men is ervan- overtuigd dat, indien de woning bouwvereniging de woningen goed had onderhouden, er nooit gereno veerd had behoeven te worden.... Nu men sinds augustus 1980 in de nieuwe bejaardenwoning aan de Wilïemstraat woont eigenlijk op een steenworp afstand van waar ze 48 jaar hebben gewoond is men toch weer best tevreden. Terugblikkend denkt men nog steeds terug aan de zorgelijke tijd van de dertiger jaren, toen het ze ker geen vetpot was. Maar ze gaan er trots op hun 10 kinderen ook in die jaren te hebben kunnen en mogen opvoeden. 1 Heden vrijdag 3 juli zendt de N.C.R.V. om 19.30 uur het jaarlijks programma uit van Blaastest, waar in 7 blaaskapellen om de N.C.R.V.- blaastest-trophee strijder. Eén van de 7 deelnemende kapellen is Die Fidelen Rosentaler o.I.v. Jan van Osch uit Merselo. Het programma, gepresenteerd door Ted de Braak, is opgenomen in de Rohda-hal te Kerkrade. In middels hebben ook de opnamen plaats gevonden voor 'n langspeel plaat; de blaaskapel uit Merselo speelt hierop 4 nummers. JAN VAN NIES Kruitweg 5 Venray 1.0. Torro Tel. 04780-87360 'aar moet u aan denken voordat u met vakantie gaat? En waar moet u aan denken als u met vakantie bent? Dat is nogal wat Dat is zelfs zóveel dat het ons goed leek het allemaal maar eens op 'n rijtje te zetten. Natuurlijk probeert de politie, ook in de vakantieperiodes, zoveel mogelijk misdrijven te voorkomen. Maar u kunt er zelf ook veel aan doen. Het voorkomen van misdrijven is immers een zaak van de politie én u. Als u weet dat de meeste misdrijven die gepleegd worden, kleine misdrijven zijn, en als u weet dat die vaak a|leen maar gepleegd worden omdat de gelegenheid zich voordoet begrijpt u gelijk wat u moet doen om misdrij ven te voorkomen. Hoe minder gelegenheid, hoe minder misdrijven. Hoe zo min mogelijk gelegenheid geeft staat in deze folder. Er is op 'n overzichtelijk rijtje gezet waaraan u moet denken, Wat u moet doen. En wat u moet laten. Kruis aan wat voor u van belang is en probeer u er aan te houden. Prettige vakantie. Thuis. 1 Ramen en deuren goed afsluiten. Vergeet vooral niet w c raampies. ramen endeuren van schuur, garage, kelder etc 2 Laat geen sleutels aan de binnenzijde in de sloten zitten, 3 Controleer het hang- en sluitwerk op defecten. 4 Binnendeuren met afsluiten. Kostbaar meubilair ook met Extra schade wordt daarmee voorkomen. 5 Geen geld. waardevolle papieren én/of sieraden thuis achterlaten. In een kluis bij de bank is het safe 6 Laat met zien dat u weg bent. Rak dus geen briefjes op de deur waarop staat voor hoe lang u weg bent. Geen touwtje uit de bus laten hangen Sluit de overgordijnen met Haal de planten met uit de vensterbank. Etaleer geen kostbaarheden. 7 Waag familie of kennissen uw brievenbus dagelijks te legen. 8 Ladders en andere dingen die inklimming kunnen vergemakkelijken wegzetten. 9 Gebruik registratiekaarten. (Ook voor fiets, auto en boot). Op de politiebureaus liggen die voor u klaar. Goed ingevuld kunt u daarmee na eventuele diefstal duidelijk aangifte doen En zo vergroot u dan de kans dat u uw eigen dommen terugkrijgt Zet uw fiets/brommer altijd op slot. Ook als u binnen stalt. Tijdens uw afwezigheid kunt u ook het beste de banden leeg laten lopen. Om ongeveer half zeven maan dagmorgen verongelukte op de Midden Peelweg onder de gemeen te Wanroy een personenauto, waar in drie dienstplichtige militairen. Bij een inhaalmanoeuvre botste de auto frontaal cp een vracht auto. De chauffeur van de perso nenauto alsmede de naast hem zit tende militair, kwamen bij deze botsing om het leven. Dodelijke slachtoffers waren J. Smulders uit Horst (20) en de evenoude G. van de Pluym uit Maashees. Een der de militair R. Croque uit Leunen, werd zwaar gewond in het zieken huis in Boxmeeropgenomen. De drie militairen waren allen afkomstig uit de Generaal Majoor Koot kazerne in Slroe. De Koninklijke Marechaussee van Uden verzoekt eventuele getuigen en de bestuurder van een lichte personenauto, die eveneens inhaal de, zich met haar in verbinding te willen stellen. A Marktslraal 5, Venray, teleloon 04780-81294^ 10 11 Laat geen volle vuilniszakken bij uw huis achter. 12 13 Onderweg. Als u ergens parkeert of aanlegt sluit dan uw auto/caravan of boot goed af. Laat er nooit geld of waardepapieren in achter. Laat met iedereen zien wat u bi| u heeft. Camera's, kijkers, radio's dus met in 't zicht achterlaten. 14 Waardepapieren, paspoort en geld bij u dragen. 'n Halstasje is daarvoor bij uitstek geschikt. 15 Voor caravans, aanhangwagens, boottrailers en buitenboordmotoren bestaan speciale sloten. Op 't vakantieadres. 16 Sluit auto/boot/caravan/hotelkamer goed af 17 Waardevolle goederen of voorwerpen meenemen of in bewaring geven, 18 Op plaatsen waar het druk is. het strand bijvoorbeeld moet u zo min mogelijk bij u hebben. Vooral geen sieraden of waarde papieren. 19 Bewaar cheques en betaalpasaltijd gescheiden. 20 D Draag uw tas tijdens een wandeling altijd aan de kant waar de huizen staan. Iemand die langsrijdt komt dan niet zo snel in de verleiding. En denk ook nog even hieraan: 21 Vertel familie en kennissen wanneer en waar u met vakantie bent. Zorg ervoor dat ze in geval van nood uw woning in kunnen. Vraag ze een beetie op te letten. Geef ze trein- en vlfegnum- mers door van vertrek- en aankomstpunten. Geef merk. type, kenteken van uw auto op. 22 Zorg voor een geldig paspoort. En noteer de paspoortnummers. 23 Denk aan de verzorging van de huisdieren. 24 Schakel elektrische apparaten uit en sluit gas- en waterkraan af. 25 Houd u verre van drugs, In vele landen staan er jarenlange gevangenisstraffen voor. 26 Vraag uw arts een internationale verklaring als u gebruik maakt van een injectiespuit 27 Noteer uw bloedgroep, rhesusfaktor, allergie, vaccinaties en eventueel gebruik van medicamenten. 28 Breng de reisapotheek op orde 29 Niet vergeten een brandblusser mee te nemen. Hoort aanwezig te zijn in iedere auto/caravan/ tent/boot 30 Reservebril? Kan van pas komen. 31 Vervang gasflessen, gaslampen e.d. altijd buiten. 32 Oriënteer u op uw vakantiebestemming op aanwezige vluchtwegen U kunt bij de plaatselijke politie opgeven, hoe lang u tijdens uw va kantie afwezig bent, en waar u uw huissleutel heeft ondergebracht. Laat in ieder geval bij familie uw vakantie adres achter. Mocht u nog inlichtin gen wensen, bel de Gemeentepolitie Venray, afd. voorlichting, toestel 21.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1