Komend weekend kan iedereen de rioolwater- zuiverings-installatie bezichtigen WINKELEN VENRAY Sluiting pension buitenlandse werknemers Rijdende telefoonwinkel VRIJDAG 26 JUNI 1981 Nr. 26 HONDERDENTWEEDE JAARGANG H PEEL EN MAAS 23 UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY WFFIfRIAn VOOD VFNDAY FM OAAf?F\/IMfï ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 »TSSI\UUMI/ Wn T blliLM I Ell WJVIVJb w IIPER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO J 15,- Kom gezellig in Vrijdags: Koopavond tot 21.00 uur 's Maandags de gehele dag geopend. De werking van de rioolwater zuiveringsinstallatie in Venray is in grote ljjnen als volgt: (De hieronder vermeide nummers corresponderen met de nummers op de tekening). Het afvalwater van de kernen Venray, Oostrum, Oirlo, Leunen, Merselo en Castenray wordt via de rioolbuizen (1) aangevoerd. Het grove vuil wordt met be hulp van een mechanisch geruimd staafrooster (3) in de ontvangkelder (2) verwijderd. Het rioolwater wordt met de vijzels (4) omhoog gebracht zodat het daarna onder vrij verval door de installatie kan stromen. In het snij rooster (5) wordt het aanwezige vaste vuil versneden. Het aangevoerde zand wordt in de zandvanger (6) er uit gehaald. Bij een grote wateraanvoer, bijvoor beeld bij regen, kan een gedeelte van het aangevoerde rioolwater in de buffertanks (27)' worden opge slagen en daarna via de leiding (28) terug in de installatie worden gebracht. Via een overstortleiding (29) kan zodanig op een watergang Rioolwater zuiverings installatie staaltje van technisch vernuft Van buiten de hekken rond de rioolwater-zuiverings-in- stallatie aan de Metaalweg is eigenlijk weinig te zien van wat in werkelijkheid een staaltje van technisch ver nuft is en in totaal het slor dige bedrag van veertien mil- ioen gulden heeft gekost. Als „blikvanger" ziet men de zestien meter hoge slibgis- tingstank, wat gebouwen en een aantal ronde bassins, waarin men uiterst langzaam sen „brug" ziet ronddraaien. Verder ziet men aan het ein de van het 6 ha grote terrein leider water in een betonnen watergang stromen. Het schone water vervolgt via deze watergang zijn weg via de Loobeek naar de Maas. Maar voordat het zo ver is, heeft het vuile riool water, dat aan de zijde van de Metaalweg via manshoge rioolbuizen de installatie bin nenkomt, tal van bewerkin gen ondergaan. Tijdens de open dagen in het komende weekend zal men het vuile water op zijn weg naar volledige zuivering (vol ledig is dan 96%) volgen en zien welke bewerkingen het vuile rioolwater in de gehele installatie ondergaat. Kleurenfoto's met kwaliteitsgarantie 0e mltlukl* loto'i hoeft U KLEURENFOTO-SPECIALIST RINI VAN DE LEUR POSTSTRAAT 10 VENRAY vliegensvlug de beste foto's terug Oud-burgemeester Schols ver klaarde in 1971 tijdens een tele visieuitzending van Gewest tot Ge west, dat de oud-testamentische vloeivelden uiterlijk 1972 zouden zijn opgeruimd.Het duurde evenwel tot 1979 voordat aan de stankoverlast een einde was ge maakt. Intussen was de „Zwarte Piet" in handen van diverse in stanties gespeeld omdat de ge meente Venray geen geld had voor de bouw van een zuiveringsinstal latie. VERKEERSMAATREGELEN Ten behoeve van een goede ver keersafwikkeling op zaterdag en zondag tijdens de open dagen, is een aantal tijdelijke verkeersmaat regelen genomen. Hiervoor verwij zen wij naar de pagina „Gemeente praat" elders in dit blad. Zaterdag 27 en zondag 28 juni a.s. zal iedereen, die daarvoor be langstelling heeft de gelegenheid krijgen de rioolwaterzuiverings installatie aan de Metaalweg te bezichtigen. Tijdens deze „Open dagen" op zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en op zondag van 11.00 u. en 16.00 u. zal men op het vrij uitgestrekte terrein kunnen zien hoe in Venray het afvalwater wordt gezuiverd, voordat het naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd. De bezoekers zullen worden rondgeleid langs de diverse onderdelen van de installatie. Daarnaast wordt een audio visuele presentatie gegeven over de problematiek van de watervervuiling. Zaterdagmiddag wordt de open dag opgeluis terd met een optreden van het muziek- en majoretten showkorps St. Petrus Banden. Ruim 1400 schoolkinderen van 15 basisscholen uit de regio hebben werkstukken gemaakt, welke betrekking hebben op het thema „schoon water". Deze in een tentehal geëxposeerde werk stukken zullen zeker de nodige belangstelling trekken. Bij de oprichtiing van het Wa terschap Zuiveringschap Limburg omstreeks 1975 kwam de bouw van de Venrayse zuiveringsinstal latie hoog op de prioriteitenlijst te staan. De kosten waren inmiddels ge stegen van ongeveer 12 miljoen tot 14 miljoen gulden. VOOR DE REGIO Het Waterschap Zuiveringschap Limburg te Roermond heeft in de provincie de belangrijke taak het oppervlakwater schoon te houden. Dit gebeurt dan door het zuiveren van afvalwater voordat het naar oppervlaktewater in dit geval via de Loobeek naar de Maas wordt afgevoerd. Het college van b. en w. heeft besloten tot intrekking van de pen sionvergunning voor het pension voor buitenlandse werknemers dat gevestigd is in het pand Paterslaan 1. Zowel de inspecteur van het ministerie van sociale zaken als het college is van mening, dat het pension niet meer voldoet aan de voorschriften. Het pensiongedeelte verkeert n.l. in een slechte onder- houds- en hygiënische staat. Definitieve sluiting van het pen sion kan echter pas gebeuren zo dra de bewoners elders vervangen de huisvesting hebben gevonden. In ieder geval mogen er geen nieu we pensions in het pand worden opgenomen, zolang dit in de hui dige staat verkeert en door het college geen nieuwe vergunning om een pension te exploiteren is af gegeven. naar de Loobeek worden over ge stort. Het is de bedoeling dat t.z.t. in de omgeving van de zuiverings installatie een overstortvijver wordt aangelegd, gelijk de „schaatsvijver" van Brukske nabij de Baggerweg, waarin momenteel zwanen, eenden en ontelbare kikkers verblijven. Het van zand gezuiverde water loopt naar de voorbezinktank (7) waar de in het afvalwater aan wezige zinkbare stoffen (slib) wor den afgescheiden. Dit slib wordt door middel van draaiende schra pers naar het midden van de tank gevoerd en van daaruit via de pompenkelder (23) naar de slibgis- tingstank (21) gepompt. Het water uit de voorbezink tank wordt door de aanvoergoten (8) verdeeld in de beluchtingstanks (9). Hier gaat de biologische zuive ring van het afvalwater beginnen, dit wil zeggen dat de afvalstoffen in het water door bacteriën wordt vernietigd. Om hun werk goed te kunnen doen, hebben deze bacte riën voedsel (de in het water aan- tingsbassins gevoerd waar het weer aktief aan de zuiverende taak deelneemt. De aangroei van het actief-slib, het zogenaamde surplusslib, wordt van tijd tot tijd achter de retour- slibvijzels (15) afgetapt en via de ontvangkelder (2) weer in de in stallatie gevoerd. Het biologisch gezuiverde water in de nabezinktanks stroomt door de overstortgoot (16) in de leiding (17) en wordt dan via de meetput (18) in een watergang naar de Loo beek afgevoerd (19). Het naar de slibgistingstank (2) gepompte slib wordt bij een con stante temperatuur verder afgebro ken (uitgegist) en naar de inditank (22) gevoerd Van hieruit wordt het slib op de zeefbandpers (25) ontwaterd ofwel nat afgevoerd naar de landbouw, waar het als meststof dient. Het op de zeefbandpers ontwater de slib wordt in de slibsilo (26) op geslagen, van waaruit het met vrachtauto's wordt afgevoerd Dit ontwaterde slib kan bijvoorbeeld gebrilikt worden voor grondaanvul- lingen. Het bij de slibgisting vrijkomen de gas wordt opgeslagen in de gashouder (20). Dit gas wordt ge bruikt voor de gasmotoren (24) De open dagen met de daarom heen georganiseerde aktiviteiten hebben alle betrekking op de offi ciële opening van de installatie, welke op donderdag 25 juni om 16.30 uur plaatsvindt. De openingshandeling zal in aan wezigheid van een aantal genodig den worden verricht door de heer N. J. Huyts, oud lid van het al gemeen bestuur van het Zuivering schap Limburg. LANGE VOORGESCHIEDENIS De rioolwaterzuiveringsinstallatie, die in 1979 werd opgestart, heeft een zeer lange voorgeschiedenis. Door de grote groei, welke Ven ray in het eind van de zestiger en het begin van de zeventiger ja ren heeft doorgemaakt werd het lozen van de riolering op de vloei velden een ondoenlijke zaak. Het sterk verontreinigde afvalwater werd uiteindelijk geloosd op de Loobeek. Vooral de bewoners van de in de buurt van de beek wo nende panden met name in Smakt, Holthees en Vierlingsbeek werden getrakteerd op de stank van het uit Venray komende open riool, dat uitmondde in de Maas. In de Venrayse installatie wordt het afvalwater behandeld, afkom stig uit de kernen Venray, Oos trum, Oirlo, Leunen, Merselo en Castenray. In de toekomst zullen ook de kernen Meerlo, Wanssum, Geyste- ren, Tienray, Blitterswijck, Swol- gen, Broekhuizen, Broekhuizen- vorst, Well en Wellerlooi daarop worden aangesloten. Bij de bouw van de installatie is n.l. uitgegaan van een capaciteit van wat men noemt 50.000 inwoners-equivalenten. Dat is met andere woorden de hoeveelheid af valwater, die 50.000 mensen pro duceren. wezige afvalstoffen) en zuurstof nodig. Op de bodem liggende beluch tingselementen (10) zorgen ervoor dat via leidingen (11) toegevoerde lucht als kleine belletjes in het water wordt gebracht. De bacteriën gebruiken de in deze lucht aan wezige zuurstof. Deze bacteriën- massa wordt het actief-slib ge noemd. Het steeds in beweging blijvende water loopt over de over- stortranden (12) naar de nabezink tanks (13) waar het actiefslib be zinkt. Met behulp van draaiende schra pers (14) en de. retourslibvijzels (15) wordt dit slib terug in de beluch- De PTT heeft van het gemeen tebestuur toestemming gekregën om met een rijdende telefoonwin kel standplaats in te nemen voor het pand van de PTT aan de Prins Bernhardstraat 9. x- welke dienen voor de aandrijving van de luchtkompressoren (de le veranciers van de lucht: zie 10 en 11), voor verwarming van het slib in de slibgistingstank en voor verwarming van de bedrijfsge bouwen. Op elke eerste maandag van de maanden juli t.m. december zal in de wagen tussen 10 en 17 uur informatie worden verstrekt over assortiment en tarieven van de PTT met de mogelijkoeid van ver koop van accessoires. In het centrale bedrijfsgebouw (30) staat de schakelapperatuur op gesteld, die voor een continue wer king van de installatie zorgt Ten behoeve van de stroomvoor ziening is een transformatorruimte op het terrein aanwezig (31). V

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1