19 juni opening Psychiatrisch Centrum Venray „Operatie kakkerlak" in 3 Veltumse flats STIENSTRA VENRAY II C.J.M. Simons neemt afscheid vande L.T.S. ebberink WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING M. Antiekmarkt Camping „De Kanthoeve" 'gebleëktéLG6*i 'spijkerbroeken LMn VRIJDAG 19 JUNI 1981 Nr. 25 HONDERDENTWEEDE JAARGANG m PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN PE REGIO 15,- Deze week is in een drietal flats aan de Haam- makerstraat begonnen met een grootscheepse verdelgingsaktie van de daar gesignaleerde kak kerlakken .„Operatie kakkerlak" wordt door de Woningbouwvereniging Noord Limburg uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Venray en de adviesdienst voor bestrijding van ongedierte uit Wageningen. De bewoners zijn allen aangeschre ven om op aangegeven tijden op woensdag, don derdag en vrijdag maatregelen te hebben geno men, opdat de bestrijdingsaktie vlot kan verlopen. Tijdens en gedurende twee uur na de aktie mo gen zich geen mensen en/of huisdieren in de woning ophouden. Daarna moet de woning goed geventileerd worden. Wanneer men zich aan de aanwijzingen houdt, dan is de bestrijding van de kakkerlak voor mens en dier onschadelijk. In mei heeft de woningbouwver eniging alle huurders van de flatwoningen in de Haammaker- straat en Veltumse Kleffen ge vraagd de aanwezigheid van kak kerlakken te melden. Enige tijd later werd deze oproep herhaald. De buitenlanders in deze flats werden in hun eigen taal bena derd. VERDELGING NOODZAKELIJK Uit de resultaten vna de enquête is gebleken, dat in de drie flats aan de Haammakerstraat de ver delgingsaktie noodzakelijk was, óók in de woningen, waar nu geen kak kerlakken werden gesignaleerd. Het gedrag van deze insecten is n.l. zodanig, dat snelle verspreiding mogelijk is b.v. via transportleidin gen (centrale verwarmingsbuizen e.d.). Intussen heeft de woning bouwvereniging een dringend be roep gedaan op alle bewoners van de drie flats om gedurende de „Operatie kakkerlak" alle mede werking te verlenen opdat een ein de aan de overlast kan worden ge maakt of een eventuele kakkerlak- kenplaag in de toekomst kan wor den voorkomen. GEEN VENRAYS PROBLEEM De aanwezigheid van kakkerlak ken is overigens beslist geen Ven- rays probleem. In tienduizenden Nederlandse woningen komen kak kerlakken voor. Volgens het hoofd van de afde ling bestrijding van ongedierte van het ministerie van volksgezondheid en milieuhygiëne vormen zij, wat ongedierte in huis betreft, nu pro bleem nummer één. Er is beslist geen sprake van een plotselinge invasie of explosie van deze diertjes. Er is veel meer sprake van een permanent pro bleem. dat de laatste tien jaar is opgebouwd. DUITSE KAKKERLAK Hel insect, dat nu in Venray grootscheeps wordt bestreden is de z.g. Duitse kakkerlak, die door de Duitsers „Russische kakkerlak en door de Russen „Pruisische kak kerlak" worden genoemd. Ze ko men niet uit Duitsland, maar waar schijnlijk uit tropisch Afrika en werden zeker al tweehonderd jaar geleden in ons land gesignaleerd. Zij zijn ongeveer 12 mm groot en kenmerken eich o.m. door grote sprieten, snel lopen, een vrij plat Bestrijders van de kakkerlakken in aktie. Vliegaktiviteiten op basis „De Peel" Tussen maandag 22 en juni en maandag 6 juli zal er weer ge vlogen worden vanaf de vliegbasis „De Peel" omdat het 306 Fotover- kenningssquadron van Volkel tijde lijk moet uitwijken. Gedurende deze periode wordt de vliegbasis Volkel/De Peel onder worpen aan een jaarlijks terug kerende test. Hierbij gaat een in ternationaal team ha of de beide velden in staat zijn de hun opge dragen taken op allerlei gebied naar behoren kunnen uitvoeren. Vliegtijden en -routes kunnen tijdens deze test wat afwijken van de gebruikelijke tijden en routes. KLEURENFOTO-SPECIALIST rini van de leur POSTSTRAAT 10 VENRAY vliegensvlug de beste foto's terug Demonstratie erfverharding in Vredepeel Op donderdag 25 juni a.s. zal op de Proefboerderij Vredepeel te Vredepeel een demonstratie erfver harding met vloeibeton worden ge houden. De demonstratie heeft plaats van 11.00 tot 14.00 uur. Deze demonstratie komt tot stand in samenwerking met IMAG-Wage ningen, Nederlandse Cementindus- trie, Betonmortelcentrales en CRA Roermond. Gelet op het grote belang van een goede erfverharding is een be zoek aan de Vredepeel zeker de moeite waard. BAKEL BAKEL Vrijdag 19 juni: 19.00-21.00 u. zaterdag 20 juni: 14 00-18.00 u; zondag 21 juni: 11.00-18.00 u. Met optreden van het bekende Trio Morondio Een gezellige markt voor groot en klein. BAKEL BAKEL Duitse kakkerlak. Links: wijfje met eipakket lichaam en leerachtige vleugels, waarmee zij niet vliegen. VERSPREIDING Deskundigen zijn bet er over eens, dat de aanwezigheid van kak kerlakken in huis geen kwestie is van slechte hygiëne. Kakkerlakken, in welk stadium dan ook, kunnen ergens worden binnengebracht Vakantiegangers kunnen ze bij wijze van spreken in hun bagage mee naar huis bren gen. Wanneer dan eenmaal in een ge bouw deze insecten zijn ingevoerd, verspreiden ze zich via naden en kieren. In een flatgebouw b.v rondom de leiqlngen van de cen trale verwarming e.d. naar de bu ren. Kakkerlakken leggen hun eieren in kleine, beursvormige ei- pakketjes. De aantal kunnen varië ren van 12 tot ca. 50. De diertjes voelen zich het beste thuis in een warme omgeving en voeden zich met van alles en nog wat, als het maar plantaardig L. Ze zijn licht schuw en houden zich overdag meestal schuil achter betimmerin gen, onder en achter plinten en in allerlei huishoudelijk^ apparatuur. VERDELGING De noodzaak tot verdelging is tweeërlei. In de eerste plaats zijn kakkerlakken in staat om daar, waar ziektekiemen voorkomen, de ze te verslepen. Daarnaast is er nog een tweede reden waarom men liever niet met kakkerlakken wordt geconfionteerd. Het is n.l geen prettige ervaring om bij het opendoen van een kast je enige kakkerlakken te zien weg kruipen. En wanneer men 's avonds nog eens in de keuken moet zijn en men ziet als men het lich. aandoet tientallen van die insec ten lopen, wordt dit veelal als een „geestelijke belasting" ervarep. Een bestrijdingsaktie zoals nu in de Veltumse flats wordt gehouden is derhalve een duidelijke noodzaak. Vandaar dus, dat op de mede werking van alle flatbewoners wordt gerekend wanneer de bestrij ders in aktie komen. De heer C. J. M. Simons, leraar op de Katholieke Technische School te Venray, heeft met ingang van 1 maart 1981 zijn werkzaamheden officieel beëindigd wegens ver vroegde pensionering. Na zijn onderwijzers-opleiding en een 20-jarige loopbaan in .het basis-onderwijs in Tilburg en om geving, werd hij in 1956 benoemd aan de Katholieke Technische School te Venray als leraar A.V.O. In het bijzonder voor de vakken Engels en Mczikale Vorming ver richtte hij belangrijk pionierswerk voor de school. Ook was hij vele jaren verbonden aan de avondcur sus voor het diploma Opleiding Bewijs Algemene Ontwikkeling vcor toekomstige leraren. Hij was een bekwaam docent, die met grote zorg en nauwgezetheid zijn gedegen kennis op de leerlin- Aanhouding na vechtpartij In de nacht van zaterdag op zondag omstreeks half drie werden door de po litie in Leunen twee jonge mannen aan gehouden, de ene wegens vechten, de andere omdat hij zich met de aanhou ding bemoeide. De 18-jarige G. bleek militair te zijn en werd overgegeven aan de konink lijke Mareschaussee. Beiden werden ingesloten en na verhoor en opma king van proces verbaal huiswaarts gezonden gen wist over te brengen. Zijn taak als opvoeder stond bij hem steeds op de voorgrond. De school gemeenschap wil hem niet laten gaan zonder een feestelijke af scheidsbijeenkomst. Met dit afscheid gaat een be kwame, behulpzame en meeleven de collega heen; een man. die bijna 25 jaren lang veel heeft betekend voor de Venrayse Technische School. Op vrijdag 26 juni a.s. zal hemj door het bestuur van de school een afscheidsreceptie worden aan geboden in de aula van het school gebouw, die zal duren van 17.30 tot 19:00 uur. Familie, collega's, oud-leerlingen en overige vrienden en bekenden zijn dan van harte welkom! I AIAIA ai«*IAI m 1 Marktstraat 5. Venray. telefoon 04780-81294^ Dc commissaris van de koningin in de provincie Limburg, drs. J. Kremers, zal op vrijdag 19 juni officieel de nieuwbouw van het Fsychiatrisch Centrum Venray openen. Deze nieuwbouw is ge legen op het terrein van „Sint Servatius" aan de Stationsweg en op het terrein van „Sint Anna" aan de Overloonseweg. In het socio-cultureel centrum „Den Kerkdijk" van „Sint Ser vatius" begint om 10.30 uur een feestelijke zitting met korte toe spraken door de voorzitter van het bestuur, de heer L. A. M. Laurensse, de commissaris van de koningin, drs. J. Kremers en de geneesheren-directeur A. L. Kroft en J. J. C. Marlet. Om 12 uur wordt de nieuwbouw op beide locaties bezichtigd- Op de lokatie „Sint Servatius-' aan de Stationsweg is aan de Oost- singelzijde een opnamecomplex tot stand gekomen. Dit bestaat uit vijf woningen voor in totaal 45 patiën ten. Verder is hier een trefcen trum gebouwd, waarin ook de af deling dagbehandeling is onderge bracht; een begeleidingscentrum, waarin ook de polikliniek psychia trie alsmede een atelier voor de therapieën is gehuisvest. Op deze lokatie is ook een ap partementengebouw. bestaande uit drie gescheiden eenheden, tot stand gekomen. In deze appartementen- bouw hebben een 51-tal patiënten hun eigen zit- en slaapkamer. Op de lokatie „Sint Anna" zijn Ifo H3I S3<J|F De nieuwbouw op de lokatie St. Servatius aan de Oostsingel. Nieuwbouw op de lokatie St. Anna aan de Overloonseweg. twee nieuwe paviljoens voor totaal 160 jaar bejaarde patiënten ge bouwd. SAMENVOEGING Al deze gerealiseerde bouwakti- viteiten zijn het gevolg van de sa menvoeging van de twee psychia trische centra „Sint Servatius" en „Sint Anna" en dat heeft weer al les te maken met de verkleining van het verzorgingsgebied voor bei de centra, die thans onder de noe mer „Psychiatrisch Centrum 'ren- ray" als één eenheid door ht. le ven gaan. De bejaarde bewoners van beide instituten zullen gaan wonen op het mooie Sint Annater- rein. Het nieuwe aantal plaatsen is echter niet voldoende om alle be jaarden van Anna en Servaas te kunnen huisvesten. Het totaal aan tal bejaarden bedraagt momenteel 500 en zal na een toename geleide lijk teruglopen tot plm. 200 be jaarden in het jaar 2000. Dat be tekent, dat de capaciteit op het Anna-terrein tussen nu en 2000 met 300 a 330 plaatsen zal worden ver minderd. In tegenstelling tot de lokatie St. Servatius, waar in etappes oud bouw verdwijnt om plaats te ma ken voor nieuwe, eigentijdse din gen, wordt op de Anna-lokatie afgezien van de twee nieuwe be jaardenpaviljoens, geleidelijk aan afgebouwd en gesloopt. Al naar gelang de vermindering van het aantal bewoners, worden de pavil joens een voor een gesloten en ge sloopt, uiteraard met uitzondering van de schouwburg en het restau rant. Het toekomstige woongebied rond de bejaardenkliniek met wat bijbehorende voorzieningen beslaat dan ongeveer eenvijfde van het huidige terreinoppervlak. De nieuwbouw op de lokatie Servaas aan de Oostsingelzijde vergde een bedrag van ruim 11 miljoen gulden. Stienstra Venray BV. Patersstraat 19, tel. 04780-84438 '«'iKt Makelaars in onroerende goederen Wi| verzorgen voor u: koop en verkoop- huur en verhuur taxaties- bouwproiektontwikkeling hypotheken- verzekeringen- beheer Adviezen bij aan- en verkoop bedrijfshuisvesting, taxaties Hilhorst Makelaardij Stationsweg 7b Venray tel. 04780-85958 De nieuwe kliniek, die enkele bestaande opname-afdelingen van St. Anna en St. Servaas zal ver vangen, omvat vijf woningen met een ziekenboeg, een begeleidings- atelier. centrum, een trefcentrum en een Behalve de .klinische opname en observatie-afdeling is ook de afde ling dagbehandeling op de polikli niek psychiatrie in dit nieuwe com plex ondergebracht. In het atelier zullen o.a. afdelingen voor handen arbeid en kreatieve therapie wor den gehuisvest. De bouwaktiviteiten zijn daar mee nog niet afgelopen, want thans wqrdt op de Servatiuslokatie in de moestuin aan de Stationsweg voor vervanging van 99 bedden ge realiseerd. Hiermee is een bedrag van 8.250.000,gemoeid. Deze nieuwbouw bestaat uit drie flats of appartementen, die bestemd zijn voor bewoners met een zekere ma te van zelfstandigheid.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1