Venray plus en min Merselo's molen 'Nooit Gedacht' nu toch wel hard aan restauratie toe ebberink j ebberink WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING [5ëble1ktél6€*, ''spijkerbroeken Gemeente in beroep bij de Kroon tegen door G.S. verleende ontgrondings vergunning Sweatshirts1 polobloesen Verkeersdrempels ZATERDAG INFORMATIEMARKT VOOR MENSEN DIE VOOR ZICHZELF EEN BEDRIJF WILLEN BEGINNEN „BEESTACHTIG" PEEL EN MAAS d'ouwe moestuin BEELDEN IN BRUKSKE H. GRASTE met pensioen GIVENCHY Gastkoren in Vredeskerk VRIJDAG 12 JUNI 1981 Nr. 24 HONDERDENTWEEDE JAARGANG ra PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15,- Na het houden van de geslaagde ,Ald Merselse Dag" tijdens het Pinksterweekend van vorig jaar, Is in Merselo een initiatiefgroep gevormd, bestaande uit vertegen woordigers van een groot aantal Merselose verenigingen, met als doel de molen „Nooit Gedacht" voor de ondergang te behoeden. Door de werkgroep werd een ambitieus plan opgesteld en ter kennis gebracht van het Venrayse gemeentebestuur. Marktstraat S. Venray telefoon 04780-81294 Het college van b. en w. heeft bij l.M. de Koningin beroep aangetekend egen het verlenen door Gedeputeerde itaten, van Limburg van een vergun ning tot het ontgronden van een per- xel nabij de Giesscvennekensbeck, eig endom van de heer H. Scherders te )verloon. Reeds in april 1980 (zie nieuwsbrief 3 april 1980) heeft het college he loten in zijn advies aan G.S. bezwaar maken tegen de ontgronding van 17.00 ha. gelegen tussen de Giesse- cnnckensbcek en de grens met de emeente Vierlingsbeek (Overloon). Dit perceel werd een karakteristiek lement in de totale strucktuur van ct beckdalgebiek (Loobeek-Gicsse- ennekensbeek) genoemd. Kenmer- end voor dit gebied zijn de relatief lerke glooiingen, die het overgangs- ebied tussen het Loobeekdal en de hcrloonse Duinen vormen. Afgraving zou volgens het Venrayse ollegc een sterke aantasting zijn van ct nog grotendeels ongeschonden jebiedOndanks de bezwaren van het lenrayse gemeentebestuur heeft het ollegc van G.S. toch de ontgrond- ngsvergunning aan de heer Scherders erlccnd Gedeputeerde Staten stellen tegen- ivcr de bezwaren van de gemeente fenray o.m. dat ter plekke van een laf landschapstypc geen sprake meer an zijn, nu in het kader van de ruil- erkaveling 'Overloon-Merselo' de ïiesscvennekensbeek is verlegd, een locrderij en twee bedrijfswoningen in inbouw zijn en tevens op 75 m. van iet perceel een hoogspanningslijn het «bied doorkruist. In hun beroepschrift tegen het ver enen van de vergunning door G.S. neerlegt het college de zienswijze in het provinciaal bestuur en wordt log dieper ingegaan op de verschil- tnde aspecten welke hebben geleid ot het afwijzende Venrayse advies. Aan H. M. de Koningin wordt ge raagd het besluit van G.S. in «roep te vemietingen en de gevraagde Titgronningsvergunning alsnog te wei eren. Marktstraat S. Venray. telefoon «780-81294 Nu de scandpunten van diverse wrokken partijen vernomen zijn neeft het college van b. en w. besloten J" verl;ecrsdrempels in de rond- eg Brukskc weg te halen en 'plat te iratcn Wel zullen de vluchtheuvels ujven. zodat in twee etappes kan •orden overgestoken. In de klinkerbestrating zullen z.g. tanalisatiesirepen gelegd worden ten behoeve van d" overstekende voet langer. Het college heeft ajgezien van het aanbrengen van door de werkgroep verkeer Brukske gewenste zebrapaden gezien het geringe aanta' overstekers en de geringe verkeersintensiteit op de rondweg.De werkgroep woilt aangera den de mogelijkheid tot organisatie an de jeugd- en ouderverkeer«brigade tc onderzoeken bij ouders en de schoolbesturen van De Foekepot en De Flierefluit. Indien daarvoo. vol doende belangstelling bestaat, kaï. een dergelijke verkeersbrigade door de gemeentepolitie worden opgeleid. Tydens het afgelopen Pinkster weekend hebben vele duizenden 't kleine Merselo bezocht en hebben toen behalve bijzonder geslaag de feestelijkheden gekonstateerd dat het met de molen nog steeds erg slecht gesteld is. Monumentenzorg, die in feite de zorg over deze uit 1867 daterende molen heeft, stelt, dat de molen niet verloren mag gaan. Maar in tussen blijkt dat dit Merselo's mo nument langzaam maar zeker zijn ondergang tegemoet gaat Tot 1964 is de molen, eigendom van de familie A. Miehels, geheel in tact gebleven. Om het bedrijf te behouden moesten silo's worden gebouwd waarvoor men het bin nenwerk van de molen het maalgedeelte moest afbreken. De veranderingen werden zodanig toegepast, dat de molen kon blij ven draaien en als daardoor haar scciale functie kon behouden. Tijdens de novemberstormen in 1975 slceg de molen helaas op hol waardoor het overgebleven uitwen dige gedeelte ernstig werd bescha digd. Om verdere ongelukken te voorkomen is het resterende hek werk van de wieken gesloopt, waarna het verval steeds verder toenam. PLANNEN TOT HERSTEL In 1976 werd een plan tot herstel van de molen opgesteld en besloot de gemeenteraad hieraan financiële medewerking te geven. Wegens ziekte van de molenaar zijn deze herstelplannen niet doorgegaan, 't Bedrijf werd in zijn oorspronkelij ke vorm niet voortgezet omdat door de eigenaar een winkel werd begonnen Hij durfde het niet aan tot restauratie te besluiten omdat 15"/o van de restauratiekosten voor zijn rekening zouden komen. Gedacht werd aan de mogelijk heid om de molen aan de gemeen te te verkopen waardoor de fam Miehels van haar financiële ver plichtingen bij een eventueel her stel zou afkomen. AMBITIEUS PLAN De in 1980 opgerichte werkgroep stelde een ambitieus plan tot be houd van de molen op. De bekende molenmaker Beijk uit Afferden maakte een begroting. Het opknap pen van het uitwendige gedeelte zou 143.000,bedragen terwijl het herstel van het binnenwerk nog eens 160 000,zou kosten. Omdat tal van Merselose vereni gingen grote behoefte hebben aan een eigen onderkomen werd ge dacht aan het gebruik van het pa- huisgedeelte als ruimten voor de verenigingen. Eventueel zouden de gelden kunnen binnenkomen wan neer men bij de molen een ruimte zcu creëren voor de bezoekers van de molen. Op zaterdag a.s. is iedereen wel kom in café De Burggraaf, gelegen op de hoek van de Raadhuisstraat en de Stationsweg tegenover het nieuwe gemeentehuis in Venray. Aanleiding tot de opzet van deze informatiemarkt van 10 tot 3 uur is het feit geweest, dat enkele per sonen in deze omgeving met idee- en rondlopen om voor zichzelf te beginnen- Sommigen hebben de stap gezet, anderen wikken en we gen nog. Dit laatste is niet ten onrechte. Met deze vragen kunnen ze terecht op de informatiemarkt. Veranderingen in bestaande be drijven: Ook ondernemers van bestaande bedrijven kunnen met vragen te recht bij de instellingen, die op de informatiemarkt zijn. Het gaat dan vooral over vragen over ontwikke ling van nieuw werk etc. De instellingen die aanwezig z(jn: Het LIOF, die met 3 deskundigen aanwezig zal zijn op het gebied van verzekeringen, financiën, ok- trooi-aanvragen, en marketing, ter wijl er tevens een technisch inge nieur voor technische adviezen zal zijn. De gemeente, die er alles aan ge legen is, dat zoveel mogelijk men sen met ideeën voor werk, niets in de weg staat om deze ideeën voor werk te helpen realiseren. (Hierbij kunnen we denken aan zaken als ruimte, e.d.). Rijksnijverheidsdienst met voor al deskundigen op het gebied van marktverkenning en wijze van op zetten van bedrijf, w.o. ook finan ciën en belastmgzaken. MEMO, een afkorting van mens- milieu-VTiendelijk-ondernemen, die hierover ook een maandblad uitge ven. STUW, een vooral voor jongere werklozen een bekend eigen insti tuut van onze regio, die veel in formatie zal kunnen verschaffen over hoe het zit met je uitkering, garantie op inkomen etc. Initiatief '80/'90, een groep van enkele ondernemers, met het doel om mensen die ook voor zichzelf willen beginnen, vanuit hun erva ringen te laten profiteren. De Technisch Hogeschool Eind hoven, die met andere wetenschap centra onderzoek verricht naar technische vernieuwingen- De ken nis. die ze met het onderzoek op doen, wordt ter beschikking ge steld voor mensen, die deze kennis willen gebruiken. De T.H. van Eindhoven beschikt ook over ge gevens van de andere instituten. Ook bestaat er de mogelijkheid om te praten over allerlei nieuwe vor men van onderzoek, subsidies, cur sussen. Adviezen bij aan- en verkoop bedrijfshuisvesting, taxaties Hilhorst Makelaardij Stationsweg 7b Venray tel. 04780-85958 De bibliotheek met literatuur over alles, wat met „werk-maken'1 te maken heeft. Aansluitend aan de leeshoek is er een leestafel met ideeën voor werk, ingestuurd ge- durende de afgelopen twee weken na oproepen in de pers hierover via postbusnummer 223 te Venray. De ideeën zijn ingestuurd door mensen, die deze niet zelf willen realiseren, maar dit aan anderen overlaten. Voor dit doel blijft dit postbusnummer open staan, ook na de in formatie-markt van 13 ju ni a.s. Arbeidsburo, waar velen nu mee te maken hebben en waarmee men vragen kan bespreken over gevol gen voor uitkeringen, wat er ge beurt, als men niet zou slagen etc. Praattafel, waaraan de mensen van de werkgroep, die dit georga niseerd hebben, zitten. Alsmede worden mensen uitgenodigd, die al eerder voor zichzelf zijn begonnen. Van enkelen van hen is een bulle tin gemaakt onder de titel: We zien het nu goed zitten! Ieder, die belangstelling heeft, kan a.s. zaterdag in De Burggraaf terecht. Het geheel is informeel op gezet. Ieder kan beginnen met een kop koffie aan de praattafel. KLEURENFOTO-SPECIALIST RINI VAN DE LEUR POSTSTRAAT 10 VENRAY vliegensvlug de beste foto's terug M. -4T M- De komende zomermaanden orga niseert de jeugdbibliotheek te Venray het leesprogramma "Beestachtig". In de jeugdbibliotheek is hiervoor een collectie boeken over dieren en van alles wat daarmee te maken heeft, sa- mengestel. De bedoeling is dat deelnemers aan dit leesprogramma boeken hiervan lezen; zyn de boeken gelezen dan mag er iets over geschreven of getekend worden in de DUIZF.NDPOOT die in de jeugdbibliotheek hangt. De bedoeling is dat alle deelnemers meehelpen het beest zo lang mogelijk te maken, dus "beestachtig" veel te lezen. Degenen die op zijn minst 7 boeken gelezen hebben, krijgen bjj de afslui ting (tijdens de Kinderboekenweek in oktober) het leesdiplonia uitgereikt. Het leesprogramma begint vrijdag 12 juni 1981. Er kan gelezen worden tot begin oktober. een abonnement waard Deze plannen werden door de gemeente ernstig bekeken en hier over hebben diverse gesprekken plaatsgevonden. Gezien de financiële positie van de gemeente bleken de plannen met haalbaar. Intussen heeft het gemeentebe stuur met de Stichting „De Hol landse Molen'' overleg gepleegd over de mogelijkheden om da mo len voor de Merselose gemeenschap tc behouden. Dit overleg heeft tot op heden nog geen resultaten op geleverd, maar alle hoop is er op gevestigd, dat een oplossing woidt gevonden. De Stichting „De Hollandsche Molen", die in Dimburg nog geen molen in haar bezit heeft, zou erg graag zien, dat de gemeente de Merselose Molen van de familie Miehels koopt en haar overdoet aan de Stichting, waarna tot res tauratie kan worden overgegaan. Van haar kant is de gemeente er voorstandster van om de molen voor het nageslacht te bewaren, maar heeft geen geld om de aan koop te financieren. Overigens is het overleg tussen de gemeente en de Stichting „De Hollandsche Molen' nog niet afge rond. En tot zolang houdt men in Mer selo de moed er in. want algemeen is men van oordeel, dat de oude molen behouden moet blijven. Het heeft 5 maanden geduurd, maar het bekende jaarboekje 'Venray plus en min' is weer verschenen om ons met veel cijferwerk een overzicht te geven van het reilen en zeilen van onze ge meente in 1980. Wij hebben voor onze lezers er een bloemlezing van interes sante 'nieuwigheden' uit vergaard, die wij hiermede gaarne aanbieden. - Allereerst zien we dat Venray, on danks de geringe bevolkingsgroei, met 33122 inwoners nog altijd 10.000 inwo ners meer heeft dan de ons omringde gemeenten Bakel-Milheeze. Oploo ca, Vierlingsbeek en Meerlo-Wanssum sa men. Deurne telt 28010 inwoners. Horst 16992. - We spraken reeds-over geringe be volkingsgroei in onze gemeente. In derdaad. een stijging van 297 inwoners of 0.90% is niet veel. Het is nog maar 5 jaar geleden toen we met een stijging van 983 inwoners de 3,1% bereikten. De grootste bevolkingsaanwas staat genoteerd voor 1973, toen door de in dustrievestiging een stijging met 1685 inwoners plaats had. 1978 was het slechtste jaar voor Venray, toen boer den we er op achteruit: 108 inwoners minder. - Er zijn in onze gemeente 334 man nen méér dan vrouwen. Een mannelijk overschot bestaat er al jaren; het is zelfs nog wel groter geweest: in 1973 bijvoorbeeld 556. We moeten terug gaan tot 1920 om een vrouwenover schot te vinden, nl. 4936 vrouwen te genover 4811 mannen. - Na in 1979 het kleinste geboorten- saldo van 200 te hebben genoteerd van de laatste 10 jaren, geeft 1980 weer alle hoop. Het geboortensaldo steeg n.m. tot 221. - Het aantal levendgeborenen per 1000 inwoners ligt voor Nederland op circa 12,6. voor Limburg op 11,6 en voor Venray op circa 14.3. - In 1980 vestigden zich 1322 "vreemdelingen' in Venray. Bijna 500 kwamen er uit onze eigen provincie, terwijl Noord-Brabant met 305 goede tweede werd. Uit het buitenland kwa men 253 mensen in Venray wonen. - Tegenover 1322 ingekomen perso nen w aren er ook 1265 vertrokken per sonen. Daarvan bleven er 406 in Lim burg en 384 gingen naar Noord-Bra bant. 166 mensen verhuisden weer naar het buitenland. - De ingekomen en vertrokken per sonen die uit Limburg naar Venray kwamen of vanuit Venray zich elders in Limburg vestigden had 75% betrek king op Noord-Limburg. - Vanuit de kerkdorpen verhuisden 188 inwoners naar Venray. Het groot ste aantal (46) kwam uit Leunen. - Vanuit de kerkdorpen verhuisden 25 inwoners naar een ander kerkdorp. Het grootste aantal (8) kwam uit 't Veulen. - Vanuit Venray gingen ook nog eens 142 inwoners in een van de kerk dorpen wonen. Oostrum en Leunen kregen er op deze manier ieder 28.bij. - Door al die verhuizingen binnen onze gemeente, gingen praktisch alle kerkdorpen erop achteruit; er vertrok ken er meer dan dat er binnenkwa men. Gunstige uitzonderingen waren Heide en Smakt die er resp. 7 en 4 in woners bijkregen. - Maar de bevolkingscijfers op de kerkdorpen veranderden natuurlijk ook nog door geboorten en overlijden en uuui ingcKLniiL.il en vertrokken per sonen van buiten onze gemeente. Het meeest groeiende kerkdorp was Oos trum. dat van 1766 inwoners steeg tot 1793. Leunen ging er 11 inwoners op achteruit; Ysselsteyn -7, Vredepeel -4, Oirlo +4,; Castenray 16;, Veulen - 6; Heide +5; Merselo -7 en Smakt 9. - t)e grootste bevolkingsgroep in Venray bestaat uit jongelui tussen 10 en 14 jaar. Samen 3407 personen. - Reeds eerder schreven we dat de mannen in Venray qua aantal de bo ventoon voeren. Kijken we naar de leeftijdsopbouw, dus leeftijdsgroepen van mannen en vrouwen, telkens over een periode van 5 jaar, dan blijkt dat er tot aan de zestigste verjaardag nog steeds meer mannen dan vrouwen zijn. Maar na die zestigste verjaardag daalt het aantal mannen en stijgt het aantal vrouwen. En kijken we bij de leeftijds groep van 85 jaar en ouder, dan zien we dat het aantal mannen nog slechts 75 bedraagt terwijl de vrouwen met 145 ongeslagen kampioen zijn. - Datzelfde zien we dan natuurlijk ook bij de hoge leeftijden. De oudste inwoner is een vrouw; 95 jarigen zijn 3 vrouwen; 96 jarigen 1 man en drie vrouwen - Het aantal leerlingen op kleuter scholen gaat nog steeds achteruit. In Venray waren het er 762. dat is 30 minder dan in 1979; op de gezamelijke kerkdorpen waren het er 1125, dat is 55 minder dan in 1979. - Maar ook op de lagere scholen ziet het ér niet florisant uit. In Venray daalde het aantal leerlingen vorig jaar van 2534 tot 2387. Op de gezamelijke kerkdorpen daalde het aantal school kinderen van 3692 tot 3527. - In Venray wat het de Ursula- school die verhoudingsgewijs het grootste verlies leed. Het leerlingen aantal daalde met 39 van 221 tot 182. Ook de Kemp (voorheen Hensenius- school en Luciaschool) moest een flinke daling noteren: van 255 tot 220. - Van de kerkdorpen was het Veu len dat het grootste leerlingenverlies had, namelijk 9. Nog slechts 51 leerlin gen bevolken er de lagere school. Tien jaar geleden waren dat er nog 116. - Slechts één kerkdorp ging er op vooruit wat betreft het aantal school kinderen: Oostrum kwam van 207 leerlingen op 210. - Venray telde vorig jaar 420 schoolverlaters, plus nog eens 203 op de kerkdorpen. Van hen gingen ruim 42% naar vwo/havo; ruim 23% naar de mavo; ruim 17% naar de lts en ruim 14% naar hno (inclusief leao en lao). Opmerkelijk is, dat procentsgewijs uit Venray de meeste leerlingen naar vwo/havo en mavo gingen; terwijl lts en hno procentsgewijs het meeste aan tal leerlingen uit de kerkdorpen kre gen. - Het Boschveldcollege was met 1372 leerlingen nog steeds de grootste scholengemeenschap in onze ge meente. - Het aantal leerlingen op de Ven rayse scholen voor voortgezet onder wijs steeg met 17 tot 4737. - Het aantal Venrayse leerlingen op de scholen voor voortgezet onderwijs bedroeg 3136. Uit de buurtgemeenten kwamen er 1327 en 271 van elders. - Aan de muziekschool Venray kre gen 1360 leerlingen les. waarvan 257 voor harmonie/'fanfareopleidingen. - Het woningbestand in Venray steeg met 355 tot 9455 woningen. Het was vier jaar geleden dat men ook een dergelijk aantal woningen kon realise ren. - Op 31 december vorig jaar waren er in Venray nog 255 woningen in aan bouw; op de kerkdorpen waren dat er 114. Samen dus 369. Alleen in Veulen en Smakt stonden er op dat moment geen woningen in de stijgers. - Landelijk is de woningbezetting in Nederland 3.0%. Voor Limburg geldt het cijfer 3,1%. Voor de gemeente Venray gemiddeld 3,3%. Venray blijft daar met 3,1 onder terwijl Vredepeel met 4,4 en Smakt met 4,2 de grootste woonbezetting hebben. - Er kwamen ruim 7000 bezoekers minder in de schouwburg en het Cultu reel Centrum. Maar er hadden dan ook 26 minder evenementen plaats. De abonnementsvoorstellingen en vrije produkties trokken in 1979 nog gemiddeld 428 bezoekers. Vorig jaar waren dat er 400. - Bijna 11.000 leden telt de Ven rayse bibliotheek. Het boekenbezit be draagt 68.674. Het vorig jaar werden ruim 390.000 boeken uitgeleend. - Het gemeentelijk combi-zwembad trok ruim 158.500 bezoekers, waarvan 73.000 schoolzwemmers. Het aantal zwemlessen bedroeg 13.900. - De gemeentepolitie noteerde 589 verkeersongevallen met 142 gewonden en 2 doden. Processen verbaal voor misdrijven 1796; voor overtredingen 2888. Het aantal transacties bedroeg 1444. - De brandweer werd in 1980 liefst 164 maal gealarmeerd, waarvan 8 maal voor niets en niemendal. In 71 gevallen was er sprake van hulpverle ning anders dan bij brand De totale schade werd geraamd op f 1.575.000, - Het aantal vierkante meters ver koopvloeroppervlakte bedroeg 32353 voor de gehele gemeente. Dat was 1062 vierkante meter meer dan in 1979. speciaalzaak voor groenten en fruit grotestraat 8b venray tel. 04780-80857 Het college van b cn w heeft aan de kunstenaar P. van Wijk te Roermond dc opdracht gegeven tot het maken van twee beelden ter verfraaiing van de woonwjjk Brukske. Nabij het Wijkcentrum zal het beeld 'Kind met step' worden ge plaatst, terwijl in het winkelcentrum het beeld 'Kind met hoepel' is gepro jecteerd. Op vrijdag 19 juni a.s. neemt het Boschveldcollege afscheid van Herman Graste, die 29 jaar als le raar Duits aan deze school verbon den was. Ongetwijfeld zullen vele oud- leerlingen en ouders en allen, die deze bescheiden maar talentvolle en vakbekwame docent hebben le ren kennen, aanwezig zijn op de door de school aangeboden receptie op vrijdag 19 juni van 16.00 tot 17.30 uur in de bibliotheek van het Boschveldcollege. Herman Graste begon zijn loop baan reeds in 1939 bij het lagere onderwijs in Venlo. 1944 behaalde hij zijn MO-A-diploma Duits en was daarna korte tijd leraar aan het Thomas College te Venlo. Van februari 1946 tot juli 1949 volgde de militaire dienst en in deze tijd was hij bijna 3 jaren in Indonesië. In september 1952 werd hij als leraar Duits aangesteld aan het voormalige Gymnasium Immacula- tae Conceptionis. Hij behoorde toen tot de kleine groep van „leken" le raren, die samen met de paters het onderwijs bepaalde en de doel stelling van de „school van de franciscanen" trachtte te verwe zenlijken. Deze doelstelling, name lijk de leerling die kansen tot ont plooiing te bieden, die aansluiten bij zijn talenten en karakter, is altijd de leidraad voor hem ge weest bij zijn taakopvatting en zijn handelen. In 1955 sloot hij zijn opleiding af door het behalen van de akte MO-B. Een schets van zijn veelzijdige verdiensten als leraar zou hier te ver voeren; wel willen wij vermel den zijn muzikale bijdragen bij lus trumvieringen en andere festivitei ten. Mede daarom werd hij reeds jaren geleden opgenomen in de Broederschap van het Boschveld college. Zijn grote voorliefde en hobby is de muziek. Piano en orgel bie den hem in zijn vrije Jijd de nodi ge ontspanning en hij bespeelde deze instrumenten niet alleen bij feestelijke gelegenheden op school, maar hij is ook reeds jaren lang de vaste organist van de Vredes- kerk. De hele scholengemeenschap is hem dankbaar voor zijn grote in zet en zijn vele verdiensten en wenst hem toe samen met zijn ge zin nog lang te mogen genieten van zijn welverdiende „Feier- abend'1. En bij deze wens zullen zich zeer zeker velen aansluiten en dit onderstrepen op de receptie op vrijdag 19 juni a.s. FOUNDATION f Grote Markt 21 Venray tel. 047&0-86750 In deze zomermaanden houden veel zangkoren hun jaarlijks uit stapje en willen daarbij het aan gename met het nuttige verenigen. Zo komen er in het weekend, a.s. zaterdag- en zondagavond (13 en 14 juni) twee koren zingen in de Vredeskerk. Zaterdagavond ringt onder de mis van zeven uur het jongeren koor uit Maasbree. Het repertoire bestaat uit gospelsongs en meer stemmige nederlandse liederen die door de organist en dirigent zijn bewerkt. Het koor wordt begeleid door een klein orkest. Zeker voor de jongeren wordt dit een mooie viering. Zondag, in de hoogmis van 10 uur, zingt het mannenkoor „Can- ticum Novum" uit de Scheppings- kerk te Oss. De vaste meerstemmige gezan gen zijn uit de „Misa in Honorem Sanctae Famïïiae: Jesu, Mariae, Jo seph" van A. Ponten met drie stemmige nederlandse liedëren. Ook voor deze viering vragen wij uw belangstelling.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1