SPORTIEVE RECREATIE vijf jaar aktief bezig in Venray lebberink ITWEE WERELDKAMPIOENEN IN SMAKT 57 mille blijft voor bestuurscommissie sport WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING PEEL EN MAAS ook UW weekblad ZOMERPRIJZEN Dat is mooi meegenomen! fGÊBLEÊKTÉlee*, d'ouwe moestuin Kopy voor Peel en Maas Vitrines ver dwijnen van schouwburg plein Dienstregeling Zuid-Ooster nog meer verslechterd. 5000 woningen RIJ DAG 5 JUNI 1981 Nr. 23 HONDERDENTWEEDE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN VOOR AL UW DRANKEN TGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY IOTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15,- Het Venrayse kerkdorp Smakt, be nd als bedevaartplaats van St. Josef eft sinds enkele jaren ook wcreldbe- ndheid gekregen door St. Hubertus. de eerste patroonheilige van de ar id, in het andere geval is het de St. ibertushond of wel de bloedhond. Drie weken geleden werden in ortmund twee Venrayse St. Huber- ihonden wereldkampioen. De een, 31/2 jarige reu Bertram of the Lin- ntrees. de tweede, de 21/2 jarige Cuna of the Lindentrees. Op deze teldkathpioenschappen werden honden geshowd waarvan er 1000 thet jachthondenras behoorden. Wij bezochten onlangs het echtpaar issen-v.d. Borst toen men net te- ;eerde van de in het Duitse Lubcck louden clubkampioenschappen. En daar was hun St. Huhertushond ter kampioen der kampioenen ge- trden. Trouwens dat waren ook hun volwassen St. Hubertushonden op dstrijden in Luxemburg en in Ne- rland, enkele weken geleden. De St. Hubertus of bloedhond is een hte lobbes en helemaal niet agres- tf. al zou zijn naam anders doen ver- Beden. Hij heeft een aanhankelijk irakter. maar een onbekende /al bij t aanblik van deze kolos van 60 kilo cl wat onzeker worden 7 jaar geleden werd het echtpaar at- nt gemaakt op dit uitstervende jacht- mdenras. De honden, daaraan ontle- t zij dan ook de naam bloedhond, rden in vroeger eeuwen en ook he- i ten dage nog gebruikt als jacht- nd. om het getroffen grofwild op te eren: daarop worden ze nu nog re- Imatig getraind. Het wekt dan ook vreemding dat de Venrayse jagers de politie geen beroep op Denissen en. als er grofwild aangeschoten of >or snelverkeer gewond is geraakt en onvindbaar is geworden. Met een van zijn honden zou het grofwild opge spoord kunnen worden en'uit zijn lij den worden verlost. Naast de reeds vermelde vijf volwas sen Hubertushonden worden er ook twee nakomelingen verzorgd, de zg. pups. Door deskundige worden deze al aangewezen als goede opvolgers. Plet hele huis staat vol met bekers, medailles, wandborden en in albums prijken de vele oorkondes en certifica ten. Het is geen goedkope hobby, want men heeft per dag 10 kg. vlees nodig, naast het nodige brood en groenten. Hun outo is voor het hondenvervoer aangepast. Per jaar rijdt men voor de honden alleen al 50.000 km. Met de honden wordt slechts karig gefokt, al kan men de pups al voor ja ren kwijt. Aanvragen zijn er te over. uit vele landen. Men weet de familie Denissen wel te vinden. Toen collega's van Denissen er ach ter kwamen dat hij twee wereldkam pioenschappen behaald had. moest er getrakteerd worden, en kwamen de vlaaien op de tafel. Mevr. Denissen- v.d.Borst, kleuterleidster, trakteerde haar groep kinderen eveneens. Met een ijsje waren die al heel tevreden. Bij de verzorging van hun kampioe nen krijgen ze alle steun van schoon vader van de Borst en van dhr. van Bergen, van het dierenasiel in Oos trum. Daar aan de rand van Brabant en Limburg heeft het echtpaar Denissen- v.d. Borst een oase van rust weten aan te leggen. Het niet alleen een paradijs voor de Hubertushonden. maar ook voor de uitzonderlijke konijnenrassen en raskippen welke er gehouden wor den. maar wilde eenden, vleermuizen, uilen en dergelijke zeldzame vogels zijn daar ook steeds te gast. Alleen op: Woensdag 3 juni Donderdag 4 juni Vrijdag 5 juni Zaterdag 6 juni vindt U op al onze afdelingen, voor dames en heren, AANBIEDINGEN welke U voor een LEUK PRIJSJE mee kunt nemen. Deze maand is het 5 jaar gele den dat voor het eerst op een min of meer officiële manier gestart werd met een poging de Venrayse bevolking tot het beoefenen van sportieve recreatie over te halen. Dat gebeurde toen onder de slag zin: „Venray in beweging". Het initiatief daartoe was eind 1975 uitgegaan van een aantal le den uit enkele sportverenigingen en de afdeling Jeugd- en Sportza ken van het gemeentehuis. Dat ini tiatief kreeg al direkt een hele op kikker toen niet lang daarna de minister van CRM een landelijke aanpak ging propageren, en zelfs voor subsidies zorgde uit de toen nog rijkelijke schatkist. „Venray in beweging" was wel een goede slagzin, maar de bevol king was toen nog niet zo gauw in beweging te krijgen. De nood zaak van trimmen en sporten moest eerst nog duidelijk blijken. Maar toch kreeg men in dat eer ste jaar bijna 1300 mensen „over eind'1, die aan de een of andere sportaktiviteit gingen meedoen. Dat het grootste gedeelte uit jeugd be stond, was wel niet helemaal de bedoeling, maar was in ieder ge val beter dan niets. De eerlijkheid gebied wel te zeggen dat de be jaarden dat eerste jaar een gun stige uitzondering vormden: 473 dames en heren namen aan enkele bejaarden-aktiviteiten deel. De meeste belangstelling trok on getwijfeld do zwemvierdaagse, waaraan ruim 300 personen deel namen. De minste belangstelling was er voor de snertwandeloriën- tatieloop, slechts 43 mensen waren daarvoor te porren. SPORT REAL De bemoeienissen en de finan ciële steun van de minister van CRM leidden tot het instellen van plaatselijke, regionale en provin ciale aktiekomitee's. De Venrayse commissie deed daar natuurlijk aan mee, maar daarmee verander de wel de naam „Venray in bewe ging' in de landelijke titel „Sport Real". Toen deze nieuwe vorm van vrijetijdsbesteding kennelijk een jaar lang naar de zin van de mi nister gedraaid had, meende hij dat de voortzetting nu een spe cifieke taak van de gemeenten-zelf moest worden. De subsidies gingen nog wel door, maar daar had men intussen al geen overtrokken ver wachtingen meer van. Met 1200,per jaar, of 100, per maand, was dat voor Venray wel bekeken. Intussen was de eerste schroom er bij de Venrayse bevolking toch wMfcÊi tilt Café-Gastencentrum De 'Wieënhof biedt voor elke acti viteit een passende accomodatie. Het buitenaanzicht verraadt niets van de nieuwe comfortabele zalen-accomoda- tie en mogelijkheden daarbinnen. De gezellige café heeft een verlaagd re creatief gedeelte met een grote open haard. Daarnaast ligt de voorzaak. ruimte biedend aan 50 a 60 gasten. Door het openen van de vouwwand, tussen café en zaal, ontstaat een ruimte voor ge zelschappen van 150 a 160 gasten, ideaal voor bruiloften, recepties, feest avonden en vergaderingen, die volle dig verzorgd kunnen worden. Eveneens beschikt de Wieënhof nog over een volledig gescheiden tweede zaal met een compleet uitgeruste bar en een eigen geluidsinstallatie, ruimte voor 60 a 70 personen. Voor kleine ge zelschappen. 10 a 12 personen, is er nog een doeltreffende vergaderruimte. Café en zalen staan in verbinding met het terras. Dat de accomodatie voorziet in een behoefte, blijkt nu al uit de veelheid van reserveringen. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 19.30 uur-01.00 uur zaterdag 14.30 uur-02.00 uur zondag 11.00 uur-02.00 uur Voor reserveringen kunt u natuur lijk ook op andere tijden terecht. Café-Gastencentrum ruime sfeervolle accommodatie met zalen voor bruiloften, vergaderingen recepties, diners, enz. Uunwircit 2l>u. Vmir mevr informatie wel een beetje af, want bijna 1309 deelnemers in het eerste jaar, wa ren dat er in 1977 al ruim 1700. Deze groei bleef zich voortzetten: 2450 deelnemers in 1978; ruim 3100 in 1979 en vorig jaar haalde men nog net niet de 3600. Met het wegvallen van de mi nisteriële bemoeienissen kwam er ook weer een nieuwe duidelijke naam: „Sportieve Recreatie". Natuurlijk is de groei van het aantal deelnemers aan dat sportie ve en recreatieve gebeuren niet zo maar vanzelf gegaan. Men had daar als komitee de medewerking van vele Venrayse sportverenigin gen voor nodig, evenzeer van dc wijk- en dorpsraden. Zo werd. ook in 1978 samengaan met het reeds jaren bestaande Comité School sport, omdat men dikwijls met el kaar te maken kreeg, zoals bij schoolzaalvoetbal, schooltrefbal en school voetbal. Aan deze genoemde sporten deden het vorige jaar bij na 500 schoolkinderen mee. In de loop der jaren werd de opleiding voor sportleiders, de z.g. pooling, ten zeerste bevorderd. Het zijn zij die de plannen begeleiden en ten uitvoer brengen welke door het Comité Sportieve Recreatie worden aangedragen. De gemeen telijke bemoeienissen met dit hele gebeuren bestaat voornamelijk uit het voeren van het secretariaat op de afdeling Sport en Recreatie en de subsidiëring van een en ander via de commissie Jeugd en Sport zaken. Voor de commissie Sportieve Re creatie ligt de laak om de beschik bare gelden verantwoord te beste den; aktiviteiten te organiseren en te stimuleren; te zorgen voor de werving van begeleiders en het doen deelnemen aan kursussen, bv. jeugd voetballeiderskursussen. LUSTRUM Nu men 5 jaar aktief in Venray bezig is, de sportieve recreatie te bevorderen, wil men een speciale lustrum-viering organiseren. Men heeft al een flink programma in de maak, zowel voor Venray-kom als voor de kerkdorpen. Alles is gepland in de week van 28 juni tot 5 juli. De komende weken zal daaraan in dit blad de nodige aandacht be steed worden, terwijl t.z.t. het vol ledige programma eveneens zal worden gepubliceerd. Ruim vijf, warme, kwartieren had de raad er dinsdagavond voor nodig om door de agendag heen te komen. Die snelheid werd overigens wel in de hand gewerkt als gevolg van een aan tal hamerstukken. Slechts twee voor steilen gaven de raad aanleiding tot een min of meer langdurige discussie n.l. het instellen van een bovengrens voor het jeugdfonds en (jeugdsport fonds en dt besteding van de daardoor vrij gekomen gelden en het voorstel tot aan-en verkoop onroerende goede ren van en aan de heer Dijkmans op het industrieterrein Smakterheide. Wat betreft het voorstel om zowel voor het jeugdfonds als voor het jeugdjsportfunds een bovengrens in te stellen van f 20.000,-. had de raad weinig bezwaren. Maar het voornemen het vrijko mende bedrag van ruim f 57.000.- ter besteding te laten aan de bestuurscom missie voor sportzaken, jeugd- en jon gerenwerk uiteraard onder goedkeu ring van het college bracht de raad tot verdeeldheid. Prioriteiten De heer Truijen vertolkte het ge voelen van een gedeelte van zijn (Sa- menwerkingsjfractie. Hij vond het niet juist het bedrag ter besteding aan de bestuurscommissie te laten. Volgens hem moest het geld terugvloeien in de algemene voorzieningenpot om hier mee algemene prioriteiten te kunnen betalen. Hij kreeg bij deze stelling de steun van de V.V.D.-fractievoorzitter, de heer Houba. Maar beiden vonden het raadslid, de heer H. Willems dwars op hun weg. Hij. de heer Willems. maakte duide lijk. dat het bedrag van f 57.000,- is ontstaan uit een zuinig beheer van de bestuurscommissie. Iedere uitgave is in het verleden zeer kritisch bekeken. Terugstorten van het geld in de alge mene voorzieningenpot zou zoiets zijn als straf geven voor een zuinig beleid. Hij lichtte toe, dat er tal van investe ringen zouden moeten worden gedaan in de (jeugd)sportsector. Als voorbeel den noemde hij renovatie van kleedac commodaties in Merselo en Smakt Hoithees en verbetering van de ac commodaties voor de Springplank en het jeugdwerk in Veulen. De verantwQordelijke wethouder, de heer J. van Oers bleef ter verdedi ging van het voorstel niet veel anders over. dan de woorden van de heer Wil lems dik te onderstrepen. De financiële aspecten nog eens toe lichtend wees de raadsvoorzitter er op, dat de raad bij de begrotingsbehande ling op deze fondsen wilde bezuinigen door niets meer in het fonds te storten en tot geleidelijke afbouw te komen. Nu luidde het voorstel een bovengrens vast te stellen, hooguit jaarlijks 10% van de toegekende exploitatie-subsi dies te storten, waardoor ineens kon worden bezuinigd. Ook hij wilde deze bezuiniging niet ten koste laten gaan van de sector waarvoor het geld uiteindelijk wel was bestemd voor een storting in de alge mene voorzieningenpot. 'Dat zou zoiets zijn als het afnemen van ie mands zakgeld om daarmee de melk boer te betalen' zei hij. Toen het op stemmen aankwam stemden de heren Janssen. J. Houba. A. den Brok. J. Truijën. A. Broeksteek, mevr. H. Poels-Peters, J. de Bruijn en J. Poels tegen. Doch veertien voor-stemmers waren genoeg om het voorstel van de bestuurstafel aangenomen te krijgen. grondtransaclies De voorstellen om grond in Smak terheide (van C.G.J. Dijkmans) en in De Witte Vennen (van mevr. Couwen- berg-van Hoof) aan te kopen, stuitte eveneens op weerstand omdat met name de heren J. Konings en L. Jan sen het er aanvankelijk niet mee eens waren. Zij waren van mening, dat in deze tijd van bezuiniging geen bedrag van een half miljoen moest worden toege voegd aan het grondbedrijf omdat dit renteverlies zou betekenen. Men zag voorlopig geen industrievestiging ter plekke. Maar de raadsvoorzitter en wethou der Loonen stelden hier tegenover, dat de gemeente adequaat moet kunnen reageren, zodra er zich een behoor lijke industrie zou melden voor vesti ging in Venray. Overigens had het col lege zich zeer ernstig beraden voordat het met dit voorstel aan de raad kwam. Het idee van de heer L. Janssen om tot onteigening over te gaan wanneer straks de grond nodig zou zijn. werd door de voorzitter als volslagen onjuist beleid betiteld. Onder grote publieke belangstelling heeft wethouder Van Oers j.l. dinsdag de nieuwe visvijver aan de ballonzuil voor de vissers opengesteld. Na inlei dende woorden van de heer Ven Val kengoed en de wethouder, zochten tientallen vissers hun stekkie op, om te proberen enkele van de vele honder den in dit water uitgezette vissen te verschalken. De leden van De Roerdomp en 't Alvertje deden dat in een vriendschap pelijke wedstrijd, terwijl anderen - volgens ons van heinde en verre - hun plezier zochten zonder wedstrijdver band. De vele eenden die op deze visvijver verblijven, keken wel vreemd op, toen hun maandenlange rust plotseling door de vele vissers en belangstellenden verstoord werden. Maar het is echt niet zo. aldus voor zitter Van Valkengoed, dat de vissers hier de vogels en de dieren gaan verja gen. 'SPIJKERBROEKEN Marktstraat 5, Venray, leleloon 04780-81294^ speciaalzaak voor groenten en fruit grotestraat 8b venray tel. 04780-80857 In verband met de korte werkweek (Pinksteren) moeten wij dringend ver zoeken tot uiterlijk a.s. dinsdagmorgen 12 uur kopy in te leveren voor ons weekblad. Speciaal verzoeken wij dit aan inzenders van sportberichten, ver- enigingsnieuws en kerkberichten. La ter ontvangen kopy moeten wij helaas laten liggen. Advertenties ontvangen wij ook graag zo spoedig mogelijk. Deze kun nen tot uiterlijk woensdagmorgen 10 uur worden ingeleverd. In het begin van de zeventiger jaren is op initiatief van een groepje particu lieren, dat actief was onder de naam 'Venray Promotion', het schouwburg plein in zijn huidige vorm opgezet. Door de gemeente werd toen een aan tal vitrines op het plein geplaatst, dat door de V.V.V. gehuurd werd. Op haar beurt verhuurde de V.V.V. deze vitrines aan middenstanders. Omdat vooral de laatste jaren er nog al eens mankementen aan deze glazen kasten optraden, heeft de V.V.V. de huur op gezegd en de gemeente gevraagd hier voor in de plaats bomen te planten. Alleen de twee kleine vitrines voor de schouwburg zullen blijven staan. In het najaar zullen de bomen wor den gepland. Intussen heeft de gemeente een her inrichtingsplannetje voor het schouw burgplein gemaakt. Hierbij wordt ge dacht aan het verwijderen van de zwerfkeien, het verplaatsen van lan taarnpalen in de borders en het plan ten van bomen in de borders. Tegen de bestaande muurtjes zullen dan enkele fietsklemmen worden aangebracht...In het kader van dit plannetje zal de ver dere aankleding van het plein nader worden bekeken. Voorlopig zullen echter alleen de vi trines worden afgebroken. Het realise ren van.het herinrichtingsplannetje is afhankelijk van de financiële conse quenties. Door bezuinigingsmaatregelen van de rijksoverheid is de Zuid-Ooster ge dwongen overgegaan tot verdere in krimpingvan haar autobusdiensten. Voor Venray en omgeving betrett dit lijn 24. op welke lijn de zon dagsdienst van een uurdienst in een tweeuurdienst is omgezet. Dit betekent bijvoorbeeld voor mensen uit Ysselsteyn die op zondag met de trein er op uit willen, dat zij pas om half elf met de bus naar Helmond en om half twaalf pas met de bus naar Venray kunnen reizen om daar de trein te nemen; er is dan al wel bijna een halve dag verstreken! Op die manier is het niet verwonder lijk dat het busvervoer op zulke lijnen nog verder terugloopt. De bruikbaar heid van het openbaar vervoer voor de gewone burger wordt op die wijze wel heel gering waarbij dan nog komt dat diezelfde rijksoverheid het ook nog bestaat om dit jaar de tarieven van de busdiensten twee maal te verhogen! Dat men in de huidige situatie in een spiraal naar beneden zit, is wel duide lijk en wij vragen ons af of het niet een oplossing zou zijn om de busdiensten net als vroeger weer in particuliere handen te geven. Wij in Venray zou den daar wat de aansluitingen op de treindienst aangaat, zeker niet slechter van worden. In het verleden, toen de gemeente de stationsdienst nog aan particuliere ondernemers uitbesteedde liep dat vervoer meer tot tevredenheid van de reizigers dan nu. De woningbouwvereniging 'Noord limburg', werkzaam in <Je regio Ven- rav-Horst, zal binnenkort haar 5000e in eigendom zijnde woning voor ver huur beschikbaar stellen. Het bestuur van de woningbouwve reniging wil aan dit gebeuren op be scheiden wijze aandacht schenken, o.a. door het op een meer officiële wijze uitreiken van de betreffende wo ningsleutel.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1