w m Recreatiegebied Vlakwater krijgt steeds meer vorm VERKEER lebbennk ebberink i WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Diamanten kloosterzuster ORGEL COMITÉ VENRAY Veer Orgelconcert Soms ben ik haar witte reus. Schiesser^p d'ouwe moestuin Ideeën voor werk? Mogelijk werkt het! PEEL EN MAAS Uit de commissie voor ^SWEATSHIRTS 'POLOBLOESENzj tUÜÜtJ— IGEBLEEKTEJEANSj ZWEEDSE AMBASSADEUR BEZOEKT INALFA A. den Brok en Samenwerking ©rflUOMflOÜ LACOSTE Verbetering voor plein Grote Kerk ÜJDAG 22 MEI 1981 Nr. 21 HONDERDENTWEEDE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN TGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY POTEST RAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15,- Vandaag, vrijdag 22 mei, is het jaar geleden dat Marie Ouden ven van de Heuvelstraat, bij de sters Ursulinen geprofest werd. Zr. M. Jacqueline, zoals haar josternaam is, is een geboren en tegen Venrayse. Zelfs in heel ar kloosterleven is ze Venray duw gebleven; uitgezonderd de Jarige evacuatie van het klooster rusalem (1945-1951) naar Eijsden. In 1918 deed ze haar intrede in klooster. „Moeder bracht me de overste, en we huilden alle- om het hardst", zo weet ze :h te herinneren. En haar oudste ster was ook al zeer medele- nd en had haar op het hart ge- ikt: .Marie, als ge 't nie vol ut halde, komde mar gauw te- laar Marie heeft het volgehou- i; na haar intrede werd ze pos- ant. gevolgd door 2 jaar novice, dan in 1921 geprofest te wor- !n nu, na 60 jaar, bijna 83 jaar is ze nog steeds druk in de er. Ook in huize St. Oda aan Merseloseweg fungeert ze nog portierster. Dat heeft ze daar al bijna 6 jaar gedaan. Maar in het Venrayse Jerusalem en jEijsden was haar taak de men- te ontvangen: gasten-zuster, rtierster, telefoonzuster. kindag j.l. heeft de klooster- noiuniteit dit feest al gevierd; ,g doet men het nog eens nnetjes over en a s. zondag mt de familie op bezoek. Een ine dertig neven en nichten. Ders en zusters heeft Zr. Jacque- niet; van de negen kinderen de familie Oudenhoven des- ds telde, is zij de enige overge- vene. En het zou ons niet ver- ideren als ze straks weer even inter haar 65-jarig kloosterfeest vieren. Ze is er vitaal genoeg I I NU OOK autoruiten- service IN VENRAY JAN VAN NIES AUTOTECHNIEK B.V. Kruitweg 5 t.o. Torro telefoon 04780-87360 fOp donderdag 4 juni a.s. vindt de Grote Kerk het tweede or- ncert van dit jaar plaats. |De bekende organist Albert de Jerk uit Haarlem zal dan werken roeren van o.a. Bach, Soler, cart en Franck. [Het concert begint om 20.15 uur i is voor iedereen gratis toegan- ielijk. •Volgende week hopen wij nog jadere informatie hierover te kun- Nn geven in dit blad. Kort na het opheffen van de Camping Vlakwater aan de Kemp- weg heeft de gemeentelijke werk groep „Groen en Recreatie**, in nauwe samenwerking met de Werk plaats voor Milieubouw ir VV. Thijsen te Lith, een plan opgesteld cm meer gestalte te geven aan de recreatieve bestemming van dit ge bied. Men is er ondanks beperk te geldmiddelen thans in ge slaagd een gedeelte van het terrein te voorzien van een aantal accom modaties, waardoor tal van Ven- rayers, jong en cud, zich in het komende zomerseizoen zich op een uitstekende wijze kunnen verma ken. In het recreatiegebied, omsloten door de Westsingel, Kempweg, Har- deweg, Hoopweg en Merseloseweg, ligt al een aantal recreatieve sport- voorzieningen, zoals het zwembad, de tennisbal en de tennisbanen. Hieraan is thans een aantal toe gevoegd, zoals een nieuwe trim baan, een nieuwe cooperbaan. een Jeu de Bculesbaan en diverse speelwerktuigen voor de kleine jeugd. Het ligt in de bedoeling, dat in dit gebied nog een fietscrossbaan komt terwijl maatregelen worden overwogen om het gehele recrea tiegebied verkeersvrij te krijgen. Daarna zal een aantal wandelrou tes worden uitgezet. Hierover is nog contact gaande met de diverse grondeigenaren. Tenslotte ligt het in de bedoeling te zijner tijd ook het Odapark bij het recreatiegebied te betrekken. Een werkgroep heeft momenteel deze zaak in studie. NIEUWE TRIMBAAN De in het Vlakwater aangelegde trimbaan is nog uniek in Neder land. Het is namelijk de derde in deze vorm. Op de oude NSF-trim- baan 'tegenover het ziekenhuis had den „de geleerden" nog al wat kri tiek omdat deze niet op alle pun ten medisch verantwoord zou zijn. De nieuwe baan heeft de nadelen van de oude niet in zich en wordt medisch verantwoord genoemd. Zij is langer en bestaat uit verschil lende parcoursen, die tesamen toch weer één geheel vormen, zodat men zelf geleidelijk de afstand en het tempo kan opvoeren. De oude NSF-baan zal worden opgeruimd. Schiessers Sport slips en singlets zijn perfekt afgewerkt. Tot in de kleinste details. Ondermode in alle kleuren die niet knelt en met lubbert. Hoe vaak u het ook wast: de pasvorm bli|ft. Ondermode van met zorg geselecteerde katoen. Reusachtig fijn draagbaar. Perfektie is onze kwaliteit Tevens is een nieuwe Cooperbaan in Vlakwater aangelegd. De baan in de ballonzuilsebossen, die regel matig wordt vernield is ook weei opgeknapt in de hoop, dat deze niet weer zal blootstaan aan ver nielzucht. Beide banen worden erg veel gebruikt. SPEEL VOORZIENINGEN Voor de kleine jeugd zijn diverse speeltoestellen opgesteld zoals de klimtorens, wippen, schommels, klauterrekken in diverse soorten en maten. Zij zijn vervaardigd in „eigen be heer" door de gemeente en door de jeugdgevangenis „De Peel" in Evertsoord. In de onmiddellijke omgeving zijn banken opgesteld, zodat de ou ders een oogje in het zeil kunnen houden. JEU DE BOULESBAAN' Op de plaats waar vroeger het kinderbadje lag is thans een Jeu COOPERBAAN j de Boulesbaan ingericht, welke zeer veel wordt gebruikt omdat zij een open karakter heeft. Uiteraard heeft de Jeu de Boulesclub van Venray hieraan een zeer goede ac commodatie. speciaalzaak voor groenten en fruit grotestraat 8b venray tel. 04780-80857 Ideeën-postbus 223 Er is een initiatief gegroeid van enkele personen om een dag te or ganiseren, waar mensen, die met het idee rondlopen om voor zich zelf met een bedrijfje te beginnen, in kontakt kunnen komen met in stanties, die hen hierbij kunnen helpen. De volgende instanties hebben hun medewerking inmid dels toegezegd: het LIOF, de ge meenten het STUW. Voor de voor bereiding van de dag zag men de werkgroep graag met een aantal personen uitgebreid. Ook heeft men een postbusnum mer geopend voor ideeën van mensen, die zelf geen plannen hebben om een bedrijfje te begin nen, maar wel ideeën hierover hebben en willen doorgeven aan andere mensen om ze eventueel uit te voeren. Op de dag zelf wil men de ideeën ter inzage leggen. Een van de initiatiefnemers licht het waarom van het initiatief toe: „Naar aanleiding van de ontslagen op de Rank was er met enkele andere personen een diskussie over mogelijkheden van kleinschalige bedrijven. Iedereen was het ermee eens, dat de grootschaligheid zo hard is toegenomen, dat je zo op het eerste gezicht geen mogelijkhe den ziet voor kleinschalige bedrij ven, maar ook, dat er wel degelijk mogelijkheden zijn. In onze eigen omgeving kennen we verschillen de voorbeelden van mensen, die voor zichzelf begonnen zijn. Enke le van hen hebben toegezegd op de marktdag (streefdatum: 13 juni in de Burggraaf) aanwezig te zijn. Je merkt, dat sommigen op het moment, dat ze de stap zetten, nauwelijks op de hoogte waren van de subsidiemogelijkheden. Wanneer je dan iri de daarop vol gende weken mensen tegenkomt, die erover zitten te denken, voor zichzelf te beginnen, dan is het initiatief van een ideeën-mark al snel geboren. Na gesprekken hier over met het LIOF en de gemeen te hebben we besloten dit initia tief uit te werken". Mensen met ideeën voor werk voor mensen, die voor zichzelf wil len beginnen, kunnen deze insturen naar postbus 223 te Venray. Belangstellenden om de dag ver der voor te bereiden en op te zet ten kunnen zich wenden tot één van de volgende personen: Henk Op den Buysch, tel. 85705; Frits de Jong, tel. 85469 of Hugo Stap pers, tel. 84392. ook UW weekblad FIETSCROSSBAAN In een vergevorderd stadium van voorbereiding is de aanleg van een fietscrossbaan. Hierover zijn con tacten gelegd mét de Kon. Ned. Wielerunie en enkele enthousiaste Venrayse fietscrossers. De maten van de baan zullen worden afge stemd op de door de Wielerunie te stellen eisen, opdat er in de toe komst ook wielerwedstrijdjes kun nen worden verreden. Deze baan zal voor Venray een bijzondere at tractie worden. Wanneer alles stukje voor stukje zal zijn gerealiseerd, dan behoeft Venray er beslist geen spijt van te hebben, dat destijds de camping Vlakwater is opgeheven omdat het terrein thans geheel ten dienste komt te staan van de in woners van Venray. De ingang van het terrein is ge legen aan de Kempweg bij de Perdstal. Iedereen mag er gebruik van maken, doch wegens het ont breken van toezicht draagt men zelf het risico. En dan maar hopen, dat deze mooie accommodatie niet aan ver nielzucht ten onder gaat.... GEEN OVERPAD De Nederlandse Spoorwegen heb ben de gemeente laten weten geen medewerking te kunnen verlenen aan het creëren van een 'overpad' vanaf de Gildestraat in Oostrum naar het Sta tion. Zoals bekend, zou een dergelijk pad, over de spoorlijnen, heel veel tijdbesparend zijn voor de bewoners van Oostrums nieuwbouwwijk. De Nederlandse Spoorwegen zeg gen, dat op het Station Oostrum een inhaalspoor ligt, waar bijvoorbeeld goederentreinen moeten wachten voor naderende personentreinen, op dit overigens eenbaan-trajekt. Dergelijke wachtende treinen ver sperren op zo'n moment het 'overpad' waar passanten gebruik van zouden maken. Volgens de heer Grol, lid van de Commissie voor verkeer, gebeurt dit wachten van een goederentrein mo menteel slechts tweemaal per dag. eenmaal 's-morgens en eenmaal rond middernacht. De reizigerstreinen van de halfuurdienst naar Nijmegen, die ook van dit spoor gebruik maken, zou den een 'overpad' op die plaats niet versperren' Het argument van de N.S. vindt hij dan ook niet steekhoudend. Onder meer op zijn verzoek zal de ge meente deze afwijzing nog eens nader bestuderen. RONDWEG BRUKSKE Voor de zoveelste maal kwam ook de rondweg Brukske weer in deze commissie ter sprake. Nu moesten de finitieve afspraken gemaakt worden over de aanleg van fietsstroken aan weerszijden van deze weg. Volgens de wethouder J. Loonen is het de bedoeling dat deze fietsstroken 1.35 m. breed worden. Visueel wordt de weg dus 2.70 meter smaller. De aflijning geschiedt met stippellijnen terwijl op regelmatige afstanden het fietspadembleem zal worden aange bracht. Voor sommige commissieleden was de aflijning met stippellijnen een te genvaller. Volgens hen is er in de voorbereidende besprekingen steeds sprake geweest van ononderbroken lijnen. Zelfs in de 'Gemeentepraat' van vorige week stond dat nog ver meld. Nu mogen auto's evengoed op die fietsstroken rijden, als ze tenmin ste de fietsers niet hinderen. Men vreesde dan ook dat het nuttig effekt niet zo zal zijn als wordt vernacht: na melijk beperking van de snelheid. Ook de herbestrating van de op te ruimen verkeersdrempels kwam nog even ter sprake. Het blijven over steekplaatsen voor voetgangers zon der dat er sprake is van een zebrapad. De aanleg van een derde oversteek plaats nabij de Flierefluit en de Foeke- pot zat er niet in. Tellingen tijdens de spitsuren van half twaalf tot half een gaven slechts 40 overstekende voet- Marktstraat 5. Venray. telefoon 04780-81294 gangers aan waarvan 25 kinderen. Dat is te weinig om een officile oversteek plaats te kunnen maken. Wel wil men in overleg met deze scholen komen tot het instellen van schoolbrigadiertjes. Of het mogelijk is daar in het midden van de weg een vluchtheuvel te ma ken. zoals thans op de verkeersdrem pels, zal nog worden bezien. INDUSTRIEVERKEER Sinds de reorganisatie bij Rank Xe rox, valt de beindiging van de arbeids tijden aldaar tesamen met die van Inalfa. Het verkeer vanaf Rank Xerox heeft voorrang op het verkeer van Inalfa, c.q. de oude Maasheseweg. Dat betekent in de praktijk dat het Inalfa-verkeer moet wachten of zich gevaarlijk vlug moet tussenvoegen. Het komt voor, dat er bij Inalfa een file staat tot aan de Smakterweg,. Het gevolg is dat velen een sluipweg zoe ken, bijvoorbeeld via de Willems traat, om toch maar zo gauw mogelijk thuis te komen. Nu is het wel zo, dat deze verkeersproblemen steeds na circa tien minuten zijn opgelost: maar wachten valt nu eenmaal niet mee. De commissie voor verkeer voelde zich niet geroepen om hier regelend te gaan optreden. Overleg tussen Rank Xerox en Inalfa moet het toch moge lijk maken dat het een of andere be drijf een kwartier later of vroeger beindigt.. Marktstraat 5. Venray. telefoon 04780-81294 BENOEMING BESTUURSLEDEN C.A.I. IN VENRAY Eind oktober 1980 heeft de ge meenteraad besloten tot oprichting van de Stichting Centrale Antenne inrichting (C.A.I.) Venray. Om verdere uitvoering te geven aan dit besluit is het nodig, dat de gemeenteraad een aantal ver tegenwoordigers benoemt in het stichtingsbestuur. Door het college van b. en w is een aantal personen benaderd en deze zullen worden voorgedra gen om op 2 juni a.s, door de ge meenteraad te worden benoemd. Het zijn de heren: L. Janssen, raadslid van de fraktie van de WD; M. Fleurkens, raadslid van de fraktie Kerkdorpen; A. Broek- steeg, raadslid van de fraktie Sa menwerking, E. Noordhuis, voorzit ter van de Stichting Gemeenschap pelijke Antenne-inrichting Leunen; J. Martens, waam. secretaris van de C.A.I.-werkgroep Molenklef; H. Wismans, lid van de Woningbouw vereniging Noord-Limburg; J. Arts, secretaris van de Stichting C.A.I. Kulut e.o. Door de Woningbouwvereniging Noord-Limburg zijn de beide be stuursleden, de heren Th. Adrtaan- sens en H. Bexkens aangewezen om zitting te nemen in het bestuur van de Stichting C.A.I. Venray. Het is de bedoeling, dat in de loop van juni a.s. de eerste ver gadering van het stichtingsbestuur wordt gehouden, waarbij de taken zullen worden verdeeld. Aan de hand van de intussen door de gemeente verzamelde ge gevens waaronder het rapport A.T.E.L. zal het stichtingsbe stuur verdere uitwerking geven aan de plannen om in Venray, Oostrum en Leunen te komen tot één centrale antenne-inrichting. Een van de taken zal zijn be sprekingen te voeren met bestaan de C.A.I.'s in Venray om tot over name te komen. Inalfa ontvangt a.s. maandag 25 mei de Zweedse ambassadeur dhr. Hasslev, die zich gaarne op de hoogte wil stellen van de produk- tiemogelijkheden van Inalfa in Venray (350 werknemers) en die van het zusterbedrijf in Hamont België (90 medewerkers). Dit is niet verwonderlijk, want Inalfa, een in Europa bekend staande toeleverancier van hoog waardige halffabrikaten en eind- produkten aan diverse industrieën, waaronder de automobielindustrie, exporteert voor vele miljoenen naar Zweden, voornamelijk naar de bekendstaande bedrijven Volvo en Saab Scania. Het belangrijkste exportartikel wordt gevormd door schuifdaken, die Inalfa in grote verscheidenheid produceert en die als complete eenheden geleverd worden, om door de automobielfabrikant zelf inge bouwd te worden. Alle schuifda ken van Saab zijn afkomstig van Inalfa, evenals die van Rover en Jaguar. Vrij recentelijk heeft Inalfa een glasdak ontwikkeld, dat ook ge deeltelijk over het dak weggescho ven kan worden, zodat een royale dakopening verkregen wordt. Ook bovengenoemde bedrijven tonen veel interesse in dit dak en het Venrayse bedrijf hoopt hiermede haar exportmogelijkheden belang rijk te vergroten. Hiernaast staat Inalfa bekend als producent van tractomeuzen voor de Ford bedrijven! verspreid over de gehele wereld, brandstoftanks, bumpers (Volvo), sierlijsten, scha kelbedieningen, spatborden en di verse belangrijke onderdelen voor kopieer- en röntgenapparaten. De Zweedse ambassadeur arri veert om ongeveer 11 uur in Ven ray, waar, na een ontmoeting met de Venrayse loco-burgemeester, het bedrijf aldaar bezocht zal worden. In de middag is een bezoek aan het zusterbedrijf in Hamont ge pland. Vorige week hebben wij op deze plaats mededeling gedaan, dat het gemeenteraadslid Toon den Brok, bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar, zou uitkomen op een lijst van D66. Achteraf bleek, dat onze infor matie helemaal fout was. Toon den Brck blijft namelijk trouw aan de fraktie „Samenwerking", waarvan hij in de huidige zittingsperiode voorzitter is. Wel juist is, dat een aantal le den van „Samenwerking" met de fraktie „Kerkdorpen" gaat uitko men in een CDA-fraktie; maar de lijst „Samenwerking" zal evengoed aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen. Toon den Brok koos om principiële redenen voor 'n „stads politieke partij", i.p.v. een lande lijke politieke partij. Ook juist is, dat het bestuur van „Sa_menwerking" aan de fraktie- lëden en de aktieve leden van de vereniging gevraagd heeft, voor de a.s. vakantie „kleur te bekennen"; m.a.w. duidelijk te maken of men lid blijft van „Samenwerking", of dat men het CDA gaat aanhangen. Overigens hébben bestuur en le den van „Samenwerking" inmidr- dels al interne commissies ge vormd voor het samenstellen van het verkiezingsreglement, het ver kiezingsprogramma en de propa ganda rond de verkiezingen van het volgend jaar. Onze excuses aan de heer Den Brok, „Samenwerking" en D'66 voor onze miskleun van vorige week De gemeente heeft een plan ont worpen. dat een belangrijke ver betering betekent voor de situatie rond de ingang van de Grote Kerk. Vooral het parkeren van auto's door omwonenden, zakenlieden en winkelend publiek veroorzaakt dik wijls problemen én ergernis. Bo vendien biedt het met grind be legde voorterrein een slordige aan blik en voetgangers ondervinden vaak hinder van het opspattende grind wanneer auto's van het plein gebruik maken. In goed overleg tussen het kerk bestuur en de gemeente is het plan opgesteld, waarbij afgesproken is, dat de gemeente het stratenma- kerswerk voor haar rekening zal semen, terwijl het kerkbestuur er voor zorgt dat het grondwerk zal worden uitgevoerd en de aanleg van het groen. In het ontwerp is het parkeren van auto's vrijwel onmogelijk ge maakt. Plaats is gegeven aan vijf auto's van invaliden en een veer tigtal rijwielen. Wèl blijft het mo gelijk, dat mensen die moeilijker ter been zijn tot aan de hoofdin gang rijden. Ook voor trouw- en begrafenisstoeten blijft het voor rijden voor de hoofdingang moge lijk.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1