mam FORSE UITBREIDING BU NEUPAK T 1 SCHADE AAN WILDSTAND door loslopende honden Pleidooi voor erkenning Den Hoebert als opleidingsinstituut voor MBO-vp ebberink STIENSTRA - ebberïnk WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Zilveren jubil eum PT Speelvoorzieningen in de Oranjebuurt Mevr. Poels-Peters in brief aan Gedeputeerde Staten m Zaterdag a.s. Provinciale brandweer wedstrijden in Venray 'Hakei lMr, d'ouwe moestuin A. den Brok en D'66 Hart onder de riem VRIJDAG 15 MEI 1981 Nr. 20 HONDERDENTWEEDE JAARGANG H PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15.- al Bij een in de maand april gehou- R den reewild-telling in het gebied Venray noord-west is gebelken, *|dat de wildstand, en dan in het lijzonder de reewild-stand zich in jegatieve zin ontwikkelt. Uit ver rijkingen met de cijfers van vo rige jaren bleek, dat de reewild- itand achteruit is gegaan, terwijl n de laatste 2 jaar door de jagers [een ree-afschot is aangevraagd en rerricht. Men hoopte daarmee de eewild-stand op pijl te brengen, ien, inte rGEBLEEKTE"L6€*i 'SPIJKERBROEKEN 5, Venray. telefoon 04780-81294^ In ons blad schenken wij gaarne indacht aan de diverse jubilea die ch zo in de loop van het jaar Venray voordoen. Dat wij ons larbij beperken tot minimaal 40 lar en „langer'1, is bittere nood- aak willen wij niet overstroomd «rorden door zilveren jubilea. Maar zo nu en dan menen wij ich een uitzondering te moeten laken. Zo ook deze week, wan eer we even aandacht schenken Mi het feit dat Leo Reintjes uit eunen 25 jaar aan het Werkvoor- eningsschap verbonden is. Vori- e week werd hij voor dit feit door jn direktie en collega's gehul- tgd Terecht memoreerde men zijn abby als fotograaf; menige onver- etelijke gebeurtenis bij het Schap eeft hij op de gevoelige plaat «stgelegd. En ook in zijn geboor- en woonplaats heeft hij wat dat betreft een reputatie op te louden. Leo Reintjes behoort bij de eer- én die in dienst traden bij het chap in Venray. De hele groei en mtwikkeling heeft hij meegemaakt n mee mogelijk gemaakt. Tan het eieren inpakken destijds, og aan de Kruisstraat, tot het pal- ftbouw in de moderne fabriek aan te Smakterweg. Naar het timmer werk gaat overigens nog steeds Sjn grootste voorkeur uit Als blijvende herinnering aan Un zilveren jubileum werd hem en gouden speld uitgereikt en 'n nvelop met inhoud. Leo Reintjes, een man waar je elden tevergeefs een beroep op Oet tijdens het werk, maar ook aarbuiten zet hij zich graag in Is enthousiast lid van de invalt- ensportclub en als trouw bezor- r van het dorpsblad „De Ruu- hetgeen echter niet is gelukt. Uit gesprekken met' de ambte naar Faunabeheer van het ministe rie van landbouw en de betreffen de jagers bleek, dat de oorzaak van deze achteruitgang van het reewild moet worden gezocht in 'n aantal factoren enwel: een te hoog aantal slachtoffers door het ver keer, wildstroperij en onrust in 't veld Met betrekking tot het laatste punt (onrust in 't veld) worden als grootste veroorzaker genoemd, de loslopende honden, die direkt of indirekt een ware slachting kun nen aanrichten onder het reewild. Daarom is besloten, om strenger te gaan optreden tegen eigenaren van honden, die hun hond „vrij laten" in het veld. Met name in de weekeinden gaan vele honden bezitters de bossen in, om daar hun hond uit te laten. Een veel gehoor de opmerking is dan: „Mijn hond gaat niet achter het wild aan1', doch men beseft niet. dat een on- aangelijnde hond, die een stukje 't bos inloopt, de reeën doet op schrikken met alle gevolgen van dien. Vooral in deze tijd, nu de reegeiten op het punt staan om hun kalfjes te werpen, kan een dergelijke schrikreactie funest zijn. Het is daarom van het grootste belang voor de instandhouding van deze edele diersoort, dat men de honden aangelijnd houdt, als men ze gaat uitlaten en dat de overige hondenbezitters, met name land bouwers, ervoor zorgen, dat zij voorkomen dat hun hond het veld inloopt. Zoals eerder vermeld, zal er strenger worden opgetreden tegen de hondenbezitters, die zich niet aan de regels houden. Afgelopen weekeind zijn reeds 2 personen bekeurd, die hun hond op een der gelijke wijze uitlieten en waarbij werd vastgesteld, dat deze honden achter het wild aanzaten. Een van de honden werd zelfs aangetroffen met een konijn in zijn bek, waar door het bewijs overduidelijk was. Laat iedere hondenbezitter zijn verantwoordelijkheid kennen en er voor zorgdragen, dat wij in onze gemeente kunnen blijven genieten van een mooie wildstand en dan met name onze reewild-stand. Naar aanleiding van een verzoek van de bewoners van de Oranje- buurt zal de gemeente overgaan tot herinrichting van het speelter rein aan de Prins Bemhardstraat. Inmiddels is de afdeling van ge meentewerken gestart met het ma ken van de door de buurt gewens te speeltoestellen. Dat zijn een klimtoren, een evenwichtsbalk, een bandenschommel en een klimrek/ pyramide. Er zullen geen borden „verbo den voor honden" worden geplaatst omdat het college van b. en w. het ondoenlijk acht dergelijke bor den bij ieder openbaar speelterrein te zetten. Gehoopt wordt, dat het „honden poepprobleem'' in goed overleg met de buurtbewoners onderling kan worden opgelost. De inrichting van het speelter rein zal zo spoedig mogelijk wor den afgewerkt. Als lid van de CDA-fraktie van provinciale staten heeft de Ven- rayse afgevaardigde mevr. H.L.P. Poels-Peters het college van gede puteerde staten van Limburg een aantal vragen gesteld over het Op leidingsinstituut voor verpleegkun digen in de gezondheidszorg „Den Hoebert" te Venray. Zü stelt in haar brief, dat het een harde noodzaak is, dat „Den Hoebert" in Venray zo spoedig mo gelijk via de planprocedure in aanmerking komt voor een dag opleiding in de vorm van een M.B.O.v.p. (Middelbare Beroeps opleiding verpleegkundigen). Zij herinnert in haar schrijven aan de brief, welke eind januari is geschreven door een groep verontruste CDA-staten- leden over de werkgelegenheids- problematiek in Noord en Midden Limburg. Het massale ontslag bij Rank Xerox was daartoe mede aanleiding. Er werdt cp gewezen, dat de aan wezigheid van een zo breed moge lijk pakket onderwijsvoorzieningen een wezenlijk onderdeel van de in frastructuur voor Noord Limburg vormt. NIEUWE ONTWIKKELING Mevr. Poels-Peters vestigt er de aandacht van ged. staten op, dat zich momenteel een nieuwe ont wikkeling voltrekt op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Dat is de omzetting van de huidi ge interservice-opleidingen voor verplegende en verzorgende beroe pen in dagopleidingen binnen het onderwijs. Dit zal een langdurige en ingrij- geprolongeerd wegens enorm sukses 14 dagen extra ook op nieuwe artikelen van PLAYTEX en SUPERLOOK 10,- terug voor uw oude bh bij aankoop van 'n nieuwe a.s. Zaterdag organiseert de ge meente Brandweer Venray, onder leiding van commandant Th. Man- ders, de provinciale brandweerwed strijden. Zeven korpsen zullen aan deze wedstrijden deelnemen, t.w. de Bedrijfsbrandweer van Rank Xe rox, de vrijwillige brandweer van Blerick, de vrijwillige brandweer van Hout-Blerick, de vrijwillige brandweer van Beesel, de vrijwil lige brandweer van Echt, de be drijfsbrandweer Volvo Car 1, de bedrijfsbrandweer Volvo Car 2. Omstreeks 8.15 uur worden de deelnemende korpsen op het ge meentehuis ontvangen en vertrekt men gezamenlijk naar het nu nog onbekende wedstrijdobject. Vier ploegen komen voor de middag pauze aan bod; de laatste wed strijd zal omstreeks half vier zijn afgelopen. Prijsuitreiking heeft plaats in zaal In den Engel vanaf 18 uur. Stienstra Venray BV. Patersstraat 19, tel 04780 84438 Makelaars in onroerende goederen Wij verzorgen voor u: koop en verkoop- huur en verhuur taxaties- bouwprojektontwikkeling hypotheken verzekeringen beheer pende verandering worden, welke volgens haar alleen kans van sla gen heeft, als onderwijs en gezond heidszorg samen activiteiten ont wikkelen. SAMENWERKING In de brief herinnert mevrouw Poels-Peters er aan, dat in Ven ray een dergelijke samenwerking tot stand is gekomen tussen „Den Hoebert1' en de Vereniging voor Voortgezet Onderwijs te Roermond. Er is een aanvrage ingediend om met ingang van 1983 een opleiding voor verplegende beroepen aan het instituut voor Middelbaar Beroeps onderwijs te creëren. Als motieven worden daarbij aangevoerd de regionale functie van Venray, de bestaande organi satie plus aanwezige accommodatie van „Den Hoebert", de ongunstige werkgelegenheidssituatie in Venray en de omstandigheid dat ca. 20#/o van de beroepsbevolking (is ca. 2100 personen) werkzaam zijn in de Venrayse gezondheidszorg. POSITIEVE MEDEWERKING Er wordt door haar op gewezen, dat Venray op een positieve ma nier gestalte heeft gegeven aan de regionalisatie binnen de sector ge zondheidszorg, maar de gevolgen van de inkrimping door de regio nalisatie zijn voor Venray groot. Het patiëntenbestand zal met ca. 660 personen afnemen; de gevolgen voor het personeel zullen dienten gevolge groot zijn; het verlies aan arbeidsplaatsen zal zich ook doen voelen bij de overige voorzieningen zcals wasserij, keuken, techniscn- en administratief personeel terwijl de terugloop van het aantal pa tiënten ook een negatief effekt zal hebben voor de Venrayse detail handel en de toeleveringsbedrijven. Ter ondersteuning van haar plei dooi voor het M.B.O.p.v. in Ven ray stelt mevr. Poels-Peters, dat Venray er niet in zal slagen in de toekomst voldoende arbeidsplaatsen te creëren, indien er geen extra ondersteuning van Rijks- en/of Provinciale overheid komt. Zij vraagt aan het college van G.S. in hoeverre dit college deze gedachten kan onderschrijven; of het college contacten hierover ge had heeft met het Venrayse ge meentebestuur, het bestuur van „Den Hoebert" en de Vereniging voor Voortgezet Onderwijs over deze materie en of het college in staat of bereid is zich in te zettten voor de erkenning van „Den Hoe bert" als M.B.O.v.p.. zoals werd aangevraagd. Deze week werd bij Nelipak aan de Maasheseweg de nieuwbouw opgeleverd van wat straks mét de tweede fase een totale uitbreiding moet worden van 1400 m2. In deze nieuwbouw, grotendeels bedoeld als produktieruimte, ont- werpstudio en matrij zenmakerij, worden ook tijdelijk de kantoren ondergebracht Deze zijn lot nu toe gevestigd in het oude voorste ge deelte van het bedrijf- Die gebouw en worden over enkele maanden gesloopt om ruimté'te maken voor magazijnen, zowel voor plastic fo lies aan rollen en vellen, als voor de kant en klare eindprodukten. Deze laatste zijn dikwijls zeer vo- een toenemende vraag naar zijn produkten; en zelfs vorig jaar toen in vele bedrijven zich een recessie aankondigde zette deze tendens zich voort. De uitbreidingsplannen, welke in 1979 op papier gezet werden, moes ten dan ook onverwijld verwezen lijkt worden NOG MEER UITBREIDEN Zoals gezegd, worden de kanto ren tijdelijk in de nu gerealiseer de nieuwbouw ondergebracht; naast de produktieruimte, de ont- werpstudio, de matrij zenmakerij en de kantine. Tijdelijk wil hier zeg- TWEEDE FASE Uiterlijk juli a.s. verwacht men de huidige -oude kantoorruimte an nex kantine etc. te kunnen gaan slopen en met de nieuwbouw van het 700 m2 grote en 8 meter hoge magazijn met laadperrons te kun nen beginnen. Weer en weder dienende moet dat nog dit jaar verwezenlijkt worden. Met deze nieuwbouw en een uit gekiende investering in de nieuw ste en modernste verpakkingsma chines heeft Nelipak dan opnieuw zijn steentje bijgedragen aan de intensievere industrialisatie van onze gemeente. lumineus en vragen derhalve een grote opslagruimte. Tot nog toe is men voor deze opslag aangewezen op de steeds schaarser wordende produktieruimte en enkele nishut ten die nabij het bedrijf geplaatst zijn. Deze zullen gaan verdwijnen zodra de nieuwe magazijnen gereed zijn. 21 JAAR JONG Op 1 januari 1960 werd Nelipak opgericht, met het oogmerk zoveel mogelijk artikelen (in de meest ruime zin van het woord) fabrieks matig te gaan inpakken. In het onderhavige gebouw waar in de vijftiger jaren enkele industrietjes tevergeefs geprobeerd hadden ge stalte te geven aan de broodnodige industrialisatie van Venray werd in eerste instantie gestart als een zuiver loonverpakkingsbedrijf. Al spoedig ging men zich specialise ren in het fabriceren van de inmid dels bekende blisterpacks, waar door men reeds in 1961/62 genood zaakt werd tot een eerste uitbrei ding. De blisterpack-techniek bleek 'n goede greep te zijn geweest, waar mee men de concurrentie ver voor uit was. Na verloop van tijd vroeg de steeds groeiende klantenkring opnieuw om uitbreiding. Deze werd rond 1970 gerealiseerd. Maar ook in de zeventiger jaren mocht Nelipak zich verheugen in gen „voor 'n jaar of vier-vijf", want dan denkt men ook die kantoorruimte weer voor de pro- duktie nodig te hebben. Reeds nu is er rekening mee gehouden, dat men dan naast die nieuwbouw als nog kantoorruimte kan scheppen. Nieuw in het bedrijf is ook de installatie van een z.g. cleanroom; een ruimte waar onder steriele omstandigheden verpakkingen voor bijvoorbeeld ziekenhuizen e.d. ge maakt kunnen worden. Men ver wacht namelijk speciaal voor de medische wereld nog vele moge lijkheden op verpakkingsgebied. speciaalzaak voor groenten en fruit grotestraat 8b venray tel. 04780-80857 Hengelsport- Watersport tentoonstelling Vrijdag 22 mei van 15.00 - 21.00 uur Zaterdag 23 mei van 10.00 - 18.00 uar Zondag 24 mei van 10.00 -18.00 uur Vorige week heeft Toon den Brok fraktievoorzitter van „Samen werking" o.m. zijn collega- raadsleden duidelijk gemaakt, dat hij volgend paar, bij de gemeente raadsverkiezingen, zal uitkomen op een lijst van D'66. Toon den Brok kwam in 1970, tesamen met Theo Waayenburg, als lid van Opbouw '70 in Venrays gemeenteraad (942 stemmen). Vier jaar later slaagde deze groepering er niet in om opnieuw twee leden in de raad te krijgen. Den Brok bleef alleen zitten (829 stemmen). Weer vier jaar later besloot Op bouw '70 zich aan te sluiten bij de fraktie „Samenwerking". Toon den Brok kwam op de vierde plaats te staan. Dat hij in zijn nieuwe groe pering meteen als fraktievoorzitter ging fungeren, heeft menigeen des tijds totaal verrast. Inmiddels komen de gemeente raadsverkiezingen van volgend' jaar in zicht.... De fraktie Samenwer king zal grotendeels overgaan naar een CDA-fraktie, tesamen met de fraktie Kerkdorpen en (naar ver luidt) de fraktie Beterams. Toon den Brok zal daaraan niet mee doen. Hij koos voor D'66 Aan zijn collega-raadsleden vroeg hij eveneens duidelijkheid te willen geven.... Wellicht doel de hij hiermede op leden van Sa menwerking die niet aan een CDA fraktie wensen deel te nemen en mogelijk opnieuw als Samenwer king de verkiezingen willen ingaan. D'66 deed in 1978 voor het eerst mee aan de gemeenteraadverkie zingen in Venray. Er werden toen op deze partij 449 stemmen uitge bracht. Dat was te weinig voor 'n raadszetel. Door snelle verkoopresultaten hebben wij ruimte voor ver koopopdrachten om aan de vraag te voldoen, zowel voor woningen als voor bedrijfs panden. Advies- en Taxatieburo Hilhorst Stationsweg 7b, Venray teefoon 85958 Maandag heeft mevr. Erica Verkerk-Terpstra, lid van de Tweede Kamer voor de WD. een bezoek gebracht aan het Bejaardencentrum Het Schut tersveld en het Geriatrisch Verpleegtehuis De Kruuze. Na haar bezoek vertelde zij ons dat het plaatsingsbe leid van fysio-geriatrische patiënten in Noord Limburg haar grote zorgen baart. Zij heeft daarover al enige ma len overleg gepleegd met mw. Veder-Smit, staatssecretaris van Volksgezondheid en Mi lieuhygiëne. Vol bewondering is zij over de buitengewoon goede zorgen en liefde waar mee de bewoners van De Kruuze worden omringd. Het is volgens haar uiterst be langrijk dat het voortbestaan van De Kruuze voor een plaats als Venray in de toe komst verzekerd blijft. „Het is een degelijk ge bouw, waarin de bewoners de gelegenheid wordt gebo den te genieten van een lief devol verzorgde levens avond 's Avonds was mevr. Erica Verkerk-Terpstra 'een van de spreeksters op de goed be zochte politieke avond van de Wijkvereniging Veltum in Vlakwater.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1