BEJAARDEN-ALARM NOG TE ONBEKEND Voortbestaan van de buurtbus in devaar Pater Dr. G.M.N. Verschuren promoveerde Raad discussiëerde lang over vier onderwerpen ebberink Leenen WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING d'ouwe moestuin Pleidooi voor behoud kleuterschool Veulen Verfraaiing muur doorbraak Markt/ Schoolstraat 'kwaliteits 1 ondergoed I >1 VRIJDAG 8 MEI 1981 Nr. 19 HONDERDENTWEEDE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15,. Onlangs heeft de Venrayse poli tie zich toegang moeten verschaf fen tot een van do vele bejaarden woningen in onze gemeente, waar van de bewoner niet bij machte was uit een onplezierige hurkhou- ding overeind te komen. i Bjjna twee dagen had de goede man daar gezeten, ondanks dat hij het alarmlichit in werking had kun nen stellen Dergelijke berichten al dan niet met fatale afloop leest men regelmatig in de landelijke pers. Maar eerst als je er in je eigen woonplaats, in je eigen omgeving mee geconfronteerd wordt, ga je je afvragen: hoe is dat mogelijk hoe kan dat. HONDERDEN BEJAARDENWONINGEN Venray mag zich gelukkig prij- zen met enkele honderden bejaar- denwoningen, in kom en kerkdor pen. Een klein aantal oudere wo ningen, b.v. in Oostrum en Yssel- steyn, voldoet niet meer aan de eisen die men thans aan een be jaardenwoning mag stellen, Een van die eisen is b.v, de aanwezig heid van een alarm-installatie, waarmee de bejaarde of alleen staande hulp kan inroepen van een buitenstaander, van een buur, een passant, een familielid In Venray-centrum zijn 183 be jaardenwoningen van een dergelij ke alarminstallatie voorzien. Jam mer genoeg zijn ze niet allemaal, aangesloten, om wat voor redenen dan ook. Maar daarover straks meer. Op de kerkdorpen zijn 85 be jaardenwoningen van een derge lijke alarminstallatie voorzien. ROOD LAMPJE Waaruit bestaat een dergelijke alarminstallatie? In de betreffende woningen zijn in de woonkamer, de slaapkamer en de w.c. drukknoppen of trek- schakelaars aangebracht. Wordt een van die schakelaars in werking ge steld, dan gaat buiten aan de voor gevel een rode lamp branden. Woont men in een flat, dan brandt er ook een rode lamp boven de woning-voordeur. En tenslotte gaat bij een buurman een zoemer over en gaat er eveneens een alarm lampje branden, ten teken dat het „hiernaast" niet helemaal in orde is.... Men zal zich terecht afvragen, hoe kan zich dan nog een geval voor doen, als hierboven vermeld, waar bij iemandtcch nog twee dagen van alle hulp verstoken blijft? In het onderhavige geval heeft alles gewerkt zoals het moest, maar.... de buurman was enkele dagen afwezig en niemand zag bui ten het rode lampje branden. Men ziet dat lampje misschien wel branden, maar niemand realiseert zich dat daar een mens in nood Dat lijkt misschien vreemd en overdreven, maar we hebben de proef op de som genomen bij nieuw bouwwoningen aan de Antonius- straat. Daar zijn zowel bejaarden als eengezinswoningen broederlijk in diverse woonblokken onderge bracht. De bejaardenwoningen zijn voorzien van een alarminstallatie dus o.a. een rode lamp aan de bui tendeur. Bij informatie in een een gezinswoning bleek men helemaal onkundig te zijn van de aanwezige installatie, terwijl men buiten de rode lamp nog nooit had gezien. En dat terwijl men toch minstens driemaal daags in en uit liep Is het dan verwonderlijk dat een toevallige passant niet reageert als er ergens een rood lichtje brandt? ONTOEREIKEND De heer P. Ruland, van het Open Bejaardenwerk Venray, zegt nog nooit op een dergelijke manier met de problemen van een alarminstal latie te zijn geconfronteerd. Wel is het hem bekend, dat in de praktijk de aanwezigheid van drie of vier drukknoppen of schakelaars per woning onvoldoende zijn. Hij illu streert dit met een voorbeeld, voorbeeld de nieuwe bejaarden woningen aan de Willemstraat. „Het zit er allemaal in", maar eerst als élle bewoners dat wensen wordt de installatie bedrijfsklaar gemaakt. Een ander voorbeeld is de Hoge Beek. Hoe langer hoe meer bejaar den en alleenstaanden krijgen daar een woning toegewezen. Er is geen alarminstallatie. Maar als men dat groepsgewijze wenst, dan kan die alsnog aangebracht worden. Na tuurlijk zullen dan de kosten in de huur verdisconteerd worden; maar een zekere vorm van veiligheid mag toch wel enig geld kosten Ook bejaarden en alleenstaanden, waarbij een bejaarde bezoek uit laat, onwel wordt en achter de in middels gesloten woningdeur neer zakt.... Niet in staat zijnde een van de alarmschakelaars te berei ken- Men kan natuurlijk niet honderd en-een schakelaars per woning aanbrengen. Hier is men zonder* meer afhankelijk van attente bu ren en familie, die onverwijld een onderzoek moeten instellen als ze buurvrouw of oma een of twee da gen niet gezien hebben. Beter tien keer loos-alarm, dan één keer te laat. OVERAL MOGELIJK We schreven het reeds, niet In alle bejaardenwoningen is de alarm-installatie aangesloten. Als die nu nog in een „rijtjes-huis" wonen, kunnen over een alarm installatie beschikken. En wil men z'n privacy zoveel mogelijk bewa ren, óf de buren niet tot last zijn, dan is het zelfs mogelijk een alarmknop te laten plaatsen, waar mee familie of kennissen telefo nisch gealarmeerd kunnen worden, zonder dat men van de kiesschijf gebruik moet maken En de af stand speelt hier natuurlijk hele maal geen rol. BURENHULP De heer Ruland van het Open Bejaardenwerk verzekert ons dat een aparte werkgroep van be jaarden en een stuurgroep van de gemeente, samen zoeken naar een zo optimaal mogelijke alarmering. Nu blijkt dat men een brandend Aan de Vrije Universiteit te Am sterdam promoveerde vrijdag 1 mei onder grote belangstelling de in Venray geboren en getogen Jezuïet Geert Verschuren. Pater dr. G. M. N. Verschuren, de in 1964 het einddiploma behaal de aan het toenmalige Gymnasium I.C. van de Franciscanen, trad vervolgens in bij de Jezuïeten en ging na en naast de filosofie en theologie biologie studeren. Na het behalen van zijn doktoraal examen en de priesterwijding werd Pater Verschuren docent aan het Aloy- 8iuscollege in Den Haag terwijl hij tevens door het publiceren van boeken en vele artikelen in weten schappelijke en algemeen-oriën terende tijdschriften de aandacht van de vakgeleerden en geïnteres seerden trok naar de moderne ont wikkelingen in de biologie. Vele studiereizen, o.a. naar de Verenig de Staten, vulden zijn kennis van dit uitermate dynamische studie vak in belangrijke mate. De promotie te Amsterdam was in tweeërlei opzicht .een unicum: eerstens was het voor de eerste maal in de geschiedenis van de V.U., dat een Jezuïet promoveerde in de filosofie. Op de tweede plaats wijst de inhoud van de dissertatie met de titel: „Het modelgebrulk in natuurwetenschappen en theologie" (Een vergelijkend wetenschaps theoretisch onderzoek naar theore tische modellen) op de mogelijk heid en misschien wel de noodzaak om bij het voortschrijden van we tenschappelijke benadering in de theologie gebruik te maken van theoretische modellen, zoals die ontwikkeld zijn in de bêta-weten- schappen. De promotoren, onder wier su pervisie deze diepgaande studie tot stand is gekomen, zijn de Leidse filosofie-professor van Peursen en de Amsterdamse theoloog Kuitert. Deze dissertatie, waarvan te ver wachten is dat zij in een handels uitgave zal verschijnen, werd fraai verzorgd door de uitgeversmij. Kok in Kampen en verscheen in de serie: Dissertationes Neerlandicae, Series Theologica No 3. speciaalzaak voor groenten en fruit grotestraat 8b venray tel. 04780-80857 Kinderen gingen op familiebezoek In de nacht van vrijdag op zater dag te omstreeks 2 uur trof een. politiepatrouille in de Grotestraat twee meisjes aan, respectievelijk 9 en 13 jaar. De politiemannen von den het maar een vreemde zaak en nam hen mee naar het politie bureau. Al spoedig bleek dat de kinderen in Nieuwstad waren weg gelopen en op familiebezoek in Venray wilden. Nadat de kinderen vam de ergste schrik waren bekomen en dóór de politiemannen gerust waren gesteld werden ze door hun Venrayse fa milie opgehaald. rood licht niet direct verbindt met een ongeval, zcu het een punt van overweging kunnen zijn om flik kerend licht aan te brengen, of eventueel een accoustisch alarm. De praktijk zal hier de oplossing mceten aandragen. Overigens blijft de ouderwetse burenhulp; het attent zijn voor el kaar; een belangrijke rol spelen. Daar kan zelfs de modernste tech niek niet tegen op De heer Ruland betreurt het wél, dat destijds bij de renovatie van dë bejaardenwoningen aan de Zuid singel, niemand gedacht heeft aap het aanbrengen van een alarm installatie. Jammer, want nu ko men de aanlegkosten direkt ten laste van de betrokkenen. In een schrijven aan het minis terie van onderwijs en wetenschap pen houdt het college van b. en w. een warm pleidooi voor het behoud van de met sluiting bedreigde kleuterschool van Veulen. In de brief wordt gesteld, dat de Veulense kleuterschool samen met de lagere school een van de weini ge algemene voorzieningen in Veu len is. Omdat zij een belangrijke plaats vervult in het sociaal-cultu reel leven van het dorp, zou een eventuele sluiting van de schooi een groot verlies voor de gemeen schap aldaar betekenen. Verder wordt er aan herinnerd, dat bij de opheffing van de kleu terschool de in volle gang zijnde integratie kleuter-basisonderwijs moet worden beëindigd, terwijl realisering van één school voor 4- tot 12-jarigen niet mogelijk is. In dat licht bezien achten b. en w. het niet denkbeeldig, dat de sluiting van de kleuterschool tevens de sluiting van de lagere school zou betekenen. Die ontwikkeling wordt niet juist geacht. Verder wordt de minister mee gedeeld, dat de dichtstbijzijnde kleuter- en lagere scholen op on geveer 4 km afstand van de school in Veulen liggen. Deze scholen zijn alleen te bereiken over voor kin deren gevaarlijke wegen door hel ontbreken van fietspaden, het agra rische verkeer, sloten langs de we gen, het ontbreken van straatver lichting, het gebruik van sommige wegen als sluiproute en het ont breken van openbaar vervoer. Er wordt een klemmend beroep gedaan op de minister om ter wil le van het behoud van de onder wijsvoorzieningen in Veulen af te wijken van de bestaande stich- tings- en instandhoudingsnorm, wel ke voor Veulen is vastgesteld op 24 leerlingen voor de kleuterschool. Door de gevraagde ontheffing te verlenen, zal de onrust bij de ou ders en het onderwijzend personeel over de dreigende opheffing van de onderwijsvoorziening in Veulen, in belangrijke mate afnemen, aldus het college van 'b. en w. Het college van b. en w. zal aan de kunstenaar Salentijn te Horst opdracht geven tot het maken van een wandschildering ter verfraai ing van de muur van de kapelanie aan de doorbraak Markt/School straat. Het werk zal worden uitgevoerd in het kader van de Beeldende Kunstenaarsregeling (B.K.R.). In overleg met de kunstenaar zal de muur door de gemeente worden schoon gemaakt en vertind. Ook de speelobjecten zullen wor den vervangen in overleg met de heer Salentijn. Rookontwikkeling kinderafdeling ziekenhuis In de nacht van zondag op maan dag, omstreeks half vier, werd in de kinderafdeling van het St. Eli- sabethziekenhuis een grote rook ontwikkeling en brandlucht waar genomen. Venrays brandweer was snel ter plaatse maar behoefde niet in aktie te komen. Als mogelijke oorzaak denken deskundigen, die de zaak nog in inderzoek hebben, dat door waterlekkage kortsluiting is ontstaan. Door oververhitting zou de isolatie zijn igaan smelten. Er brak in de afdeling geen pa niek uit. De nare lucht was erger dan de schade. Met een uitgedund college achter de bestuurstafel de wethou ders mevr A P. Rutten-Tielen en J. van Oers waren wegens ziekte afwezig en absentie van de raadsleden G. Janssen en G. Ko- nings werd de aprilvergadering van de gemeenteraad gehouden. Hoewel cp de agenda veel ha merstukken voorkwamen, bleven er toch nog genoeg voorstellen over, waarover langdurig kon worden gediscussieerd. De finan ciële positie van de gemeente, de gemeentelijke deelname aan een advertentiecampagne van het L.I.O.F., de provincie en een aantal Limburgse gemeenten, de invoering van de bouwregistratie- verordening en niet te ver geten het verslag van het on derzoek Cultureel Centrum Ven- raj\ waren onderwerpen, waar tegen de raad beslist niet in eer ste instantie „ja" heeft gezegd. De zorgwekkende financiële po sitie van de gemeente kwam ter sprake bij de eerste driemaande lijkse aanpassing van de begroting 1981. De heren Truijen en Willems (Samenwerking resp. PvdA) maak ten zich zorgen over de angstaan jagende ontwikkeling rond de be groting gemeentepolitie. Ook de I Marktstraat 5. Venray. telefoon 04780-81294 raadsvoorzitter deelde deze zorgen en verwachtte zelf, dat door heit nieuwe politiebureau de lasten nog zullen stijgen. De heer J. Houba (WD) meende, dat de kosten schoonhouden raad huis kritiséh zouden moeten wor den benaderd, maar de burgemees ter voelde er weinig voor om voor de ambtenaren stofjassen aan ite schaffen. ADVERTENTIECAMPAGNE Enerzijds om het imago van de provincie te verbeteren, anderzijds voor het aantrekken van nieuwe bedrijven en instellingen wordt door het LI.O.F. samen met een Amsterdams reclamebureau en op kosten van L.I.O.F., de provincie en een aantal deelnemende ge meenten, een advertentiecampagne opgezet. Geadverteerd wordt in een aan tal landelijke bladen waarbij de ge meente Venray voor een bedrag van ca. 66.00Q,per jaar kan aansluiten. Voor de totale campag ne van drie jaar komen de kosten cp ongeveer twee ton, welke be taald moeten worden uit het alge meen voorzieningenfonds. Maar voordat de raad zijn fiat gaf aan de gemeentelij'ke mede werking hadden de verschillende frakties hiertegen hun bedenlking geuit. In eerste instantie was het de heer L, Janssen van de WD, die zijn twijfels uitte, maar anderzijds van mening was, dat Venray deze kans moest nemen. De heer A. den Brok van „Sa menwerking" betwijfelde ook of de aktie voor Venray sukses zou heb ben omdat hij vreesde, dat het wel weer een Zuidlimburgse aange legenheid zou worden. Overigens meende hij, dat iedereen zich zou moeten inzetten voor het leggen van kontakten met gegadigden voor Venrays industrieterrein. PvdA-fraktievoorzitter H. Wil lems maakte zich ook zorgen over de uitgave van veel geld voor wat hij „geen doordachte campagne" noemde, waarbij de nadruk weer te veel op het midden en het zui den van de provincie zou komen te liggen. Vandaar zijn angst voor een eenzijdige campagne. Hoewel burgemeester Defesche dit voorstel vanwege zijn ongewis se uitkomst eerst na zware overwe ging in de raad had gebracht, stel de hij, dat Venray niets onbenut mag laten" liggen om industrieën en instellingen naar Venray te 'halen. Met nadruk stelde hij. dat de in houd ,vah de advertentie door Ven ray wordt bepaald. Maar, zo zei hij, het gaat om het effect van de gehele campagne. Aan het einde van het jaar zal worden bekeken, wat er van de gerichte boodschap, welke in de advertentie word ge bracht, is blijven hangen. Roermond en Venlo zullen niet meedoen aan de inmiddels gestarte advertentiecampagne, zo deelde de burgemeester tenslotte mee. BOUWREGISTRATIE- VERORDENING In de strijd tegen beunhazerij in de bouw zou de overheid een sterk wapen kunnen hebben aan de in voering van de bouwregistratiever- (Vervolg op pagina 3) Het buurtbuscomité, dat verant woordelijk is voor de buurtbus tussen VenrayMerseloVrede- peel v.v. maakt zich ernstig zor gen over het voortbestaan van het buurtbusprojekt. Maakten tot en met november 1980 gemiddeld 1000 pasagiers ge bruik van deze bus, in maart 1981 waren het er nog slechts 447. Dat wil zeggen, dat het aantal reizi gers in een half jaar tot minder dan de helft is gedaald. Onlangs is bekend geworden, dait de minister van verkeer en water staat de buurtbusprojekten in Ne derland in verband met bezuini gingsmogelijkheden wil doorlichten. Volgens de minister zou als be leidslijn moeten worden gehanteerd, dat een buurtbus zijn bestaan rechtvaardigt bij een bezettings graad van 1000 tot 1500 passagiers per maand Is het aanbod van het aantal passagiers lager, dan wordt het voortzetten van een buurtbus projekt niet noodzakelijk geacht. DALENDE CIJFERS Uit de cijfers blijkt, dat het buurtbusprojekt VenrayMerselo Vredepeel v.v. ernstig in gevaar komt. In de beginmaanden werd zeer veel gebruik gemaakt van de buurtbus. Er was itoen sprake van gemiddeld een duizental passagiers per maand. In december van het vorig jaar begon duidelijk de klad te komen in het reizigersaanbod. Er werden toen 841 pasasgiers ge teld. In januari was er een zeer geringe stijging, doch men kwam niet boven 990 passagiers. In februari j.l. zette de daling zich erg' sterk in. In deze maand kwam men niet hoger dan 492 pas sagiers om in maart het dieptepunt van 448 te bereiken. Het buurtbuscomité maakt zich ernstig zorgen over deze plotselin- eg daling en vraagt zich af waar aan de steeds geringer wordende belangstelling voor de buurtbus is te wijten. Wanneer de minister het buurt busprojekt opheft, dan zijrt de kerkdorpen Mérselo en Vredepeel weer in hun isolement terugge keerd en dat moet volgens het buurtbuscomité persé worden voor komen. Men weet, dat men niemand kan dwingen om van de buurtbus ge bruik te maken, doch men hoopt met de dreiging van opheffing in het verschiet dat er weer ruimschoots gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheden, welke de buurtbus biedt. Want ook de buurtbus is in het belang van de leefbaarheid van de kerkdor pen Merselo en Vredepeel. VOOR SCHOLIEREN In de hoop daarmee het aantal passagiers weer op te vijzelen heeft het buurtbuscomité, met goed vinden en medewerking van de ge meente, besloten de kleuters van Vredepr-el, die sinds de opheffing van de kleuterschool in dat dorp de school in Merselo bezoeken in de middaguren met de bus te laten reizen. Tot 1 mei werden de kin deren 's morgens en 's middags met taxi's naar en van school ge bracht. Vanaf maandag j.l. worden de zeven kleuters 's middags per buurtbus naar en van school ge bracht. Dat betekent dan weer veertien passagiers per dag, ofte wel 280 reizigers per maand meer. Wanneer dan de reizigers van voorheen ook weer besluiten om met de buurtbus te gaan, dan kan het door de minister gestelde maandgemiddelde weer worden be haald. hetgeen de redding van het buurtbusprojekt 'kan betekenen. Overigens wordt het door het buurtbuscomité een veeg teken ge dacht, dat bij de sollicitatie naar chauffeur op de buurtbus geen en kele gegadigde uit Merselo en Vre depeel zich heeft gemeld.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1