VENRAYERS KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN VARKENSPEST FNV VENRAY „Verkeerde" heilige in medaillon van Schuttersgilde „Sint Anna" MEIBOOM en MEIVIERING IN HET WINKELCENTRUM WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Braderie Geslaagd Vlooien- en antiekmarkt te Geysteren Orgelconcert in de Grote Kerk VOENSDAG 29 APRIL 1981 Nr. 18 HONDERDENTWEEDE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN VOOR AL UW DRANKEN IITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY iROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15,- Aan alle in Venray wonende gedecoreerden Ter gelegenheid van Koninginnedag 1981 wordt op donderdag 30 april a.s. des voormiddags om 10.30 uur een feestelijke bijeenkomst gehouden in het raadhuis voor degenen die Ko ninklijk onderscheiden zijn. Alle reeds gedecoreerden zijn daarbij uitgenodigd. Voor zover U geen uitnodiging ontvangen hebt, omdat U niet in Venray uw onderscheiding in ontvangst genomen hebt, wil len wij gaarne langs deze weg ook U uitnodigen. Om 11.30 uur zal de Koninklijke Harmonie Euterpe" een muzikale hulde aan alle gedecoreerden brengen vóór het raad huis. Bij voorbaat heten wij U welkom. Burgemeester en wethouders van Venray, mr. H. J. M. Defesche, burgemeester J. M. Poels, secretaris Venröy, april 1981 Eind vorige week werd op hel bedrijf van een Venrayse varkens houder te Heide de gevreesde var kenspest geconstateerd. Op last van de Veterinaire Dienst Noord Lim burg werden zaterdag ongeveer 1900 varkens afgemaakt. Ondanks dal het Rijk de dag prijs van de afgevoerde varkens vergoedt betekent deze ziekte toch een financiëlè klap voor de betref fende landbouwer. Hij mag name lijk eerst dan weer varkens gaan houden, indien na verloop van tijd geconstateerd is dat zich geen verdere uitbreiding van deze dodelijke virusziekte heeft voorge daan. Zeker, is dat het bedrijf een maand lang in quarantaine moet blijven. Intussen is in een straal van twee kilometer elk varkensvervoer verboden. Op de afgelopen vergadering van de FNV afd. Venray heeft een mu tatie plaats gevonden. Dhr. J. Knip penberg, sedert jaren sekretaris van de KNV Centrale, heeft door andere drukke werkzaamheden zijn funktie als sekretaris neergelegd. De nieuwe sekretaris is de heer H. A. C. M. Verrijdt, Overloonseweg 89 5804 AT Venray. Telefonisch te bereiken onder nr. 04780-81279, Zondag 3 mei 1981 van 13.00 - 17.00 uur Braderie op het terrein van Huize St. Anna, ter gelegen heid van Koninginnefeest. Verschillende kramen met spelen en kreatieve spullen en oude am bachten o.a. een spinster, stoelen- matter, en een kunstschilder. Deze zullen dit gebeuren een kre&tief tintje geven. Aan de Koninklijke Akademie voor kunst en vormgeving te 's Hertogenbosch afd. keramiek is geslaagd Anton Reynders. Namens het college van b. en w. van de gemeente 's Hertogenbosch werd hem de St. Lucas-prijs uitgereikt. Het Winkelcentrum Venray en Schutterij 't Zandakker hebben el kaar gevonden in de organisatie van een MEIFEEST in 't komende weekend. Op vrijdag 1 mei zal met ver eende krachten op de hoek Grote MarktGrotestraat een 10 meter hoge meiboom worden geplant. Het meifeest zelf zal op die dag omstreeks 19.00 uur geopend wor den door een MEIKONINGIN, die in 'n open koets vanaf de schouw burg via Henseniusplein en Grote straat naar de Grote Markt wordt gereden. Dat geschiedt dan onder escorte van de volledige geünifor meerde schutterij incluis drum band. De Meikoningin zal in het Win kelcentrum bloemen en vele tien tallen waardebonnen aan het win kelend publiek uitdelen. De muzi kale omlijsting wordt verzorgd door enkele joekskapellen terwijl nog onderhandelingen gevoerd wor den om een Spaanse volksdans groep dansjes te laten uitvoeren* In de Grotestraat en de Passage zullen diverse eet-, drink- en ver snaperingskraampjes komen te staan. De gedachte leeft, indien een dergelijke mei viering met mei- boomplanting, verkiezing van een mei-koningin en alles wat daar zo bij hoort, om hier een jaarlijks festijn van te maken. Op vrijdag 1 en zaterdag 2 mei 1981 organiseert het Kon. St. Willi- brordusgilde uit Geysteren weer zijn jaarlijkse vlooien- en antiek markt. Een en ander vindt plaats in het gildehuis (zaal Kleeven) aan de Nieuwlandsestraat te Geysteren. Om niet in konflikt te komen met de bepalingen van de Winkel sluitingswet is men gedwongen niet meer op zondag te verkopen. Vandaar dat is uitgeweken naar de vrijdagavond en de zaterdagmid dag. Er is weer allerhand te koop, van allerlei afgedankte maar toch bruikbaar spul tat mooie curiosa en antiquiteiten. Verkoop vindt plaats van achter balies, maar ook bij opbod vanaf het podium in de zaal. Zaal open: vrijdag van 18.30 tot 21.00 uur en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur. Na meer dan vier eeuwen heeft j het Schuttersgilde Sint Anna Venray de curieuze ontdekking gedaan, dat al enkele honderden jaren de verkeerde heilige in j baar medaljon en dus ook op het oude vaandel wordt ge veerd. Wanneer in het gryze ver leden dc fout is ontstaan, is niet kend. Maar wèl weet men, dat vorig jaar september werd ont dekt, dat het medaljon precies hetzelfde was, als het Marianum, dat in de Grote Kerk hangt Op het oude vaandel van 1875 komt deze beeltenis van Maria met het Kind voor, evenals op het gildezilver van 1806, dat ko- i ning Willem Baltessen heeft ge- dragen. Zowel op het Marianum als op het oude gildezilver staat Maria met het Jezuskind op de arm door stralen omgeven. Rondom het geheel in ovale vorm een krans van vijfmaal tien ro zen met telkens een grote roos er tussen waardoor de afbeel ding tevens dc naam van „Ro- renkransmadonna" heeft gekre gen. Maar omdat het Venrayse schut tersgilde is toegewijd aan de H. Anna. dc moeder van de H. Ma- ria, werd vorig jaar september direct besloten het medaljon te veranderen. De ontdekking heeft overigens Bk tot gevolg gehad, dat het be- luur van Schuttersgilde Sint An- i nog eens dieper dook in de gil- egeschiedenis. Toen bleek, dat het udste koningszilver niet van 1793 dateerde, maar dat er nog een oude zilveren plaat was uit 1634. Verder kwam men er achter, dal in 1506 het gildebestuur een proces voerde tegen de kerk over rente schulden. Hoewel men vermoedt, dat het gijde nóg ouder is, houdt men voorlopig toch maar plm. 1500 aan als oprichtingsjaar. Het gilde „Sint Anna", ook wel genoemd schutterij ,,Het Eind" is in de buurtschap Eind gevestigd geweest in verschillende -gildehui- zen. Na verschillende omzwervin gen in deze buurt heeft men thans nog „De Peelhaas" aan de Eind- straat als gildehuis in gebruik. NIEUWE AFBEELDING Na de ontdekking, dat moeder Anna en dochter Maria waren ver wisseld ging men naarstig aan het zoeken naar een goede afbeelding van de H. Anna. Daarbij had men een rijke keuze uil verschillende- suikerzoete-heiligenprentjes uit de tijd van het rijke Roomse leven van weleer: biddend met de H. Jo achim (de vader van Maria) om huwelijkszegen, opdracht van Ma ria in de tempel, Anne-te-Drieën, en de H. Anna, die onderricht geeft aan haar dochter Maria, waarbij de laatste als vrouw-meis je is afgebeeld. Mevr. L. Peters-Rutten heeft de ze afbeelding gebruikt voor het ontwerp voor het nieuwe medaljon. Het door haar in exacte kleuren, geschilderde medaljon werd ter be oordeling opgestuurd naar de heer Torians in Loon op Zand, kenner van gilden en hun historie. Door hem werden enkele waardevolle adviezen gegeven, met name voor de afbeelding op het nieuwe vaan del. Het medailjon heeft de oorspron kelijke ovale vorm gehouden op een achtergrond van blauw met een Andreaskruis, vier Franse le lies als symbool van de reinheid, het gemeentewapen en het wapen van Gelre. In het eerste ontwerp had men gedacht aan het wapen van Limburg. Op advies van de heer Torians heeft men uiteindelijk gekozen voor het wapen van Gel- re omdat het schuttersgilde is op gericht in de periode dat Venray deel uitmaakte van het hertogdom Gelre. HET NIEUWE VAANDEL Het nieuwe embleem van Schut tersgilde Sint Anna wordt geplaatst op het nieuwe vaandel, in zilver uitgevoerd als nieuw konïngszilver voor de koning en als houtsnijwerk om voorgedragen te worden in de optocht. Voor een schutterij is een vaan del ietj heiligs en hiervoor geldt een streng protocol. Het is dan ook het pronkstuk van de schutterij. Door mevr. Roelofs uit Geldrop is het nieuwe vaandel uitgevoerd in borduur- en applicatiewerk. Hiermee is zij ongeveer 100 uren bezig geweest. Met een afmeting van 1.80 bij 1.80 m. is het gemaakt van Franse zijde met een goudgeel kader en het blauw-geel, de kleu ren van het gilde. Bij het maken van het vaandel moest er rekening mee worden gehouden, dat het niet te zwaar mocht worden omdat het vendelbaar (zwaaibaar) moet zijn. Het nieuwe koningszilver heeft een afmeting van 10 bij 8 cm en is in reliëf uitgevoerd in ovale vorm door de fa. Andriessen in Helmond. Het houtsnijwerk in medaljon- vorm is 6 cm. dik en heeft een afmeting van 55 bij 33 cm. Het reliëf is uitgesneden door de heer H. Creemers te Groeningen, gilde- broeder van het plaatselijke gilde. De vorig jaar gekochte gildetrom voert nog het oude medaljon. Ook dit moet worden veranderd, maar het is de vraag of dit klaar komt voor de Statiedag op zaterdag 2 mei, wanneer de nieuwe attributen tijdens de plechtige gildemis wor den ingezegend. STATIEDAG Op zaterdag 2 mei worden de le den om 10 .uur in het Gildehuis verwacht om een half uur later gezamenlijk zoals dat heet de koning en de koningin, uit te ha len. Om 11 uur volgt de plechtige Gildemis in de Grote Kerk waarbij het nieuwe hoofd vaandel wordt in gezegend. Na afloop van de mis worden burgemeester en deken met het nieuwe vaandel overvendeld. Van 12 tot 1 uur kan men de nieuwe attributen bezichtigen in Hotel de Burggraaf. Na de lim- burgse koffietafel vertrekken de gilde broeders en -zusters naar het schietterrein in de Ballonzuilse bossen voor het koningschieten. Zoals gewoonlijk heeft Jep Jan sen de vier vogels gemaakt, waar op in even zovele categorieën met 6 mm flobert wordt geschoten: de jeugd, dames, genodigden en bezoe kers (om het koningschap van ere) en de leden voor het lossen van het uiteindelijke koningschot. De nieuwe koning zal ter plaatse de eed van trouw afleggen en om hangen worden met het nieuwe ko ningszilver, Om 19.00 uur gaat het in optocht naar het gildehuis van het Zand akker (café Klomp) waarna de dag met de Koningsavond wordt be sloten in het eigen Gildehuis. Naar wij vernemen zijn de me daljon en het embleem voor de gildetrom tengevolge van een on geval van de maker niet op tijd klaar. Het gaat dus zaterdag a.s. alleen om de inzegening van het nieuwe vaandel en het houtsnij werk Het Orgelcomité Venray organi seert ook dit jaar weer enkele or gelconcerten. Het eerste is op 7 mei a.s. Dan zal optreden de organist Remy Syriër, m.m.v. Mia Schoon- brood (sopraan). Remy Syriër komt uit Maastricht, waar hij in 1972 eindexamen deed aan het orgelconservaltorium, en in 1974 het solospelexamen voor cla- vecymbel haalde. Hij gaf reeds ORGEL COMITÉ VENRAY concerten in België, Duitsland Zwitserland en Nederland. Vorig jaar trad hij op in Venlo, even eens samen met Mia Schoonbrood, waar zij beiden een zeer goede re censie haalden. Mia Schoonbrood deed ook in 1972 haar eindexamen zang aan het conservatorium in Maastricht. In 1978 behaalde zij het solo diploma bij Max van Egmond in Amsterdam aan het conservato rium. Ook zij gaf al vele concerten. Momenteel is zij als zangdocente verbonden aan de Venrayse mu ziekschool. Het uit te voeren programma be staat uit werken van o.a. Kerck- hoven. Schütz, Clérambault, Gran- di, C. Ph. E. Bach en J. S. Bach. Het concert is zoals gewoonlijk in de Grote Kerk. Het is voor iedereen vrij toegankelijk en begint om 20.15 uur. Zoals het ook op deze pagina nogmaals staat aangekondigd, wor den de gedecoreerden morgen 30 april ten gemeentehuize gehuldigd. Wij zullen op die informele plech tigheid zeker volgende week in dit blad terugkomen. De jaarlijkse lintjesregen van 30 april heeft cok 'in het Venrayse enige druppels achtergelaten. Drie verdienstelijke inwoners mochten een koninklijke onderscheiding ent- vangen. Omdat het gebruikelijk -is dat deze onderscheidingen daags voor Koninginnedag (dus vandaag woensdag) worden uitgereikt, zijn wij technisch niet in staat geweest hiervan nu reeds in dit blad enkele foto's af te drukken. Dat was wel het geval bij de Koninklijke Onderscheiding die ten deel viel aan Harrie Lucassen. Zijn 40-jarig öienstjubileum in de zui velindustrie (Campina) werd name lijk dinsdag met bestuur en colle ga's geviexd. En het was daar dat burgemeester Defesche, vergezeld van zijn kabinetchef A. Janssen, deze jubilaris de zilveren medaille ver benden aan de Orde van Oran je Nassau mocht opspelden. In zijn sympathiek speech je wees de burgemeester er op, dat het te genwoordig niet alleen van de werknemer afhangt of men een langdurig dienstverband kan cre- 'ëeren De. twee andere Venrayers, die dus eerst hedenmorgen met een koninklijke onderscheiding wer den verrast, waren: De heer M. S. J. Keijsers, Im- menhof 1 te Yssel^teyn, die zijn vele en jarenlange aktiviteiten in dit Venrayse Peeldorp beloond zag met de zilveren ere-medaille. De heer Keijsers is o.m. mede oprichter van de Ysselsteynse voet balclub en de ruiterclub en was veelal de grote organisator bij de dorpsfeesten. Een bijzonder warm ha.rt heeft hij de carnavalsvereni ging toegedragen. Toen in 1939 net carnavalsgebeuren in onze gemeen te een meer officieel jasje kreeg aangemeten, was hij als eerste van de kerkdorpen daarin vertegen woordigd. De heer L. J. Hendricx, Bea- trixstraat 16 te Venray, die zijn ruim 40-jarig dienstverband bij de PTT beloond zag met de bronzen ére-medaille in de Orde van Oran- je-Nassau. De heer Hendricx Bert voor zijn vele vrienden en bekenden kwam in oktober 1939 als hulipbesteller in dienst bij het Postkantoor Venray. Hij is een van de „oude garde" die destijds nog per fiets of bakfiets de gehele ge meente Venray moest bestrijken. En dat deed de PTT toen nog voor 7 V-i cent per brief.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1