ebberink Gezondheidscentrum Landweert wordt 2 mei officieel geopend Programma Oranje Comité Werkloosheid daalde met 0,5% Harry Lucassen viert in Venlo zijn 40-jarig jubileum Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Inbraak stienstra venray Toch rijden 10 Gewonden bij botsing van 1 auto d'ouwe moestuin Sluiting P.T.T. op 30 april en 5 mei VROUWEN VAN NEDERLAND, GOOI UWOUDE BH NIET WEG HIJIS10 GULDEN WAARD! PLAYTEX 0* /VMRKTHOF VRIJDAG 24 APRIL 1981 Nr. 17 HONDERDENTWEEDE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 1 15.- Op zaterdag 2 mei a.s. zal me vrouw A. P. Rutten-Tielen, wet houder van sociale zaken en volksgezondheid, het Wykgezond- heidscentrum Landweert officieel openen. Dat gebeurt 's morgens om 11 uur. Hierop aansluitend zal tot 13.00 uur voor alle be langstellenden „open huis" wor den gehouden, waarna tussen 14.00 en 16.00 uur de bewoners van de nieuwe woonwijk Land weert gelegenheid krijgen nader kennis te maken met het wijk gezondheidscentrum en het team, dat in en vanuit dit centrum werkt in het belang van de Land- weertbewonrs. Een gezondheidscentrum is voor ,Venray een totaal nieuw begrip. Onder "n dak in dit geval twee door de stichting aangekochte wo ningen aan de Aronskelk en ge makshalve met één huisnummer:: nr. 76 werken samen: een huis arts, een maatschappelijk werkster (van het R.I.M.), een wijkverpleeg kundige (Groene Kruis), maatschap pelijk werkenden (een voor de ge zinszorg en' een voor de bejaarden zorg maar beiden in dienst van de Gezinszorg) en een assistente. Door deze samenwerking wordt bereikt, dat de gezoridsheidszorg voor de wijkbewoners zo optimaal mogelijk kan plaatsvinden. Vanaf januari j.l. is het gezond heidscentrum al geopend, doch de officiële opening zal op zaïterdag 2 mei plaatsvinden. VOORGESCHIEDENIS Het initiatief om in de te bou wen wijk Landweert te komen tot een samenwerking in de eerstelijns gezondheidszorg, werd in 1977 door de gemeente genomen. Een werk groep, waarin van begin af aan de vier disciplines als gesprekspart- nersfungeerden, bestuurdeerde de mogelijkheden. In 1980 konden de voorbereidingen worden afgesloten en werd een stichtingsbestuur ge vormd- Dit stichtingsbestuur heeft konkrete uitvoering aan de plan nen kunnen geven. KLEIN TEAM Voorlopig heeft men gekozen voor een klein team omdat dit vanaf de oprichting van de wyk af, voor de bewoners herkenbaar is. Door overleg met elkaar wordt geprobeerd om gemakke lijk en doeltreffend op de pro blemen van de hulpgever te rea geren. Met nadruk wordt daarbjj evenwel gesteld, dat bespreking in het gemeenschappelijk team uilsliutend gescihedt, wanneer de hulpvrager hiervoor toestemming heeft gegeven. Het wijkgezondheidscentrum wordt Aan alle in Venray wonende gedecoreerden Ter gelegenheid van Konninginnedag 1981 wordt op donderdag 30 april a.s. des voormiddags om 11,30 uur feestelijke bijeenkomst ge houden in het raadhuis voor degenen die Koninklijk onderscheiden zijn. Alle reeds gedecoreerden zijn daarbij uitgenodigd. Voor zover U geen uitnodiging ontvangen hebt, omdat u niet in Venray uw onderscheiding in ontvangst genomen hebt, willen wij gaarne langs deze weg ook u uitnodigen. Om 12.30 uur zal de Koninklijke Harmonie Euterpe" een muzikale hulde aan alle gedecoreerden brengen vóór het raadhuis. Bij voorbaat heten wij u welkom. Burgemeester en wethouders van Venray, mr. H.J.M. Defesche, burgemeester J.M. Poels, secretaris Venray, april 1981 Op 30 april en 4 en 5 mei (Wijzigingen voorbehouden) 30 APRIL 8.30 uur Herauten te paard kondigen de feestdag aan. 10.30 uur Feestelijke bijeenkomst ten raadhuize van de gemeenteraad, geno digden en gedecoreerden met hun familie. 11.30 uur Aubade voor het raadhuis door de Koninklijke Harmonie „Euterpe" 11.00 uur Oranje voetbaltournooi op het sportpark ,,De Wieën" tussen de A-elf tallen van Oostrum, Oirlo, Merselo, Leunen, Ysselsteyn, Oostrum en Venray; B-elftallen van Castenray, Oirlo, Merselo, Leunen, Ysselsteyn, Oostrum en Venray; C elftallen van Merselo, Castenray. Oostrum, Oirlo, Leunen, Ysselsteyn en Venray; 15.30 uur Finales om de 3e en 4e plaatsen. 16.00 uur Finales om de le en 2e plaatsen. 16.45 uur Prijsuitreiking in clublokaal „Den 14.00 uur Spelenmiddag voor bejaarden uit Venray-kom in zaal „In den Engel". 14.15. uur Showoptreden van Schuttersgilde St. Anna, Drum- en showband D.S.V. O.L. Vrouwe Gilde, Smakt-Holthees en Jachthoorn- en Trompettenkorps St. Petrus Banden, Venray op de Grote Markt. 14.30 uur In de muziekschool: tentoonstelling van werken van leerlingen van de Vrije Academie; demonstratie door leerlingen van de Vrije Academie, zo als weven, siersmeden enz. In de Grotestraat worden kraampjes geplaatst waarin kinderen zelf mu ziekinstrumenten kunnen maken en ruilen. 15.30 uur - 17.00 uur Kinderrommelmarkt op de Grote Markt. Muzikale opluistering wordt verzorgd door het jeugdorkest van de Konik- lijke Harmonie „Euterpe". 16.15. uur Muziek van de toren door hoornblazers. In verschillende lokalen van de muziekschool wordt muziek te gehore gebracht door leerlingen van de muziekschool. Optreden van het jeugdballet van de Vrije Academie met muzikale mede werking van leerlingn van de muziekschool op het podium op de Grote Markt. 16.00 18.00 uur Prinsenhof Wilhelminastraat. Demonstratie dansen: Rock en Roll, Latijns Amerikaans, Ballroom. Wedstrijd dansen: Jive, Cha-cha, Engelse wals, Tango. Entree gratis - Leuke prijzen 20.00 - 24.00 uur Cultureel Centrum „De Beejekurf". Drive-in disko show A GO GO. Entree Gratis 4 MEI 19.00 uur Kerkdienst ter nagedachtenis aan de gevallenen in de tweede wereld oor log in de St. Petrus Banden-kerk. 19.45 uur Stille tocht vanaf de Grote Markt naar het monument aan het Kerkpad. Toespraak door de burgemeester en kranslegging. Medewerking wordt verleend door de Koninklijke Harmonie „Euterpe. 5 MEI 20.00 uur Concert op het bordes van het raadhuis aan de Raadhuisstraat te ver zorgen door de Koninklijke Harmonie „Euterpe". Bij slecht weer vindt dit concert plaats in de foyer van de schouwburg. bemand door dokter Fr. Schmeetz;. Mevr. M. Schefman, maatschappe lijk werkster; Mevr. T. Houwen, wijkverpleegkundige; Mevr. M. te Loeke en de heer J. Moors, lei dinggevenden van de gezinszorg en de bejaardenzorg; mevr. L. van Nieuwenborg, secretaresse en assis tente. Zowel dokter Schmeetz als mevr. van Nieuwenborg is in dienst van de stichting, terwijl de anderen het werk cp bepaalde dagen naast hun normale werk uitvoeren. Het ligt in de bedoeling in de toekomst ook kontakten te leggen met de pastor, de wijkraad en an dere organisaties binnen de wijk teneinde factoren, welke de gezond heid van de wijkbewoners zouden kunnen beïnvloeden in een vroeg tijdig stadium bespreekbaar en zo mogelijk behandlebaar te maken. Deze z.g. preventieve staat hoog in het vaandel geschreven van de werkers van het centrum, die bo vendien van harte hopen, dat de nieuwe wijkbewoners snel de weg naar het wijkgezondheidscentrum kunnen vinden. Na de eerste, paar maanden wer ken in de wijk meent dokter Smeetz, dat de resultaten naar omstandigheden prima zijn. Mo menteel wonen 150 gezinnen, waar van 80% uit Venray afkomstig, in de wijk. Hij en zijn medewerkers vinden het een waardevol iets, dat het centrum vrijwel gelijk met het bewonen van de wijk, van start kon gaan. „Nu men aan de nieuwe omge ving is gewend en de eerste ge meenschappelijke aktiviteiten van de grond komen, zal men ongetwij feld ook de weg naar ons een. trum vinden, hoewel men uiteraard eerst hulp nodig zal moeten heb ben, voordat men bij ons komt", aldus dokter Schmeeitz. Ook de andere medewerkers zijn, gezien de eerste ervaringen, er van overtuigd, dat dit wijkgezondheids centrum in een grote behoefte zal voorzien. Een prettige omstandigheid wordt het genoemd, dat de ziekenfondsen dit initiatief toejuichen en dat ook van de zijde van het ministerie van Volksgezondheid en Milieu hygiëne het experiment wordt on dersteund. Door de vertegenwoordigers van het maatschappelijk werk, gezins zorg en bejaardenzorg wordt het een groot voordeel genoemd, dat men op deze wijze aanvullend be zig kan zijn ten behoeve van de mensen. „Wij willen ons duidelijk als een eenheid presenteren, niet voor ons zelf, maar in het belang van de wijkbewoners. Daarom hopen we, dat de wijkbewoners een eventuele dremplevrees 'heel gauw hebben overwonnen", voegt de maatschap pelijk werkster mevr. Schefman hieraan toe. TOEKOMSTPLANNEN De tot één gezondheidscentrum verbouwde woningen aan de Aronskerk 76 is eigenlijk als een tijdelijk onderkomen bedoeld. Wan neer de wijk verder is uitgebouwd en gedacht gaat worden aan de bouw van wijkvoorzieningen, zal het wijkgezondheidscentrum cen traal in de wijk worden gesitueerd. Maar voorlopig zit men nog aan het begin van een langzaam groei proces, waaraan d'e wijkbewoners zo wordt gehoopt ook hun gcede stimulansen zullen geven. STICHTINGSBESTUUR In het in 1980 gevormde stich- tingbestuur zijn de vier disciplines vertegenwoordigd, alsmede het team. De vertegenwoordiging van de wijkbewoners vanzelfspre kend een belangrijke groep moet nog worden gerealiseerd. 7 Het stichtingsbestuur is thans als volgt samengesteld: Voorzitter: de heer L. A. Nelis- sen; sekretaris: mevr. Nelissen- Hanssen; Mr. G .Thijssen, namens het R.I.M... dokter Th. G. A. M. van Thiel namens de huisartsen; de heer M. J. Nollen namens de Gezinszorg; drs. G. Beterams na mens het Groene Kruis; mevr. Stcllman en H. v. d. Locht namens het team. Twee plaatsen voor wijk bewoners moeten nog worden inge nomen. Wanneer we de werkloosheids cijfers over maart bekijken, dan blijkt het aantal werklozen in vergelijking met februari van 1227 tot 1256 te zijn gedaald, het geen 0,5% is. Deze geringe da ling geeft echter in geen enkele opzicht reden om te juichen, om dat in het aantal mannelijke werklozen in maart geen reke ning is gehouden met de aan vraag van Rank Xerox voor het ontslag van 413 werknemers. Het aantal werkloze vrouwen in het rayon Venray steeg met vier tot 607. Precies een jaar geleden waren er 591 mannen en 410 vrou wen werkloos. In het gewest Venray Venray en Gennep samen z!ien we een daling van het aantal mannelijke werklozen van 2078 naar 1892, doch het aantal vrouwelijke werklozen steeg van 940 naar 951. Het grootste aantal werklozen 232 wordt gevonden onder de bouwvakarbeiders, direct ge volgd door 199 metaalbewerkers. Dat zijn sombere getallen. Voor al wanneer men daarbij bedenkt, dat overenkele maanden de school verlaters van de nieuwe lichting op de arbeidsmarkt verschijnen. De perspectieven voor de nabije toekomst zijn dan ook bepaald niet rooskleurig. De (geringe) daling van de werkloosheid mag als oorzaak heb ben de terugkeer van de pende laars uit Duitsland. Het betreft hier in hoofdzaak bouwvakkers. Vergeleken met een jaar geleden, dan is in Weert de grootste stij ging van de werkloosheid te con stateren. Dit rayon staat met een toeneming van 204,5% aan de kop. Te tweede plaats is voor Venlo met 161,3% gevolgd door Venray op de derde plaats met 122,6%. Voor de hele provincie staat een stijgingspercentage in een jaar van 74,5% genoteerd. Bij thuiskomst bemerkte de al leenstaande bejaarde J. P. wonende aan de Beekweg dait hij ongewenst bezoek had gehad. Via het w.c.- raampje was toegang verkregen tot de woning. Twee geldkistjes met een inhoud van 16.000,en di verse waardepapieren bleken ver dwenen te zijn. Twee gouden hor loges met een waarde van 1200 gulden bleken eveneens gestolen. Wegens het rijden in een auto terwijl hem bij rechterlijk vonnis de rijbevoegdheid was ontzegd, werd door de politie een 23-jarige inwoner van Wellerlooi aangehou den. Hij kreeg een procesverbaal aangezegd. Tien personen, waaronder enkele kinderen, werden gewond bij een botsing van een personenauto te gen een boom nabij het station te Oostrum. De 23-jarige bestuurder van de auto wilde zijn familieleden, die bij hem in Brukske op bezoek wa ren, de weg naar het station laten zien .Op het einde van de Henri Dunantstraat reed de bestuurder recht door tengevolge waarvan de auto tegen een aan de andere kant van de Stationsweg staande boom botste. Er zaten in totaal 10 per sonen in de autoZij werden allen naar het ziekenhuis vervoerd. Drie kinderen werden voor nader onderzoek opgenomen, doch kon den in de loop van maandag weer naar huis. Bij het politioneel onderzoek is komen vast te staan, dat de be stuurder, die ite rplaatse goed be kend was, had' gedronken. Dit le vert hem een procesverbaal op. Omdat dit niet het eerste onge luk op deze plaats is, zou het uit een oogpunt van verkeersveiligheid gewenst zijn ana de overzijde van de uitmonding van de Henri Du- nantstraat op de Stationsweg een schrikhek aan te brengen. Op ruil verkavelingswegen met dezelfde verakeerssituaties zijn die overal geplaatst. Dinsdag a.s. zal Harry Lucassen (Pr. Beatrixstraat 10) namens de directie van D.M.V. Campina wor den gehuldigd in verband met zijn veertig jarig dienstverband bij deze zuivelindustrie. In de kantine van Campina aan de Straelseweg zal op die dag van half vijf tot half zeven iedereen de gelegenheid krijgen de 58-jarige jubilaris te complimenteren. Onge twijfeld zullen dan velen uiit Ven ray naar Venlo gaan. Dat zullen dan naast medewerkers van de vroegere Venrayse zuivelfabriek ook tal van duivenmelkers uit Venray zijn, want in die kringen heeft de jubilaris vele vrienden. Als 18-jarige kwam Harry Lu cassen in dienst van de Venrayse zuivelfabriek, die destijds nog maar een gedeelte van Venray om vatte. Toen werd de zuivelfabriek tot voorbeeld gesteld van de gehele streek. De jubilaris begon als lo- kebtist, waardoor hij veel kontakt kreeg met de boeren. Hij verzorg de de melkafrekeningen, maar nam ook monsters van de aangevoerde melk en als het nodig was werkte hij mee op het laboratorium. Ook hield hij zitting op de kerkdorpen voor het innemen van de zegel- kaarten waarvoor de leden-veehou ders boter kregen uitgereikt. Door de fusie met de coöpera tieve zuivelfabriek van Oostrum kreeg de Venrayse zuivelfabriek in 1946 éen grote uitbreiding. Het le dental groeide tot duizend. Maar geleidelijk aan werden de gemoe delijkheidheid en de betrokkenheid van de leden bij de fabriek ver zakelijkt. Harry Lucassen werd be last met de administratie van de verkoop aan melkventers en -slij ters. Toen onder direktie van de heer A. de Kroon de modernisering ver der werd doorgevoerd;'bleef de ju bilaris nog in Venray maar vijf jaar geleden, na de fusie met Cam pina, werd hij overgeplaatst naar Venlo. Eerst was hij daar werk zaam op de afdeling Verkoop en thans is hij alleen nog administra tief werkzaam. Terugblikkend op zijn veertig jarig dienstverband, herinnert hij rich maar al te goed de Venrayers, die een begrip zijn geworden, zoals Pietje Bottermelk (Pietje Maas) en Toon Pap (Toon Jacobs). Lang kan hij praten over de tijd toen de melkrijders met bussen melk naar de fabriek kwamen en de leden iedere veertien dagen hun melk- geld kregen uitbetaald. Het is jammer, dat hij zijn ju bileum niet in Venray kan vieren. Maar ongetwijfeld zal hij ondervin den, dat zijn Venrayse vrienden hem op de dag van zijn jubileum ook wel in Venlo zullen weten le Vinden. speciaalzaak voor groenten en fruit grotestraat 8b venray tel. 04780-80857 Op 30 april (viering Koninginne dag) en 5 mei (bevrijdingsdag) zul len de postkantoren en postagent schappen de gehele dag gesloten zijn .Op deze dagen is de buslich- ting als op zondag. Bij aankoop van een nieuwe Playtex BH: direkt 10 gulden terug bij inlevering van uw oudeBH. Van welk merkdan ook. 'geldig t/m 9 mei 1981' De grootste keuze in Playtex-artikelen in Venray

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1