VIJFTIG JAAR SCHOOL IN VEULEN ebberink Financiële toekomst van Schouwburg niet zo rooskleurig ebberinkI WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING aan de stichting ging een langdurige strijd vooraf ANTIEKMARKT TE HORST ONTSLAGEN MEDEWERKERS VAN RANK XEROX PROTESTEREN BIJ DIREKTIE EN ARBEIDSBUREAU DORPSVERFRAAIING IN YSSELSTEYN PAASWEEK 'gebleëktéL6€*i 'spijkerbroeken PEEL EN MAAS DIRECTIE WISSELING BIJ NEDERLANDSE CREDIETBANK fkwaliteits 1 ondergoed I GOEDE VRIJDAG VRIJDAG 17 APRIL 1981 Nr. 16 HONDERDENTWEEDE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15,- In het weekend rond de 25ste april zal de dorpsgemeenschap Veulen feesten by gelegenheid van het vijftigjarige bestaan van de St. Antoniusschool. Het is, zo als de heer J. van Oers in het voorwoord van een door hem ge schreven jubileumboekje zegt, tóch de moeite waard om even bij dit feest stil te staan. Zeker nu de scholen in de kleine dorps gemeenschappen met opheffing werden bedreigd en de vraag wordt gesteld of deze scholen nog wel bestaansrecht hebben. Bij het stellen van deze vraag anno 1981 valt bij het lezen van het beekje direct de over eenkomst cp met de jaren waarin in Veulen de gedachte aan een eigen school ging spelen. Ook toen ging het over het be staansrecht. Het enige en grote verschil is echter, dat destijds het gemeentebestuur erg afwijzend stond tegenover de stichting van een school in Veulen, terwyl nu anno 1981 het gemeentebe stuur er alles aan tracht te doen om de lagere school voor Veulen te behouden. Gemeten naar het aantal leerlin gen was de start van de school in 1931 even wankel als het voortbe- lan thans, konkludeert de schrij ver in zijn boekje. In september 1928 werd door een aantal inwoners van het kleine kerkdorp besloten tot de oprichting van „Een vereeni- ging, belast met de Zorg voor de Oprichting en Instandhouding van Een Roomsch-Katibolieken Bijzonde re Lagere School aan het Veulen''. En met deze oprichting begonnen direkt al de moeilijkheden. De Veu- lense kinderen gingen naar de open bare school in Leunen. Vele ouders venden de afstand tussen Veulen en Leunen te groot. Eerder had men een verzoek ge daan tot oprichting van een open bare school in Veulen, doch dit verzoek werd door het Venrayse gemeentebestuur afgewezen. Van daar dat men het bij de oprichting van „de vereniging" over een an dere boeg gooide: men wilde een katholieke school in het kader van de gelijkstelling van van openbaar en bijzonder onderwijs. Nu kwamen de moeilijkheden van de zijde van de kerkelijke autoritei ten. De toenmalige bisschop Schrij nen vond het n.l. een dwaasheid, dat op ieder gehucht een eigen school zou komen en zeker daar waar geen parochiekerk en dus ook PAASWEEKEND: Zaterdag 18 april van 19.00-22.00 uur. Zondag 19 april en maandag 20 april van 11.00-18,00 uur IN DE SPORTHAL AAN DE STATIONSSTRAAT Antiek voor iedere beurs. Het Regionaal Instituut voor Maatschappelijk Werk (R.I.M.), de Stichting Samenlevings Opbouw (S.S.O.) en de Stuurgroep Jeugd werkloosheid (STUW) hebben zich de zorgen aangetrokken waarmee de 413 met ontslag bedreigde werk- lers van Rank Xerox zijn ko men te zitten. Maandag j.l. beleg den deze instellingen in Hotel De Burggraaf een bijeenkomst om te proberen de gedupeerden de hel pende hand te bieden. Het grootste probleem, waarmee de meesten worstelen is wel de vraag naar het waarom van de ont slag-aanzegging. Daarnaast zit het de werknemers van Rank Xerox, die op 2 april j.l. op non-aktief werden gesteld, de gang van zaken op die dag bijzonder dwars. Men vraagt zich namelijk nog maar steeds af of de criteria, welke aan de aanvragen tot ontslag ten grondslag liggen, wel objectief zijn st. Niemand heeft duidelijk heid gekregen over het waarom van zijn ontslag. Volgens de directie van Rank Xerox moest er gereorganiseerd worden om de werkgelegenheid veilig te stellen voor de toekomst maar de met ontslag bedreigde werknemers denken er anders over. Geruchten gaan n.l. dat er in de naaste toekomst toch nog meer ont slagen zullen vallen terwijl van de andere kant wordt gefluisterd, dat over enkele jaren het bedrijf weer fituMtc AIS m M .KONING 9 ff* tlS DU HUM BELONING f M nieuwe mensen voor de produktie nodig heeft Hoe het ook zij: degenen die de ontslagaanzegging hebben gekregen, zitten met hun problemen. In het begin van deze week heeft het Gewestelijk Arbeidsbureau in een van de gebouwen van Rank Xerox zittingen gehouden, waarbij de op non-aktief gestelde protest konden aantekenen tegen hun ont slag. Voor velen was deze gang naar hun voormalige werkplaats een martelgang. Maar ook tijdens deze zittingen kon het G.A.B. niet vertellen op welke gronden hun ontslag was aangezegd. Om meer helderheid in de on zekere toestand te krijgen werd maandagavond besloten een protest brief te schrijven naar de direktie van Rank Xerox en het Gewestelijk Arbeidsbureau. Omdat het betrachten van zorg vuldigheid bij het bedrijf in twij fel wordt getrokken wordt aan de direkteur van het GAG gevraagd alle ontslagaanvragen uiterst zorg vuldig te bekijken. Bij de direktie van Rank Xerox zal protest tegen de voorgenomen ontslagen worden aangetekend. Een en ander gebeurt onder aus piciën van de bovengenoemde hulp verlenende instanties. Op de foto met spandoeken protesteren de vrouwen nabij het fabrieksterrein van Rank Xerox geen kerkelijke bedienaar was. Deze afwijzing was dan ook een belangrijk wapen in de hand van de toenmalige burgemeester Oscar van de Loo om de stichting van de Venrayse katholieke school te gen te houden. Daarnaast konden de Veulense initiatiefnemers niet met het Ven rayse gemeentebestuur in overeen stemming komen over de plaats, hoewel de Vereniging reeds grond voor de bouw van de school in haar bezit had. Er is in die jaren veel vergaderd en gediscussieerd over de Veulense school. De burgemeester bleef er echter bij, dat de kerkelijke instanties geen goedkeuring gaven aan een katholieke school in Veulen-en dat het katholiek onderwijs niet ge diend was met de stichting van een openbare school in Veulen. Maar de Veulense initiatiefnemers hielden voet bij stuk, hoewel men geenszins ongehoorzaam aan de kerk wilde zijn. Na een afwijzend raadsbesluit ging Veulen op 5 maart 1929 in beroep bij gedeputeerde staten en de Vereniging werd zo waar in het gelijk gesteld.... Doch nu ging het gemeentebe stuur in beroep bij de kroon. Op 16 oktober 1929 tekende koningin Wilhelmina het besluit, waarbij het beroep van burgemeester en wet houders van Venray niet ontvanke lijk werd verklaard. En met deze majesteitelijke handtekening was voor Veulen de weg vrij voor het verwezenlijken van een eigen school. Daarna begon het touwtrekken tussen Veulen en het gemeentebe stuur over de plaats waar de school zou worden gebouwd. Het gemeen tebestuur zag dë plaats tegen de achtergrond van de verdere ont wikkeling van dit kerkdorp. Uitein delijk werden de initiatiefnemers wéér in het gelijk gesteld. Nu dooi de minister van onderwijs en we tenschappen. Nu ook deze zaak rond was kon men beginnen aan de voorbereidin gen voor de bouw van een twee- klassige katholieke school. Maar nu begon het gevecht weer tussen die van Veulen en het ge meentebestuur over aanbesteding en financiering. Bovendien mengde ook Rector Goossens van Leunen zich weer in de strijd met een brief aan de voorzitter van de r.k. aan- nemersbond, waarin hij stelde, dat de Vereniging zich wel katholiek noemt, maar dat ze verre van ka tholiek is en „in haar voortbestaan en in haar streven geheel ingaaL tegen de uitdrukkelijke wil van de Hoogste Kerkelijke Overheid" Twee jaar na de oprichtingsver gadering kreeg eindelijk in oktober 1930 de fa. Volleberg opdracht tot bouw van de school. Na de opening van de school in april 1931 kwam er weer verschil van mening tussen Veulen en het gemeentebestuur over de afreke ning. Ook hierover moest tenslotte de Kroon een uitspraak doen en wéér werd Veulen in het gelijk ge steld. Eigenlijk geen wonder, dat na al dit geharrewar tussen Veulen en het gemeentebestuur het college van b. en w. verstek liet gaan bij de officiële opening van de school. Maar die van Veulen waren niet haatdragend, getuige de uitlatingen van de heer J. Nabuurs bij de ope ning: de mensen van het Veu len zijn even orde- en vredelievend en zo goed katholiek als in welk ander deel van Venray ook. Wij blijven als elk goed Venrayer trouw, trouw aan de kerk en aan het burgerlijk gezag. Wij treden hier daarom niet op als overwin naars, want strijd voeren is ons niet lief. Neen, wij zijn zonder te denken aan het verleden alleen blij en buitengewoon blij met de tot standkoming van dit mooie school gebouw". Maar het college van b. en w. werd later wel door de raad op zijn vingers getikt over het niet aanwezig zijn bij de opening van de school. Foto: gezicht op het schoolgebouw van- de speelplaats EL- i&krlt 'JtP Door de dorpsraad van Yssel- steyn is bij het gemeentebestuur een aanital onderwerpen aangedra gen, waarvan de realisering zou den kunnen bijdragen tot ver fraaiing van het dorp. In de eerste plaats is gevraagd naar het plaatsen van een platte grond van het dorp nabij de tele fooncel. Het college van b. en w. is even wel van mening, dat dit' een te kostbare aangelegenheid is. In deze tijd van bezuinigen is het realise ren daarvan niet haalbaar. Wat betreft het plaatsen van wegwijzers naar het sportpark „De Vlies" stelt het college, dat hier voor de toestemming is vereist van de provincie Limburg. Zodra de provincie zich akkoord heeft ver klaard, zullen de bordjes worden geplaatst, Het ligt in de bedoeling, zo ant woorden b. en w., dat dit voorjaar een gedeelte van het Lovinckplein wordt herstraat. Bij voltooiing van het tenniscom- plex zal aandacht worden besteed aan de beplanting en het plaatsen van speelvoorzieningen bij het ten nisveld. Met betrekking tot de be planting zijn reeds afspraken ge maakt met de eigenaar van de tennisvelden. Nog geen duidelijkheid bestaat over het dichten van het open ge deelte van de waterlossing langs de Litsenbergweg, waarmee een be drag van een ton gemoeid zal zijn. Hierover zal nog nader kontakt worden gelegd met de dorpsraad. In verband met de komende kor te werkweek, verzoeken wy adver teerders en verslaggevers hun kopy zo vroeg mogelijk te willen inleve ren. Wat U dit weekend nog fcunt opgeven, zullen wy in dank aan vaarden. Overigens blyft de regel gelden: sport- en verenigingsnieuws uiterlyk dinsdags 12 uur; adverten ties uiterlijk woensdag 10 uur. Marktstraat 5, Venray, telefoon 04780-81294^ Tot deze konklusie kwam vorige week de commissie voor cultuur, naar aanleiding van het advies dat b. en w. hebben uitgebracht bij het verslag over het onderzoek van het Cultureel Centrum Venray. Men zal zich herinneren, dat vo rig jaar de gemeenteraad proble men had met de aanstelling van een tweede toneelknecht voor de schouwburg. Men vroeg zich af of die tweede kracht noodzakelijk is, en zo ja, is het dan ook noodzake lijk dat de gemeentelijke subsidie wordt verhoogd. Besloten werd tot instelling van een werkgroep met als doel, het totale financiële beleid van het Cultureel Centrum te onderzoeken. Die werkgroep heeft over het on derzoek een uitgebreid verslag ge maakt, waaraan b. en w. nu een advies hebben toegevoegd. Binnen kort zal de gemeenteraad hierover nog moeten oordelen. AANBEVELINGEN De werkgroep heeft gemeend een achttal aanbevelingen te moeten doen. Drie hiervan lijken ons van urgent belang, namelijk: het verbeteren van de bijdrage (-regeling) van de regio-gemeen ten; het realiseren van een meer ren dabele exploitatie van foyer en gemeenschapshuis; het aanpassen van de capaciteit van de schouwburgzaal. REGIO-BIJDRAGEN Sedert 1970 ontvangt het Cul tureel Centrum een bijdrage van. enkele regio-gemeenten. Dat is een. vrijwillige bijdrage in verband' met de funktie van de schouwburg en haar betekenis voor de regio. Die bijdragen zijn gebaseerd op het aantal abonnementen dat in die ge meenten verkocht zijn. Nu zijn die bijdragen niet zo bijzonder hoog; slechts 18.000,bij een tekort van 600.000,—. De werkgroep is van mening dat gezien de abon nementenverkoop ook andere ge meenten hun bijdragen zouden moe ten doen, terwijl niet alleen de abonnementen maar ook andere kosten betrokken dienen te worden bij het bepalen van de hoogte der gemeentelijke bijdragen uit de re gio. B. en w. zijn het daar volledig mee eens. In het periodieke regio nale overleg is dit punt al eens aan de orde gesteld, maar de resul taten daarvan geven weinig aan leiding tot optimisme. Een bijstel ling van de bestaande regeling lijkt geen haalbare zaak. Ook al van wege de financiële positie van de betrokken gemeenten. RENDABELE EXPLOITATIE De verhuuropbrengst van de fo yer is minimaal en de funktie van het buffet is van ondergeschikte betekenis, aldus concludeert de werkgroep. En van een exploitatie van het gemeenschapshuis inclusief Tartuffe-bar is nauwelijks sprake. Daar moet verandering in komen. Een meer rendabele exploitatie moet gezocht worden; ook voor de bibliotheekruimten als die straks vrij komen. B. eh w. kunnen deze aanbeve ling van de werkgroep in principe wel onderschrijven, maar vinden realisering geen gemakkelijke taak. Het Cultureel Centrum mag niet commercieel van opzet zijn; het heeft een dienende funktie. Overi gens blijven voor een aantal com merciële aktiviteiten de bepalingen van de winkelsluitingswet een be lemmerende factor. Voor een aantal andere aktiviteiten zijn de aanwe zige accommodaties en de plaatse lijke behoefte bepalend. Daarbij speelt het probleem van de con currentie met de plaatselijke hore ca- of middenstandsbedrijven CAPACITEIT De Werkgroep heeft moeten kon stateren, dat in vergelijking tot andere schouwburgen, het aantal zitplaatsen beperkt is. Wanneer die uitgebreid kunnen worden betekent dit bij een volle bezetting meer op brengsten, bij gelijkblijvende kosten per voorstelling. Omdat binnen af zienbare tijd overgegaan moet wor den tot vervanging van de stoelen, wordt in overweging gegeven om te bezien of op eenvoudige wijze eni ge uitbreiding van het aantal zit plaatsen gerealiseeia1 kan worden. Ook hier zijn b. en w. het mee eens .Maar op kort mogelijke tijd kan er geen soulaas geboden wor den. Het kiezen van een ander stoelenplan, zodra de huidige fau teuils inderdaad aan vervanging toe zijn, is een reëele mogelijkheid. De keuze van dat tijdstip zal ook ge plaatst moeten worden in het ka der van de prioriteitenstelling Tot zover een verkorte weergave van het essentiële dat de Werk groep adviseerde en wat b. en w. daarop antwoordde. De kwestie waar het allemaal om begonnen was: de aanstelling van een tweede toneel knecht, is volgens de Werkgroep een verantwoorde beslissing ge weest, waarvoor de gemeente te- reoht subsidie moet geven. En dat Adviezen bij aan- en verkoop Taxaties Bedrijfshuisvesting Hypotheken HILHORST MAKELAARDIJ Telefoon (M780-8S958 Stationsweg 7b - Venray gevoegd bij het voorgaande ont lokte dan bij de commissie voor cultuur de konklusie dat de finan ciële toekomst van de schouwburg niet zo rooskleurig is. uw Venrays weekblad Kadertrainings cursus voor degenen die komend jaar zouden willen deelnemen aan het KINDERVAKANTIEWERK als leider of leidster (minimum leeftyd 16 aar) Iedereen die waarschijnlijk in de weken van 20 t.m. 31 juli (de laat ste twee weken voor Venrayse ker mis) als leider of leidster mee wil doen wordt nu in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan een cursus die wordt georganiseerd door de Vrije Akademie in Venray. De cursus zal gehouden worden op een (waarschijnlijk) vijftal avonden in de maanden mei en juni. De juiste data zullen bekend gemaakt worden wanneer het juiste aantal deelnemers bekend is. Het program ma van de cursus zal voor een groot gedeelte afgestemd worden op het programma van de Kinder vakantieweken. Lezers van dit artikel, die mee willen doen aan het KVW en die daarvoor ook de bovenstaande cur sus zouden willen volgen kunnen zich schriftelijk vóór vrijdag 24 april opgeven bij dhr. H. Verheijen, Pasodoblestraat 9, 5802 NJ Vtenray. Onder vermelding van naam, adres en woonplaats en met ver melding welke dag van de week men per sé niet kan. Met de in vulling van de avonden kunnen we mogelijk met die wensen rekening houden. Op 1 mei 1981 zal Drs. Th. A. Adriaansens, kantoordirekteur van de Nederlandse Credietbank n.v. te Venray en regiodirekteur van deze bank in de regio Noord-Limburg afscheid nemen. Op maandag 27 april a.s. zal de heer Adriaansens een officiële afscheidsx-eceptie wor den aangeboden in de foyer van de Schouwburg te Venray van 16.30- 18.30 uur. De heer Adriaansens, geboren in 1920 in het Zeeuwse Hontenisse, is sedert 1948 werkzaam bij de Neder landse Credietbank. Hij werd in 1949 kantoordirekteur in Hulst en in 1964 mede-direkteur van kan toor Venray naast de heer L. M. M. Laurensse. Na het vertrek van laatstgenoemde is de heer Adriaan sens hem opgevolgd als regiodirek teur Noord ^Limburg. De heer Adriaansens vervult ook nog een aantal bestuursfunkties in o.a. Woningbouwvereniging Noord- Limburg, Boschveldcollege, Ge meentelijke Commissie voor Finan ciën en Balastingen en diverse ge zondheidsinstellingen. De heer Mr. H. H. S. Egbers, regiodirekteur Gelderland zal voor alsnog als waarnemend regiodirek teur Noord-Limiburg fungeren ter- wijl de heer P. L. M. de Ruyter tot kantoordirekteur Venray is be noemd. Laatstgenoemde zal zijn funktie als regio'hoofd Bedrijven in de regio Noord-Limburg blijven uit oefenen. De Nederlandse Credietbank n.v. heeft zich in 1924 in Venray ge vestigd onder de toenmalige naam Nederlandsche Landbouwbank. Se dert 1946 wordt de naam Neder landse Credietbank n.v. gevoerd. De bank heeft 114 vestigingen in Nederland. >1 l Marktstraat 5, Venray, telefoon 04780-81294^ Zoals reeds vorige week aange kondigd vervalt deze wéék op Goe de Vrijdag de koopavond. Deze wordt gehouden op Witte Donder dag. Ook de banken hebben hun avondopenstelling verplaatst van vrijdag naar donderdag. Op het postkantoor vervalt ook de vrijdagavond-openstelling, maar daarvoor in de plaats komt geen andere avond.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1