ebberlnk Nog geen persleiding vanaf de vuilnisstort ebberink WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING IJK OP 1 APRIL L. Janssen kwam met 'n goedkoop alternatief VROUWEN VAN NEDERLAND, GOOI UW OUDE BH NIET WEG HIJIS10 GULDEN WAARD! PLAYTEX MARKTHOF ER KOMEN VERKEERSLICHTEN OP DE WESTSINGEL-MERSELOSEWEG ondanks tegenstemmen van PvdA en WD stienstra venray f 5GEBLEEKTE JEANS' NIEUWE PASTOOR IN OIRLO ANTONIUS- NOVEEN IN DE PATERSKERK DE VENRAYSE WEGKRUISEN d'ouwe moestuin HET MASSA-ONTSLAG BIJ RANK XEROX ZONDAGOCHTEND CONCERT JJDAG 10 APRIL 1981 Nr. 15 HONDERDENTWEEDE JAARGANG PEEL EN MAAS /OOR AL UW DRANKEN VOOR AL UW DRANKEN TGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY OTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15,- cle landen kennen sinds jaar <jag de eerste april als een dag fop men elkaar ongestraft iet ootje mag nemen. De Bel- kennen dan hun Verzender- (dag de Fransen spreken van sscn d'Avril", de Duitsers van rilschicken" en de Engelsen van rilfool". te het gebruik is ontstaan, is bekend. In ieder geval heeft niets te maken met h$t his- ich rijmpje „Op de eerse april oor Alva zijn bril'", noch met Ipotzending van Jezus, door Pi- naar Herodus en omgekeerd, met enig ander historisch feit. el is bekend, dat het vroeger oonte was, bij de aanvang van lentefeest en rond Onnozele Jeren „onnozele halzen, laiig- ers en te laat komers" beet te nen. iDengs is de aprilgrap gemeen- d geworden Op scholen worden rlingen van klas naar klas ge ard, om de map van het vijfde irtaal op te halen. Op kantoren men een slachtoffer urenlang ken naar een centenzeef, en op ikplaatsen wordt naarstig naar buikijzer, het plintenladdertje, kndentrap en het vergiet zonder itjes gezocht Ia de oorlog hebben de kranten van de aprilgrap meester ge- ikt en later volgden radio en ivisie. eder jaar weer blijkt dat er uen zijn, die met levensgrote ten in de aprilgrap trappen; inks het feit dat de grap een tüjks terugkerend verschijnsel is. lit jaar maakten wij een week de eerste april, maar met de melding „woensdag te.s." mei van het houden van een gro- militaire oefening, waarbij z.g. RGLIRPA-raketten zouden wor- afgeschoten vanaf de vliegbasis Peel. Men werd aangeraden op wcensdag tussen 11 en 12 uur ramen open te zetten en/of de ten te beplakken met plakbar.ü glasschade te voorkomen m eventuele „paniek1' te voor- werd er doorzichtig vermeld dat het ziekenhuis en psychiatrische centra buiten de varenzone" zouden liggen n tweede aprilgrap in ons blad de aankondiging dat haaruitval hwel te genezen is, en dat men rover woensdag 1 april 'n lezing kunnen bijwonen in De Burg- af. let is te doen gebruikelijk dat ire gepubliceerde aprilgrap iets reichtigs moet hebben, waar- r de lezer in de gaten moet men hebben dat het om een p gaat. n ens geval moest men bij enig leuken toch wel de overtuiging ben dat er niet met raketten *n bewoond gebied geschoten rdt en zeker niet met RGLIRPA-raketten, wat het om- raaide van APRILGRAP is.... hce zou men bepaalde ver lid liggende gebouwen bij een letaanval kunnen uitzonderen? fat de tweede aprilgrap betreft, n behoeft geen geleerde te zijn te weten dat kaalhoofdigheid te genezen is. Te veel kwak- rers hebben er hun brood mee diend door het tegenovergestci- tfc beweren. En wie H. Gerrals weet dat hij nog steeds over prachtige haardos beschikt ait kaal geweest. laar desondanks zijn er diverse Uen „ingetippeld'. Direkt na de ruste publikaties stonden de te nnis niet stil; niet alleen op ons *au maar ook ten gemeente- En daar wist men helemaal U van een voorgenomen oefe- g afZelfs de Vliegbasis Vol heide op met de vraag of we voldoende plakband in voorraad Iden. Overigens mag hier wel n gezegd worden dat de mensen deze vliegbasis totaal niets met e grap hadden uit te staan. Wel het opvallend dat er die lensdag niet vanaf De Peel ge- gen werd ondanks dat in deze ken de basis aktief is >*t er desondanks mensen ei> name patiënten in Venrayse Ehtingen zijn geweest die hun »edsrust kwijt raakten op die ste april „omdat het toch in de nt gestaan hééft", is natuurlijk velend en nooit de bedoeling reest. Iets dergelijks zal ook wel helemaal te vermijden zijn. loeveel kaalihoofdigen en mensen haar naar De Burggraaf zijn lan weten we niet. Wel, dat r een onachtzaamheid onzerzijds Venrayse artsennaam in het haal stond. Deze goede man, die tundig was van deze grap, heeft lens zijn zeggen verschillende loontjes gekregen van kaalhoof- tn die nadere informaties zoch- Het was een onachtzaam- 1 onzerzijds, ongetwijfeld hadden betere een andere naam kun- bedenken. 'verigens hebben we in Venray sen bij onze zaak beplakte eta- ïruiten gezien Leerlingen van de vo zorgden daar in de vroege Tgenuren van de eerste april T, Met de aantekening „bedankt t de tijdige waarschuwing". Zij - ren daarmee een andere groep Al enkele jaren wordt het per- culatiewater in de sloot aan de oostkant van de intussen geslo ten stortplaats in het Venray's Broek met tankwagens in de rio lering geloosd om vandaar naar de zuiveringsinstallatie te wor den afgevoerd. Volgens het college een dure aan gelegenheid omdat hiermee jaar lijks een bedrag van 60.000 is gemoeid. Daarom werd het advies van de commissie voor openbare werken gevraagd over het voornemen een persleiding van de sloot naar de riolering aan te leggen. De aan leg daarvan werd begroot op 180.000Dit bedrag zou men dan in drie jaar hebben „terug verdiend". Maarde heer L. Janssen bracht een volkomen nieuw alter- Bij aankoop van een nieuwe Playtex BH: direkt 10 gulden terug bij inlevering van uw oude BH. Van welk merk dan ook. geldig t/m 9 mei 1981 De gemeenteraad heeft vorige week met tegenstemmen van de PvdA en WD de plaatsing goedgekeurd van verkeerdichten op de West singel bij de kruising met de Mer- seloseweg. Namens „Samenwerking'' ver klaarde De Bruyn dat zijn fraktie met het voorstel akkoord kon gaan hoewel het niet de ideale oplos sing was. Die ideale oplossing zou zijn de reconstructie van dat kruis punt maar daar is nu geen geld voor. Een mogelijke D AC W-subsi die, waar hij naar informeerde zag wethouder Loonen niet zitten. „We hebben wel andere verlangens cp het DACW-lijstje staan" aldus de wethouder. Mevr. Klerk-Jans herhaalde het PvdA standpunt, dat in dit ver- keerscircuit geen hindemissen voor het verkeer aangebracht moeten worden. En verkeerslichten zijn hindernissen voor het verkeer. Spe ciaal in de spitsuren zouden die verkeerslichten dienst moeten doen en dan veroorzaken ze volgens spreekster stagnaties en opstop pingen op de Westsingel. Wethou der Loonen was het daar niet mee eens. De funktie van het zieken huis, aldus dhr. Loonen, vraagt 'n goede vexkeersafwikkeling op dat punt. De WD bleef bij een reeds in de commissies ingenomen standpunt „wat ons betreft hoeven ze er niet te komen". Er moet bezuinigd wor den; hier kan men bezuinigen; 78.000,—. Het mocht niet baten; de overige raadsleden vonden de verkeers lichten daar wel op hun plaats en dus zullen die er eersdaags wel komen. bou«pro|.k,.non,.ilkrlmq h,pothrkrn leerlingen voor, die dezelfde plan nen had. Trouwens een milieugroep zou ook met een dergelijke „stunt" voor de dag hebben willen komen, maar niet uit dankbaarheid. In tegendeel. Zo zie je maar weer, dat het niet eenvoudig is, om het ieder een naar de zin te maken natief ter sprake ,dat de commis sieleden kennelijk wel aansprak. Het agendapunt werd verdaagd cm tijd te krijgen het laternatief om tijd te krijgen het alternatief bestuderen. Uit de stukken was het de heer Janssen duidelijk geworden dat het afvoeren van het perculatiewater met tankwagens geen 60.000, maar hooguit 40.000,kostte. In plaats van in drie jaar zou men minstens vier jaar nodig hebben om dat geld terug te verdienen. Vervolgens citeerde hij de kon- klusies naar aanleiding van een tienjarig onderzoek door ir. E. J. Mesu uit Amersfoort, vervat in een artikel „Samenstelling van percu latiewater met de tijd". Daarin wordt gesteld, dat „de mate van verontreiniging van het perculatie water afkomstig uit een stort van stedelijk en daarmee te vergelijken afval na 5 a 7 jaren plotseling aan zienlijk minder wordt. De verontreiniging met organische stoffen daalt tot minder dan 5% van het oorspronkelijke gehalte; het ijzergehalte tot minder dan 2°/o. Deze plotselinge vermindering gaat gepaard met of wordt onmiddellijk daaraan voorafgegaan door een zo plotselinge stijging vdn het zuur stofgehalte. Zeer waarschijnlijk wordt dit proces in hoge mate be paald door microbiële aktiviteit, met name door metaanvormende bacteriën". Vervolgens herinnerde dhr. Janssen er aan, dat het Waterschap Zuive ringschap Limburg bij brief van 30 sept. 1980 de gemeente geen ver gunning geeft tot lozing van het perculatiewater op open wateren, hoewel in dezelfde brief wordt gezegd dat uit een analyse is gebleken, dat de kwaliteit van het perculatiewater aanzienlijk is ver beterd. Op 22 januari jl. schreef het Wa terschap Zuiveringschap, dat het water viermaal per jaar kosteloos wordt bemonsterd en dal bekeken zal worden of de normen voor het afgeven van een lozingsvergunning haalbaar zijn. Adviezen bij aan- en verkoop Taxaties Bedrijfshuisvesting Hypotheken HILHORST MAKELAARDIJ Telefoon 04780-85958 Stationsweg 7b - Venray Het een met het ander combine rend had de heer Janssen stellig de indruk gekregen, dat de gemeen te nu 180.000,wilde uitgeven, terwijl het probleem wellicht over enkele jaren is opgelost. Wanneer het waar is dat percu latiewater zichzelf na verloop van 5 a 7 jaar herstelt vond hij het niet juist thans 180.000,uit te geven voor een persleiding. Dit herstel zou volgens hem kun nen worden bevorderd door het uitbaggeren en schoonmaken van de bewuste sloot en door beluch ting, filtering en versproeiing het proces te doen versnellen. Overigens vond hij het probleem te complex om er hier in een kort tijdbestek uit te komen. Hij stelde voor deskundigen in te schakelen, vandaag niet akkoord te gaan met het voorstel, doch de beslissing te verdagen, temeer daar overleg met andere fracties zeker gewenst zal zijn. En met de verdaging ging de commissie akkoord. Marktstraat 5. Venray, leleloon 04780-81294^ Heeft J. Reintjes oplossing voor de koeienziekte van Van Dijck De heer G. Reintjes die jaren geleden met een opmer king over een ongeval ten gevolge van het overstromen van de weg bij de sloot rond de stortplaats de aandacht vestigde op de mysterieuze ziekte van de koeien van Van Dijck kwam dinsdag j.l. met de mogelijke oorzaak van alle ellende op de proppen. Hij overhandigde wethou der Loonen, voorzitter van de commissie voor openbare wer ken. een overdruk van een artikel uit „Het Beste" (Rea ders Digest) van februari j.l. Hierin stond vermeld, dat (naar gegevens van het Cen traal Bureau voor de. Statis tiek) een soortgelijk geval zich had voorgedaan op een boerenbedrijf in Friesland. „Na intensief onderzoek van alle materialen, waarmee de koeien in aanraking wa ren geweest bleek dat de rub- oer stalmatten het hardnek kige gif PCB (polychlorinated biphenyls) en chlcomaftaleen bevatten." aldus „Het Beste". In het artikel wordt er melding van gemaakt, dat deskupdigen de laatste jaren zich steeds meer zorgen ma ken over de nog altijd in ge bruik zijnde PCB's in het milieu, die biologisch niet af gebroken worden, in het op pervlakwater terechtkomen en uiteindelijk in het voed sel van mens en dier. Alle instituten en instanties die de afgelopen jaren ver band hebben gezocht tussen zware metalen als seleen en arceen en de ziekte van de koeien van Van Dijck kunnen, wellicht nu gaan zoeken naar het verband tussen de bewus te koeienziekte en de even tuele aanwezigheid van P.C.B. Zondagmorgen heeft de parochie Oirlo met veel hartelijkheid zijn nieuwe parochieherder, pastoor H. Lempens, verwelkomd. Na door de drumband aan de pastorie te zijn afgehaald, volgde een plechtige hoogmis in de paro chiekerk, waar deken L. Theunis- sen de plechtige installatie verzorg de, terwijl de buurtpastoors uit Casenray en Oostrum assisteerden bij de eucharistieviering. Zowel burgemeester Defesche als Dorpsraadvoorzitter H. Bosch spra ken woorden van welkom. Een van harte ingezet „lang zal hij leven" door de fanfare Ons Genoegen, be wees eens te meer de spontaniteit waarmee men in Oirlo de nieuwe pastoor tegemoet treedt. Dinsdag in de Goede Week. 14 april, eerste van de negen dins dagen voor het feest van St. An- tonius. Dit jaar herdenken wij de 750ste sterfdag van de H. Antonius van Padua. Op vrijdag 13 juni 1231 stierf Antonius, nauwelijks 36 jaar oud. Nog altijd is Antonius voor velen een toevlucht en steun in hun moeilijkheden. Wij nodigen u uit om aan de negen dinsdagen deel te nemen. Iedere dinsdag om 19.00 uur avondmis met voorbeden voor de eigen en aanbevolen intenties. Onder deze titel hebben wij reeds drie maanden lang elke week twee wegkruisen uit het Venrayse land aan onze lezers voorgehouden. Behalve de kruisen van deze week hebben wij nog op ons lijstje staan het Hagelkruis bij Het Schut tersveld, het kruis bij de Paters kerk, het kruis aan de Dr. Kort- mannstraat en het kruis aan de Weideweg. Daarmee zijn naar ons weten alle wegkruisen uit Venray genoemd. Mochten wij er een of meer vergeten zijn, dan ontvangen daarvan gaarne bericht. Tijdens de oorlog werd een aan de Beek te Merselo staand ijzeren kruis vernield. Het oude corpus was zwaar beschadigd en is nooit ge repareerd kunnen worden. Naar wij vernemen is het bedoeling dat nu binnen afzienbare tijd het kruis opnieuw opgericht zal worden. speciaalzaak voor groenten en fruit grotestraat 8b venray tel. 04780-80857 „Toen ik vrijdagmorgen weer op kantoor kwam, moest ik eigenlijk bly zijn omdat ik de dag tevoren niet cp non-aktief was gesteld. In plaats van blij te zijn schaam de ik me eigenlijk. Acht bureaus waren leegin evenveel ge zinnen was er zorg. Acht collegas, met wie ik jarenlang had samen gewerkt en waarbij er zelfs wa ren die al zestien jaar hier werk ten behoorden bij de groep van 413 werknemers waarvoor het collectief ontslag werd aange vraagd bij de directeur van het Gewestelijk Arbeidsbureau". Aldus een afdelingschef van Rank Xerox nadat donderdag de sinds januari verwachtte klap viel. Met de mededeling, dat zij in het kader van de reorganisatie over bodig waren geworden, konden zij hun persoonlijke bezittingen meenemen en binnen een uur het terrein verlaten. „Zoiets hoop ik nooit meer mee te maken. Dat was de ergste dag van mijn leven", vertelde ons een werknemere die de vólgende dag wèl mocht terugkomen. De ruim 2600 werknemers van Rank Xerox hebben sinds januari in een welhaast ondraaglijke span ning geleefd Men wist dat er meer dan vierhonderd ontslagen zouden vallen, maar wie zou het lot tref fen? De vakbonden en het LIOF hebben er alles aan gedaan, maar het mocht niet baten. Maandenlang werd er gegist: wie zou er worden ontslagen? Hij, of misschien ik? Donderdag zijn dan de namen bekend geworden Onthutst, verbijsterd en verslagen, zijn misschien wel de beste typerin gen voor degenen, die met een grote witte enveloppe het bedrijf moesten verlaten. Mensen, die het zelf niet hadden verwacht, lieten hun tranen de vrije loop. De chef, die zelf de moeilijke taak had mensen aan te wijzen, die door de reorganisatie overbodig zouden zijn, zag zijn eigen naam aan de lijst toegevoegd. De man, die voor die donderdag voorzorgsmaatregelen had moeten treffen kreeg te horen dat een an der de maatregelen wel zou uitvoe ren. Ook hij kon de poort verlaten. De hele afdeling communications, die de public relations voor het be drijf jarenlang heeft verzorgd, werd praktisch in zijn totaliteit opge heven. Zo ging dat donderdag j.l. toe op een bedrijf, dat zijn 1000ste, 2000sie en 2500ste werknemer met veel officieel vertoon heeft binnenge haald en nu noodgedwongen 413 mensen moest terugsturen. Formeel is 't wachten nog op de ontslagver gunningen van het Arbeidsbureau; eerst dan wordt aan de belangheb benden de einddatum van" het dienstverband ihedegedeeld. De ontslagen Rank-medeyverkers die ouder zijn dan 57% jaar krij gen boven hun W W-uitkering ge durende een half jaar een aanvul ling van de Rank tot 100 procent van het brutosalaris Daarna vult de Rank de wwv-uitkering (75 procent van bruto-salaris) aan tot 85 pro cent tot het moment waarop de oud-Rankmedewerkers de 65-jarige leeftijd bereiken. De ontslagen me dewerkers die jonger dan 57% jaar zijn krijgen een eenmalige schade loosstelling waarvan de grootte af hankelijk is van leeftijd en aan'al dienstjaren met een maximum van het bedrag dat gelijk is aan 4% maandsalaris. Werknemers die binnen een jaar na het ontslag met het oog op een nieuwe werkkring moeten verhui zen ontvangen van de direktie de kosten van verhuizing en een ver goeding in de inrichtingskosten van de nieuwe woning. Noodzaak van verhuizing wordt geacht aanwezig te zijn indien de afstand tussen woon- en werkplaats groter is dan 50 km. ZONDAG 12 APRIL IN DE SCHOUWBURG TE VENRAY MUZIEKVERENIGING TIENRAYSE FANFARE 1. Graf Waldersee, mars van Oertel- Rijken. 2. Normandië van Henry Geehl (sym fonisch ode). 3. El dorado van R. Beek 4. Rule Brittania van Rimmer-Mellema 5. Trafalgar, slotmars van W. Zehle. GEMENGDE ZANGVERENIGING „CRESCENDO" VENRAY 1. Ave Maria 2. Als ik een klokje was 3. Lustige muzikanten 4. Ein Jager aus Kurpfals 5. lm Meien 6. Die Gedanken sind frei 7. Zing met ons mee 8. Wiegelied

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1