SAWECO BOUWT OP DE OUDE PLAATS Onderling Solistenconcours te Castenray „Aid Venrodse iërepries" voor Piet Clephas lebberink! d'ouwe moestuin BAANVEGERS gjfi Sokkenaktie van nieuwe zaak Leerlingen- en ouderraad van de Venrayse Muziekschool Chemiewinkel mag (nog) niet boren VRIJDAG 3 APRIL 1981 Nr. 14 HONDERDENTWEEDE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVEDRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY \A/FFIfRI AD VOOP VFNRAY FN OMGEVING ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 BSlXDkMI/ TWH EIIRM I Kil VmVJE T IIIVJ PER HALFJAAR f 11.—UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING miiTCM nr oroin in. BUITEN DE REGIO 15,- ONROEREND GOED IS ONS VAK Advies en Taxatieburo HILHORST Stationsweg 7b. Venray Tel. 04780-85958 speciaalzaak voor groenten en fruit grotestraat 8b venray tel. 04780-80857 Gevraagd: per 1 april 1981 Aanmelden: Hermans Kunstijsbaan Ongetwijfeld zullen weer velen uit Castenray en daarbuiten van hun belangstelling bij dit solisten concours blijk geven. Zowel het Het bestuur van VeldekeVen ray zal a.s. maandag de Aid Ven rodse Iërepries 1981 uitreiken aan Piet Clephas van de Overloonse- weg. Deze uitreiking zal geschieden in De Burggraaf, Stationsweg, om 20.00 uur. Na deze plechtigheid gaat het be stuur van Veldeke met de genodig den naar de tentoonstelling in het gemeentehuis welke als titel draagt ,,'n liefhebberij mi veul gezichte". Hier zijn behalve werken van Piet Clephas ook een verzameling foto's van Venrayse wegkapellen en veld- kruisen geëxposeerd. Deze tentoonstelling is natuurlijk ook voor het publiek toegankelijk, vanaf dinsdag 7 tot en met vrijdag 10 april, van 9.00 tot 17.30 uur. Bo vendien nog woensdag- en vrijdag avond van 19.00 tot 21.00 uur. Piet Clephas, als loodgieter en koperslager van de oude stempel, toch al geen onbekende in het Ven rayse, kwam in de publiciteit toen hij zich ging toeleggen op het na maken van heiligen beeldjes. Eerst voor de pastoor van "Well; later toen Rank Xerox gelden beschik baar stelde om de waardevolle beeldjes uit de Venrayse veldkapel- len te copieëren zie foto. Maar ook de copieën werden zo waarde vol geacht, dat ze niet in de ka pellen werden geplaatst, maar' „er gens" werden opgeborgen. Men kan ze nu op deze tentoonstelling be wonderen. Straks, na het gereed komen van het museum, zullen ze daar ongetwijfeld een onderkomen vinden. Piest Clephas, 79 jaar, kan al enkele jaren geen nieuwe beeldjes meer maken. Zijn ogen zijn te slecht geworden. Maar deze Iëre-' pries én de tentoonstelling zijn een verdiende hulde aan een Venrayse kunstenaar. Op zondag 5 april organiseert de fanfare „Dorpsklank" uit Castenray voor de derde keer in haar nog vrij jonge bestaan een Onderling Solis tenconcours. Liefst 43 leden van de Castenrayse vereniging nemen als solist deel aan het concours. Alle solisten zullen aan de piano bege leid worden door dhr. A. Schellens uit Venray, een musicus die vanaf de oprichting de Castenrayse Fan fare met raad en daad terzijde heeft gestaan. De jurering tijdens het concours is dit jaar in goede handen van Dhr. Verhoef uit Over- loon. Het solistenconcours, dat gehou den wordit in het Gemeenschaps huis te Castenray, begint om 14.00 uur en zal duren tot ongeveer 18.30 uur. De prijsuitreiking vindt om 20.00 uur plaats in het Gemeen schapshuis, waarna het resterende deel van de avond wordt opgevuld met gezellig samenzijn, waarbij te vens gelegenheid! tot dansen gebo den wordt. middag- als het avondgedeelte is dan ook voor iedereen vrij toegan kelijk. Op zaterdag 25 en zondag 26 april organiseert de Fanfare Dorps klank onder auspiciën van de Fe deratie van Muziekgezelschappen in de Gemeente Venray het jaarlijkse Federatief Solistenconcours, waar aan muzikanten van alle Venrayse Hafa-verenigingen deelnemen. Er valt dit jaar een record aan tal aanmeldingen te noteren. Liefst 156 deelnemers verdeeld over 136 optredens hebben zich voor dit con cours laten inschrijven. De jurering bij het Federatief solistenconcours, dat gehouden wordt in het Castenrayse Gemeen schapshuis wordt verzorgd door dhr. Piet Kingma uit Venlo, terwijl de pianobegeleiding in handen is van de heren Toon Schellens en Joop Kranen, respectievelijk uit Venray en Venlo. Sedert enige weken verbluft er op de overstortvijver van het Brukske behalve een aantal eenden ook een koppel witte zwanen. De dieren schijnen het er goed naar hun zin te hebben. Het voer dat de kinde ren strooien wordt gretig veroberd, maar ook de waterplanten bieden hen voedsel genoeg. Een mooi doch vreemd gezicht in 't Venrayse land. ,wA m/VERKKLEDING i KOMT VAN.*V Marktstraat 5. Venray. telefoon 04780-81294 Ter gelegenheid van de feestelijke opening van de nieuwe zaak Jos Arts Jeugd mode in de Marktstraat, vori ge \yeek zaterdag, is er een sokken uitdeel-aktie op touw gezet in de Grotestraat. Een groot aantal ouders kreeg één sok aangeboden waarbij gezegd werd de andere grais te kunnen gaan afhalen in de zojuist geopende kinderkledingzaak. Een gezellige drukte was het gevolg er van en veel glunderende kinderen met ballonnen, appels en stickers. zal 75% van het ruw produkt wor den aangevoerd. Die aanvoer gaat niet door de kom van Oirlo. De rest zal voor een klein gedeelte wel via de kom van Oirlo worden aangevoerd, maar aan bestuurders van vrachtwagencombinaties zal worden gevraagd zoveel mogelijk de kom van Oirlo te vermijden. De provincie heeft beloofd aan de bewegwijzering iets te gaan doen terwijl prioriteit zal worden verleend aan de aanleg van het fietspad Oostrum Oirlo, zo wist wethouder Loonen te vertellen. Wethouder Loonen had ook lie ver een andere plaats gehad, als waar nu gebouwd gaat worden. De Witte Vennen was nog altijd de ideale plaats geweest en dan zou om de bouw te bevorderen, mede het zware verkeer. Het gemeente bestuur zal al het mogelijke doen de bouw te doen realiseren, mede gezien de stagnatie in het jongste verleden. Ondanks de goede wil van het gemeentebestuur was die realisatie niet haalbaar; de oorzaak is voldoende bekend. Op 2 april zal de nieuwbouw ter sprake komen in de commissie voor Ruimtelijke Or dening en er zal worden gevraagd het bestemmingsplan buitengebie den aan te passen. Indien er geen bezwaren worden ingediend, kan op korte termijn aan Gedeputeerde Staten worden gevraagd de verkla ring van geen bezwaar af te geven, en zal de gemeente de bouwver gunning kunnen afgeven. Men ver wacht dat zulks binnen twee maan den mogelijk is, Nadat de verschillende vragen stellers duidelijkheid hadden ge kregen omtrent de verkeersveilig heid, waarbij nadrukkelijk werd gesteld dat die zeker niet gevaar lijker zal worden, bleken er geen bezwaarden aanwezig te zijn en verklaarde de dorpsraadvoorzitter mede namens de dorpsraad dat deze graag medewerking zal blijven ver lenen aan een spoedige realisatie van de nieuwe fabriek. Van de zijde vain de direktie van Saweco bleek men ingenomen te zijn met het initiatief van de dorps raad voor dit gesprék. Van het oude gebouwencomplex blijft de silo en de kantoren over. De nieuwbouw zal achter het oude gebouw in de richting van de spoorlijn worden gerealiseerd. Op de foto het huidige bedrijf aan de Deputé Petersstraat te Oirlo. „Zeker niet uit onvrede of een fevoel van ongenoegen over het funktioneren van de Muziek school Venray, maar met de be doeling positief samen te werken met direkteur, docenten en be stuur van de muziekschool". Aldus verklaart de heer Pie No ten de oprichting van een leer lingen- cn ouderraad van de Muziekschool Venray. De enige onvrede, welke men zou kunnen hebben gold het niet funktioneren van de volgens de stichtingsstatuten jaren geleden opgerichte vertegenwoordiging van de ouders van de leerlingen. Nu onlangs, op een helaas matig bezochte vergadering van leerlin gen en ouders, de leerlingen- en ouderraad is opgericht zal men er alles aan doen om het doel na te streven de harmonische en muzikale ontwikkeling en ont plooiing van de leerlingen te be vorderen door nauw samen te werken met de andere geledin gen van de muziekschool. En on der „andere geledingen" worden dan verstaan de directeur, de do- oenten en het bestuur. Op aandringen van het bestuur is kort na de start van de Mu ziekschool een oudervereniging in gesteld, welke in feite niet van de grond is gekomen. Begin vorig jaar hebben enikele ouders deze zaak opnieuw bekeken met de bedoeling op zo kort mogelijke tijd een goed funktionerende raad in het leven te roepen. Een en ander werd voorbereid door een udt vijf personen bestaan de werkgroep, die weldra tot de konklusie kwam, dat behalve ouders ook oudere leerlingen in de raad vertegenwoordigd dienden te zijn omdat van deze groep ook een belangrijke inbreng werd verwacht. De school telt n.l. veel oudere leer lingen die geen ouder(s) zijn. De leeftijdsgrens werd gesteld op zes tien jaar. Na het gereedkomen van de concept-statuten werd een ver gadering uitgeschreven voor alle ouders en leerlingen. Hoewel deze vergadering slechts matig werd be zocht, werd toch het concept aan genomen en konden leden van de raad worden gekozen. In de leerlingen- en ouderraad hebben zitting: Jac Bennis, Rob Berben, mevr. Jos van Marle-Klü- ner, Pie Noten, Ton van Vegchel en Bart Savelsberg. Door de jon gere leerlingen werden geen kan didaten gesteld, hetgeen door de huidige raad ten zeerste wordt be treurd. Op de eerste vergadering van de raad werden de taken verdeeld. Jac Bennis zal als voorzitter fun geren, terwijl Pie Noten zich met het secretariaat heeft belast. De penningen worden beheerd door Ton van Vegchel. Mevr. van Marle zal worden voorgedragen om na mens de raad zitting te nemen in het bestuur van de Muziekschool. De leerlingen- en ouderraad zal nu proberen zoveel mogelijk de doelstellingen na te komen en hoopt dat te bereiken met de steun van de leerlingen en de ouders. De nieuwe, enthousiaste, leerlingen- en ouderraad staat uiteraard open voor ideeën, die de gang van zaken op de school positief kunnen be ïnvloeden. Met nadruk stelt Pie Noten, dat men uiteraard ook met kritiek mag komen, doch dat men in geen geval als „klachtenbureau" wil fungeren. Hiermee zal men steeds terecht kunnen bij de di recteur en het bestuur. Wijs geworden door de in het verleden plaats gehad hebbende ontwikkelingen werd eind vorige week op initiatief van de Dorps raad Oirlo en in samenwerking met de direktie van Saweco en het be stuur van de LLTB Oirlo in de ge meenschapsruimte van de school een bijeenkomst belegd waarbij de Oirlose gemeenschap tekst en uit leg kreeg van de nieuwbouwplan- nen van Saweco. Dorpsraadvoorzitter Hans Bosch kon naast de genoemde besturen, ook welkom heten wethouder Joh. Loonen als vervanger van wethou der G. Schols; de directeur van gemeentewerken ir. Grootjans; Mr. Praats van de gemeente Venray en een behoorlijk aantal opgekomen belanghebbende Oirlonaren. De leden van Saweco en de di- rekt omwonenden van de nieuw- bouwplaats, hebben in een eerder stadium reeds kennis kunnen ne men van de nieuwbouwplannen. Saweco is in 1974 gevormd door de coöperaties van Swolgen, Meer- lo, Blitterswijck, Wanssum én Oir- lo-Castenray. Men had al enkele jaren plannen om van de 5 meng- afdelingen er na een reorganisatie twee over te houden, en daarvoor in Oirlo naast het huidige afde lingsgebouw een nieuwe fabriek te bouwen. Mede op advies en met medewerking van de gemeente Ven ray gingen die plannen niet door omdat men gezamenlijk van oordeel was dat die nieuwbouw beter paste en betere mogelijkheden zou heb ben op het industrieterrein Witte Vennen. De toen ontstane lijdensweg werd nog eens door voorzitter van der Sterren geschetst als een vervelen de geschiedenis welke weinig heeft uitgehaald, maar Saweco veel geld en tijd heeft gekost. Men is nu voorzichtig geworden en daarom heeft men reeds in een pril sta dium de bevolking geïnformeerd. Gezien de nu voor die nieuwbouw plaats gehad hebbende gesprekken ziet het er goed uit. De procedure kan worden gestart. Direkteur Jan Rut ten van Sawe co vertelde aan de hand van de tekeningen hoe de nieuwbouw er zal gaan uitzien. Vast staat dat Swolgen distributieplaats gaat wor den en dat er alleen in Oirlo ge mengd zal gaan worden. De te bouwen oppervlakte bedraagt 36 x 16 meter, terwijd de silotoren 30 meter hoog zal worden. Staan er nu in de oude mengafdeling 450 pk opgesteld welke een geluid produ ceren van 40 decibel; in de nieuwe fabriek wordt dat vermogen uitge breid tot 1135 pk terwijl het ge luidsniveau de 40 decibel niet zal overschrijden, gezien de vele mo gelijkheden om geluidsoverlast te verminderen en die daar zullen worden aangebracht. De stofover- last zal minder gaan worden al wordt er meer geproduceerd. De fabriek zal alleen in werking zijn van half acht tot vijf uur In uit zonderingsgevallen iets latei", maar nooit na acht uur. De huidige produktie van 200 ton gereed produkt gaat in de toekomst 1300 ton worden. Vanuit de haven van Wanssum Opnieuw heeft de gemeente af wijzend beschikt op een verzoek om de Chemiewinkel Utrecht bo ringen te laten verrichten op de voormalige vuilnisstort in het Ven- rays Broek. Zoals bekend heeft het MAN afdeling Venray daar reeds eerder op aangedrongen. Andere instanties zouden de onderzoekingen naar mo gelijk gestort gif niet goed of on volledig gedaan hebben. De gemeente stoelt haar weige ring op het feit dat de minister van landbouw nog steeds geen be sluit heeft genomen of men de on derzoekingen op de Venrayse vuil nisstort gaat voortzetten c.q. her halen. Het is niet 'gewenst dat twee ver schillende instanties tegelijkertijd op de vuilnisstort in aktie zijn of elkaar voor de voeten lopen, aldus voorzitter op vragen van het PvdA- lid Konings. Maar het is juist de PvdA die een onderzoek door twee instanties zou toejuichen. Overigens, aldus burgemeester Defesche, wil het afwijzend stand punt van het college niet zeggen dat de Chemiewinkel er nooit mag boren

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1