Woensdag een grote oefening Kleine stijging aantal werklozen BIECHTSTOELBEELDEN IN WEERT EN VENRAY STIENSTRA Medewerking bevolking gevraagd Leenen UFNDAV Pastores bezorgd over werk gelegenheid Afscheid Pastoor Buschman Nieuwe pastoor in Oirlo Tweede Kamerleden op bezoek in Venray Verkeerstellingen in Brukske Winkeldiefstallen Honderd veertig jaar geleden al massa-produktie d'ouwe moestuin VRIJDAG 27 MAART 1981 Nr. 13 HONDERDENTWEEDE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN ABONNEMENTSPRIJS UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY lA/FFIfRIAft VHOD VENRAY FN OAAflF\/INA ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 fISfclVMbMI/ f WVa f bllllM I kftl WIflVJh T II1NJ PER HALFJAAR 11,—UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15.- i Woensdag a.s. wordt in Venray een grote gecombineerde militaire oefening gehouden, waaraan wordt deelgenomen door onderdelen van de koninklijke landmacht in sa menwerking met de koninklijke luchtmacht. Het hoogtepunt van deze oefening ligt rond het middag- Landmachtonderdelen zullen met tanks een aanval inzetten op de vliegbasis de Peel, waar op dat ogenblik het 306-fotoverkennings- squadron van Volkel aktief is. Om deze tankaanval af te slaan zullen de Starfighters van verschillende richtingen aanvliegen, hetgeen uiteraard met de nodige geluids overlast gepaard zal gaan. Bij wijze van proef zullen woensdag tussen 11 en 12 uur vanaf de vliegbasis „De Peel" enkele nieuwe PAR- Glirparaketten worden afgevuurd. Het is niet ondenkbeeldig, dat door de geweldige luchtdruk, die bij het afschieten van eze raketten ontstaat ruiten in Merselo en Ven ray zullen sneuvelen. Om dit te voorkomen wordt een beroep gedaan op de bevolking. Men doet er verstandig aan a.s. woensdag zoveel mogelijk de ra men open te zetten waardoor het springen van het glas wordt voor komen, Nóg beter is het de ruiten te voorzien van stroken plakband, dit voorkomt versplintering. Wanneer met dat doet zo ver nemen we van het Basiscommando is de kans op het springen van de ruiten uiterst miniem. Wanneer men deze voorzorgs maatregelen niet heeft getroffen zal geen schadevergoeding worden uit gekeerd. Dus om op alles voorbereid te zijn: woensdag a.s. tussen elf en twaalf uur de ruiten voorzien van repen plakband óf de ramen open zetten. Van militaire zijde zijn voorzorgs maatregelen genomen, dat het zie kenhuis en de in en om Venray gelegen psychiatrische inrichtingen geen hinder zullen ondervinden, al thans niet meer dan strikt nodig is. VEHMil rr: Op 1 maart stonden in Venray 1227 werkloze mannen geregis treerd, wat een kleine stijging van 19 betekent ten opzichte van 1 fe bruari. Maar dat aantal van 1227 is bijna het dubbele van dat van vorig jaar. Toen stonden er per 1 maart „slechts'1 695 werkloze man nen geregistreerd. In het rayon Venray dus Ven ray en Gennep samen bleef het aantal werklozen prec/es gelijk aan dat van de vorige maand. Venray ging er zoals gezegd 19 op achter uit, terwijl in Gennep 19 mannen werk vonden. Percentagegewijze komt Venray gevaarlijk dicht bij het werkloos heidspercentage van de Oostelijke Mijnstreek te liggen. Het Venrayse cijfer 9,2 en dat van het rayon Venray 9,6 is al gelijk aan de si tuatie zoals die het vorig jaar in de Oostelijke' Mijnstreek bestond. En toen sprak men daar al van een probleemgebied. Dat kan men ongetwijfeld ook van Venray gaan zeggen Zeker als straks de ontsla gen komen bij Rank Xerox en an dere bedrijven. Het grootste aantal werklozen vindt men onder de bouwvakkers. In de Burger- en Utiliteitsbouw staan 316 man genoteerd. Nauw verband houdt de groep bouwvak kers in grond-, weg- en water bouw, waar 114 werkzoekenden zijn. Een tweede groep met veel werk lozen is de metaalsector. Daar vra gen 176 mannen om werk. Telt men de werkloze bouwvak kers en metaalbewerkers samen, dan blijkt dat er 644 werkzoeken den zijn, iets meer dan de helft van het totale. De andere helft wordt gevormd door verschillende beroepsklassen, waarbij het kan toor- en handelspersoneel met resp. 98 en 60 de grootste groepen zijn. Wat men verder onder personeel in algemene dienst moet verstaan (156) is ons niet helemaal duidelijk. Bij de vrouwen kon men in de maand februari opnieuw een kleine daling van werkzoekenden konsta- teren. Hun aantal daalde van 633 tot 603. Sinds november vorig jaar, toen het aantal werkzoekende vrou wen nog op 684 stond, gaat er el ke maand een klein aantal weg, zonder dat men precies kan zeg gen of deze dames nu werk gevon den hebben of hun inschrijving als werkzoekenden niet hebben ver lengd. Met werkloosheidspercentages van 9 2 resp. 9.6 blijft Venray en zijn rayon net iets onder het Limburgse gemiddelde van precies 10%, maar blijft wel ruim 2°/o boven het lan delijk gemiddelde van 7,5%. De Limburgse cijfers geven ook aan in welke leeftijdsgroep men de meeste werklozen moet zoeken. En dan blijkt dat bijna 40°/o van de mannelijke werkzoekenden jonger dan 25 jaar is. Uitschieter hierbij is de groep van 19 t.m. 22 jaar, die 20.2#/o werklozen kent. Maar trou wens in de leeftijdgroep 25 t.m. 39 jaar zijn de problemen zeker niet minder: 40.5% werkzoekenlen Bij de vrouwen zijn de meeste werkzoekenden (33.8%) 19 t.m. 22 jaar. Maar ook in de categorie 25 t.m. 39 jaar is het percentage be droevend, namelijk 25,3%. ONROEREND GOED IS ONS VAK Advies en Taxatieburo HILHORST Stationsweg 7b, Venray Tel. 04780-85958 Pastores van Venray en omge ving hebben een verklaring opge steld, welke ter kennis is gebracht van de directies van in Venray en omgeving gevestigde industrieën. In deze verklaring spreken de pastores hun ongerustheid uit over de recente negatieve ontwikkelin gen op het gebied van de werk gelegenheid. De tekst luidt: „Wij voelen ons genoodzaakt on ze bezorgdheid uit te spreken aan bedrijven als Rank Xerox, en an dere bedrijven, die van plan zijn over te gaan tot ontslag van werk nemers op grote schaal. Wij zien het niet als onze taak te oordelen over financieel-ekono- mische faktoren, die voor dit ont slag aanleiding zijn. Wèl zien we ons geroepen op te komen voor een aantal waarden, die voor werk- némers van levensbelang zijn. Iedere werknemer doet graag werk, dat hij met plezier doet. Hij hoopt er waardering voor te krij gen; niet alleen in geld uitgedrukt. Hij wil zijn werk graag als zipvol beleven. En hij hoopt er zich nuttig mee te maken, voor zichzelf, maar ook voor zijn gezin en de samen leving. Waar deze waarden en belangen verdwijnen of aan het verdwijnen zijn, voelt hij zich afgedankt, ver stoten en afgevoerd. Niet alleen door „zijn" bedrijf, maar vaak ook door zijn partner, zijn kinderen en zijn ex-kollega's. Als werknemer loop je daar deu ken aan op, die zéér gevoelig kun nen zijn. Allereerst voor jezelf, maar ook voor je gezin en je naas te omgeving. Wij willen voor deze waarden opkomen, waar ze in de knel ko men, of al langere tijd op de proef gesteld worden. Mogen wij U, die minstens deel heeft aan de leiding van „uw" bedrijf herinneren aan deze werknemers-waarden en uw taak hierin. Alle werknemers, die met ontslag bedreigd worden, willen we sterkte wensen. De laatste weken was voor U al een spannende tijd, die veel van uw krachten gevergd heeft. Het is ook bijna onmenselijk zo'n spanning" te moeten ondergaan. Voor velen wordt het hoogtijd, dat hieraan een spoedig einde komt. Hopelijk gaat U niet twijfelen aan de uiteindelijke waarde die U heeft als mens-tussen-mensen. Ook al wordt die waarde zwaar beproefd." Deze verklaring wordt onder schreven door de pastores: L. Theu- nissen, H. v. d. Sande, W. Bam- hoom, H. de Wit, A. van Ooster hout, P. Hendriks, P. Lonissen, B. v. Bronkhorst, W. Geerits, H. Reij- nen. B. de Lahaye, Th. van Galen, J. Heine, allen te Venray; J. Hae- nen te Leunen; W. Jansen te Mer selo; J. Sangers te Wanssum; W. Holtus te Blitterswijek; C. Verbeten en J. Wessels te Smakt; H. Hoogers te Veulen; J. van Uden te Yssel- steyn; J. Slots te Wanssum; M. Cox te Heide, J. de Ceuster te Oos trum; H. Keulaerds te Castenray; C. Buschman te Oirlo; G. Lie- bregts te Vredèpeel en J. Peters te Geysteren. Zoals reeds eerder gemeld, gaat Pastoor Buschman Oirlo verlaten. Zondag neemt zijn parochie af scheid, na de Hoogmis van 10 uur. Een kort woord zal daarbij gespro ken worden door een lid van het kerkbestuur en een lid van de dorpsraad. Daarna is er gelegenheid, om persoonlijk van mijnheer Pas toor en mejuffrouw Loozen afscheid te nemen. Als opvolger van pastoor Busch man werd door bisschop Mgr. Gij- sen benoemd pastoor H. Lempens (o.m.i.) thans nog kapelaan te Neer. Pastoor Lempens zal tijdens de plechtige H. Mis van zondag 5 april welke begint om 10 uur, geïnstal leerd worden door deken L. A. Theunissen. Heden vrijdagmiddag brengt een drietal Tweede Kamerleden van de WD een werkbezoek aan het Ven rayse Metaalbedrijf Hermus aan de Stationsweg. Eerder op de dag heb ben deze kamerleden eveneens een bezoek gebracht aan bedrijven in Mook en Gennep. De keuze om een werkbezoek aan Hermus te brengen, vindt zijn oor zaak in het feit, dat dit bedrijf op voorbeeldige wijze expansie heeft gezocht en gevonden in de metaal sector, waardoor voor honderd pro cent werkgelegenheid kan worden behouden en uitgebreid. Enkele andere groepen van VVD kamerleden brengen vandaag ook elders in Limburg werkbezoeken, om zich te oriënteren op de werk gelegenheid in onze provincie. De verkeerskommissie Brukske, verzoekt alle ouders en kinderen gebruik te willen maken van de oversteekplaatsen: Mambostraat, Bachstraat en Bazuinstraat; dit in verband met tellingen die door de gemeente worden gehouden. Deze tellingen woirden gehouden om te bekijken of een zebrapad wel of niet nodig is op deze plaatsen. De tellingen duren tot 6 april a.s. De Werkgroep Verkeerscommissie Brukske Op maandag 30 maart a.s., 20.00 uur organiseert de VZO (Vereniging van Zelfstandige Ondernemers) afd. Venray in restaurant Vlakwater voor alle ondernemers een infor matie-avond handelend over win keldiefstallen. Tijdens deze avond zal door de heren de Bruijn, korps-chef van de Gemeentepolitie Venray en de heren Janssen en Sietsma, me dewerkers van de Afd. Recherche, d.m.v. woord en beeld voorlichting gegeven worden over het voorko men, bestrijden en afhandelen van winkeldiefstallen. Gezien het grote belang van dit onderwerp voor de bedrijven van onze leden zijn op deze avond be drijfsleiders, winkel- en afdelings chefs eveneens van harte welkom. En natuurlijk zijn ook niet-vereni- gingsleden op deze avond gaarne uitgenodigd. Het programma ziet er als volgt uit: Inleiding van winkeldiefstal met al haar betrokkenheden; Engelstalige film over de modus operandi van een winkeldief; Aandragen van beveiligings methoden; Pauze. Forum van specialisten van de Gemeentepolitie Venray; Gelegenheid tot het stellen van vragen. Tijdens deze avond zal de heer W. A. O. van Soest afscheid nemen van het bestuur van de VZO afd. Venray, waarvan hij vele jaren se cretaris was. Johannes Nepomuk. Bij de andere biechtstoel staan beelden van de H. Petrus en Maria Magdalena en bovenop een beeld van de H. Hie- ronymus. Beide biechtstoelen zijn vervaar digd door De Cuiper uit Antwer pen; de hovenbeelden door Peters- Divoort uit Turnhout. De conclusie ligt voor de hand, dat zo'n 140 jaar geleden zowel de pastoor van Venray als de pastoor van Weert aan dezelfde ateliers in België de opdracht hebben gegeven tot het maken van biechtstoelen. Wellicht hebben ze zelfs keus kun nen maken uit een aantal tekenin gen. Mogelijk is ook, dat in de ene kerk de „meesier'' zelf de biecht stoelen maakte, terwijl in de ande re kerk een „leerling" de opdracht uitvoerde. Want behalve de gelijke beelden, zijn er in de bouw van de biechtstoelen toch wel grote ver schillen. De Weerter biechtstoelen hebben bijvoorbeeld geen hovenbeelden. Daar is een enkele houtgesneden medaillon aangebracht. In de Ven rayse biechtstoelen zijn telkens drie lager geplaatste, eveneens uit hout gesneden medaillons tegen de ach terwand bevestigd. De Venrayse biechtstoelen zijn vlakker de Weer- ter meer in een gebogen vorm ge bouwd. En als je dan zo ver met je on derzoekje gevorderd bent, vraag je je toch wel af, waarom juist deze beelden hier geplaatst werden. Beelden waarvan Sint Petrus en Maria Magdalena en Koning David feitelijk de bekendsten zijn. Maar dan herinner je je, dat Pe trus zijn Heer tot driemaal toe ver loochende, berouw kreeg en bitter weende. Hem werd vergeven, even als Maria Magdalena, die in haar jonge jaren niet zo'n beste was ge weest, maar desondanks van haar zonde werd ontslagen. Zij hebben dus duidelijk met biechten en het schenken van vergiffenis te maken. Maar die anderen? Een speurtochtje door de be schrijvingen van de levens van Gods lieve Heiligen, levert dan toch wel interessante gegevens op waaronder het antwoord op de vraag „waarom Koning David en Maria van Egypte". Beiden hadden beslist niet uit de suikerpot ge snoept in hun jonge jaren. David had een scheve schaats gereden met ene mevrouw Bath-Sjeba. Zijn spijt daarover heeft hij in de vijftigste David-psalm uitgeschreven en in de beeldende kunst wordt hij derhal ve uitgebeeld als opwekker tot boetvaardigheid. Maria van Egypte, ook wél Maria de boetvaardige ge noemd, had zeventien niet al te beste jaren achter de rug, voordat zij het voorbeeld werd van heilig heid na een zondig leven. Op Johannes Nepomuk oftewel Nepcmucenus, is niets aan te mer ken, maar zijn houten conterfeitsel boven op 'n biechtstoel is alleszins te rechtvaardigen. Hij was namelijk de biechvader van de vrouw van koning Wenceslaus van Bohemen. Hij werd gefolterd, omdat de ko ning hem 'l biechtgeheim van de koningin wilde ontwringen. Ne pomuk schond het biechtgeheim niet en daarom werd hij 's nachts van de Moldaubrug geworpen. Hij staat te boek als heilige en marte laar. Vandaar ook voor hem een plaats op de biechtstoel. Bij het zoeken naar Hieronymus, wisten we zeker, dat we niet bij de Nederlandse dichter Hieronymus van Alphen, noch bij zijn landge noot Hieronymus (Jeroen) Bosch moesten zijn. Maar overigens had den we een rijke keuze uit vele heilige naamgenoten. We houden het op Hieronymus, heilige, kerk vader en kerkleraar, die in de beel dende kunst als een zich zelf kas tijdende kluizenaar met lange baard wordt voorgesteld. Ofzou het gezien de over eenkomst tussen de biechtstoelen van Weert en Venray mogelijk de H. Hieronymus van Weert kun nen zijn, die als een van de mar telaren van Gorkum aan de galg zijn leven liet? Bij de foto's: de biechtstoelen met een hovenbeeld zijn van de Petrus Banden. Vroeger hadden we het niet ver der kunnen brengen dan de weten schap, dat bij de ene biechtstoel Koning David met harp stond af gebeeld, en bij de andere biecht stoel vermoedelijk sprake was van St. Petrus wie de twee hout- gesneden vrouwen waren zijn we nooit te weten gekomen. Maar nu we daar in Weert opeens de over eenkomst tussen de Weerter en de Venrayse biechtstoelen ontdekten, was onze nieuwsgierigheid gewekt. Al zoekende in velerlei literatuur, ontdek je dan, dat er veel geschre ven is over de rijke beeldenschat uit de vijftiende en zestiende eeuw in de Venrayse Grote Kerk, maar dat er welgeteld slechts vijfeneen- halve regel is gewijd aan „twee driecellige biechtstoelen van Korin- tische orde" uit de vorige eeuw. Maar die 5'/* regel zijn dan weer net genoeg om achter de mogelijke oplossing van het .biechtstoelen raadsel" te komen én te leren dat niet alle heiligen een even heilig leven achter de rug hebben gehad, zoals wij als kleine jon gens altijd hebben veronder steld Te lezen staat, dat de middencel bij de ene biechtstoel geflankeerd wordt door op consolevormige pos tamenten staande beelden, respec tievelijk de H. Maria Aegyptiaca en Koning David. Boven op de kroon lijst staat een beeld van de Heilige wachtenden zichtbaar zou zijn Dan nam je de tijd om de beel den, voor, tegen, op en naast de biechtstoel in je op te nemen. De strenge uitdrukkingen op hun ge zichten waren niet bepaald bevor derlijk voor je innerlijke rust. Dan zag je toch wel liever Don Bosco, Aloysius en Gerardus Majella met hun brave gladgeschoren gezichten. En was je in een erg devote stem ming, dan nam je je voor later net als zij te worden. Neen, die heilige beelden bij de biechtstoelen, die ruigbehaarde en vreemd uitgedoste vrouwen konden je vertrouwen niet winnen. Vele tientallen jaren later als een kunstgebit definitief een einde maakte aan de angst voor de tand arts en de herinnering aan de don kerte en het geheimzinnige van achter het velours-gordijn nog slechts vagelijk aanwezig is, blijkt dat de voorstelling van de heilige beelden, voor, tegen, op en naast de biechtstoel nog steeds in je her senen staat gegrift. Dat bleek ons overduidelijk toen we toevalliger wijze in Weert de Martinuskerk bezochten en daar plotsklaps ge confronteerd werden met „dezelfde beelden" van de Grote Kerk. De zelfde beelden op hun sokkels *voor de twee monumentale biechtstoe len Als kleine jongen hadden we aan twee dingen een gruwelijke hekel: aan de tandarts en aan de biecht stoel, Van de eerste wist je, dat hü je pijn zou doen en van de tweede ging een stille dreiging uit was het niet van hel en verdoe menis, dan toch op zijn minst van het vagevuurMjpstens eenmaal per veertien dagen had je mees tal in schoolverband de gang te maken naar een van de „donkere kasten" achter in de kerk Al wachtende op je beurt, zag je onder het zware velours-gordijn een knielend been van de man of vrouw, die ongetwijfeld méér op zijn kerfstok moest hebben dan jij o( je klasgenoten. Want je kon je niet voorstellen dat zijzelf van de suikerpot of koekjestrommel ge snoept hadden, terwijl zij dat uit drukkelijk aan ons hadden verbo den Hoe het ook zij!, al wachtende werd van je verondersteld, dat je de „tien geboden van God", de „vijf geboden van de heilige kerk", „de voornaamste waarheden" en „de wraakroepende zonden" aan je geest voorbij zou laten gaan, om daaruit je overtredingen vast te stellen. En als je dan al je moge lijke en onmogelijke onvolmaakt heden op een rijtje had gezet keek je weer schichtig naar het net nog zichtbarfe knielende been onder het gordijn, om te wachten tot jouw been straks voor de andere speciaalzaak voor groenten en fruit grotestraat 8b venray tel, 04780-80857

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1