sportieve recreatie in Vlakwater SCHOUWBURG- JEUGD EN VRIJE TIJD PROGRAMMA'S van de eerste rang PARTICULIER INITIATIEF VOOR Hilhorst - Makelaardij Opening nieuw postagentschap in Brukske VENRAY'S OUDSTE INWOONSTER WERD 98 JAAR VLIEGBASIS „DE PEEL" TIJDELIJK AKTIEF Gouden speld met smaragd voor G. Lemmens VRIJDAG 20 MAART 1981 Nr. 12 HONDERDENTWEEDE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 Tï T VVn Cll VmUCVIIlVJ PER HALFJAAR 11.—UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15,- Verheugend was het aan ook voor de gemeente, dat particulier initia tief daadwerkelijk een begin wil maken met de mogelijkheden tot sportieve recreatie in dat gebied. De Venrayse Trimclub, die uiter aard toch al de beschikking heeft over een trimbaan tegenover het oude ziekenhuis, en een Cooper- baan in de bossen van de Ballon zuil. ontwierp een uniek plan voor een trimbaan annex Cooperbaan op het terrein van de voormalige camping Vlakwater. Een uniek plan dat slechts op twee plaatsen in Nederland zijn weerga vindt, en waarvan al enkele onderdelen in de Vlakwaterbossen verwezenlijkt zijn. Het wordt een loopparcours van ruim 450 meter, dat men in een bepaald tempo dient af te leggen. Zowel de trim- als de Cooperbaan- elementen zijn er in verweven, ter wijl het gehele parcours feitelijk uit drie gedeelten bestaat het eerste voor beginners, het laatste Voor een deskundig en aktieve aanpak van de verkoop van uw woning: Stationsweg 7b VENRAY, Tel. 04780-85958 voor de cracks onder de trimmers. Maar toch zijn de. drie delen on derling met elkaar verbonden en vermen ze één geheel. In een maand of twee moet dit trimparcours annex Cooperbaan klaar zijn, evenals de Jeu de Bou- les-baan met zitbanken en herge- groepeerde spel-elementen. En dan zal er in de voormalige camping Vlakwater, dank zij het particulier initiatief een eerste grote aanzet gegeven zijn tot een verdere rea lisatie van dit recreatiegebied Ten overvloede zij nog gemeld, dat de trimbaan tegenover het ou de ziekenhuis en de Cooperbaan in de Ballonzuilsebossen ook na 't gereedkomen van het nieuwe par cours gehandhaafd blijven. Per 23 maart a.s. wordt er in de wijk Brukske te Venray een nieuw postagentschap geopend in de stoffenwinkel van mevr. H. G. van Driel, Kiosk 99. De tijden van openstelling van dit postagentschtap zijn als volgt: Maandag 13.3017.30 u Dinsdag 9.00—12.00 13.30—17.30 uur Woensdag 9.0012.30 uur Donderd. 9.00—12.00 13.30—17.30 uur Vrijdag 9.00—12.00 13.30—20.00 uur Dit postagentschap is aangewe zen voor alle postbehandelingen, zoals uiteraard de verkoop van postzegels, de aanname van post pakketten en pakjes (binnen- en buitenland); de geldhandelingen voor de giro en rijkspostspaarbank, alsmede in geval van afwezigheid va nde geadresseerden, voor het afhalen van poststukken. De vrachten zand op de betonnen zwembadvloer was geen ideale on dergrond voor een Jeu de Boules baan. In ons natte klimaat, zou het daar meer een modderbad worden dan een half-hard speelveld. De gemeente mét de Jeu de Bou- les-club werd het er over eens, dat er op de plaats van het bad een soortement dorpspleintje a la France moet komen. Een pleintje rendom afgezet met bielzen en ge flankeerd met vele zitbanken. De aanwezige beplanting en eventuele nieuwe aanplant zouden er voor de juiste sfeer ep beschutting moe ten zorgen. En ondanks de krappe geldmid delen die er ter beschikking staan besloot men de betonnen zwembad- vloer te verwijderen. Vandaar dia grote bergen zand. Maar die wor den deze week geëgaliseerd, waarna met de aanleg van het „dorps pleintje" kan worden begonnen. En dat dorpspleintje is dan ook voor moeders met kinderen een prima rustpunt in deze fraaie om geving, terwijl de kinderen als vanouds fantastisch kunnen spelen. TRIMMEN Zowel de gemeente als een groep Venrayers heeft destijds plannen gemaakt voor de effectuering van het recreatiegebied Vlakwater. Al vooraf" stond vast, dat verwezen lijking van deze plannen in fasen over een reeks van jaren zou moeten gebeuren. Maar geld gebrek deden de plannen in een kast terecht komen, waarin ze ver moedelijk nog vele jaren zouden blijven liggen Zondag 22 maart, 11.30 uur: Viool-piano recital In het kader van de serie „Re citals op de zondagochtend" is zondag a.s. een vicol-piano recital te beluisteren, dat verzorgd wordt door Gil Sharon en Scphia Shapi ro. Uitgevoerd zullen worden werken van Sinding, Rachmaninoff, Tsjai- kowsky, KreMer en Franck. a.s. Zondag 22 maart brengt de Stichting Limburgse Musical om 14.00 uur in de Schouwburg Ven ray de familie-musical „Het jaar zender herfst". Nadat in december 1979 met suk- ses de eerste Limburgse Rockmu- sical was opgevoerd, lag natuurlijk een vervolgingsproduktie voor de hand. De Kesselse musicus Peter Joos- ten schreef en componeerde nu 'n musical bestemd voor de hele fa milie, voor jong en oud. Het Jaar zonder Herfst kent een speels en vrolijk verhaal. Een ge haaste meneer Herfst moet op 'n verre zakenreis, daarom moet hij zijn herfstwerk, het bruin verven van de bladeren overdragen aan Pam Pom en Vader Jacob. Tijdens het grote Midzomemachtsfeest van de Zomerkonirig, kliedert de slor dige tante Soffie de kostbare Herfsttex op het huisje van Vader Jacob, dat dringend aan 'n nieuwe verf beurt toe is. Verslagenheid en geen nieuwe herfsttex meer te krij gen. Wat nu, een jaar zonder Herfst? Tot slot verschijnt Koning Win ter. Nadat met zijn ijspegels de bladeren van de bomen zijn getikt, eindigt deze vrolijke musical al dansend en stoeiend in de sneeuw. Met een gedeelte uit de cast van Silly Jim, enkele nieuwe acteurs, danseressen en 6 kinderen is men in het voorjaar van 1980 gestart met de repetities onder regie van Fred Ruiten en Marianne Martens. Mede dankzij het Prov. bestuur van Limburg, Het Anjerfonds, de Cult. Raad Limburg, de Rabobank en vele anderen kan de Stichting dit geheel Limburgse gebeuren voor het voetlicht brengen. Toneelgroep Theater komt op 24 maart met de voorstelling „Pyg malion" van George Bernard Shaw in Cultureel Centrum De Beejekurf te Venray. Shaw baseerde zijn toneelstuk op de antieke geschiedenis van Pyg malion en de schone Gal^thea. In die mythe wordt de beeldhouwer verliefd op zijn eigen beeldhouw werk en de Goden brengen het op zijn verzoek tot leven. In Shaw's „Pygmalion1' daarentegen is de gevoelsarme professor in de fone tiek Henry Higgins niet in staat In verband met een oefening zal vanaf 23 maart a.s. het 306 Squa dron van Voikel voor een periode van twee weken naar de vliegba sis de Peel worden overgeplaatst Vluchten vanaf De Peel zullen in die periode overdag plaatsvin den. Het zgn. „nachtvliegen" (dus vluchten na zonsondergang) zal niet worden beoefend. In het kader van de oefening bestaat de mogelijkheid, dat in de tweede week van genoemde perio de de basis een aantal keren uit ongebruikelijke richtingen wordt aangevlogen. verliefd te worden op het bloemen- verkoopstertje Eliza Doolittle, die hij door zijn spraaklessen tot een correct sprekende dame maakt. En ook Eliza wordt niet verliefd om dat ze inziet dat Higgins zich niet voor haar persoonlijk interesseert en zich nauwelijks bekommert om haar toekomst. Uiteindelijk wei gert ze dan ook verder te leven volgens het beeld dat Higgins van haar heeft. Ze wil niet ever zich laten Iepen en vertrekt. In „My fair Lady" de latere musicalversie van „Pygmalion" wordt dat allemaal enigszins ver bloemd. Professor Higgins lijkt daar nauwelijks op de verstokte vrijgezel die niet tot echte liefde in staat is. Het is de tragiek van deze man en niet het geromanti seerde verhaal uit „My Fair Lady'' dat centraal staat in Shaw's „Pyg malion". De regie is van Istvan Bödy en het decor van Peter Schultz. De kostuums zijn van Gabrielle Hen- nig en de vertaling is van Loek Schaareman. De medewerkenden zijn: Manon Alving, Eric van der Donk, Bernhard Droog, Peggy Kropman, Anny de Lange, Bea Meulman, Hans Pauwels, Jerome Reehuis, Do van Stek, Annemiek Verhoeven, Jan Verhoeven en Henk Voges. Het Zwarte Theater uit Praag in Streekschouwburg Venray op 25 maart a.s. Diverse malen reeds oogstte het Zwarte Theater uit Praag groot succes in .ons land met hun voor stellingen. De kritieken in kranten waren veelal zeer lovend en en thousiast. Het optreden van de Tsjechische theatergroep werd be schreven als een visueel feest met vermen en kleuren, een artistieke belevenis, een sprookje, adembene mend. Ook dit seizoen zal het Zwarte Theater weer in Nederland te zien zijn, ditmaal met het programma „Aan de Kust'. De theatergroep werd in 1961 in Praag opgericht door Jiri Srnec. In zeer korte tijd bouwde de groep een wereldreputatie op als één van de meest bekende vertegenwoordi gers van de Tsjechische dramati sche kunst. Jiri Srnec is niet alleen Tijdens de deze week gehouden jaarvergadering van de Harmonie Sub Matris Tutela in Oostrum, nam Gradje Lemmens afscheid als pre sident-voorzitter van dit muziekge zelschap. Als herinnering aan het meer dan 50jarige lidmaatschap tjood men hem „in bruikleen" de piccolo aan, waaraan hij 50 jaar geleden de eerste muzikale tonen probeerde te ontlokken. Maar dat is nooit een succes geworden en aldra kreeg Gradje de dikke trom omgehangen. „Dat kan toch nietVol on geloof, maar toch blij verrast was de jarige mejuffrouw Janssen in De Kruuze, teen we haar duidelijk maakten, dat zij de oudste inwoon ster van Venray was. „Dat kan toch nieten over twee jaar zeker weer feest?", daar mee duidelijk aangevend, dat 98 nog lang geen honderd is, waar de jarige kennelijk naar toe leeft. Een conversatie met deze, on danks haar hoge ouderdom nog pientere dame, is moeilijk, vanwege haar doofheid. Maar met behulp van de verplegende broeders ko men we toch wel het een en ander van haar te weten. Zij werd geboren te Wellerlooi, op 15 maart 1883. Haar vader was een Venrayer, die als koetsier heeft dienst gedaan bij een Ven rayse huisarts en bij De Gouden Leeuw. Voor mejuffrouw Janssen was een arbeidzaam leven wegge legd. „Hard werken en heel lang", zoals ze zelf zegt; maar toch heeft ze ook geproefd van de geneugden des levens En een van die ge neugden was bijvoorbeeld de Ven rayse kermis, ook toen al een van de grootste in de verre omgeving» Te voet ging men dan van Weller looi naar Venray en terug. Men de oprichter en geestelijk vader van de groep, hij is tevens werk zaam als schrijver, regisseur, com ponist, decorontwerper, akteur en poppenspeler. Jiri Srnec gaat te werk volgens het aloude principe van het „zwar te kabinet'' dat in vroeger tijden werd toegepast door Chinese goo chelaars. Het procédé van het Zwarte The ater is in grote lijnen als volgt: de 20 spelers, gekleed in het zwart en zich bewegend vóór een zwarte achtergrond, zijn voor het publiek niet zichtbaar, de voorwerpen (o.a. maskers) die zij hanteren daaren tegen wel. Hoewel de gebruikte voorwerpen een geheel eigen leven lijken te leiden, zijn zij voor het uitbeelden van het verhaal secundair. Zij zijn geen op zichzelf staande optische trucs, maar slechts een middel om het thema te verbeelden. Sub Matris Tutela heeft bij Gradje altijd een streepje voor gehad ten opzichte van de andere Oostrumse verenigingen waarvan hij lid was. In 1959 kwam Gradje Lemmens in het bestuur van Sub Matris Tu tela en de laatste jaren fungeerde hij als president-voorzitter. Voor zijn verdiensten werd hij tot ere-lid benoemd, terwijl mevr. Lemmens 'n boeket bloemen werd aangeboden. Namens de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen mocht het bleef dan een nacht over bij vrien den of familie. Heel veel jaren hoeveel het er zijn is ze kwijt heeft ze ge diend als huishoudster in Reuver. Later kwam ze terecht in het be jaardencentrum te Meijel. Maar toen het lopen niet meer ging en zij afhankelijk werd van een rol stoel en intensievere verpleging, kwam ze in Venray op De Kruuze terecht. En daar wordt ze deze maand ook al weer 12 jaar ver pleegd. Kennelijk heeft Venrays oudste geen andere bezwaren dan 't lopen; staan kan ze nog wel maar de benen willen niet meer vooruit. Dagelijks leest ze nog de krant en ook het nieuws voor slechthoren den op de televisie heeft haar volle belangstelling. Maar voor het con verseren met haar mede-huisbe woners heeft ze papier en potlood nodig. De laatste jaren ontvangt ze gèen bezoek meer; familie, vrienden en bekenden zijn er niet meer. Maar toch is ze dankbaar voor elke dag die haar nog geschonken wordt. Als we afscheid nemen tot over twee jaar stralen haar ogen. Als het aan haar ligt, haalt ze de honderd TELEURSTELLEN DE OPKOMST INFO-AVOND OVER DE POLITIE IN WIJK BRUKSKE De als onderdeel van de wijk raad functionerende Infowinkel in Brukske organiseerde voor de be woners van de wijk een informa tie avond over de politie. De op zet was om hierdoor de politie dichter bij het publiek te brengen, maar helaas, deze opzet faalde we gens de telurstellendë opkomst van de Brukske-bewoners. Maar niettegenstaande dat heeft de politie er alles aan gedaan om er toch een geslaagde avond van te maken. Taak en werkwijze van de politie werden aan de hand van een drietal films duidelijk gemaakt en toegelicht door het wijkteam van de Venrayse gemeentepolitie. Ruime aandacht werd besteed aan het voorkomen van misdrijven terwijl een tentoonstelling was in gericht over drugs en oorlogstuig. Tijdens het tweede deel van de avond kon men vragen stellen aan de politie, waarbij wethouder G. Schels als gespreksleider optrad. Helaas bleef ook het aantal vra gen beperkt. Duidelijk kwam naar voren, dat er de Venrayse politie alles aan gelegen is om een zo goed mogelijk contact met het publiek te onder houden. Heeft men desondanks klachten, dan kan men hiermee altijd terecht bij de korpschef. Enkele op de gemeente betrek king hebbende vragen over de be wuste verkeersdrempels en het parkeerprobleem van vrachtauto's werden door wethouder Schols be antwoord. Belangrijk was de mededeling van de wethouder, dat bekeken zal worden of door aanpassing van de Algemene Politieverordening het hondenpoep-probleem in de wijk kan worden tegengegaan. Aan het einde van de avond vroeg inspecteur Sietsema de me dewerking van het publiek om de politie te waarschuwen bij het con stateren van vernielingen of an dere strafbare feiten. Bondsbestuurslid de hr M. Rongen, Gradje Lemmens de gouden speld met smaragd opspelden. Als opvolger van de soheidende president werd met meerderheid van stemmen gekozen de heer A. Janssen, tot op heden vice- voor zitter van Sub Matris Tutela. Het weer is er de laatste weken niet naar geweest, maar wie des ondanks op het terrein van de voormalige camping en speeltuin Vlakwater gewanded heeft, werd er geconfronteerd met grote spel elementen en haast nog hogere ber gen zand Bovendien staan er sinds kort langs de wegen en slin gerend dcor de bessen, verschillen de houten toestellen, die nieuws gierigheid opwekken. Wat is er aan de hand? Het Regionaal Jeugdcentrum or ganiseerde vorig jaar een vrijwil- ligersmanifestatie voor vrijwilligers in het jeugd- en jongerenwerk, de jeugdsport, afgevaardigden van gemeentebesturen en andere be langstellenden uit Noord Limburg. In het kader daarvan zou Prof. Wilhelmina Bladergroen een lezing houden over Jeugd en vrije tijd. Aangezien die lering toendertijd door riekte van prof Bladergroen geen doorgang kon vinden stelt het RJ.C. haar nu in de gelegenheid alsnog naar Venray te komen, en wel op vrijdag 3 april in zaal Prin senhof, Wilhelminastraat, aanvang 20.00 uur. De reden waarom zij is uitge nodigd is de volgende: Het Regio naal Jeugdcentrum N.L. heefi nogal veel te maken met vrije-tijdsvoor- üeningen ten bate van het jeugd- en jongerenwerk. Ofschoon vrije-tijdsbestediog en het aanbod van voorzieningen en mogelijkheden hiervoor positief kan zijn, komt zo nu en dan toch de waag: Is dit aanbod niet te groot CQ. wordt er niet te veel georga niseerd? Met andere woorden: wordt door de hoeveelheid aanbod aan vrije- tijdsmogelijkheden, om nog te zwij gen van het konsumptief aanbod van de t.v., de zelfontplooiing van het kind niet geremd en leidt dit niet tot passiviteit? Zou het niet beter zijn dat een groot gedeelte van de „eigen tijd" van het kind door het kind zelf wordt ingevuld? Prof. Wilhelmina Bladergroen (72) heeft 30 jaar gewerkt als hoogle raar in de opvoedkunde van het afwijkend kind aan de universiteit van Groningen. Al vóór de oorlog was zij zeer geïnteresseerd in de vemieuw-be- wegingen in het onderwijs. Zij was bevriend met Kees Boeke, de stich ter van de befaamde vernieuw ingsschool in Bilthoven. Een paar jaar gaf zij les aan een opleiding voor leerkrachten in het Montes- sorie-onderwijs. Zij ging naar Engeland, Zwitserland en Dene marken om daar rond te kijken. In Brussel had zij kontakt met de af deling van de Belgische onderwijs vernieuwer Decroly. Prof. Bladergroen was een van de initiatiefnemers tot de ontwik keling van aparte scholen voor kinderen met leer- en opvoedings moeilijkheden (LOM-scholen). „DORPSPLEIN" Het vorig jaar werd in Venray de Jeu de Boules-club opgericht. Maar een passend terreintje om deze sport te beoefenen, was er niet bij. Wel kom men op een half-hard veld in het sportcomplex De Wie- enoefenen, maar dat was toch niet je ware. Overleg met de gemeen te resulteerde in de toezegging om in de voormalige speeltuin Vlak water een baan aan te leggen - op de plaats waar eens het kinderbad was. De gemeente die de oude, versle ten en dikwijls gevaarlijke speel- werktuigen van weleer daar opge ruimd heeft, had ook dat kinder bad laten dichtgooien. Men ver zuimde echter de betonnen vloer van dat bad te 'verwijderen. Inmiddels waren er op dat ter rein verschillende houten klim- en fpeeltoestellen geplaatst, zoals die door de gemeentelijke plantsoenen dienst worden gemaakt. Uiteraard - zo staat er op een bordje te lezen is het gebruik van deze speeltoestellen voor eigen risico, want er is daar geen enkel toe zicht.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1