VERENIGINGSNIEUWS *a.mv cav27mc uk PEEL EN MAAS Vrouwen dragen de helft van de wereld >NJ VENRAY 1TERPENIEUWS WIJKRAAD BRÜKSKE JDM MËRSELO Venray IN 30 jaar geleden Venrays Mannenkoor ongerenkoor (^hrisbo DERDE ORDE Diabetes Vereniging Nederland Werkgroep Homosexualiteit Postzegelen CDJA Noord-Limburg A.V.E.O. Venray en omstreken Buurtvereniging St. Jozef f(0 Schutterij 't Zandakker Gilde St. Jan Toneelvereniging „Crescendo" Ysselsteyn Nieuws uit Overloon DAMESKOOR „VENRODE" HOUDT „OPEN HUIS" A.s. donderdag 12 maart om 20.00 uur repetitie voor gehele koor. A.s. donderdag 19 maart om 20.00 uur repetitie voor gehele koor. As. donderdag 26 maart is de alg jaarvergadering in de Burg graaf. Aanvang niet om 20.00 uur maar om 19.30 uur. Door het vertrek van onze voor atter Theo van Dijk naar 's Her togenbosch komt de voorzitters- funktie vakant. Uit het bestuur beeft de heer Hans Gommans zich .bereid verklaard deze zware funk- tie te aanvaarden. In de vakature van de opengevallen plaats in het bestuur zal eveneens moeten wor den voorzien en hiervoor wordt door het bestuur als kandidaat Frans v. d. Kruif voorgedra gen. De aftredende bestuursleden, de heren C. van Baarsen, R. van Mil en J. Nooyen zijn allen her kiesbaar Het afscheid van Theo van Dijk betekent een gevoelig ver lies voor het koor. 10 jaren lang heeft hij op eminente wijze de ver eniging geleid. Het onbeduidend koortje van 28 leden is onder zijn leiding utgegroeid tot een pracht koor van 100 zangers en ook het Hofkoor is vanaf de oprichting onder zijn bewind uitgegroeid tot 'n club die niet meer in de Venrayse samenleving is weg te denken. Op 't afscheid van dhr. van Dijk ko men we nog nader terug. Zondag 22 maart optreden in Bejaardencentrum „de Wietel1' in Helden, alwaar ons lid Frans van Dooren verblijft. H. Mis opluiste ring om 10 uur, hierna Frühschop- pen m.m.v. onze Toetzengers. Ver trek per bus vanaf de Burggraaf om 9 uur, in uniform. Zaterdag 11 april opluistering Eucharistieviering in de kantine van Rank Xerox b.g.v. 15-jarig bestaan bejaardenvereniging Ven- Afmelden bij H. Gommans, tel. 2687 of de Burggraaf, tel. 81244. Donderdag 12 maart: 19.30 uur repetitie harmonieorkest. Donderdag 19 maart: idem. Maandag 16 maart: 20.00 uur be stuursvergadering in Perdstal. LEERLINGENOPLEIDING: Donderdag 12 maart: 18.30 uur repetitie jeugdharmonie. Donderdag 19 maart: idem. Dinsdag 31 maart: concert te Boe kei. Individuele repetities volgens af spraak met uw leraar. Solistenconcours: 25 en 26 april te Castenray. DRUMBAND: Zondag 15 maart: 10.30 uur re petitie. Zondag 22 maart: idem: Afmelden harmonieorkest bij de secretaris - telefoon 80225, jeugdle den bij de heer Raedts, tel. 82803 en drumband bij de heer van Els. tel. 86824. Telefoon clubgebouw: 82515. Denken wfj ook nog aan de oud- papier-aktle .Breng donderdagavond uw oud papier mee. Zaterdags Is de opslagruimte ge opend van 11 tot 12 uur. Vrijdag 13 maart: om 18.30 uur voor alten en sopranen; om 19.15 uur voor tenoren en bassen. Maandag 16 maart: om 18.30 uur alleen voor alten. Dinsdag 17 maart: om 18.30 uur alleen voor sopranen. Woensdag 18 maart: om 18.30 uur vrije repetitie met aansluitend om 19.15 uur spelavond (hr. Fijne man). Eventuele afmeldingen: secretari aat Langstraat 104, Venray, tele foon 81690. VENRAYS GEMENGDE ZANGVERENIGING „ARS MUSICA" Dinsdag 17 maart 19.30 uur re- Petitie voor de tenoren; om 20.00 uur vbor het 'hele koor in De Ea sel Ursulastraat. Zondag 29 maart gaan we zingen üt de St. Jan te Den Bosch. Nade re mededelingen volgen nog. Indien u verhinderd bent dan ge lieve u zich af te melden bij: dhr. J- Steijlen Kolkweg 3 tel. 81221 of mevr. W. Manders-Weijers, Oran jestraat 7, tel. 86159. VREDESKERK - VENRAY 14 Maart a.s. is er weer een jong erenviering o.l.v. Jean-Marie Ber- •tholee, m.m.v. orkest. De koor- en orkestleden worden om 6 uur verwacht in het paro chiezaaltje. Als je niet kunt komen, meld je dan af bij een van de bestuurs leden. Ook in deze jongerenviering zal er weer door enkele koorleden voorgelezen worden. Wij repeteren elke woensdag avond van half 7 tot half 8 in het parochiezaaltje, Whistlerstraat 1. Nieuwe leden zijn altijd welkom. JONGERENKOOR CAPRICCIO Zondagmorgen 15 maart: 10.30 u. tenoren en bassen; 11.00 uur het hele koor. In verband met de proefwerken vervallen de partij-repetities. Zondagmorgen 22 maart: 10.30 u. tenoren en bassen; 11.00 uur het hele koor. JONGERENORKEST BOJEMA Vrijdagavond 13 maart 18.45 u.: het hele orkest. Indien je nog co- piën hebt van de kermissuite breng die dan echt mee. Vrijdagavond 20 maart: 18.45 u. generale repetitie voordat de reünie begint. Zaterdagmiddag 21 maart: 15.00 uur begin van de Reünie en de feestelijkheden rondom ons lus trum. SALTARELLO en AGéVOLE Vrijdagavond 13 maart: na de orkestrepetitie Agévole. Zaterdagmiddag 14 maart: 16.30 uur repetitie voor Saltarello. P.S. Contributie betalen, kom op! DAMESKOOR Zondag 15 maart a.s. om 11.30 uur in de Schouwburg ons zondag morgenconcert. Gaarne om 11.15 uur aanwezig; in uniform. Woensdag 18 maart om 19.45 uur partij-repetitie voor de alten. Om ongeveer 20.15 uur komen dan de mezzosopranen erbij. Zaterdag 28 maart zingen we in de Vredeskerk tijdens de avondmis van 19.00 uur. Als U verhinderd bent, graag uw afmelding aan mevr. v. d. Bekerom, tel. 83332, of aan mevr. mevr. v. d. Waerden, tel. 83659. Op maandag 16 maart wordt om 20.00 uur in de aula van Den Hoe- bert, Westsingel 1 in Venray, een bijeenkomst gehouden. Ook intro- ducees zijn uiteraard van harte welkom. De spreker van deze avond zal zijn drs. GH. Venner, verbonden aan het Rijksarchief in Limburg en het onderwerp van zijn lezing zal zijn: ,De staten van het O verkwar tier van Gelder". In zijn voordracht zal de spreker ook aandacht schenken aan het „Land van Kessel" en zijn verte genwoordiging in de Staten. Het bestuur is er van overtuigd dat men deze avond een boeiende spreker met een zeer boeiend on derwerp zal ontmoeten. In de eerste plaats onze veront schuldigingen voor het ontbreken van verenigingsnieuws in de vori ge Peel en Maas. Dit geldt in het bijzonder voor Ali M. Hij is onderscheiden met de prinsemedaille door de nu regeren de prins Joos II van carnavalsver eniging De Piëlhaas te Venray. Als nog van harte gefeliciteerd. Benoeming tijdelijke bestuursleden. Zoals jullie hebben vernomen hebben 2 bestuursleden bedankt voor hun funktie. Voor hen in de plaats zijn 2 tijdelijke bestuursle den benoemd: te weten: Pussycat en Bullshit. Zij hebben inmiddels de eerste vergadering achter de rug. CAV 27 Mc Fox Hunter Vrijdagavond j.l. hebben de be sturen van de twee verenigingen in Venray de koppen bij elkaar ge stoken. Er is afgesproken ons po sitief ten opzichte van elkaar op te stellen. Bovendien zal getracht worden eventuele problemen samen op te lossen. Bye bye en zwaai zwaai A.s. woensdag 13 maart leden vergadering. Na de Eucharistievie ring die om half 8 begint, gezellig samenzijn onder het genot van een kop koffie. De VERDTEPINGSDAG wordt gehouden op 31 maart in Venlo. Inleider van deze dag is P. van Zeelst. Kosten in Venlo incl. warme maaltijd 25,Kosten vervoer zijn voor eigen rekening. Vertrek per Zuid Ooster, half 9; thuis ca. 6 uur. Men kan zich opgeven voor deze bij de heer Jeuken, Oude Oos- trumseweg 24, tel. 82046. Maandag 16 maart a.s. houdt de afdeling Venlo e.o. van de Diabetes Vereniging Nederland, (vereniging van suikerzieken) haar jaarlijkse ledenvergadering. Er zijn op deze avond diverse stands ingericht met voorlichting over en voor diabeten. Het aanvangsuur van deze avond is bepaald op 20.00 uur precies en wordt gehouden in hotel „de Maag denberg" Leutherweg 1 Venlo. Er bestaat de gehele gelegenheid tot het stellen van vragen, zowel mon deling als schriftelijk, een deskun dig panel bestaande uit een inter nist, een diëtiste, twee wijkver pleegkundigen en Hedwig van Ros- sum zullen trachten uw vragen te beantwoorden. Inleidingen zullen worden gehouden door dr. Mattouch en wijkverpleegkundige. In de pau ze zal koffie en vlaai geserveerd worden (suikervrij) en zal er gele genheid zijn tot het opstellen van vragen. De nieuwe insuline spuit „Cone Tip1', per een maart in produktie bij Spruyt-Hillen, zal op deze avond geïntroduceerd worden in onze afd. De avond is vrij toegankelijk voor alle diabeten en belangstellen den. Mensen die geen vervoer hebben en toch graag de vergadering wil len bijwonen, worden verzocht kon- takt op te nemen met Hedwig van Rossum, Agter de Hoven 15, Wans- sum, tel. 04784-1900; dit geldt voor de hele afddus ook voor de men sen uit Vierlingsbeek e.o. Het bestuur hoopt op een zo groot mogelijke opkomst. ECHTE NEDERLANDSE FIETSERSBOND werkgroep Venray Fietsers in Denemarken krijgen geen bekeuring meer als hun fiets niet in orde is, maar een beloning als ze een goed onderhouden rij wiel kunnen tonen. Een idee van de Deense verkeerspolitie dat voor treffelijk werkt. Sinds de fietser op een cheque van ongeveer acht tien gulden kan rekenen als bij een verkeerscontrole alle onderdelen van de fiets in goede staat zijn, rijden de meeste mensen op uit stekende, goed verlichte fietsen rond en zijn de wrakken onder de fietsen als bij toverslag van de weg verdwenen. Belonen blijkt ef- fektiever dan bekeuren, zegt de politie voldaan. Deze maand zijn er twee verga deringen voor de werkgroep Ven ray van de ENFB. De eerste is op 12 maart op de Etudestraat 19 en gaat over de organisatie van de oprichtingsdag van de afdeling Venray van de ENFB. De tweede is op de Mambostraat 148 en wel op 26 maart. Het thema is: „Ver keerslichten en het fietsverkeer". Alle belangstellenden zijn welkom. Voor inlichtingen: Echte Neder landse Fietsers Bond, Mambostraat 148, tel. 87494. Op 17 maart a.s. organiseert de Werkgroep HomosexuaMteit COC Venray een huiskamerbijeenkoanst in samenwerking met de Dienst Geslachtsziektes van het Groene Kruis Sittard. Iemand van die dienst Geslachts ziekten houdt die avond een inlei ding over verschillende geslachts ziekten die je kunt oplopen als je met mensen vrijt. Op geslachtsziekten rust nog altijd een groot taboe. Mensen praten er niet zo gemakkelijk over. Er be staan veel vooroordelen en misver standen over. Wat nog erger is, sommigen durven er niet eens mee naar de dokter te gaan. Ze hopen dat het van zelf wel zal overgaan. Wat zijn geslachtsziekten? Waar aan merk je dat je geslachtsziekten hebt? Wat moet je doen als je merkt of denkft dat je besmet bent? Hoe kun je geslachtsziekten voor komen? Waar kun je heen voor 'n advies? Heb je zelf nog meer vragen over dit onderwerp, kom dan dinsdag avond 17 maart naar de Kruisstraat 8, aanvang 20.00 uur. De internationale vereniging Phi- latelica afd. Venray e.o. organiseert op maandag 16 maart a.s. een re gionale postzegelruilavond. De avond zal gehouden worden in de zaal van café Veerhuis, Hen- seniusstraat 13 te Venray. Aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom. Algemene Ledenvergadering Op vrijdag 13 maart a.s. houden de CDA-jongeren Noord-Limburg htm jaarlijkse algemene ledenver gadering in Café Wiel Cox, Her straat 37 te Horst, Aanvang 20.15 uur. Na het huishoudelijk gedeelte zal er een discussie plaatsvinden rond het thema: „Jongeren en Politiek". Dhr. P. Schinck (Lid Provinciale Staten en leraar aan het St. Tho mascollege) zal de inleiding ver zorgen. Deze vergadering is ook voor ge- interesseerde niet-leden toeganke lijk. De eerstvolgende bijeenkomst die het CDJA organiseert, vindt plaats op 8 mei a.s. Spreker is dan Johan de Leeuw, landelijk voorzitter van het CDJA. Op 12 maart houdt de Infowin kel 't Brukske in wijkcentrum De Kiosk een thema-avond met de po litie van Venray. Het programma giet er als volgt uit; er is een stand van de politie over drugs, afvalmunitie etc. Er worden drie films gedraaid: Elke minuut wat anders, Openbare Orde, P D. Er volgt nog een diskussie tussen publiek en politie. Deze zal geleid worden door loco-burgemeester de heer G. Schols. Wijkcentrum De Kiosk, 12 maart a.s. om 19.00 uur. Zondag 15 maart gaat de aqua riumvereniging AVEO op bezoek in Valkenswaard bij AV Kempvis. Vertrek vanaf café Vermeulen te Oostrum om 8.30 uur 's morgens. Dinsdag 17 maart een dia-lezing over het zeeaquarium in café Ver meulen Oostrum, aanvang 20 uur. Op 28 maart de jaarlijkse onder linge huiskeuring verricht door de heer Fr. Maas uit Arcen. Ook voor niet-leden is het bak- kenbezoek a'ls de dia-lezing geheel gratis. Ook U bent van harte wel kom. Amateur Fotografen Vereniging A. F. V. VENRAY Op de komende clubavond don derdag 19 maart a.s. bespreken wij eigen foto- en diawerk. U bent allen van harte welkom om 20.00 uur op St. Antoniusstraat 1 te Venray. Denkt u nog aan de rayon-dia bespreking op 20 maart om 20.00 uur in de Oranjerie te Roermond. Het besuur van onze vereniging heeft ook nu weer een kienavond georganiseerd. U weet, op deze gezellige avon den is iedereen van harte welkom, ook niet-leden. Ook kinderen met hun ouders zijn van harte welkom. We hebben deze keer hoofdza kelijk vleesprijzen van goede kwa liteit, dus iets wat iedereen goed kan gebruiken. Dus beproef uw geluk en kom op donderdag 19 maart a.s. naar de zeer gezellige zaal bij de heer Sij- bers, Merseloseweg 36, Venray. U wordt er door niemand gestoord en het is er goed toeven. De aanvang is 20.00 uur. De kaarten kosten: serie van 6 12,50; serie van 4 10,losse kaarten 2,50. Vrijdag 13 maart een avond vol muziek voor iedereen van 12 t.m. 15 jaar in een discospecial. Van 7 tot half 11 volop disco-muziek. Tevens komt vanavond een jeugd beweging uit Deurne bij ons op bezoek. Zaterdag 14 en zondag 15 maart normaal geopend voor iedereen van 15 jaar en ouder. Dansles. Groep 1 start zaterdag om half 5, groep 2 start om 6 uur. Verenigingsnieuws dinsdags voor 12 uur inleveren bij dit blad VRIJDAG 13 MAART 1981 Nr. 11 HONDERDENTWEEDE JAARGANG De bijdrage van de huisvrouw om onze samenleving draaiende te houden wordt niet als maatschap pelijke noodzakelijke arbeid er kend, met alle gevolgen van dien voor vrouwen. Met de gevolgen die de taak- en rolverdeling tussen mannen en vrouwen, wordt in de politiek nauwelijks rekening gehouden. Ook als men zegt op te komen voor het algemeen belang worden de „spe cifieke" vrouwenbelangen over het hoofd gezien. Dit kan zo niet langer!!! Wij willen aan de kaak stellen dat vrouwen hoe langer hoe meer de dupe worden van de vrouwen rol, de zorg voor anderen, die van hun verwacht wordt en die hiin zelfstandigheid belemmert. Wij willen en zullen voor onze eigen belangen op komen. Er zal nog deze week een cur sus starten: Vrouwen leren aktief meedoen. Aktuele politieke beslis singen waarbij specifieke vrouwen- belangen op het spel staan zullen de revue passeren. Ook vrouwen die nog niet in het Vrouwenkafé komen kunnen zich opgeven. Bel 04780-86828 of 04780-80536. Een verkiezingsavond: „Vrouw en en Politiek1' zal plaatsvinden in de schouwburg. Vrijdag 15 mei om 20 uur. Vrouwelijke politici van al le partijen zullen uitgenodigd wor den. Hun standpunten betreffende nu aktuele zaken waarbij specifie ke vrouwenbelangen in het spel zijn, willen we vernemen. Onze eisen willen we laten ho ren. De tentoonstelling :„Als je een emmer leeggooit" over 80 jaar vrouwenleven van alle dag zal dan ook tegelijkertijd in de schouwburg te bezichtigen zijn. Deze tentoon stelling laat onder meer zien dat vrouwen afhankelijk van de vraag naar arbeidskrachten wel of niet betaalde arbeid mogen verrichten. En als er gestemd gaat worden zullen we stemmen op die partij, op die vrouw waarvan wij weten dat zij inzicht heeft in de speci fieke vrouwenproblematiek, en die pal achter de belangen van vrouw en zal staan. Wij zullen stemmen op die vrouw die door heeft dat vrouwen de helft van de wereld dragen. Afgelopen zondag was een erge natte excursie (op de heenweg haakte al iemand af om terug te gaan). Ondanks dat waren we met het respectabele aantal van 5 over gebleven. Op de Timmermannsweg bij Ysselsteyn ter hoogte van het militaire kerkhof lagen zeer dicht bij elkaar 8 pas doodgereden ex emplaren van de niet algemene ge wone pad (Bufo Bufo). Daar moet iets aan gedaan worden! In het excursiegebied (de Griendts- veense Peel) aangekomen zagen we ondanks de aanhoudende regen de volgende dingen: een vrouwtje blauwe kiekendief, buizerden, to renvalken winterthalingen wulpen en bonte kraaien, 's Middags hiel den wij in Griendtsveen een be stuursvergadering (8 personen aan wezig). Resultaten ervan kunnen jullie zoals altijd lezen in de notulen, die gepubliceerd worden in de je neverbes. Tijdens de vergadering kwam nog vrij lang een grote bon te specht tegen de boom voor het raam zitten. Een welkome afwisse ling. Nu de excursie voor volgende week. Zaterdag 14 maart vertrekt om 1 uur 's middags een excursie naar het hol van Grubbenvorst, waar gehupst wordt. Zondag 15 maart houdt Stefan een mossenexcursie naar de Geys- terse bossen. Vertrek 8 uur. Alle excursies gaan zoals altijd vanaf het schouwburgplein. Verder is er nu vrijdagavond (13 maart) een in sectenlezing met diaserie van in secten-expert Jan v. d. Blom. Hij begint om 8 uur in De EsseL Hoi, Marcel Nollen. Op maandag 16 maart a.s. zal de jaarvergadering worden gehouden in ons Gildehuis, café Klomp, al hier. Aanvang 20.30 uur. Het bestuur verwacht een zeer goede opkomst van de leden om dat het een zeer belangrijke ver gadering is. Er zijn namelijk twee bestuursleden aftredend, die zich herkiesbaar stellen. Ook alle funk- ties en rangen binnen de schutterij worden opnieuw vastgesteld. Voor een bestuursfunktie kunnen even tuele kandidaten zich tot de aan vang van de vergadering opgeven bij het bestuur. Voorts zal het programma voor 1981 aan de orde worden gesteld. Het jaarverslag over 1980 en de agenda zullen ter vergadering wor den uitgereikt Inmiddels heeft zich weer een nieuw lid aangemeld en daarover zal worden gestemd. ,.tHR Op 17 maart a.s. houdt Vogel vereniging De Vogelvriend Venray een ledenvergadering in zaal Sij- bers. Agenda: Opening door voorzitter Dia's door dhr. Rongen Uitreiking ringen Contributie Pauze Ingekomen stukken Rondvraag Sluiting. Zondag 15 maart a.s. om 20.15 u. heeft Toneelvereniging „Crescen do" uit Ysselsteyn haar toneeluit voering in de schouwburg van Ven ray. In Ysselsteyn is reeds tweemaal een uitvoering gegeven van het bij zonder mooie toneelspel „Dwaas heid heeft haar eigen recht". Het spel dat zich afspeelt in een verpleegtehuis heeft erg veel re acties gehad. We hopen dat veel toneelliefheb bers dit stuk komen zien. Drum- en Showband Venray en omgeving a.s. Zondag zal DSV medewerking verlenen, in samenwerking met het Dameskoor Venrode, aan het zon dagochtend concert. Er zal worden opgetreden door drumband senioren, junioren, twirl- groep, majoretten en minaretten. Begin van het concert is 11.30 u. Van te voren bijeenkomst in Het Trumpke. Direkt na het optreden in de schouwburg vertrek van de deel nemers aan de beginnerscompetitie naar Bergen (sporthal Den Assel- donkD. De twirlgroep en verschillende solisten en duo's zullen hier gaan strijden om de zo begeerde gouden zilveren of bronzen medailles. Als juryleden zullen fungeren: Carry Jeger uit USA en Lissette van Hermeien. Het bestuur van DSV wenst u allen een mooi en gezellig optreden in de schouwburg en veel succes aan de deelneemsters van de be ginnerscompetitie te Bergen, die om 15.00 uur begint EHBO. Op maandag 16 maart a,s. om 20.00 uur is er in het gemeen schapshuis van Overloon een avond van het Veilig Verkeer Nederland. Er zullen dan enkele films en dia's worden vertoond over: Het kind in het verkeer, het dragen van auto gordels, Valhelm Hoofdzaak enz. Ook zal er een verkeerskwis wor den gehouden waaraan enkele leu ke prijsjes zijn verbonden. Ieder een is van harte welkom van jong tot oud. De toegang is geheel gra tis. Wij hopen dan ook dat u in grote getale zult komen kijken naar deze interessante films. Deze avond wordt georganiseerd door de EHBO afd. Overloon. Na ons zondagmorgenconcert van 15 maart beginnen we weer aan een nieuw programma. Dit is wel licht een mooie gelegenheid om voor zangliefhebbers en andere be langstellenden eens een „open-huis repetitie'' te houden. Wij, dat is Dameskoor „Venrode" o.l.v. Jean v. d. Tillaart. Ons koor bestaat volgend jaar 25 jaar. We tellen momenteel 45 leden. We re peteren elke woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de school „De Essel" aan de Ursüla- straat (bij de Hoge Beek). Komt U eens vrijblijvend binnen lopen op woensdag 18 en/of 25 maart a.s. Dan kunt U eens horen, hoe wij werken, wat er zoals wordt gezongen en U kimt, met een, kop je koffie, de sfeer proeven. Natuurlijk zonder enige verplich ting, want als het U niet bevalt, even goede vrienden. 'Bevalt het U wel en U kunt zingen, dan bent U van harte welkom bij ons koor. Dus Dames, als U zingen kunt en U hebt belangstelling voor „Venrode", dan zullen wij U gaarne ontmoeten op woensdagavond 18 en/of 25 maart a.s. Om gezondheidsredenen werd op zijn verzoek eervol ontslag ver leend aan Mgr. J. H. Goumans, uit zijn funktie van Apostolisch Vica ris van Bandung. Mgr. Goumans werd op 19 september 1883 in Ven ray geboren. Een herkeuring van trekhonden en hondekarren werd van gemeen tewege aangekondigd. Ook het tuig wordt aan de keuring onderwor pen. In de vergadering van de Ven rayse Glasverzekering werd de pre mie vastgesteld op 1,50 per m2. Op de Bossche Paasveemarkt ste gen de prijzen van het slachtvee met 10 tot 15 cent per ikilo. Eerste kwaliteit vee bleef nog net onder de 13,per geslachte kilo. De bekroonde koebeesten kwamen tot ver boven deze prijs. Ook het var kensvlees (bacon) werd duurder en komt op ca. 2,10 per kg. Thomassen adverteerde met kam- garen herencostuums vanaf 69,50, in tweed vanaf 65,Ook maga zijn De Zon wilde het publiek op z'n paasbest hebben en adverteer de met overhemden met losse boord vanaf 8,95. De Coöp. Zuivelfabriek Venray kwam met een nieuw produkt op de markt: gesteriliseerde haver- moutpap. Volgens de reclame een ideale ontbijtvoedïng, voedzaam en gezond. In het vooruitzicht werd gesteld het 300-jarige bestaansfeest van het Venrayse Gymnasium het huidi ge Boschveldcollege in oktober 1931. Voor het eerst zou de Paaswake zijn intrede doen in de rJc. litur gieviering. In 1951 zou dat bij wij ze van proef alleen nog in de Pa terskerk geschieden. „Met de Mis van de Paasnacht hebt U wél aan uw zondagsplicht voldaan, maar het is toch gewenst op Paas-zondag nog de Hoogmis bij te wonen". Aldus lezen we in een uitgebreid artikel in Peel en Maas.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 9