DE VLAG IN TOP BIJ 'SERVATIUS' MODE-FEEST AGENDA De Wetteling VERDERE WONINGBOUW LANDWEERT ADVIES BEZWAREN BUITENGEBIED IN HOORZITTING Protestmars en werkgelegenheids- manifestatie van het F.N.V. GESLAAGD HONDERDSTE SPAANSE DOPELING HEBT U AL TUINPLAN NEN GEMAAKT 7? pyïiHEiMiTisuM TbaylslhsF Vorige week donderdag is aan de Stationsweg tegenover Garage Gommans de vlag in top gegaan op een nieuwbouwproject van het psychiatrisch Centrum St. Serva- tius. Dit als teken dat het hoogste punt bij deze bouw bereikt werd. Architect is de combinatie Hen driks - Campman - Tennekers uit Nijmegen. Aannemers de Gebr. Dinghs uit Castenray. Het ligt in de bedoeling dat in mei a.s. de nieuwe bewoners hier hun intrek kunnen nemen. 51 EENPERSOONS. KAMERS Deze nieuwbouw bestaat uit drie ilats of appartementen en vormt een onderdeel van een bouwpro gramma dat in zijn totaliteit 99 bedden omvat. De drie bouween- heden aan de Stationsweg tellen in totaal 51 eenpersoons kamers. De andere 48 bedden op plaatsen komen in de vorm van laagbouw als een soort bungalow-type op de plaats waar nu nog paviljoenen staan. De appartementen of flatjes aan de Stationsweg drie stuks tellen elk 17 eenpersoons kamers, verdeeld over twee etages, 8 ka mers op de begane grond en 9 ka mers op de verdieping. Zowel op de begane grond als op de verdieping komt een woon kamer met keuken. Men kan dus per woning twee afzonderlijke units onderscheiden. De woonvormen aan de Stations weg zijn bestemd voor bewoners met een zekere mate van zelfstan digheid. TWEE WONINGTYPEN Zoals reeds gezegd, omvat het totale 99-beddenplan twee woning typen. Het hierboven beschreven woningtype en de woonvorm die gerealiseerd zal worden op de plaats waar nu nog paviljoenen staan (die zullen worden afgebro ken). De laatste woonvorm zal als laagbouw worden uitgevoerd in de vorm van vier bungalows die twee aan twee zullen worden gekoppeld. De bungalows zullen in totaal voor 48 patiënten worden bestemd en dat betekent 12 bedden of plaatsen per „woning". Deze woonvormen zijn bestemd voor bewoners die nog aangewezen zijn op extra hulp of begeleiding. URGENTIEBOUW Het is intussen wel duidelijk dat het hier om vervangende nieuw bouw gaat, zogenaamde urgentie- bouw. Urgentienieuwbouw waarvoor de mogelijkheden werden geschapen door een ministeriële werkgroep die in 1977 de huisvestingssituatie in de 41 psychiatrische ziekenhui zen van het land heeft bekeken. De werkgroep signaleerde toen een groot aantal tekorten op het ge bied van de huisvesting van pa tiënten in psychiatrische ziekenhui zen. In haar verslag kwam de werkgroep- tot de konklusie dat meer dan 9000 bedden of plaatsen in de psychiatrische ziekenhuizen niet meer aan de hedendaagse ei sen voldeden en dat deze bedden met grote urgentie vervangen dien den te worden. Van dit kontingent kreeg het Psychiatrisch Centrum Venray ten behoeve van de lokatie St. Serva- tius dan uiteindelijk de zogenaam de 99 urgentiebedden. Tenslotte is via het urgentieplan nog een verzoek naar de minister om 120 bedden, waarvoor naar alle waarschijnlijkheid nog dit jaar in stemming kan worden verwacht. Intussen is een actiecomité actief, die het behoud van een der oude paviljoenen voorstaat. Het gemeentebestuur heeft adhe sie betuigd met deze actie omdat het hier gaat om een specimen van de eerste bouwsels op het St. Ser- vatius-terrein. Het gemeentebestuur hoopt, dat de directie door middel van interne verbouwingen een pa viljoen zal behouden. De commissie voor de ruimtelijke ordening en de volkshuisvesting gaf eind vorige week haar fiat voor de bouw van 170 woningen in de tweede fase van plan Landweert. Het betreft hier het gebied ten oosten van de Servatiusweg tot aan de provinciale weg, en begrensd door de Boschhuizerweg. Deze 170 woningen maken deel uit van een totaal in de tweede fase van 300 woningen. Dat zijn er 40 meer dan oorspronkelijk gepland was. Door deze „verdichting in de bouw" dus meer woningen op dezelfde oppervlakte grond probeert men de huur van de te bouwen wo ningen binnen een redelijk peil te houden. Het ligt in de bedoeling na de bouwvakvakantie met de bouw van deze 170 woningen te starten. Op dat tijdstip zijn de nu nog in aan bouw zijnde woningen van de eer ste fase praktisch klaar. Hoewel het logischer zou zijn ge weest de woningbouw in fase 2 langs de Stationsweg te plannen, heeft men hier vanaf moeten zien, omdat de projektontwikkelaars de Concrete plannen nog niet uitge werkt hebben. WIKELCENTRUM In de noord-oost hoék van het plandeel fase 1 en direct aanslui tend op fase 2, is een bescheiden winkelcentrum ontworpen. Ge pland zijn een supermarkt van 800 vierkante meter winkeloppervlakte _.i 6 winkels van elk 100 vierkan te meter. In datzelfde winkelcen trum komt een sporthal en een wijkcentrum, welke door de win kels zodanig worden ingesloten dat de hoge kale muren niet storend aandoen. Bij dit geheel is nog een restaurantje gepland, dat zowel voor de sporthal als voor het wijk centrum dienst kan doen. Nieuw bij deze voorzieningen is de planning van een tafeltennishai. Naar wij nu vernomen hebben wordt nog een nader onderzoek in gesteld naar de financiële haalbaar heid van zowel de sporthal als de tafeltennishai. DIENSTENCENTRA Tegenover de sporthal (len) en winkels komen enkele panden voor de dienstensector, zoals bank, post kantoor, gezondheidscentrum en eventueel woningen. Bij dit hele gebeuren worden ruimschoots parkeervoorzieningen getroffen; in totaal voor ca. 120 auto's. Van particuliere zijde zijn 122 bezwaren ingediend tegen het ont werpplan Buitengebied, zoals dat de afgelopen weken ter inzage ge legen heeft. Naast deze particuliere bezwaren zijn er ook nog 12 van dorpsraden, LLTB, nutsbedrijven en milieugroep. Het is de bedoeling dat allen die bezwaarschriften indienden, de ge legenheid krijgen hun problemen met het „buitengebied" mondeling toe te lichten bij de commissie van ruimtelijke ordening. Daartoe zal voorlopig een drietal zittingen worden gehouden in de tweede helft van april. Omdat het ondoenlijk zal zijn ie der persoonlijk te woord te staan, zal men ten gemeentehuize de be zwaarschriften in enkele hoofd groepen proberen onder te brengen welke dan per groep behandeld kunnen worden. Mocht blijken dat er meer dan drie zittingen (elk van 14.00 tot 22.00 uur) nodig zijn, dan zullen deze ongetwijfeld gehouden wor den. Vernieling Weer sneuvelde door baldadigheid een ruit van de kleuterschool aan de Beukenlaan. Auto ontvreemd en weer terug gevonden Vanaf een parkeerplaats aan de Leunseweg werd de personenauto van J. B. ontvreemd. De volgende dag werd de auto onbeschadigd teruggevonden op het Kennedyplein Waarschijnlijk is de wagen even door een plaatsgenoot geleend voor een ritje. Onze voorjaars collectie '81 is binnen! Een perfecte collectie, die als nooit tevoren inspireert tot het feestelijk! gevoel van herwonnen vrij heid en blijheid. Prachtige pasteltinten vol zomerse beloftes, een fantasievolle, elegante lijn waarin u zich weer op en top vrouw kunt voelen. Superieure nieuwe lente mode, die varieert van zéér chique Alcantara-mantels tot geraffineerd simpele blouses en rokken van topkwaliteit. Onze voorjaars- en zomercollectie is nü compleet en wij nodigen u dan ook uit om nü te komen kijken. Tijdens een speciaal voor - als eregaste - georganiseerd "LENTEZONNIG MODE-FEEST". Omdat het lente-feest is ontvangt u een "fleurige" vrouwelijke attentie van ons. En - als altijd - de échte aandacht, de doordachte adviezen en de ontspannen rust, die het winkelen in onze zaak tot een écht mode-feest maken. WINKELEN IN EEN PERSOONLIJKE SFEER VAN OORSCHOT MODE De weergoden waren de deelne mers aan de protest-demonstratie vorige week zaterdag niet zo goed gezind. Dat was waarschijn lijk ook de reden dat „slechts" een 75-tal mensen aan deze mars door Venray deelnam. Maar onderweg kregen ze toch nog de nodige bij val en sloten zich behalve neder- landse ook duitse collega's aan die hun solidariteit met deze manifes tatie betuigden- Met ruim honderd deelnemers kon men dan in zaal In den Engel luisteren naar de FNV voormannen Ton van Lieshout, districtsvoorzit ter van de Industriebond FNV Oost Brabant; Wiel Friedericks, voorzitter FNV Limburg en Peter Glienke van de Deutsche Gewerk- schafs Bund. Slechts weinigen maakten na af loop van de spreekbeurten gebruik van de gelegenheid tot vragen stel len. Wel pleitte Stanley van der Meer voorzitter van de FNV groep Rank Xerox om naast 'n loonstop ook een „ontslag-stop" in te voeren, teneinde de werkgele genheid te garanderen. Sympathiebetuigingen werden voor gelezen namens de onderwijzers bond FNV, de PvdA Venray, de CPN Venray-Horst en het Vrouw- kafé Venray. Wethouder G. Schols en enkele raadsleden woonden deze werk- gelegenheidsmanifestatie bij. ZONDAGSDIENST HUISARTSEN Weekenddienst voor de patiënten van de huisartsen Loonen, Corver, Ver- cauteren. De Vocht en Schmeetz F. SCHMEETZ Aronskelk 76, tel. 85900 Weekenddienst voor de patiënten van de huisartsen Bloemen, Franken, Lankveld, van Thiel, de Muinck Keizer en Wittgen TH. LANKVELD Langstraat 76, telefoon 83558 DR. KEIJZER van Beurdenweg 10, Ysselsteyn telefoon 04785-777 neemt waar voor eigen praktijk. Voor spoedeisende gevallen kunt u op de genoemde data bij de genoemde doktoren terecht: 's morgens van 10 tot 11 uur; 's middags van 17 tot 18 uur. ZIEKEN- EN ONGEVALLENVERVOER Telefoon 04780-81333 WEEKEND- EN NACHTDIENST VENRAYSE APOTHEKEN APOTHEEK DE MONNIKSKAP Paterslaan-hoek Patersstraat, tel. 80140 van heden vrijdagavond 18 uur tot vol gende week vrijdag. Openstelling: zaterdag van 9.00 tot 13-00 en van 17.00 tot 18.00 uur; zondag: van 10.00 tot 12.00 en van 17.00 tot 18.00 uur. Verder alleen voor spoedgevallen (via het nachtluikje) TANDARTSEN WEEKENDDIENST VENRAY Voor spoedeisende gevallen, uitsluitend na telefonisce afspraahk, neemt waar C. VAN GEMERT, telefoon 80700 ZONDAGSDIENST GROENE KRUIS Venray, Meerlo en Wanssum Zr. G. Houwen-Martens telefoon 04780-81269 SPREEKUUR WIJKVERPLEEGKUNDIGEN Iedere morgen van 08.30 tot 09.00 u. behalve in het weekend. Na 09.00 uur kunnen eventuele be richten gedurende de gehele dag worden doorgegeven via tel. 81269. Aan de universiteit te Nijmegen slaagde voor het doctoraal examen medicijnen, de heer Ad Coenen, Wilhelminastraat. PROGRAMMA van 13 t.m. 19 maart Vrijdag 13 maart: 19.30 EJP 3—FCPR 2 20.30 Wetteling 3—De Lelie 21.30 EJP 2Stappers 2 Zaterdag 14 maart: 10.00—13.00 SW Jeugd zaalv. 13.0014.00 Batu Badaun 14.0017.00 Manual comp. jeugd 17.30—18.30 LDT zaalv. vr. 18.3020.30 Jumpers comp. Heren 1Sportula Heren 2Supershot 2 '20.3021.30 Mommen zaalv. vt. Zondag 15 maart: 09.3012.00 Badminton Manual handbal competitie 12.00 Dames jun.Explosion 12.45 Heren jun.Blerick 2 13.40 Heren sen. 1Dis '59 1 18.0019.00 Wijk Zuid zaalv. vr. Maandag 16 maart: 18.00—21.30 VC Rooy tr. 21.30 FCPR 2Stappers 2 comp. 22.30 LelieBam. Eierh. comp. Dinsdag 17 maart: 18.00—21.00 VC Rooy tr. 21.0023.00 Badminton Woensdag 18 maart: 19.3022.30 Badminton 22.30—23.30 Wetteling—Rank X. Donderdag 19 maart: 18.00—21.00 Manual tr. 21.30—23.00 VC Rooy tr. Zoals reeds eerder aangekondigd heeft aalmoezenier Jan Peters za terdag in de kapel van het St. Jo zefklooster voor de honderdste keer een Spaanse baby gedoopt. Het was Vincente, de tweede zoon van Luis Gunea en Incarnacion Pita. Behalve zijn Spaanse peetouders was mevr. Defesche nog peettante bij deze jubilaris in de Spaanse gemeenschap in Venray. Aalmoezenier Jan Peters is reeds 17 jaar voor de buitenlandse gast arbeiders als aalmoezenier werk zaam. De eerste Spaanse baby die hij het Doopsel mocht toedienen was Maria Elena Ramil, dochter van Julian Ramil en Joke Gom mans. Op dit ogenblik verblijven er nog 91 mensen met de Spaanse nationa liteit in Venray. Foto: Onder het toeziend oog van de échte peettante, mocht de ere- peettante, mevr. Defesche-Derks 't honderdste dopelingetje van aal moezenier Peters „efkes knoevele". TE KOOP GEVRAAGD Kettler tuinschommel Tel. 83024 TE HUUR Bovenverdieping, huurprijs terdag 14-3-'81 tussen 9 en J 275,- te bevragen a.s za- 12 uur Coppelenberg 9 Merselo KAMER TE HUUR voorzien van CV, w. en k. water met gebruik van bad en keuken. Voor rustige en nette persoon. Liefst ver pleegkundige, leerkracht e.d. Te bevragen Tel. 04780-82392 na 18.00 u. TE HUUR GEVRAAGD Meisje 20 jaar zoekt woonruimte te huur in Venray. Tel. 045-713976 DANSEN VOOR PAREN a.s. zaterdag Zaal in den Engel TE HUUR Technics st 8080 topklasse FN/AM Tuner 2»/2 i- oud 450,- Nieuwprijs was 925,- Signaalsterktemeter nul- doorgangmeter NPX ruis- onderdrukker ree. level check regelbare uitgangs spanning. Bé van der Woude, Merselose- weg 56 „Huize Bettelrode" k. 210 Tel. 04780-82222 toestel 152 TE KOOP GEVRAAGD van particulier Hollandse antieke meube len waaronder: eiken en ma honie; ook hollands: koper, tin, zilver, kristal enz. Antiekhandel Hein Verbrug- gen, Plataanstraat 10, Ven ray, tel. 04780-83486 BELASTINGAANGIFTE Voor deskundige hulp N. Smeets, Griegstraat 13, Brukske, telefoon 86474 BOUWTERREINEN TE KOOP GEVRAAGD STIENSTRA VENRAY B.V. Stationsweg 11 Venray telefoon 04780-84438 TE KOOP GEVRAAGD Slachtkoeien, worstkoelen wrakke koeien G. Camps-v. Vegchel Mgr. Hanssenstr. 2 Oostrum Tel. 04780-83243 TE HUUR GEVRAAGD Echtpaar zonder kinderen zoekt enkele kamers of flat in Venray of omg. Tel. 04950-20246 Toolshop verhuurt: Aluminium rolsteiger Klopboormachines Electr. hekhamers Electr. breekhamers Sleuvenfrees Elektrische kettingzagen Haakse slijpmachines Bandschuurmachine Lasapparaat Handcirkeizaag Viakschuurmachlne Boorhamers Betonmolens Kruiwagens Cirkelzaagtafel Dompelpompen Heteluchtkanonnen Betontrilnaald Betonstutten Aluminium ladders Grondboor en palenhamer TOOLSHOP Paterslaan 7, Venray tel. 04780-87708 VOOR HET INVULLEN VAN UW BELASTINGFORMULIE REN ook voor invaliden en be jaarden. Eventueel overdag Goede referenties, gediplo meerd Postbus 79, telefoon 83451, Weverstraat 7, Veltum TE KOOP GEVRAAGD Wij kopen al uw gouden sie raden. Sloopgoud 14 karaats 15,- 18 karaats 20,- per gram Eventueel bij u thuis af gehaald Tel. 04930-3459 TE KOOP GEVRAAGD van particulier Hollandse antieke meube len waaronder: eiken en ma honie; ook hollands: koper, tin, zilver, kristal enz. Antiekhandel Hein Verbrug- gen, Plataanstraat 10, Ven ray, tel. 04780-83486 Zoekt u 'n huurhuis in Venray gelegen aan bosrand, goed geisoleerd, vrij niew, royaal ingedeeld, vrijstaand. Neem dan contact op via brief onder nr. 114 buro dezer Tuincentrum Thuylshof geeft U gratis advies voor ontwerp, beplanting en uitvoering. Hèt adres voor: kamerplanten, snijbloe men, tuinbenodigdheden, tuinaanleg en tuinonderhoud. LANGSTRAAT S3 VENRAY TELEF. 04780-S3965

Peel en Maas | 1981 | | pagina 3