GEMEENTEPRAAT HET FACETPLAN CULTUUR NOTITIES EN MEDEDELINGEN VAN DE, GEMEENTE VENRAY Redactie G.A. Schütte, Bureau Voorlichting GELD VERDIENEN MET OUDE HUISBRAND OLIE Werk aan de welzijnswinkel OPGAVE VAN LEERLINGEN VOOR KLEUTER EN LAGERE SCHOLEN Aktie tankslag van start in de gemeente Venray In de gemeente Venray wordt find deze maand gestart met het leegpompen van niet meer ge bruikte olietanks. Wie zijn oude olietank aanmeldt bü de ge meente maakt kans op een aar dige „milieu - prijs": het be drag dat de opgepompte olie uit sijn tank nog waard is. En als de boeveelheid opgepompte olie maar gering is, kost het voorrijden van de tankwagen toch geen cent. maar men weet dan wel ze ker dat de tank milieu-veilig is. Er moeten zeker nog zo'n 100 tanks in de grond zitten, binnen de gemeente Venray. zowel bij wo ningen als bij bedrijven. De tanks zijn sinds de zestiger jaren, toen massaal werd overgestapt op aard gas overbodig geworden. Gas was niet alleen goedkoper maar ook een stuk milieu vriendelij ker- Maar helaas bleven de tanks met het restant olie in de grond zitten. AANTASTING MILIEU De in de niet langer gebruikte tanks achtergebleven olie gaat zich agressief gedragen. En na z»'n 20 jaar is de tank wel afgeschre ven. Wat gebeurt? De tank gaat lekken. Druppel voor druppel maar wel steeds sneller. Niemand merkt het voorlopig. Eerst gaan de bloemen en strui ken er ongezond uitzien en als dan de tuin een puinhoop is, is de dader snel gevonden. De eigenaar van de tank zit nu met de gebak ken peren. Hij is wettelijk aan sprakelijk voor de verontreiniging. Op zijn kosten zal de grond weer gereinigd worden. Deze ellende kan de eigenaar zich beter besparen. En bedenk wel de olie verontrei nigt ook het drinkwater, dus op ruimen is noodzaak. MELDEN U kunt uw olietank schriftelijk aanmelden. Een briefje naar de ge meente is voldoende: Aktie Tankslag, antwoordnummer 31, 5800 VB Venray. Een postzegel plakken is niet no dig. De gemeenteraad zal dit jaar een welzijnsplan voor de gehele ge- meente vaststellen. Het welzijns- plan zal zijn opgesteld aan de hand van een aantal deelplannen. Een van deze deelplannen is het facet plan cultuur. In een 4-tal artikelen lichten wij dit plan door. Vandaag de derde aflevering over „passieve kunstbeleving" in Venray. PASSIEVE KUNSTBELEVING Bij passieve kunstbeleving gaat het om het genieten van creatieve prestaties van andepen. Hier staat de toeschouwer cen traal, die zelf niet actief is. Natuurlijk kan men dan toch nog wel het een en ander opsteken. De werkgroep facetplan cultuur rekent hiertoe het cultureel cen trum, de bibliotheek, de concerten en voorstellingen van de amateu ristische verenigingen, de kunstuit- leendienst. het LSO, 't Veldeke, het orgelcomité, de taptoe, de Venray- se kunstkring en de werkgroep filmvorming. Daarnaast zijn er exposities, con certen of andere manifestaties in jongerencentra, scholen, muziek school, gemeentehuis en noem maar op. Buiten beschouwing gelaten zijn da activiteiten die thuis in de pri- vésfeer plaatsvinden. In Venray wordt nogal het no dige georganiseerd. Al die aktivi- teiten zijn niet altijd even goed op elkaar afgestemd. Dat brengt de werkgroep ertoe, om het idee van een soort programmaraad te op peren. Die raad zou voor de nood zakelijke coördinatie moeten zor gen. CULTUREEL CENTRUM Zo'n 25.000 mensen bezoeken elk seizoen de schouwburgvoorstellin gen. Daarvan komen heel wat mensen van buiten Venray, terwijl het bezoek uit de kerkdorpen te genvalt. De werkgroep heeft de indruk, dat toch een bepaald soort publiek in de schouwburg komt en veel mensen de weg erheen nog niet gevonden hebben. Daarom pleit ze om aan bepaalde groepen extra aandacht te besteden. Met name worden genoemd jeugd- en jonge ren, culturele minderheden en scholieren. Het schouwburgprogramma is aantrekkelijk, alhoewel er weinig experimenteel theater te zien is. Daarnaast komt er nogal wat pu bliek naar diverse andere activitei ten als jeugdvoorstellingen, zon dagochtendconcerten, optredens van amateurtoneel en tentoonstellingen. De huisvesting is voor een aantal verbeteringen vatbaar. Omdat het gemeenschapshuis niet functioneert, zal op langere termijn bekeken moeten worden wat met die ruim ten dient te gebeuren. Verbeteringen zijn er echter vol gens de werkgroep ook mogelijk m.b.t. overleg en samenwerking over het programma. Overigens signaleert het cultu reel centrum diverse van deze za ken zelf in de onlangs verschenen beleidsnota. BIBLIOTHEEK Ruim 30% van alle Venraynaren maakt gebruik van de bibliotheek. De kom is beter vertegenwoordigd dan de kerkdorpen. Mede daarom is de schoolbibliotheekdienst opge zet. Deze dienst wordt uitgebreid naar de kleuterscholen waarbij de kerkdorpen het eerst aan bod ko men. Vanwege het slechte bezoek in het verleden, lijken filialen in de dorpen vooralsnog niet wenselijk. Bepaalde groepen van de bevol king komen maar bijzonder weinig in de bibliotheek, vooral cuturele minderheden en bejaarden. De werkgroep pleit voor actieve werving gericht op die groepen. Daarnaast vraagt de ondersteu ning aan onderwijs en i vormings werk nadere bezinning. Inspraak facetplan cultuur De werkgroep cultuur heeft in het kader van de Wel zijnsplanning een voorlopige beleidsvoornemens en priori teiten geformuleerd. Een overzicht hiervan ligt ter inzage in de bibliotheek en in het raadhuis (infotiek). Bovendien is het voor ieder een verkrijgbaar op het raad huis bij de heer In 't Zandt, kamer 220. Een ieder die dat wil, kan op het facetplan cultuur en op de beleidsvoornemens en prioriteiten reageren. Dit kan zowel schriftelijk als monde ling. De schriftelijke reakties moeten voor 13 maart ge stuurd worden aan de ge meente t.a.v. de werkgroep facetplan voor cultuur. Als afsluiting van de in spraakronde zal op 23 maart een inspraakavond worden gehouden in de burgerzaal van het raadhuis, aanvang 19.30 uur. Ook u bent van harte wel kom. De huisvesting van de biblio theek is te klein en verspreid over 2 gebouwen. Nieuwbouw is volgens de werkgroep zeer urgent. Eerst dan is een uitgroei naar een media theek met dia's, grammofoonplat ten, cassettes en misschien video banden echt mogelijk. In de hui dige situatie is er te weinig per soneel. Voor een oplossing daörvan zou ook de inzet van vrijwilligers bekeken moeten worden. OVERIGE Het LSO is vooral actief in Zuid- Limburg en met name in de stand plaats Maastricht. In Venray ontplooit dit orkest heel wat minder activiteiten. Elk seizoen zijn er 3 concerten en een opera en operette in de schouw burg. Intotaal zijn daarbij zo'n 1.600 toeschouwers aanwezig. De werkgroep vindt, dat dit pro gramma van het LSO in Venray in geen verhouding staat tot een gemeentelijke subsidie van bijna 50.000,per jaar. Bovendien zijn aan elk optreden ook nog eens ho ge kosten verbonden. Een groter aantal activiteiten zou daarom wen selijk zijn. Daarbij valt ook te denken aan optredens met de zangverenigingen. Verlaging van de kosten per op treden kan daaraan bijdragen. Al jarenlang is er in Venlo een dependance van de provinciale kunstuitleendienst. Het aantal abon- nes ligt rond de 300, maar daar van komen er nog geen 10 uit Venray. Deze geringe deelname van Venrayers heeft zeer waarschijnlijk te maken met de afstand tot Ven lo. Een eigen dependance in Ven ray zou daarom welkom zijn. Be tere informatie en werving is zon dermeer gewenst. Tot slot is er de hele reeks van min of meer incidentele manifes taties. Hierbij zijn jaarlijks duizen den bezoekers betrokken. Alleen bij de kunstkring, het or gelcomité, de taptoe en de werk groep filmvorming ligt dat aantal al rond de 7.000. Wel ziet de werk groep graag meer tentoonstellingen. De kunstkring heeft daarmee al een begin gemaakt door voor dit jaar 3 exposities te organiseren. Bovendien start over enige tijd het museum. Tot zover dit artikel over cul tuur (en de passieve kunstbeleving). Wilt u reageren dan kunt u schrijven naar de werkgroep cul tuur. De volgende week zullen we in gaan op „Volkscultuur, cultuurbe zit en behoud" (carnaval, volks feesten maar ook monumenten, mu sea en dialecten). Weet u de tank in uw tuin niet meer te zitten? Geen probleem. Met behulp van een metaal-detec tor kan de vulopening worden op gespoord. WERKZAAMHEDEN Zo'n 2 a 3 weken na uw melding wordt met u kontakt opgenomen door de fa. Schippers (de uitvoer der van de „tankslag") voor het maken van een afspraak. Gezamenlijk wordt dan afgespro ken wanneer de tankwagen komt voorrijden, die uw tank leegpompt. Uw tank wordt geheel leeggezo gen, dus niet alleen de olie maar het slik en het water e.d. dat door gaans in de tank aanwezig is. Voor schade hoeft u niet bang te zijn, omdat de tank niet uitgegraven wordt. Alleen als de vulopening onder de grond is verdwenen zul len enige graafwerkzaamheden no dig zijn. „MILIEU-PRIJS" Of u iets krijgt voor de opge pompte olie is afhankelijk van de hoeveelheid en kwaliteit. Dit wordt ter plaatse door de chauf feur van de tankwagen bepaald. Deze rekent ook kontant met u af. Het voorrijden van de tankwagen kost u in geen geval geld. Als de tank leeggepompt is, ontvangt u 'n bewijs van reiniging. Tot slot om „opdrijven'' van de tank te voorkomen, is van belang dat u de tank vult met water of zand. Ga eens bU uzelf na of er nog een oude tank in uw tuin zit en meldt deze dan. Is het niet in uw belang dan wel in het belang van ons milieu. Telefonische informatie over de aktie „Tankslag" via 04780 - 83838 toestel 158. KIESREGISTER gemeente Venray De burgemeester brengt ter open bare kennis, dat een ieder ter ge meentesecretarie, afdeling bevol kingszaken, Raadhuisstraat 1, kos teloos de inlichtingen kan verkrij gen waaruit kan vVoi-den opgemaakt of hij zelf of een ander al dan niet of niet behoorlijk in het kiezers- register is opgenomen. In het kiezersregister zijn opge nomen alle personen die: 1. ingezetene van de gemeente zijn, 2. de Nederlandse nationaliteit be zitten, 3. op de dag der stemming de leeftijd van 18 jaar hebben be reikt, 4. niet van de uitoefening van het kiesrecht zijn uitgesloten. Alle inwoners, die op de dag van de kandidaatstelling (14 april 1981) in kiezersregister zijn opgenomen, zullen kunnen deelnemen aan da verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Gere- raal waarvoor de stemming plaats heeft op dinsdag, 26 mei 1981. Venray, 6 maart 1981. De burgemeester, mr. H. J. M. Defesche. BOUWVERGUNNING VERLEEND Burgemeester en wethouders van Venray hebben in hun vergadering van 11 maart 1981 voor de navol gende bouwplannen bouwvergun ning verleend. Zij, die menen door de afgifte van een van deze vergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen kunnen gedurende 30 da gen na datum van deze publicatie op grond van de Wet Administra tieve Rechtspraak Overheidsbe schikkingen (AROB) een gemoti veerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. uitbreiden woning Hoofdstraat 7 Ln.v. A. H. M. Gerritsen; verbouwen woning Langstraat 132 t.n.v. Th. A. Keijzers; bouwen volière aan de Gi taarstraat 32 t.n.v. P. Brouwer; bouwen van zeugenstal aan de Spurkt 12 Ln.v. M W. van de Winkel; bouwen zend- en ontvangst antenne aan de Allegrostraat 9 t.n.v. M. T. P. E. Dehing; bouwen hondenhok aan de Zuidsingel 135 t.n.v. H. J. H. Wij nen; plaatsen raam in woning Rum bastraat 1 t.n.v. W. J. C. M. Kuij- pers; verbouwen woning Brugpas 25 t.n.v. A. M. Nellissen; plaatsen hekwerk en poorten aan de Stationsweg 74 t.n.v. P. Her mus; bouwen 3 garages aan de SL Servatiusweg t.n.v. Psychiatrisch Centrum SL Servatius; aanbrengen kap op varkens stal aan de Spurkterdijk 16 t-n.v, G. P. C. M. Janssen. Venray 13 maart 1981 De burgemeester van Venray, mr. H. J. M. Defesche BEKENDMAKING Burgemeester en wethouders van Venray, brengen ter openbare ken nis, dat zij voornemens zijn aan de raad van de gemeente het voor stel te doen tot onttrekking aan het openbaar, verkeer van een gedeelte van de onverharde weg, genaamd Hardeweg, gelegen vanaf de Kemp- weg in zuid-oostelijke richting tot aan de geprojecteerde doortrekking van de Karpatenlaan, met een op pervlakte van 5.650 m2, deel uit makend van het perceel kadas traal bekend gemeente Venray sec tie L nr. 2635. Het betreffende voorstel ligt met de daarbij behorende tekening nr. 7451 waarop het aan het openbaar verkeer te onttrekken onverharde weggedeelte staat aangegeven, met ingang van maandag 16 maart 1981 gedurende één maand op de ge meentesecretarie afdeling IIID, ka mer 202, ter inzage. Belanghebbenden kunnen gedu rende genoemde termijn bezwaren tegen het voorstel indienen bij de gemeenteraad. Venray, 13 maart 1981 Burgemeester en wethouders vnd. mr. H. J. M. Defesche, burgem. J. M. Poels, secretaris. AANSLAGEN ONROEREND-GOED BELASTING 1979 Een dezer dagen is op 698 adres sen een aanslag in de onroerend- goedbelasting over het jaar 1979 in de bus gevallen. Velen hadden toen de aanslag(en) over 1980 al ontvangen; in enkele gevallen kwam die tegelijkertijd binnen. Vanzelfsprekend heeft dat hier en daar wat bevreemding gewekt en sommigen verkeerden in de me ning 1979 al betaald te 'hebben, zo is uit diverse reacties gebleken. Of een bepaald persoon over een zelfde belastingjaar reeds in de on- roerend-goedbelasting is aangesla gen kan gekontroleerd worden aan de hand van het laatste gedeelte van het aanslagnumnjer. Indien 't de le aanslag over het jaar 1979 betreft eindigt het nummer op Z9. Is er al eerder een aanslag op de zelfde naam opgelegd dan wordt Z9 gevolgd door een „2" enz. Twijfelt men er toch aan of men niet reeds eerder is belast voor eenzelfde pand en kan men dat zelf ■niet meer nagaan dan kan men op de afdeling belastingen persoonlijk dan wel telefonisch tussen 9 en 12 uur (tel. 04780-83838, toestel 250 en 249) inlichtingen inwinnen. Dan dient men wel het aanslagnummer op te geven of het aanslagbiljet mee te brengen. Op die afdeling is (namelijk hand matig bijgéhouden welke panden zijn aangeslagen en over welke ja ren. Dit is gebeurd ondanks de om standigheid, dat de hele aanslag regeling via computers wordt afge handeld. Hetgeen nu is gebeurd is trouwens een gevolg van de ver werking met behulp van die ma chines. Dat er naar gestreefd wordt der- gelijke complicaties in de toekomst te vermijden spreekt wel haast voor zich zelf. HERNIEUWDE BEKENDMAKING De burgemeester van Venray maakt op grond van het bepaalde in artikel 7, lid 3, artikel 8, lid 3, en artikel 24, lid 2, van de ge bruiksvoorschriften van het be stemmingsplan „Centrum" bekend, dat met ingang van 16 maart 1981, gedurende 14 dagen bij de afdeling ruimtelijke ordening, kamer 201 van het raadhuis, voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp-uitwer- kingsplan c.q. gedeeltelijk wijzi gingsplan „Rose Vlek". Het ge bied, waarvoor het uitwerkings plan/wijzigingsplan zal gelden, wordt aan de noordzijde begrensd door de Hoenderstraat, aan de oostzijde door de Schoolstraat, aan de zuidzijde door de Jan Hensen- straat en de Merseloseweg, en aan de westzijde door de Deken Thie- lenstraat c.q. de achtergrens van de tuinen, behorende bij de wonin gen Deken Thielenstraat 2 t.m. 16. Gedurende de bovenvermelde ter mijn kunnen belanghebbenden be zwaren tegen het ontwerp schrifte lijk indienen bij burgemeester en wethouders. Venray, 13 maart 1981 VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR Van Gedeputeerde Staten van Limburg is de navolgende verkla ring van geen bezwaar, zoals be doeld in artikel 50, lid 8, van de Woningwet en eventueel artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Or dening, ontvangen, welke is ver eist voor het verlenen van de ge vraagde bouwvergunning voor: het bouwen van een loods aan het Kleindorp 16 Ln.v. Th. A. M. Hendrix. Deze verklaring van geen be zwaar kan worden ingezien bij de afdeling ruimtelijke ordening, ka mer 201 van het raadhuis, geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Zij, die me nen door de afgifte van deze ver klaring van geen bezwaar recht streeks in hun belang te zijn ge troffen, kunnen gedurende 30 da- Op maandag 16 maart a.s. kunnen leerlingen voor de in Venray gevestigde kleuter- en lagere scholen voor het schooljaar 1981 1982 worden opgegeven. Op al deze scholen katholieke, prot. christelijke en openbare kan men op die dag terecht van 16.00 tot 17.00 uur. Opgave voor de zo spoedig mogelijk in het nieuwe schooljaar te openen openbare kleuter- en lagere school in Land- weert kan op dezelfde tijd gebeuren op het raadhuis, afdeling onderwijs, kamer 220. Voor het opgeven van de leerlingen dienen de ouders het trouw boekje mee te brengen. De kleuters, die in de loop van het schooljaar 1981/1982 vier jaar worden, kunnen voor het kleuteronderwijs worden opgegeven. Voor de lagere scholen behoeft men alleen de leerlingen op te ge ven, die van school veranderen. Buurtbus Buurtbus Buurtbus naar van van Merselo Vredepeel Merselo Vredepeel Ziekenhuis 8.30 8.30 9.11 8.54 9.18 M 9.30 M 9.46 M 9.53 10.30 10.46 10.53 11.00 11.00 11.41 11.24 11.48 *13.00 *13.00 *13.41 *13.24 13.48 X 14.00 *14.16 14.23 X 15.30 15.30 *16.11 *15.54 16.18 16.30 *16.46 *16.53 17.00 *17.00 17.41 *17.24 17.48 *18.15 *18.31 18.38 LET OP DE TEKENS: maandag t/m vrijdag maandag t/m zaterdag M op maandag (marktdag te Venray) DIENSTREGELING BUURTBUS Ten behoeve van degenen, die des tijds de tabellen met vertrektijden van buurtbus en streekbussen uitknipten om te bewaren en te gebruiken, plaat sen we in deze aflevering van „Gemeen tepraat" de verbeterde kolommen van de vertrektijden van de buurtbuslijn Venray-Merselo-Vredepeel. Deze kolom men kunt U opplakken op de kolom men van de destijds gepubliceerde ver- trektijdenstaten. In'mei a.s. zullen we nieuwe vertrekstaten publiceren waarin de tijden van de niéuwe dienstregeling van de streekbussen zijn opgenomen. gen na datum van deze publicatie op grond1 van de Wet Administra tieve Rechtspraak Overheidsbe schikkingen (AROB) een bezwaar schrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Limburg te Maastricht. Venray, 13 maart 1981 HINDERWET Kennisgeving bekendmaking aanvraag Burgemeester en wethouders van Venray, gelet op artikel 12 van de Wet algemene bepalingen milieu hygiëne: maken bekend: Dat op 30 januari 1981 bij hen een aanvraag is ingekomen van M. M. Trommelen, Timmermannsweg 114, Ysselsteyn-Venray. voor een vergun ning ingevolge de Hinderwet voor het oprichten, in werking brengen en in werking houden van een rundveehou derij waar mest en meststoffen wor den bewaard, gelegen aan de Tim mermannsweg 114, Ysselsteyn-Venray. Dat op 30 januari 1981 bij hen een aanvraag is ingekomen van M. van de Winkel. Spurkt 12, Smakt- Venray, voor een vergunning ingevol ge de Hinderwet voor het uitbreiden/ wijzigen van een varkensfokkerij en varkensmesterij waar mest en mest stoffen worden bewaard, gelegen aan Spurkt 12, Smakt-Venray. De aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen in het raadhuis, kamer 119, Raadhuisstraat 1 te Ven ray ter inzage en wel tot 13 april 1981, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en elke donderdag van 16.30 tot 19.30 uur; na deze datum, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan wor den ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag, eveneens elke werk dag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Des gewenst kan aldaar een mondelinge toelichting op de stukken worden ver kregen. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Degene, die een bezwaarschrift in dient, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Eveneens kunnen mondelinge be zwaren worden ingebracht tijdens een openbare zitting op 1 april 1981, om 15.00 uur in het raadhuis, kamer 119, waarbij tevens gelegenheid wordt ge geven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd ge zag, de aanvrager en de overige aan wezigen. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op, dat degenen die bezwaren heb ben ingebracht op de wijze als bo venomschreven en een ieder die aan toont, dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gele genheid zullen worden gesteld bezwa ren tegen de ontwerp-beschikking in te dienen. Venray, 13 maart 1981. Burgemeester en wethouders voor noemd. namens dezen, het hoofd van algemene zaken en kabinet, A.L.G. Janssen BOUWVERGUNNING AANGEVRAAGD Bij burgemeester en wethouders zijg aanvragen ingekomen om in afwijking met het geldende plan c.q. vooruitlopend op een in voor bereiding zijnd plan bouwver gunning te verlenen voor: bouwen tweede bedrijfswoning aan de Ambachtsstraat 4 t.n.v. G. M. Swinkels; bouwen sierteeltkwekerij en dienstwoning aan de Endepoel op perceel H 836 - 837 Ln.v. Floriade; bouwen 87 woningen in het bestemmingsplan Landweert Ln.v. Drs. Ruijters B.V.; bouwen fietsenhok aan de Langeweg 47 t.n.v. J. v.d. Geer; bouwen etalages aan het pand Markthof tussen Markt en School straat (passage) Ln.v. Van de Kop pelen Meubelen Venlo B.V.; verbouwen pand Julianasingel 7 t.n.v. Eurotapijt Venray B.V. Burgemeester en wethouders zijn voornemens aan deze bouwplannen medewerking te verlenen. De bouwplannen liggen met ingang van 16 maart 1981 gedurende veer tien dagen voor iedereen ter inza ge bij de afdeling ruimtelijke orde ning, kamer 201 van het raadhuis, geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Ge durende deze termijn kunnen evL bezwaren schriftelijk bij burge meester en wethouders worden in gediend- Venray, 13 maart 1981 De burgemeester van Venray, mr. H. J. M. Defesche PASPOORTEN De burgemeester van Venray doet een beroep op de inwoners van zijn gemeente die in het ko mende vakantie-seizoen naar het buitenland zullen reizen, om nu reeds een paspoort of toeristenkaart B aante vragen. Stel uw aanvraag vuor een pas poort of toeristenkaart niet uit tot april of later. Niet alleen zijn de legeskosten dan hoger, maar ook omdat gerekend moet worden op vertraging van de afgifte. Voor bedoelde aanvragen en in lichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling bevolkingszaken, Raad huisstraat, tel. 04780 - 83838. Vragen...? Wendt u tot de gemeentelijke voorlichter

Peel en Maas | 1981 | | pagina 13