Venrayse wegkruisen VAMOSAVER SINT JOZEF VAN SMAKT KERKELIJKE DIENSTEN VASTEN AKTIE NOORD LIMBURG Jongerenviering Venray Grote Kerk Venray Parochie Paterskerk Kerk 't Zonnelied Brukske Parochie Vredeskerk Protestantse Kerkengemeenschap VRIENDEN VAN DE MISSIE Parochie Oostrum Parochie Oirlo Parochie Castenray Parochie Leunen PEEL EN MAAS Parochie Ysselsteyn Parochie Merselo Rectoraat Vredepeel Rectoraat Veulen Rectoraat Heide Rectoraat Smakt van 7 tot en met 14 maart Zaterdag 14 maart a.s. is er om 19.00 uur weer een viering voor jongeren van 12 t.m. 17 jaar in het zaaltje onder de sakristie van de Grote Kerk. Het thema van deze keer zal zijn „Vier het leven". Voorganger: B. v. Bronkhorst. Zaterdag 19.00 nederlandse hoog. mis int. Jozef Peeters ouders Coenen Houtackers jrd. Theodor Creemers Nol Broeres. Zondag Tweede zondag in de 40- dagen tijd. 8.00 leesmis, int. over leden parochianen; 9.30 gregoriaan se hoogmis, int. Herman Ebberink/ Theodorus Wintels en Maria H. Verbeek Frans van Opbergen overl. fam. van Well-Philipsen; 11.00 nederlandse hoogmis int. Ger- rit Gossens overl. fam. van Dijck- Cox Leo van Kempen en doch ters Chris Jacobs. Maandag 9.00 oude stichtingen; 19.00 W. Broers, echtgenote en de overl. kinderen. Dinsdag 9.00 Piet Janssen en overl. fam.; 19.00 Sraar Spee. Woensdag 9.00 Bertha Rovers; 19.00 Toon Lemmens. Donderdag. H. Jozef, bruidegom van de heilige maagd Maria. 9.00 bijzondere intentie. Vrijdag 9.00 bijzondere intentie overl. fam. T.; 14.00 uur (St. Jozef klooster) huwelijksssluiting Tiny Houwen en Pieter v. Duynhoven; 15.00 huwelijkssl. Marilo Euwens en Wil Janssen; 19.00 An toon van Osch. Zaterdag 9.00 ouders Neeteson- Custers Joh. Verhoeven en Wil ly voor de deelnemers aan de Stille Omgang; 19.00 Wim van den Munckhof en overl. fam. W. Broers, echtgenote en overleden kinderen Marinus Kelders (vwg. kaartclub) Wiel Vermeulen (vwg. buurt). Mededelingen. Zondag onder de mis van 11 uur uur is er een kindercrèche in het xaaltje onder de sacristie. Leidsters Karin Weyers en Astrid van Kee- ken. HuwelUksafk. Marilo Eeuwens (Maashees) en Wil Janssen Tiny Houwen en Pieter v. Duynhoven Lenie Helen (Ysselsteyn) en Ben Jansen. Akolieten: Zaterdag 19.00 C. Hendriks en L. Truijen. Zondag: 8.00 Geert en Paul Flin- senberg (lezer: J. Wekking); 9.30 Henny Fassotte en Berend Kroft; 11.00 M. van Pelt en A. Noyens. Misdienaars Maandag en dinsdag: 19.00 Tom Kengen en Henri Willems. Woensdag en vrijdag: 19.00 Ka rin Bloemen en Berti Bouten. Vrijdag: 14.00 huwelijksviering in kapel St. Jozefklooster Ton van Ham en Sandra Wekking; 15.00 hu welijksviering: Nicole Schwaghöfer en Colette Teunissen. Zondag 15 maart: tweede zondag van de Veertigdagentijd. H. Missen 7.30. 9.00, 11.45; hoogmis 10.15 ge zongen dr. Crescendo; 18.00 avond mis. Donderdag: Feest van St. Jozef. Vrijdag: avondmis voor de ge zinnen van de parochie. Zaterdag: 17.00 gelegenheid om te biechten; 18.00 avondmis. Mededeling: Dit weekeind - 14 en 15 maart - eerste inzameling voor de vasten- aktie. Wij hebben gekozen voor 'n projekt in Zaire, Afrika. Zr. Anice- ta Jenneskens afkomstig van het oude Brukske vraagt een bedrag van 15.000,—. Met dit geld wil ze 25 eenvoudige huisjes bouwen voor 50 gehandicapte oude vrouw tjes, mensen die door niemand meer aanvaard worden. Hun eigen om geving ziet in hen behekste men sen, oorzaak van veel kwaad. Hun enige toevlucht is bij de zusters. Daar worden ze liefdevol opgenomen, maar er is geen ruimte om al die mensen onderdak te ge ven. Hun nood mag niet lijden onder welk meningsverschil bij ons. Wij hopen met onze vastenaktie 1981 deze verstote medemensen te kunnen helpen. Misintenties: Zaterdag 18.30 overl. fam. Wijn:, hoven en Petronella Brand-van Horck. Zoidag: 7.30 Harrie Lenssen en voor de parochie; 9.00 uit dankb. (Dr.); 10.15 Cor Vink en Ria Bon- gers-van der Loop (vwg. de buurt); U.45 Gertruda Jenneskens-Deenen en Kon rad Thijssen en overl. fam.; 18.00 Giel Troisfonrtame. Maandag: 8.00 jrg. overl. familie Johan v.d. Linden-Basten en overl. echtgenote en kinderen; 19.00 Ma ria Timmermans-Brouns. Dinsdag: 8.00 Clarita Romijn- Snijders en voor behouden thuis komst; 19.00 Wim v. d. Munckhof en overl. fam. en overl. fam. Ver- meulen-Dijkmans en Boeren-van Wees. Woensdag: 8.00 overl. ouders Ak kermans-Timmermans; 19.00 overl. ouders Kleuskens-Achten. Donderdag 8.00 Antoon Luijpers; 19.00 Michelina Cleven-Maassen en t-e.v. St. Jozef voor bijzondere in tentie. Vrijdag: 8.00 overleden ouders; 19.00 gezinsmis; Giel Troisfontai- ne. Zaterdag 8.00 overl. fam. Am- brosius. Akolieten en misdienaars: Zaterdag 18.30 Peter en Martijn Smelt. Zondag: 9.00 Hans van Geenen en Jacq. Smetsers; 10.15 Ricky Dou- wes en Peter Schoenmakers; 11.45 Hans Kerstjens en Amoud Ver- haeg; 18.00 Geert Koppes en Willy v.d. Bekerom. Maandag, woensdag, vrijdag 8.00 Twannie Peeters en Frans Philip- sen; 19.00 Leo en Johan Pouwels. Dinsdag, donderdag, zaterdag 8.00 Tonnie Vermeulen.. Dinsdag en donderdag 19.00 Ron nie Windrath. Zaterdag 14 maart: euch. viering om 19.00 uur. Geen kindercrèche. Misintentie: voor de parochie. Zondag 15 maart: gezongen euch. viering om 10.00 uur. Kindercrèche wordt verzorgd door mevr. Cybzuls- ki. Ellen Gerrits. Misintentie overl. fam. Arts; voor de fam. Hendriks. Woensdag 18 maart: euch. viering om 19.00 uur. Misintentie: overl. Piet Kruysen; overl. ouders en fa milie v. Treeck-Stoffels; de Lange- Groart. Tweede zondag in de Veertig dagentijd. Zaterdag: 19.00 Jongerenmis. Jon geren zullen deze dienst verzorgen en aandacht vragen voor de noden in de wereld in verband met de Vastenaktie. Het jongerenkoor „Chrisko" zal moderne liederen zingen met begeleiding van het or- kerst. Vooral de jongeren nodigen wy voor deze dienst uit. Intentie: voor overl. Antoon van den Heu vel voor overl. Frans Stevens en zoon Leo voor overl. Huberta Janssen-Hendriks (familie). Zondag: 8.00 leesmis voor overl. Thei Born (familie); 9.00 leesmis voor overl. ouders Custers-Ewaits; 10.00 hoogmis voor overl. Rombout Appels voor overl. familie van Rossum-Janssen voor overl. fa milie PhiLipsen-v. d. Berg en kin deren. Nederlandse gezangen met het kerkelijk zangkoor. 11.30 lees mis voor overl. Jan en Sjaar Dee- nen voor overl. Annie Litjens- Schreurs (S.)18.30 avondmis voor overl. ouders Voermans-Leijssen. Maandag 8.00 leesmis tot zegen in een gezin (H.); 19.00 avondmis voor overl. Hub Schols. Dinsdag 8.00 leesmis voor overl. Maria Derks; 19.00 avondmis voor overl. familie Rouvroye-Ritzen. Woensdag 8.00 leesmis v. overl. ouders van Ass-Delhoven; 19.00 avondmis voor overl. Bèr PhaLip- sen. Donderdag. Hoogfeest van de H. Jozef bruidegom van de heilige Maagd Maria. 8.00 leesmis voor overl. Piet Ver- meltfoort; 17.00 avondmis v. overl. familie Straatman-van Els voor overl. Harry Linssen en familie voor overl. Joos Simons. Vrijdag 8.00 leesmis tot zékere intentie; 14.00 plechtige huwelijks inzegening en eucharistieviering v. het bruidspaar Janssen-Philipsen (Veltumse Kapel); 14.00 plechtige huwelijksinzegening en eucharistie viering voor het bruidspaar van Duijnhoven - Houwen (St. Jozef Klooster); 17.00 avondmis v. overl. ouders Baeten-Martens. Zaterdag 8.00 leesmis uit dank baarheid t.e.v. O.L. Vrouw en de H. Gerardus; 19.00 avondmis voor overl. ouders Vollenberg-Aerts voor overl. Huberta Janssen-Hen driks (familie) voor overl. Ben Coolen. Mededeling. Zondag onder de mis van 11.30 uur kleutercrèche in de kleuter school vlak bij de kerk. Leidster: Brigitte Leenaert6. Misdienaars en akolieten Zoridag. 8.00 R. Beerkens, R. Aben; 9.00 J. Dommeck, P. van Weert; 10.00 A. Miilen, S. Fijneman, Th. Unselman; 11.30 F. Vercauteren en P. Arts; 18.30 M. Fijneman, G. Krij-- nen. Maandag, dinsdag, woensdag 8.00 R. Clephas,R. Barents; 19.00 O. Geurts en S. Rongen. Donderdag, vrijdag, zaterdag 8.00 P. Arts, J. Lnskens; 19.00 E. Smts en T. Franken. Zondag 15 maart a.s. de tweede zondag in de Veertigdagentijd, om tien uur dienst in de aula van Den Hoebert aan de Westsingel, waar in voorgaat Prof. Dr. N. T. Bakker uit Roosendaal. De koliekten zijn bestemd voor de stichting Noodlijdende Gemeen ten en Personen en het plaatselijke kerkewerk. Ons verblijf in Nederland, bij het overlijden van Moeder was maar 'kort. Daarom konden we ve len van u niet persoonlijk ontmoe ten. Langs deze wég willen wij u daarom speciaal bedanken voor de vele giften die we zo, of ingesloten in uw brieven mochten ontvangen. Mogen wij uw aandacht voor ons werk in Zaire blijven vragen? Elke gift is welkom op een van onze banknummers. Met hartelijke groeten en een tot ziens. Zr Aniceta Jenneskens, AJ3.N. bank, rek. nr. 0536262652, Br. Jen neskens, Rabobank Venray rék. nr. 173939953., Zaterdag 19.00 Jan Haegens, An toon Tacken en Wilhelmina Jans sen, Zondag 8.30 Harry Vermeulen en overleden grootouders; 10.00 over leden ouders Pouwels-Tijssen, over leden familie Kessels-Nssen (Ge mengd Koori. Maandag 9.00 gest. jaard. Theo Camps en Anna Verhoeven. Dnsdag 9.00 gest. jaard. Jan Ze- gers en Johanna Camps. Woensdag 9.00 tot intentie Ver- meulen-Moorrees. Donderdag 9.00 ter ere van de H. Jozef. Vrijdag 9.00 gest. jaard. Bertha Hendriks. Zaterdag 19.00 gest. jaard. Jozef Jenneskens en echtgenote, familie Stappers, Nel Arts en Chris van Aarssen (Jongerenkoor). Misdienaars Zaterdag 19.00 Paul Janssen, Ro land Tacken, Michel van Dijk, Ivo Franssen. Zondag 8.30 René Theeuwen, Fr. Dupont, Ronny Pelzer, Hans Holt- ackers; 10.00 Jan Rutten, Leon Hendrix, Sjakie Wilmsen, Roel Folkerts. Zaterdag 17.00 pl. h. mis uit dankbaarheid b.g.v. 85e verjaar dag mevr. P. Gommans-v. Rhee, Castenrayseweg 11; 19.00 zondags dienst le jrd. Theodorus Hub. Pee ters, maandd. Maria Heidens-Snel len, Truus Guffens-Swinkels (koL) Jan Speijcken (collega's bakkerij Rongen, Jos Driessen (Dameskoor). Zondag Teweede zondag in de Veertigdagentijd: 8.30 lsm. overL fam. Stevens-Lenssen; 10.00 gest. hgm. Johannes v.d. Sterren, Petro nella Muysers, tot zekere int. (C.). Dinsdag H. Patricius: 8.00 lsm. overl. fam. KustersVogelsangs. Woensdag H. Cyrillus: 8.00 lsm. overl. familie (N). Donderdag H. Jozef, bruidegom van de Heilige Maagd Maria: 19.00 pl. gez. h. mis tot bijzondere in tentie (K.V.) gest. hgm. Martinus Bomm en Maria Cath. Poels overL ouders B), tot bijzondere intentie (Ph.). Vrijdag 8.00 lsm. overl. ouders en dochter. Zaterdag 19.00 zondagsdienst maanddienst Truus Guffens-Swin kels, gest. hgm. Mathias Gooren en Gertrudis v.d. Water, Jan Speij- ken (col.), jrd. Piet Rongen (Kin derkoor). Misdienaars: Luc Vennekens en Rob Weys; Edwin Dinghs en Hans van de Ven. Hoogmis: Marcel Duy- kers en Urban Vollenbergh. Zaterdag 19.00 gezongen h. mis voor de overl. fam. Nooyen-Arts. Zondag 8.00 t.e.v. OL. Vrouw van Altijddurende Bijstand; 10.00 jgt. voor Petrus Joh. Steeghs, Maria Litjens en Anna Henokens. Maandag 19.00 Dora Willemsen- Martens. Dinsdag 8.00 Geert Classens. Woensdag 8.00 Martinus Emons. Tevens tot intentie van de offer aars. Donderdag 8.00 Matthias Vollen bergh. Feest van de H. Jozef. Vrijdag 8.00 overl, ouders Ver- hoeven-Houben. Zaterdag 19.00 voor het geestel. en tijdel. welzijn van alle parochi anen. Tweede zondag van de Veertig- dagen tijd. Zaterdag 19.00 lsm. v. Martin us en Harry Heesen en overl. familie weekd. voor Johanna Weijs-Wij- nen, lsm. voor Helm Claessens en Nelly Claessens-De rikx. Zondag 8.00 lsm. voor Frans van Bavel en Elisabeth van Nieuwen- hoven-Weekers (vanw. de buurt); 10.00 hgm. als weekd. voor Hen- drina Voermans-Jenniskens, maand dienst voor Eduard en Stans Dietz; 11.15 lsm. om zegen over huisge zin, weekd. voor Maria Loonen- Scheffers. Maandag 19.00 weekd. v. Anna Bouten. Dinsdag 19.00 weekd. v Mia Langenkamp-Litjens. Woensdag 19.00 voor Elly van Berlo en Elly Loonen, lsm. v. Ma ria Achten-van Dijck en overl. ou ders. Donderdag 19.00 lsm. v. Jozef Litj ens-Lucassen. Vrijdag 19.00 maandd. v. pastoor de Bot, weekd. v. Elisabeth van N ieuwenho ven-Weekers Zaterdag 19.00 maandd. v. Her man van Leipsig, lsm. v. Marti- nus en Harry Heesen en overt, fa milie,' lsm. v. Helm Claessens en Nelly Claessens-Derikx. Misdienaars: 19.00 Wil bert Emonts. Akolieten: zaterdag Tonny en Martin Heesen; zondag 8.00 G. Voermans; 10.00 W. van Meijel, R. Duijkers en Th. van Kempen; 11.15 Rud Kuenen en Luc Peeters. Huwelijksafk.Geert Meijers en Carla Verstappen (Meterik); Wim Gielens (Heide) en Anny Gooren. Gedoopt: Janny van Osch; Nick Olaessens. Vastenaktie: Achter in de oude en nieuwe kerk staan bussen voor de vastenakties. U zijn (worden) thuis bezorgd vastenaktie-zakjes, van zowel de landelijke als de bis schoppelijke aktie. Het gaat om mensen in nood. Laat deze niet de dupe worden van de verdeeldheid in Nederland. ook UW weekblad Zaterdag 19.00 jrgt. v. Petronella van Well-Thoone. Zondag 8.30 weekd. v. Jan Hen drix; 10.00 gest. jrgt. v. Hendrikus en Theo v.d. Ven; 11.30 hoogmis v. Jac. Emonts. Maandag 19.00 H.M. v. overl. fa milie Arts-Theunissen en dochter Diny. Dinsdag 8.00 H.M. v. overl. ou ders Arts-Gielen en Harrie en Ja cob Arts. Woensdag H.M. v. overl. par. Toon MarcelLis, Marian van Haperen en Jan Hendrix. Donderdag 8.00 maandd. v. Toon Marcellis. Vrijdag 14.00 H.M. uit dankbaar heid b.g.v. het huwelijk van Truus Spreeuwenberg en Karei van An- sem; 19.00 H.M. voor Peter Johan nes Philipsen en overl. fam. Cox. Zaterdag 19.00 H.M. v. Willem Vollenberg en overl. fam. Misdienaars: Zaterdag 19.00 Joost van Elzak- ker en Jos Bovee. Zondag 8.30 Rob Koonings en Roel Emonts; 10.00 Peter Peeters en Wilfried van Dijk; 11.30 Willy Hendriks en Karei Dekkers. Ko Flinsenberg en Francis v.d. Hoff. Mededelingen. Pater De Hosson is een paar we ken afwezig omdat hij voor een nader onderzoek naar een zieken huis in Duitsland is. Hopenlijk kunnen ze hem daar weer, opknap pen zodat hq weer beter kan lo pen. Op 22 en 23 maart ben ik afwe zig. Daarom is de eerste inzame ling voor de vastenactie in het weekend van 28 en 29 maart. Uw bijdrage is bestemd voor Pater Fr. Hoogers in Cameroun. Wij wonen hier allemaal in mooie huizen en zelfs de veestallen zijn hier soms nog veel beter dan de armoedige huisjes van de mensen in de ontwikkelingslanden. Laten wij er samen voor zorgen dat de vele onderwijzers in de diverse missieposten van Pater Hoogers minstens een dak boven hun hoofd krijgen dat niet meer lekt, zodat ze niet van de regen in de drup komen te staan. Zaterdag 19.00 H. Mis voor fam. van Tilburg-Smits. Zondag Teweede zondag van de Vasten (Veertigdagentijd) 10.00 gez. jgt, Johanna en Hendri ks van Rijswijck-Custers; 11.30 Damhert van Meyel, Laurentia No- yen. Maandag 8.30 jgt. Johannes Claes, Hendrika Friezen en overl. fam. Dinsdag: feestdag van St. Patrick patroon van Ierland. 8.30 jgt. Mar- tien van Stiphout, Johanna van Rijswijdk en zoon Wilhelmus. Woensdag Schoqknis klas 1, 2 en 3: feest van St. Cyril van Jerusa lem. 8.30 H. Mis voor Margaretiha Emonts. Donderdag feest van St. Jozef, patroon van de Kerk en gezinnen: 8.30 H. Mis voor Martinus v. d. Zanden. Vrijdag 8.30 H. Mis voor Lam- berdina (Bertha) van Dijck-v. d. Burgt. Zaterdag feest van St. Benedic- tus: Vanavond is de H. Mis om zes uur in plaats van zeven uur terwille van het feest van de Na tuurvrienden. Intentie is voor Pau- lus' Gerardus Michels, Petronella Poels. Misdienaars: Zondag 10.00, woensdag en zater dag: Henri Jacobs en Leon van Dijk; 11.30 Harm Hendricks en Stan Verhaag. Kollektanten: Zaterdagavond 7 uur: Emonts; zondag 10.00 Arts; 11.30 Hendriks. Kerk schoonmaken: Mevr. Hendriks-Rutten, Wethou der Pubbenstraat; mevr. Hendriks- Flinsenberg, Grootdorp. NB. Ons Vastenactie-projekt is in verband met 4 andere paro chies van de kerkdorpen van Ven ray voor de missie in Cameroen en een projekt in Indonesië Zaterdag 19.00 voor Tony Bot- den. Zondag 10.00 t.i.v. fam. Bol. Maandag 8.00 voor overl. ouders Poels-Geurts en dochter. Dinsdag 8.00 voor overl. ouders J a nssen-Timmermans. Woensdag 8.00 ter ere van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Donderdag 8.00 t.e.v. St. Jozef. Vrijdag 8.00 voor overl. familie van Tilburg-Glaudemans Zaterdag 19.00 t.i.v. familie Pee ters-Janssen. Zondag: Tweede zondag Veertig da gen tijd. Zaterdagavond om 7 uur Hgm. jgt. zal. H. Vollenberg. Zondag 9.45 Hgm. jgt. zal Ceciel van Wylick-Engelen; 11.15 Hgm. zal. Joh. Geurts. Maandag 8.00 lsm. zal. Sef Lin- ders en overt, ouders. Dinsdag 8.00 lsm. overl. familie Nabuurs-van Dijck. Woensdag 800 lsm. voor zegen voor gezin K.H. Donderdag: H. Jozef, bruidegom van de H. Maagd Maria: 8.00 lsm. ter ere H. Jozef. Vrijdag 8.00 lsm. zal. Ben van Ooi en zoon Wim. Zaterdagavond om 7 uur Hgm. overl. fam. Fleurkens-Aarts. Akolieten 15 maart: G. v. d. Ligt J. Thissen en Ger Timmermans. Misdienaars: Raoken, Reintjes. Tweede zondag van de Vasten. Zaterdagavond 14 maart: avond mis voor Nellie Claessens-Deriks vwg. neven en nichten. Zondag 10.00 Hoogmis voor de overleden ouders Lambertus Pouw els en Anna Derks. Misdienaars voor de avondmis Mark Koonings en Aron Voermans. Akolieten voor de Hoogmis: Jos Heesen en Rudi Michels. Zaterdag 14 maart avondmis voor Bertus Mulder en Cisca Mulder- Willems, voor Henrica Bastiaans- Huygen en fam. v.d. Munckhof. Zondag 8.30 H.Mis t.z.i. te Holt- hees; H. Mis t.e.v. H. Jozef voor verkregen gunst en uit dankbaar heid; 10.00 Hoogmis voor overl. fam. Philipsen-van Dijck; 11.30 .t.e.v. de H. Jozef t.z.i.; 15.00 Ge bedsdienst t.e.v. de H. Jozef door pater Kocks Maandag 8.45 H. Mis voor de overleden leden van de broeder schap van St. Jozef; 14.30 bede vaart Spraeland. Dinsdag 8.45 H. Mis voor familie v.d. Munckhof en voor een voor spoedige genezing; 14.30 bedevaart Servaas. Woensdag: laatste van de negen woensdagen voor het feest van de H. Jozef. 8.45 H. Mis t.e.v. St. Jo zef voor Theresa Herckenrath-Gies- sen: 9.45 H. Mis voor bedevaart Uden. Donderdag Hoogfeest van de H. Jo zef. 8.30 H. Mis t.e.v. de H. Jozef t.z-i. 10.00 Hoogmis verzorgd door ons zangkoor voor A van Stekelen burg, Ardina van den Broek-Jon kers en voor overl. ouders; 11.30 H. Mis t.e.v. de H. Jozef tot zegen van alle pelgrims, voor Pierre Koopmans en uit dankbaarheid; 15.00 Gebedsdienst door Deken Theunissen; 19.00 H. Mis t.e.v. de H. Jozef voor overl. ouders Nel len, Vrijdag 8.45 H. Mis t.e.v. de H. Jozef uit dankbaarheid, overleden ouders van Es en Toon en Dick. NOTICfAS RELIGIOSAS El domingo proximo a las once y cuarto, en nuestra capilla, Over- loonseweg 2, Venray, Misa del 2° domingo de Cuaresma con cantos y platica en Castellano. Despu's de la Misa reunion con un cafelito en la salita del convento. Los Padres y los Padrinos del pequeno VICEN TE, que hemos bautizado el saba- do pasado, les agradecen a todos Vds. sus atenciones en la ceremo- nia y el convite del sabado pasado. Hasta la vista! NOTICIAS CULTURALES Lean a tentamente el programa del Centro en el mismo Centró. El Padre Juan esta fuera de Ven ray desde lunes el dia 16 hasta el domingo 22 de marzo inclusivo asi que no habra Mias espanola el do mingo el dia 22 de marzo y que no habra horas de visita en la semana del 16 hasta, el 22 de mar zo. Hasta la vista! Gevraagd: J 10.000,voor gemeenschapshuis in Ethiopië Sinds keizer Haile Selassi in 1974 werd afgezet en het land bestuurd wordt door een militaire junta (met steun van Rusland, Cuba en de DDR), wordt Ethiopië geteisterd door economische chaos, vooral in de landbouw. Van de bevolking (25 miljoen mensen) is meer dan 90 procent nog in de landbouw werk zaam. De nieuwe machthebbers prediken weliswaar de „volksrevo lutie'', maar de structurele proble men (zoals grootgrondbezit, anal fabetisme en gebrek aan gezond heidszorg) zijn tot dusver niet aan gepakt .Er wordt te veel geld ge stoken in oorlogsvoering (Eritrea, Somalië) en bovendien wordt het land geplaagd door een enorm vluchtelingenprobleem. Het gevolg van een en ander is, dat net als ten tijde van de keizer grote streken van Ethio pië regelmatig getroffen worden door hongersnoden. Voor zover de katholieke kerk in dit land nog bewegings- en aktievrijheid heeft, wordt vanuit missiecentra krach tig gewerkt aan landbouw- en ge meenschapsopbouw. De werkgroep Vastenaktie Noord. Limburg vraagt Uw steun voor de inrichting van een gemeenschaps centrum annex lagere school (kos ten 10.000,in het dorp Aria Djawi, in het bisdom van de Ne derlandse mgr. Harrie Bomers, La zarist. Bovendien heeft de werk groep zich garant gesteld voor de financiering (a 9.000,van een programma voor gezondheidszorg in Metcha Woreda, eveneens in Ethiopië. Beide projekten zijn een bijdrage tot verbetering van de levensomstandigheden in gebieden met chronische problemen in de voedselvoorziening. Vastenaktie Noord-Limburg, giro 225.79.19, Venlo Stenen kruis met ste nen corpus aan de Paardekopweg, nabij de Midden Peelweg. Eigen dom van de familie Jenniskens van de Pas- scher Hoeve. H. Jen niskens trouwde daar in 1937 als ontginnings- boer. Samen mei zijn schoonbroer beloofden zij een veldkruis te plaatsen, als de oogst op de pas ontgonnen heide-grond zou slagen. En die oogst - rogge - slaagde buitengewoon met een onverwacht hoge opbrengst. Geza- zamenlijk heeft men toen het beloofde kruis opgericht. Houten kruis met bron zen corpus aan de Oir- lose heide. Zeer gced onderhouden met aan plant rondom. Eigen dom van de familie Vogelzangs. Het kruis werd zo'n tien jaar ge leden, vermoedelijk door huiswaartskeren- de brooddronken ker misgasten, omverge trokken. Uit een oer oude balk van een boerderij werd 'n nieuw kruishout gemaakt. Met ijzeren stutten is het toen in een beton nen voet verankerd. Het kruis werd in 1935 opgericht, als blijk van dankbaarheid dat men daar sinds de ontgin ning in 1918 tot volle tevredenheid geboerd had. Jozef van Smakt neemt nog al tijd een grote plaats in tussen al die mensen die van ons zijn heen gegaan en die ons voorgingen, in een levendig geloof in God, onze vader. Heel het jaar door komen daar om vele mensen naar Smakt. Zij bezoeken de kapel en geven ge hoor aan die bekende oproep „Gaat tot Jozef". In de maand maart, goed of slecht weer, dagelijks komen klei ne groepen mensen, die even stil staan bij het leven van deze een- Parochies, scholen, vereni gingen enz. die in verband met de landelijke Vastenaktie 1981 behoefte hebben aan het vertonen van een of meer dere dia-series, kunnen deze gratis bestellen bij: zuster Marie-Thérèse Portegies, Loe- vestraat 10, Horst, tel. 04709- 4854. In totaal zijn 4 series (a 25 stuks, met begeleiden de tekst) beschikbaar, over de onderwerpen: voedsel, le ven in het dorp, gezond heidszorg en ontwikkeling. Ze zijn opgenomen in Papoea Nieuw-Guinea. voudige en trouwe man van Na zareth, Jozef, de man van Maria en de voedstervader van Jezus zelf. Onder de voorbede van Jozef ko men zij God bedanken voor het vele dat zij iedere dag ontvingen, het leven, de vreugde en gezond heid. Anderen nemen St. Jozef bij de hand en zeggen .Jozef, jij hebt ge zorgd. voor Jezus en Maria. Doe ook eens een goed woord voor mij en bid voor mij dat ik het leven kan aanvaarden, dat ik met mijn handicap, met mijn begrenzingen, met die leegte toch kan leven. Geef Jozef dat ik door alles heen toch een gelukkig mens kan zijn en dat ik door God gezegend ook tot ze gen mag zijn voor anderen". Al deze mensen heet ik welkom in Smakt en graag wil ik hen enig inlichtingen verstrekken. Iedere dag door de week is er 's morgens een H. Mis in de ka pel van St. Jozef om 8.45 uur. Elke zaterdag is er een avond mis om 19.00 uur in de kerk. Ieder zondag van maart en ook op 19 maart, feest van St. Jozef, zijn de H.H. Missen om 8.30 en om 11.30 uur. Om 10.00 uur de Plech tige Hoogmis. Na de middag om 15.00 uur is er een gebedsdienst op alle zondagen en op 19 maart. Op zondag 22 maart mogen wij Kardinaal Alfrink begroeten. Hij zal deze dag in ons midden zijn en voorgaan in de Hoogmis en ge bedsdienst. Zondag 15 maart zal de Zang vereniging Vondel uit Vierlingsbeek de viering van 10.00 uur komen op luisteren. Zondag 22 maart komt de Zang vereniging Logeco uit Overloon de viering van 10.00 uur mee verzor gen. Zaterdagavond 21 maart om 19.00 uur wordt de avondmis meegevierd door het Dameskoor uit Arcen. Met het weekend 28 en 29 maart komen 45 jongeren van het koor Exodus uit Breda op bezoek. Zü zullen zaterdagmiddag om 15.00 u. aankomen. Zoals vorig jaar worden zij gast vrij ontvangen door gezinnen uit Holthees en Smakt. Daar zullen zij te gast zijn tot zondagmiddag. Zaterdag zullen zij de avondmis mee verzorgen in zang en lezing. Zondag zullen zij de hoogmis van 10.00 uur weer meevieren.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 11