Nieuw dak voor kleuterschool WINKELCENTRUM VENRAY MAAKT BEZWAREN TEGEN ROSE VLEK Rioolwater zuiveringsinstallatie V enray Provinciaal objekt op Boomfeestdag Leenenl WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING INDUSTRIE VESTIGING Verkeerslichten Merseloseweg - Westsingel POLITIE EN PUBLIEK d'ouwe moestuin PAST. BUSCHMAN GAAT OIRLO VERLATEN VRIJDAG 13 MAART 1981 Nr. 11 HONDERDENTWEEDE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING BUITEN DE REGIO 15,- Op vrijdag 20 maart om vier uur 's middags komt de commissie voor de werkgelegenheid weer in open bare vergadering bijeen in kamer _j van het raadhuis. Deze extra vergadering is uitgeschreven omdat het college van b. en w. het advies van deze commissie heeft gevraagd over de deelname van de gemeente Venray aan een gezamenlijke ad vertentiecampagne van LIOF en de provincie met de bedoeling be drijven en organisaties te bewegen och in Limburg te vestigen. Met medewerking van de pro vincie en een reclamebureau start LIOF binnenkort met een lande lijke advertentie-actie met de be doeling: a Het verbeteren van het imago van Limburg; b. het aantrekken van nieuwe be drijven en instellingen. Het ligt in de bedoeling, dat de gemeente Venray zich aansluit bij deze advertentie-actie in de hoop, dat belangstelling en interesse zal worden gewekt voor de mogelijk heden van industrievestiging in Venray. In verband met het grote aantal werklozen in Venray en omgeving acht het college van b. en w. aan haking op deze LIOF-actie belang rijk. De campagne zal lopen over een periode van drie jaar. In overleg met de commissie voor de werkge legenheid en de commissie voor financiën zullen dekkingsmiddelen voor de te maken onkosten moeten worden gevonden, waarna de ge meenteraad zal moeten beslissen. Nadat de commissie voor verkeer zich reeds eerder, vrijwel unaniem, had uitgesproken vóór het plaatsen van verkeerslichten op de kruising Westsingel-Merseloseweg moest de ze week de commissie voor open bare werken zijn advies hierover geven. Weer was het de heer L. Janssen (WD), die tegen dit voorstel was. Er staan al genoeg verkeerslichten op onze buitensingels, aldus dit commissielid, alleen siaan ze op de verkeerde plaats.... „Iedereen heeft de mond vol over bezuini gingen hier kan men er mee be ginnen", waaruit wel duidelijk blijkt dat hij verkeerslichten daar overbodig vindt. De andere commissieleden waren er wel voor. Maar stonden toch niet in hun handen te klappen van enthousiasme. Het blijft een nood maatregel, omdat men ter plekke nog geen voorzieningen kan tref fen waardoor voorsorteren voor links-afslaand verkeer mogelijk wordt. De lichten gaan hier werken naar gelang het aanbod van ver keer. Bovendien komt er een ver keerslicht voor de voetgangers. Als „straks" (niemand weet wan neer) de Westsingel gereconstru eerd wordt, wordt dit kruispunt en zijn verkeerslichten uitgebreid. De heer Broeksteeg vroeg zich af of het verkeer uit Merselo niet van de Hoenderstraat gebruik zou gaan maken om deze verkeerslich ten te ontwijken. Maar dat zal de praktijk moeten uitwijzen. De heer Reintj es worstelde ken nelijk met eenzelfde probleem want hij stelde dat men over de binnen ring (Langeweg en Julianasingel) vlugger onder de voeten uit kan dan over de buitensingels (Zuid en Oostsingel). Het is nu aan de raad om uit eindelijk de beslissing te nemen over het wel of niet plaatsen van deze verkeerslichten. Op donderdag 12 maart houdt de Infowinkel van het Brukske een thema-avond met de politie. Deze aktiviteit die plaats vindt in samenwerking met loco burge meester Schols en de politie te Venray, wordt gehouden in het nieuwe wijkcentrum de Kiosk. De aanvang is 19.00 uur. Voor deze avond heeft de politie een informatiestand ingericht met o.a. afvalmunitie, drugs enz. Tevens wordt er een diaseiie ge draaid, die handelt over inbraak en diefstal Aansluitend wordt er een drie tal korte films vertoond die iets laten zien over het werk van de politie. Hierna is er een vragenuurtje ge pland met de aanwezigen in de zaal over de diverse politie aktivi- teiten. Dit vragenuurtje zal worden ge leid door loco-burgemeester Schols. speciaalzaak voor groenten en fruit grotestraat 8b venray tel. 04780-80857 Fouten van architect en aannemer: Na 11 jaar blijkt het dak van de kleuterschool te Ysselsteyn dusda nig versleten en verrot te zijn, dat er een geheel nieuwe dakconstruc tie moet komen. De gemeente heeft na laten gaan wie hier de schuldigen zijn, en is tot de con clusie gekomen dat zowel de ar chitect als de aannemer fouten heeft gemaakt. Overleg met beide partijen heeft er toe geleid dat de architect be reid is een geheel nieuwe dakcon structie te ontwerpen en op papier te zetten, zonder daarvoor een de claratie uit te schrijven. Men kan stellen dat dit een bedrag van 12.000,vertegenwoordigt. Ook de aannemer is bereid gevonden een bedrag van gelijke orde niet in rekening te brengen. Maar desondanks gaat dat nieuwe dak toch nog 125.000, kosten. Voor enkele leden van de commissie voor openbare werken was dat een vreemde zaak. Bij de begrotingsbehandeling was dat bedrag van 125.000,— terug ge bracht tot 117.000,ook al met het oog op schadevergoeding, maar nu wordt er evengoed een krediet gevraagd ter hoogte van het eerste bedrag Van achter de bestuurstafel wist men zo direct geen exact ant woord. Maar men vermoedde dat de meerkosten ontstaan zijn door de toeberekening van de kosten van gemeentewerken en adviezen van het Bouwcentrum. Bij de be handeling in de gemeenteraad zal men met konkrete gegevens ko men. Helemaal gelukkig waren de commissieleden niet met deze gang van zaken. Jarenlang wor den door de architecten verkeer de constructies toegepast bij de daken op onze Venrayse scholen en dat heeft de gemeentes in de loop der jaren al veel geld ge kost. Maar hier blijkt dat er ook nog onvoldoende kontrole van de architect is geweest. Want anders zou de aannemer geen fouten hebben kunnen maken, waardoor de slechte constructie nog enke le jaren eerder ter ziele ging. De rioolwaterzuiverings installatie te Venray aan de Metaalweg, is in 1979 gereed gekomen, en zal op 25 juni a.s. officieel in gebruik wor den genomen. Momenteel is uitgezonderd de kern Ysselsteyn, de gehe le gemeente Venray aange sloten op deze zuivering. In de nabije toekomst zul len nog de gemeenten Broek huizen, Meerlo-Wanssum en Bergen (gedeeltelijk) worden aangesloten. Het totale terrein van de rioolwaterzuiveringsinstalla tie (inclusief tb.v. mogelijke uitbreiding) bedraagt 6.7 ha. Het beplantingsplan is aan gepast aan de bosrijke omger ving. In grote lijnen kan het plan als volgt worden be schreven: Singelbeplanting Om het gehele terrein is een bosplantsoen ontworpen. Hierin zijn o.a. de volgende soorten opgenomen: Eik, Mei doorn, Esdoorn, Hazelnoot enz. Totaal 14.000 stuks. In deze singelbeplanting zijn tevens 150 eikebomen op genomen. Binnenterreinbeplanting Overwegend zijn hier bo dembedekkers voorzien, o.a. Rozebottel, Karnoelje, de Sneeuwbes, Wilde Wingerd enz., totaal 44.000 stuks. Verder is een aantal soli tairs voorzien, o.a. Rhodo dendron, Vuurdoorn en enige bomen, o.a. Esdoorn, Linde, Berk en Beuk, totaal 600 stuks. Het plan is in overleg met Staatsbosbeheer ontworpen door de Technische Dienst van het Waterschap Zuive ringschap Limburg. De be planting is geleverd door Chr. v. d. Wurff te Heeze en uitgevoerd door Verhoeven Groen B.V. te Venray. In ;het kader van de Natio nale Boomplantdag 1981 zul len o.a. 10 eikebomen en 1800 stuks bosplantsoen worden geplant. Het bestuur van de Coöperatieve Vereniging Het Winkelcentrum Venray g.a. heeft in een brief aan het college vanb. en w. be zwaar aangetekend tegen het ont- werp-uitwerkingsplan c.q. wijzi gingsplan Rose Vlek. Het bezwaar richt zich voorna melijk tegen het gegeven dat door 't college zoals wordt gesteld dwangmatig 3200 m2 bedrijfsvloer oppervlakte wordt gecreëerd. „Deze maken tevens opvulling van de verbindingsroutes met 6000 m2 noodzakelijk. Hierdoor wordt door overheidsingrijpen de overbe- winkeling onnodig met ruim 9000 m2 vergroot", aldus het bezwaar schrift. In eerste instantie wordt herin nerd aan hetgeen in het CIMK- rapport „Draagvlak winkelvoorzie ningen 1976-1985" (van 1976) wordt gesteld <n.l., dat een additionele groei van het winkelapparaat van hoogstens 3800 m2 bedrijfsvloerop pervlak verantwoord was. In het bezwaarschrift wordt be rekend, dat de overbewinkeling 14.600 m2 bedrijfsvloeroppervlak bedraagt. „Het Winkelcentrum Venray" ba seert zijn absolute bezwaren tegen manier en vorm van invulling van de Rose Vlek op de volgende gron den: 1. De grondslagen waarop deze uitvoering is gebaseerd, zijn vol komen achterhaald; 2. er wordt voorbijgegaan aan tus sen de gemeente en Amro West- land Utrecht overeengekomen punten, zoals: a. dat er tussen partijen over eenstemming bestaat over de noodzakelijkheid om iedere ont wikkelingsfase van de Rose Vlefc af te stemmen op de op dat mo ment bestaande behoefte; b. dat in dit gebied een zo goed mogelijke ontwikkelings kans moet worden geboden aan nieuwe verzorgende funkties; c. dat er onderzocht moet wor den of er door het ontstaan van nieuwe gegevens bijsturing dient plaats te hebben; d. het vormen van een logisch loopcircuit (waarvan volgens de bezwaarschrift schrijvers geen sprake is aan de zuidzijde van de Rose Vlek via Jan Hensen- straat naar Passage); 3. het niet nakomen van de in ok tober 1973 toegezegde aanhaking op drie punten aan het bestaan de centrum. Met name die ter hoogte van het Schoutenstraatje wordt niet reëel geacht. Deze mondt - volgens de schrijvers - uit in een expeditiehof hetgeen een slechte zaak wordt genoemd voor de stimulering van het Schoutenstraatje; 4. het geen gevolg geven aan de onverbrekelijke voorwaarden van de Vereniging van Zelf standige Ondernemers (op 24-10- 1978 schriftelijk vastgelegd en door de gemeente toegezegd). Een van die voorwaarden was ondernemers of belanghebben den aan de Schoolstraat spoe dige realisatie van hun bouw plannen mogelijk te maken. In dit verband wordt gewezen op de thans in Venray onderbezette meubelsector. Volgens het bezwaarschrift komt de akkoordverklaring van de VZO met het plan op losse schroeven te staan. „Het Winkelcentrum Venray" vindt het een goede zaak, dat bin nen het centrum van Venray nog ruimte aanwezig is voor een mis schien noodzakelijke uitbreiding van het winkelgebied. „Het getuigt van goed beleid, als u deze moge lijkheid openhoudt. Te denken valt hierbij aan het volgens plan reali seren van de niet-commerciele sec tor in de Rose Vlek en de overige ruimte tijdelijk op en aan te vullen met groen, speelgelegenheid en par keervoorzieningen" zo wordt in het bezwaarschrift gesteld. Gehoopt wordt dat b. en w. dit bezwaarschrift zullen erkennen om Venray in de minder vette jaren die begonnen zijn, leefbaar te hou den voor iedereen. Besloten wordt met de opmer king, dat een goed funktionerend winkelcentrum een essentiële voor waarde is voor een leefbare ge meente. Inbraken Door v. d. V. wonende te Meer lo-Wanssum werd aangifte gedaan van inbraak in de aan de Hofstraat gelegen bar. Ontvreemd werden: mengpaneel, grammofoonplaten, zaklantaarn en w.c. bril. Vernield" werden een pick up, de waterlei ding en een gokkast. Tijdens afwezigheid van de bewoners (waren op vakantie) werd ingebroken in een woning aan de Molenhofweg. De badkamerraam was geopend en er bleken kasten doorzocht te zijn. Wat er ontvreemd is kon nog niet worden medege deeld. Na precies twee jaar zieleherder in Oirlo te zijn geweest gaat pas toor C. J. R. Buschman weer ver trekken. Op 29 maart a.s. zal hij na de mis van tien uur afscheid van zijn parochianen nemen en op 31 maart vertrekt hij definitief naar zijn nieuwe parochie in Heerlen- Weiten, die 5000 zielen telt. Pastoor Buschman volgde twee jaar geleden pastoor Gelissen op, die benoemd werd tot Deken van Gennep. De scheidende herder maakt er geen geheim van, dat hij in Oirlo een bijzonder fijne tijd heeft ge had. Ondanks het feit, dat de pas toor nog een inkomen had als godsdienstleraar aan de Mavo- school te Meerlo was het onder houd van de pastoor toch een te zware opgave voor de Oirlose pa rochiegemeenschap. Binnenkort volgt de bekendma king \an de opvolger van pastoor Buschman. Zoals bekend mag zijn, zal op a.s. woensdag 18 maart de jaar lijkse Nationale Boomfeestdag in geheel Nederland plaatsvinden. In Limburg nemen ongeveer 70 ge meenten daaraan deel. Daarbij zijn ruim 10.000 kinderen betrokken. De Regionale Commissie Lim burg van de Nationale Boomfeest dag heeft dit jaar het planobjekt bij de Venrayse rioolwaterzuive ringsinstallatie als provinciaal ob jekt aangewezen. De opzet van de Boomfeestdag is de kinderen wat nader tot de natuur te brengen, zowel voor wat betreft bos, alsook landschap en natuurbehoud. Ook daarom zullen ongeveer 160 leerlingen uit de 5e en 6e klassen van alle basisscho len uit de gemeente Venray daar die dag „hun boompje" planten. Aan het gebeuren bij de zuive ringsinstallatie zal een min of meer feestelijk karakter worden gegeven. Om kwart voor elf die woensdag worden genodigden en de schoolkinderen daar welkom ge heten. Het woord wordt er ge voerd door een lid van Gedepu teerde Staten, de voorzitter van het Water-Zuiveringsschap, de burge meester van Venray en de Hoofd- ingenieur-Direkteur voor de Land inrichting in Limburg. Aansluitend zullen genoemde sprekers zelf een boom planten, waarna de 160 schoolkinderen aan het grote werk beginnen. De „Nationale Boomfeesctdag" werd in 1957 voor het eerst ge vierd. Dat wil zeggen: voor het eerst in een toen nieuwe stijl. Vroe ger zijn er hier en daar ook wel boomplantingen voor kinderen ge organiseerd, maar landelijk gebeur de dat niet. In Nederland nam de Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging het initiatief tot de organisatie van de Boomfeestdag, zoals wij die nu kennen. Een voorlopig werkcomité bereidde toen de eerste viering voor, in samenwerking met de ge meente Apeldoorn. Daar werd ge plant in het park „Berg en Bos". 1200 kinderen namen toen deel. In steeds meer gemeenten ver spreid over het hele land, doen sindsdien elk jaar meer kinderen mee, voornamelijk uit de 5e en 6e klas van het basisonderwijs. Van de circa 700 gemeenten die Ne derland telt, namen er in 1980 aan de Boomfeestdag 550 deel met in totaal meer dan 130.000 kinderen. Alleen in Limburg namen al 10.000 kinderen, verspreid over 72 ge meenten, deel. Onze bevolking groeit voortdu rend. Dat betekent: steeds meer gezinnen in ons kleine land. Dus is er steeds meer ruimte nodig voor huizen om in te wonen, fa brieken om in te werken, winkels om in te kopen en wegen om op te rijden. En dal betekent dan weer: minder open ruimte, bos- en na tuurgebied. Toch willen we er alle maal wel eens op uit, de vrije na tuur in. Om „bij te komen" van het haastige, luidruchtige leven van' alledag. En niet alleen ver weg maar ook dicht bij huis zien we toch graag groen om ons heen. Daarom planten kinderen bomen. Maar het blijft zeker niet bij plan ten alleen. Ze krijgen eerst een uitgebreide, bij hun leeftijd aange paste voorbereiding en voorlichting die al weken tevoren begint. De daartoe nodige lesmaterialen worden tijdig naar de deelnemen de gémeenten verzonden die het op hun beurt weer aan de deel nemende scholen verzenden. De leerkracht vindt daarin veel om over te vertellen in de klas. De kinderen kunnen er werkstukken mee maken etc. Spelenderwijs kun nen ze van alles en nog wat aan' de weet komen over bomen, bossen en natuurbehoud. Juist op deze manier krijgen kinderen plezier in alles wat leeft en groeit. De Boomfeestdag zelf vormt van deze voorbereiding het feestelijke hoogtepunt. Optocht, vlaggen, ver sierde schoppen, verklede kinde ren, muziek en een toespraakje met het planten van de eerste boom door een burgemeester, wet houder of andere autoriteit onder strepen de betekenis van deze dag. Kinderen vinden het eigenlijk leuk als veel ouders, familie, buurt bewoners en andere belangstellen den naar hun plantprestaties ko men kijken. Juist hun belangstel ling zal kinderen sterken in de overtuiging dat hun bijdrage aan de plaatselijke groenvoorziening, werkelijk wordt gewaardeerd. Ze zullen dan naderhand ook doen wat ze kunnen om beschadiging van de aanplant hun eigen werk im mers te voorkomen. Archieffoto boomplantdag Venray 1980. Het Nationaal Comité en de Re gionale Commissies hebben zich in de afgelopen 25 jaar steeds weer bezonnen op de vraag of het zin heeft, schoolkinderen voor éénmaal gelegenheid te geven zelf jonge bomen en struiken in de grond te zetten. De ondervinding leert steeds steeds weer dat dit mits zorg vuldig voorbereid, wel degelijk zin vol is. Het bewust bezig zijn met levend plantmateriaal kan kinderen sterk aanspreken; het kan hen, dankzij een deskundige begeleiding, motiveren tot jonge aanplant en bij uitbreiding van alles wat leeft en groeit liever te beschermen dan te beschadigen. Deze mentaliteitsverandering is thans wenselijker dan ooit tevoren want door allerlei oorzaken heb ben onze bomen het vaak moeilijk en zowel binnen als buiten dor pen en steden ziet men steeds meer bomen die in slechte conditie verkeren. Het moet echter niet blijven bij planten alleen. Het landelijk secre tariaat verzorgt daarom onder meer een jaarlijks aangepast vernieuwd pakket voorlichtingsdrukwerk in se ries over bos, natuur en landschap voor scholen. Deze uitgebreide voorlichting is afgestemd op ca. 12 jarige kinderen, die worden voorzien van fotobladen, planten- mappen, werktekeningen enz. Dit pakket is te beschouwen als de eigenlijke basis van de Boomfeest- dagaktaviteiten. Verdovende middelen Vrijdagmiddag omstreeks kwart voor twee werden in de kom van Venray een drietal duitse knapen afkomstig uit Heidelberg in de leeftijd van 18 en 19 jaar aange houden. Het drietal bleek in het bezit te zijn van een kleine hoe veelheid hasjies. Het drietal werd overgebracht naar het politiebu reau. Na overleg met de officier van justitie werd de hasjies in be slag genomen en het drietal huis waarts gezonden.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1