Vijftig jaar afdeling H. Stede Venray Werkgelegenheids manifestatie STIENSTRi VENRAY Leenen WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING FUNKTIONEREN VAN VROUWENOVERLEG Speelplastiek bij LO.M.-school Honderd jaar Stille Omgang Amsterdam eengezinswoning Analfabeten Lozen van gevaarlijke stoffen Emeritus pastoor-deken Ant. Loonen 50 jaar priester GASPRIJS WORDT JUIST BEREKEND PEEL EN MAAS uw weekblad VRIJDAG 6 MAART 1981 Nr. 10 HONDERDENTWEEDE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING Zoals vorige week reeds aangekondigd, organiseert het FNV afde ling Venray, a.s. zaterdag een werkgelegenheidsmanifestatie, in verband met de te verwachten ontslagen bij Rank Xerox en Freu- denberg. Deze werkgelegenheidsmanifestatie, welke om 11 uur begint in zaal In den Engel, Poststraat, wordt vooraf gegaan door een de monstratieve tocht door het centrum van Venray. Deze tocht start om half elf bij de schouwburg. Het FNV afdeling Venray verwacht dat hier een groot aantal men sen aan zal deelnemen. En ook dat de leden van de Venrayse ge meente-commissie voor werkgelegenheid door hun aanwezigheid blijk zullen geven van hun zorg om de werkgelegenheid in Venray en de regio. „Laat de regering in Den Haag zien, hoe erg het hier is in Venray en de regio. Hoe hard we willen knokken voor onze werkgelegen heid", aldus de nieuwe Venrayse voorzitter van het FNV, de heer J. Marks. Als gastsprekers op de werkgelegenheidsmanifestatie in zaal In den Engel zijn uitgenodigd, W. Friederichs, van het FNV Limburg, een vertegenwoordiger van de Industriebond FNV en een vertegen woordiger van de DGB, de Deutsche Gewerkschafts Bund, die ook hun zorgen hebben over eventuele ontslagen bij Rank Xerox in Duitsland. Stianatra Van»ai BV, Stationawag 11, tel CM7DO-I44 1 L Wi| var organ voor u: hoop an varhoop huur an varhuur - bouwprojahtanontwikhaling hypothah an nngan beheer Nadat eind vorig jaar problemen waren gerezen met betrekking tol het funktioneren van het vrouwen- overleg, heeft het college van b. en thans geconstateerd, dat deze problematiek is opgelost. Zowel door de Kring LVB als door het Vrouwengilde wordt weer deelge nomen aan het overleg. Het vrouwenoverleg is ontstaan en opgepakt als mogelijkheid om het emancipatiegebeuren in Ven ray verder gestalte te geven en uit te bouwen. Hierbij is van be lang, dat de diverse vrouwenorga nisaties en vrouwengroepen met elkaar samenwerken en onderling beïnvloeden. Het vrouwenoverleg heeft niets te maken met het ne men van beslissingen over sub sidies, zoals aanvankelijk abusie velijk werd verondersteld. Wel meent het college, dat via vrouwenoverleg zinnige argumenten zouden kunnen worden aangedra gen als het gaat om prioriteiten, voorwaarden enz., waarmee, de ge meente bij het vaststellen van haar beleid haar voordeel kan doen. Het bestuur van de L.O.M.-school ,,'t Groenwold" heeft van b. en w. toestemming gekregen om door de beeldhouwer W. Rijvers te Kessel een speelplastiek te laten ontwer pen. In de begroting voor de bouw van de L.O.M. school is destijds een bedrag hirevoor opgenomen. Het kunstwerk zal bij de school worden geplaatst. In de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 maart za! in Amster dam voor de honderdste maal de „Stille Omgang" worden gehou den. Op die datum zal het dan tevens 50 jaar geleden zijn, dat in Venray de afdeling Venray H. Stede van de groep Nijmegen werd opgericht. Omdat de Stille Omgang door de jaren heen uit Venray en wijde omgeving vele honderden deelnemers heeft ge trokken, lijkt het ons goed nog eens de aandacht te vestigen op deze jaarlijkse geloofsmanifesta. tle in het hartje van de hoofd stad, dat vandaag de dag veelal wordt gezien als een overblijfsel uit de tijd van het Heilige Room se Leven. De ouderen onder ons zullen het zich nog allemaal wel kunnen her inneren: de extra treinen, die uit alle richtingen van Nederland in 'n stille lentenacht jonge en oudere mannen naar 's lands hoofdstad brachten. Na meestal eerst thuis een plechtige Lof te hebben bijge woond, werd de lange treinreis naar Amsterdam gemaakt om daar in een stille tocht, biddend en zon der uiterlijk vertoon de weg te volgen, die* de Mirakelprocessie vóór de Hervorming ging. In feite ligt de oorsprong van de Stille Omgang in 1345. Op dinsdag vóór Palmzondag van dat jaar ont ving een zieke man in de Kalver- straat de H. Communie. Hij braak te de H. Hostie uit, die door een verplegende vrouw in het vuur werd geworpen. De volgende dag zag men de hostie in hetzelfde vuur boven de vlammen zweven. Men legde het H. Sacrament in een doek. die in een koffer werd gesloten. Weer een dag later werd de hostie met grote devotie en ere 'teruggebracht in de Oude Kerk. Ter herinnering aan dat feit werd in 1346 de kapel van de H. Stede gebouwd. Van hieruit werd jaar lijks op woensdag na het feest van St .Gregorius (12 maart) een pro cessie* gehouden door de Kalver- straat naar de Dam. In 1578 werd de H. Stede ontruimd om ingericht te worden voor de Protestantse ere dienst. In 1908 werd de kapel af gebroken. In 1881 werd te Amsterdam het Gezelschap van de Stille Omgang gesticht door C. A. J. Elsenburg en J. Lousbergh om de oude tra ditie in ere te herstellen. In 1934 b.v. waren er ruim 100.000 deelne mers. De devotie werd bevorderd door mgr. B. H. Klönne, rector van het Begijnhof, die sinds 1887 voor de processiegangers een H. Mis opdroeg in het Begijnhof. Om het grote aantal deelnemers van buiten Amsterdam, begon men in 1928 ook in de nacht van zaterdag op zondag voor en na het Mirakel- feest de omgang te houden. In het begin van de dertiger jaren wer den overal afdelingen van de Stille Omgang opgericht. In de vijftiger jaren bestonden er rond 250 afde lingen. In 1928 gingen 6 Venrayers naar Nijmegen om zich daar aan te slui ten bij de groep Nijmegen-Betuwe, die aan de Stille Omgang ging deelnemen. Dat waren de heren J. v. d. Munckhof, H. Jacobs, J. Poels, A. de Haan, P. Coopmans en J. Ra- maekers. Tot 1930 sloten zich steeds meer Venrayse mannen bij hen aan. Op de terugweg van Amsterdam naar Venray in 1930 werd beslo ten een afdeling Venray op te rich ten. Het bestuur werd gevormd door kapelaan Strijkers (geestelijk leider), P. Coopmans (voorzitter), H. Jacobs (secretaris penningmees ter), J. Poels en Lemmens Oostrum (leden). Op 12 mei 1931 namen 20 leden deel aan de Stille Omgang. Toen enkele jaren later de Kring Noord Limburg (Venlo) werd opgericht sloot de afdeling Venray zich hier bij aan. Het aantal deelnemers bleef zo stijgen, dat weldra voor de Noordlimburgse Kring twee ex tra treinen moester worden inge zet, waarvan één bestemd was voor het dekenaat Venray. Het aantal deelnemers beliep 450 tot 550. Vierlingsbeek, Boxmeer en Mook sloten zich daarbij aan en in Am sterdam sloot ook Gennep zich aan. Voor of na de Stille Omgang door de straten van Amsterdam werd een plechtige Hoogmis opgedragen in de Krijtberg. De mis werd op geluisterd door Venrayse zangers en de heer Baltussen uit Geysteren als organist. In 1965 werd besloten flaters van het patersklooster mee te nemen voor de verzorging van het voorbidden in de trein en het opluisteren van de eucharistievie ring. Voor het vertrek uit Venray werd in Oostrum een plechtig Lof met predikatie gehouden. In 1968 werd besloten, dat ook vrouwen aan de Stille Omgang mochten deelnemen. Na het vertrek van de fraters in 1969 gaat het vrouwenkoor van de Vredeskerk mee naar Amsterdam. Voor dit jaar is door de zusters van St. Anna in overleg met pas toor Geerits een ander gebeden en zangboekje samengesteld. Sinds 1970 wordt de reis naar Amsterdam per bus gemaakt. Voor de kring Noord Limburg was er dan een gezamenlijk Lof in Gen nep. Sinds 1974 kwamen de deke naten Venlo, Tegelen, Horst en Venray in de Venrayse Vredeskerk bijeen voor een plechtig lof met predikatie. In Amsterdam sloot Gennep zich bij de emmegangers aan. In 1980 werd het besluit geno men om in Cuyk samen te komen. Vanaf 12 maart 1931 tot en met maart *1980 hebben in totaal 1627 mannen en vrouwen uit Venray aan de Stille Omgang deelgeno men. Dat is gemiddeld 32 deel nemers per jaar. Uit de ledenlijs ten blijkt, dat er jaren zijn ge weest van 100 en meer deelnemers. Vorig jaar bedroeg het aantal deelnemers uit Noord Limburg 307, •waarmee dit gebied een van de grootste groepen is, die aan de Stille Omgang deelnemen. TE HUUR GEVRAAGD Jonge arts, werkzaam in St. Eli sabeth ziekenhuis zoekt z.s.m. in Venray. Tel. 080-235693, na 19.00 uur en in weekend. Het was weer carnaval. De drie dolle dagen zijn voorbij. Voor velen was zaterdagavond al het begin, voor vele anderen het herringschelle op woensdagavond het einde. Elders in dit blad geven wij naast een redak- tioneel overzicht ook een uitgebreid fotografisch beeld van wat er in Ven ray tijdens de carnaval gebeurde. Bovenstaande foto, genomen tijdens de boerenbruiloft illustreert duidelijk de joeks en de lol ondanks de regen die tijdens vele evenementen spelbreker was. Tijdens de bespreking in de ge meenteraad over de subsidiëring van het alfabetiseringswerk in de regio, bleek dat in de gezamenlijke 9 gemeenten 142 anafalbeten wo nen. In Venray zijn dat er 40 waarbij dan nog eens 22 uit de groep culturele minderheden. Lan delijk zou het percentage analfa beten op 1 per mille liggen; dat zou dus in Venray ongeveer 34 moeten zijn. Met een aantal van 40 zitten we daar flink boven. Overigens «ubsidieert het Rijk het alfabetiseringswerk nog tot 1982. De regio-gemeenten zijn er echter van overtuigd dat ook na 1982 subsidiëring nodig zal zijn, wil men dit werk kunnen voortzetten en voltooien. De gemeenteraad heeft de nieu we Lozingsverordening Riolering goedgekeurd. Op een nader te be palen datum zal deze verordening in werking treden. In afwachting daarop zal van gemeentewege voor lichting gegeven worden over stof fen en materialen die niet in de riolering geloosd mogen worden. Op naleving van deze verorde ning heeft het Zuiveringsschap enige controle bevoegdheid bij be drijven, maar wat de parculier al lemaal in het riool laat verdwij nen weet geen mens. Daarom is ook geen enkele controle mogelijk en moet men rekenen en vertrou wen op de milieubewustheid van het publiek, dat door ongeoorloofd lozen meewerkt aan de verontreini ging van het oppervlaktewater. De gemeente heeft in het jongste verleden reeds meerdere malen gewezen op de mogelijkheid om gif tige of schadelijke stoffen in te leveren bij de dienst gemeentewer ken aan de Accaciastraat. Maar volgens het raadslid! Den Brok weet men er daor ook niet goed weg mee, want ingeleverde spullen blijven daar maar onbeschermd opgeslagen. Dat is natuurlijk niet de bedoe ling. Het is mede daarom, dat de nieuwe verordening nog niet in werking kan treden. Men moet eerst orde op zaken stellen en zor gen dat de giftige en schadelijke stoffen ook inderdaad afgevoerd kunnen worden, voordat men de lozing kan gaan verbieden. Op zaterdag 21 maart zal een be gin worden gemaakt met de viering van het gouden priesterfeest van Em. Pastoor-Deken Ant. Loonen (75), als hij met de bewoners van de bejaardenflats in de aula van het Schuttersveld een plechtige Eucharistieviering zal houden. Een plechtigheid welke in de namiddag een herhaling krijgt voor de be woners van de verzorgingsflats in datzelfde bejaardencentrum. Daar mede is tevens tot uitdrukking ge bracht dat Em. Pastoor-Deken Loo nen nog van geen welverdiend „otium cum dignitate'1 wil genieten, maar zo lang net nog kan, werk zaam wil blijven als rector voor de bewoners van het Schuttersveld, hen bijstaap. op alle terreinen. Nog dagelijks gaat hij op ziekenbezoek, want ook de bewoners opzoeken in het ziekenhuis of in het geria- triscne centrum, is een van de vrijwillig op hem genomen taken, iedere dag draagt hij als rector van dit bejaardcentrum nog een H. fylis op. Op zondag 22 maart zal de plech tige Eucnai ïstieviering tot intentie van het gouden priesterfeest wor den opgedragen in de parochiekerk St. Petrus Banden, waarvan hij van 1954 tot 1 oktoDer 1971 pastoor deken mocht zijn. In die Eucharis tieviering zal hij worden geassis teerd door zijn opvolger pastoor- deken Theunissen en zijn priester vriend rector Snijders. Een pries tervriend (84) die al 50 jaar lang elke week op bezoek komt. Van de pracht en praal van het Rijke Roomsche Leven is niet veel meer over. En dit feest zal dan ook geen afspiegeling zijn van hoe het op Paaszondag 50 jaar geleden in Oostrum is geweest, toen hij daar als jong Priester zijn Eerste H. Mis opdroeg. De gouden priester is een ras echte Venrayer, geboren en getogen in Oostrum waar hij ook de lagere school heeft bezocht. Na die school werd het college in Weert bezocht en vervolgens het Klein Seminarie in Rolduc. De afsluitende priester opleiding werd aan het Groot Se minarie in Roermond voltooid. Even zag het er nog bedenkelijk uit dat de priesterwijding wegens ziekte van mgr. Schrijnen, bisscnop van Roermond, moest worden ver zet, want Mgr. Schrijnen had des tijds nog geen coadjutor. Maar de juist in Zuid Limburg op verlof zijnde missiebisschop mgr. Leboulle (Lazeristen) mocht die priester wijding doen, en alles kon zoals gepland was doorgang vinden. Mgr. Leboulle keerde kort daar na weer terug naar zijn missie gebied in China, maar werd enkele jaren later met andere missionaris sen uit dat missiegebied verbannen. Hij bracht later nog eens een be zoek aan zijn toen door hem ge wijde priesters om te kijken wat er van hen geworden was. De eerste benoeming van A. Loo nen als kapelaan vond op een beet je vreemde manier plaats. Depries ters afkomstig uit Venray kwamen, mét de in funktie zijnde pries ters, eens per kwartaal bij een van de Venrayse priesters bij elkaar, op een soort Ceciliafeest. Op dat feest in september 1931 deelde pastoor-deken Thielen hem mede dat hij benoemd was als kapelaan te Tegelen aan de St. Martinus- parochie. In 1938 werd aalmoezenier Karei Roncken door mgr. Lemmens spe ciaal belast met het zielzorgelijk werk onder de werklozen die wa ren ingezet in de Peelontginningen en kapelaan Loonen werd benoemd tot aalmoezenier van Sociale Wer ken Deze funktie wist hij onder moeilijke omstandigheden tijdens de bezetting uit te oefenen, toen ook vele katholieken om principiële redenen verzet aantekenden tegen de bezetter. Verdeling van de gel den van de tweede schaalkollekte was een van zijn taken. Ook een andere funktie werd hem opgedragen: dat was het gees telijk adviseurschap van de R.K. Middenstandsbond. Bleef hij aal moezenier tot zijn benoeming als pastoor van de St. Nicolaasparochie, oftewel de parochie van Genooi; het adviseurschap van de R.K. Middenstand bleef hij tot 1954 ver vullen. Dat was tot het tijdstip dat hij benoemd werd tot pastoor-deken te Venray, als opvolger van de onvergetelijke herder Deken Ber den.. Met die benoeming ging een le venswens in vulling: pastoor ;e mogen zijn, herder te mogen zijn in Venray, een plaats welke hij altijd op bijzondere wijze lief heeft mogen hebben. Zeventien jaar mocht hij dat pastoraat uitoefenen, in een tijd toen ook de geloofs belijdenis in een stroomversnelling geraakte Nog andere feiten mogen we niet onvermeld laten en dat is zijn be noeming tot Kanunnik van het Ka thedraal Kapittel te Roermond in 1968; het op de meest eervolle wijze verleende ontslag in 1979 en zijn benoeming tot Ere-Kanunnik van dat kapittel. Voor al zijn inzet gedurende vele vele jaren, in en buiten zijn funk tie, werd hem door H.M. de Ko ningin bij zijn 40-jarig priester schap het Officierschap in de Orde van Oranje Nassau verleend. De aanstaande jubilaris bena drukte ons nog eens hoe graag hij in Venray pastoor is geweest en hoe blij hij is zich nu nog dage lijks verdienstelijk te kunnen ma ken bij de ouder wordende mens in de beide wooneenheden van het Schuttersveld. Hij wil die bewoners gaarne de eer geven om als eersten met hem zijn feest te vieren. Maar het spreekt vanzelf dat op zondag 22 maart na de plechtige Eucharis tieviering in de St. Petrus Banden- kerk, tot half een, iedereen de ge legenheid zal krijgen em. pastoor- deken Ant. Loonen de hand te drukken in de aula van het Schuttersveld. Of die tijdspanne voldoende zal zijn? Wij betwijfelen het! In de raadsvergadering van ja nuari vroeg het raadslid Konings of het juist is dat Limagas het kleinverbruikerstarief voor gasleve- ranties aan flats met een gezamen lijke verwarming e.d. hanteert, ter wijl men tóch gezien het aantal afgenomen kubieke meters gas van een grootverbruik zou kunnen spreken. Konings had berekend, dat zulks voor deze flatbewoners zo'n 21,per maand voordeliger kon zijn. Als aandeelhouder van Lima- gas zou de gemeente dit eventueel kunnen bevorderen. In de j.l. gehouden raadsverga dering heeft wethouder mevr. Rut- ten-Tielen hierop geantwoord. De gasprijs wordt voorgeschreven door de gezamenlijke gasbedrijven met goedkeuring van de minister. Daar bij wordt het niet toegestaan voor huishoudelijke doeleinden het groot verbruikerstarief toe te passen. Dat zou onredelijk zijn tegenover niet flatbewoners. Voorop staat dat elke woonvorm een zelfde gasprijs betaalt. De vraag van Konings om even tueel in samenwerking met andere gemeenten toch eens een poging te doen om het grootverbruikerstarief ingevoerd te krijgen, moest tan de zelfde reden afgewezen worden. En dat ondanks het verweer van Konings, dat collectief verwarmen energiebesparend kan zijn. Ook dat zag de wethouder niet zitten. Want bij verwarming in de huurprijs in begrepen zal men veel eerder ge neigd zijn de ramen open te gooien. Dan maar aparte verbruik meten, aldus Konings, maar het mocht niet baten. Voorschriften zijn voor schriften.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1