i een stijgende werkloosheid A.P.K.-PLAK HOGERE SALARISSEN VOOR HOGERE AMBTENAREN POELS d'ouwe moestuin Meubelen Openstelling postkantoren tijdens carnaval Werkgelegenheids- manifestatie VASTENAOVEND Doop van 100ste Spanjaard Vreemdelingen in Venray Stille Omgang 1981 Overloon en Vierlingsbeek Pvd A-raadslid Henk Willems verwacht op langere termijn zeshonderd arbeidsplaatsen in de dienstensector in gevaar VRIJDAG 27 FEBRUARI 1981 Nr. 9 HONDERDENTWEEDE JAARGANG [0 PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY XA/FFIfRI AR VOfl P VFNDAY FN HAARFVINR ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ffSSIXWbMI/ WWI% T kni%M I kl^ VIVIVIE f IllVi PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING speciaalzaak voor groenten en fruit grotestraat 8b venray tel. 04780-80857 Was U al bij in Horst Speciaal adres voor massief eiken meubelen Tijdens de carnavalsdagen op 2 en 3 maart 1981 hebben de post kantoren een aangepaste openstél- lnigstijd. Het hoofdpostkantoor te Venray is geopend op: maandag en dinsdag van 08.30-12.00 uur. Het postagentschap Veltumse Kleffen is geopend op: maandag en dinsdag van 10.00-12.00 uur. Het postagentschap Kiosk in 't Brukske is op: maandag gesloten en op dinsdag geopend van 09.00. 12.00 uur. Het postagentschap Ysselsteyn is geopend: maandag van 10.00-12.00 uur; dinsdag gesloten. Tijdens het succesvolle zondag ochtendconcert van het Hofkoor en de Hofkapel werd wethouder Grad Schols onderscheiden met de Aid Prinseplak. De versierselen werden hem door deken Theij Schaeffers omgehangen die in een kleine speech de verdiensten van wethou der Schols nog eens schetste en waarbij vooral de nadruk gelegd werd op het feit dat hij in de 20 jaren van zijn wethouderschap steeds „tussen het volk" is blijven staan. Er is wel eens gezegd dat de wethouder verschillende petten droeg, b.v. als wethouder en als secretaris van de Woningbouwver eniging, maar deze nieuwe APK- pet zou hem nog wel het beste staan. Was de wethouder verkouden of was hem een brok in de keel ge schoten toen hij in zijn dankwoord opmerkte dat hij juist vanwege deze APK-plak als wethouder was blijven fungeren. Maar alle gek heid op een stokje; hij vond het fijn dat hij bij alle kritiek ook eens een pluim mocht ontvangen. Vele honderden bezoekers kwa men na afloop van het concert de nieuwe plakkendrager en zijn echt genote feliciteren. Eerder op de middag had bur gemeester Defesche onderscheidin gen uitgereikt aan de jubilarissen van het Hofkoor. De heren Henk Koenen. Michel Claessens, Frans Oudenhoven en Gerrit Lamers wa ren 5 jaar lid van het Hofkoor. Gerrit Philipsen en Jeu Aarts 10 jaar. Als enige die vanaf de op richting lid was van het Hofkoor Volgende week zaterdag zal om half elf een demonstratieve tocht gehouden worden, vanaf het Schouwburgplein door het centrum naar zaal In den Engel. Deze tocht, georganiseerd door het FNV afde ling Venray, moet de bezorgdheid om de werkgelegenheid in onze gemeente onderstrepen. In zaal In den Engel heeft vervolgens vanaf 11.00 uur een werkgelegenheids- manifestatie plaats, waarop diverse gastsprekers het woord zullen voe- ren. In ons blad van volgende week komen wij hierop nader terug. De al jaren gebruikelijke foto- I pagina van de Venray se carnavals- I prinsen hebben wij ditmaal ver werkt met de diverse feestprogram ma's en de volgorde van de grote optocht tot een aparte bijlage, die U in dit blad aantreft. Wij ver trouwen hiermede aan de verschil lende verzoeken vanuit de kerk dorpen, om meer aandacht te schenken aan hun festiviteiten, te hebben voldaan. I Zaterdag 7 maart zal aalmoeze nier Peters, die o.a. ook de pas torale zorg voor buitenlanders heeft in deze regio, de honderdste Span- I jaard dopen in Venray. Mevrouw Defesche-Derks heeft de uitnodi ging om bij deze doop ere-peet- tante te zijn, graag aanvaard. Op 24 februari j.l. waren in Venray 1270 vreemdelingen geno teerd, verdeeld over 26 nationali teiten. De lijst ziet er als volgt uit: Amerikanen 14 Belgen 24 Brazilianen 1 Britten 113 Canadezen 2 Chinezen 15 Duitsers (BRD) 187 Fransen 8 Grieken 13 Gyanezen 5 Burgers van Hong Kong 3 Italianen 15 Indonesiërs 4 Joegoslaven 26 Burgers van Maleisië 2 Marokkanen 260 Burgers van Nieuw Zeeland 7 Oostenrijkers 8 Polen 8 Portugezen 2 Burgers van Singapore 7 Spanjaarden 91 Surinamers 30 Turken 408 Vietnamezen 3 Zwitsers 2 Zonder nationaliteit 12 Totaal 1270 I In de nacht van 21 op 22 maart wordt dit jaar voor de honderdste keer te Amsterdam gehouden. De deelnemers uit Noord-Lim burg worden met bussen in hun woonplaats afgehaald. Rustpauze is op de heen- en terugweg in de aula van de R.U. vlak bij de kerk van de Krijtberg. Voor het eerst dit jaar is een gezamenlijk Lof om 22.45 uur te Cuyk in de St. Mar- tinuskerk. Intentie: Jezus Christus, gebroken brood voor een nieuwe wereld. Dit is ook het thema van het 42e Internationaal Eucharistisch Congres dat in 1982 te Lourdes wordt ge houden. Aller bereid zijn te breken en delen met anderen, in het bijzonder de lijdende, de hongerende op ve lerlei gebied, is de nieuwe houding die deze Stille Omgang de deelne mers bewust probeert te maken. In alle kerkportalen hangen affi ches met informatie. Buskosten dit jaar 25,—. Voor inwoners van Venray zijn kaartjes verkrijgbaar bij Sigarenmagazijn 't Hofke, Julianasingel 1 en J. Rae- r makers, Langstraat 30. Voor deze deelnemers vertrekt de bus om 22.10 uur van halte de Burggraaf, Stationsweg. De behoefte doet zich gevoelen ook in Overloon en Vierlingsbeek Peel en Maas zelf te gaan bezor gen. Bezorging per post blijkt dik wijls later te geschieden dan mag worden verwacht. Belangstellenden uit deze twee plaatsen, die de be- I zorging op zich willen nemen, ver- zoeken wij rich te melden. Dhr. P. Volleberg van B.V. De Ketsers is. mede het feit dat hij het nederlands kampioenschap libre klein extra klas in Apeldoorn af sloot met een le plaats en een alg. moyenne van 34.52, uitgenodigd door gedeputeerde staten van Noord Brabant aanwezig te zijn bij de 'huldiging van de branbantse kam pioenen die zich in het afgelopen jaar hebben onderscheiden door hun sportieve prestaties. Tijdens deze feestelijke bijeen komst, die wordt gehouden op dins dag 10 maart a.s. in het provincie huis te 's-Hertogenbosch, zal de commissaris der koningin in de provincie Noord-Brabant, de heer J. D. van der Harten, hem een speciaal voor deze gelegenheid ge slagen bronzen penning uitreiken. Moge dit voor hem en B.V. de Ketsers een onvergetelijke dag wor den. plannen in Midden Limburg. Dacht men eerst dat zulks pas over twin tig jaar aan de orde zou komen, nu is men er wel van overtuigd dat deze periode niet langer dan 10 jaar zal zijn. Het raadslid J. Truijen, die uit de aard van zijn funktie in het Psychiatrisch Centrum Venray toch wel met de gang van zaken be kend moet zijn, bestree^i deze cij fers, maar kreeg van de heer Wil lems te horen, dat deze gegevens niet van vandaag of gisteren zijn, maar reeds langer bekend. Alleen het tijdstip waarop zich dit gaat afspelen is door de omstandigheden vervroegd. Voor de gemeente Venray, aldus de heer Willems, is het zaak jaar lijks 390 nieuwe arbeidsplaatsen te scheppen, om aan de normale toe- was te kunnen voldoen. Daarbij komt ook nog de zorg voor ver vangende werkgelegenheid voor de komende ontslagen. Wat dat be treft' is er voor de gemeente werk genoeg aan de winkel. Het antwoord van b. en w., dat de heer Willems kreeg op zijn brief inzake de werkgelegenheid in Ven ray .straalde weinig bewogenheid uit. Ook in zijn algemeenheid riet men te weinig betrokkenheid van het gemeentebestuur bij het gebeu ren op de arbeidsmarkt. Doch dit werd door de burgemeester bestre den Hij persoonlijk had toch ver schillende gesprekken met direc ties en ondernemingsraden gehad. Klept, zei Willems, maar dat ge sprek met de Ondernemingsraad was op hun verzoek, terwijl hel initiatief daartoe direkt van het college had moeten uitgaan. Het is zaak, aldus het raadslid, dat al les gemobiliseerd wordt, om de ont wikkelingen zoals die zich hebben ingezet, om te buigen. We moeten alert zijn, op dat wat staat te gebeuren, zo zei Willems. De gemeente moet slagvaardiger zijn, en op alle mogelijke gebied proberen de werkgelegenheid te bevorderen .Zo vond hij dat de ge meente ook zelf banen kan schep pen door duo-funkties aan twee werknemers toe te wijzen. Verder zag hij veel heil in de vestiging van kleinschalige bedrijven met 5 of 6 man personeel. Men moet die de gelegenheid geven zich in Ven ray te vestigen, door bijvoorbeeld het scheppen van kleinere percelen induslriegrond. De voorzitter kon dit laatste be loven. De gemeente zal zeker rea geren op wat zich aandient of ani mo vertoont. Mogelijk dat zelfs in de oude panden, welke in plan Landweert blijven staan, dergelijke industrietjes kunnen worden onder gebracht. Overigens was dit idee reeds vroeger door de P.v.d.A. ge lanceerd. In de fraktie Samenwerking is de zorg om de werkgelegenheid er niet minder om. Maar men moet zie hwel realiseren dat de gemeen te niet op de stoel van vakbond of ondernemingsraad kan gaan zitten. In de commissie werkgelegenheid zijn enkele akties aangekondigd. Het is zaak die met spoed te rea liseren, en inderdaad bij de mi nister aan de bel blijven hangen. Ook de WD pleitte cr voor dat de toezeggingen in de commissie werkgelegenheid met de meeste spoed hard gemaakt worden. Zorg uiten alleen helpt zo weinig. De Kerkdorpenfraktie kon het pleidooi van de heer Willems ge heel onderschrijven, en zou zelfs voor de vestiging van kleine be drijven, het bestemmingsplan Witte Vennen willen veranderen. Maar dat was zowel voor Willems als vcor de voorzitter te veel van het goede. Dat industrieterrein blijft gereserveerd voor industrieën die een spoorwegaansluiting nodig heb ben. MOTIE De partij van de arbeid had een motie gereed liggen, waarvan de redaktie niet de goedkeuring van de overige raadsleden verkreeg. De tekst: De raad is van mening dat het streven van de Ondernemings raad en de Vakorganisaties tot be houd van de werkgelegenheid en het voorkomen van gedwongen ont slagen met alle kracht nadruk kelijk ook van de zijde van het gemeentebestuur ondersteund dient te worden. Het college en de raadsleden proefden hieruit een miskenning van de Directie van Rank Xerox. Men mag toch aannemen dat ook de directie alles zal doen om de werkgelegenhedi te bevorderen. De heer Janssen WD bracht het als volgt onder woorden: elke medail le heeft twee kanten; zo kan men hier ook stellen dat de directie door de ontslagen 2500 andere ar beidsplaatsen veilig wil stellen En aangezien het niet in de be doeling lag van de PvdA om de directie van Rank Xerox een tik te geven, werd de tekst zodanig veranderd dat alle partijep er vre de mee hadden. Maar daarvoor was wel een schorsing van de raad voor nodig geweest. RAAD GEEFT GEEN STEUN AAN MOTIE VAN DE P.V.D.A Zoals bekend, zijn met ingang van 1 januari j.l. de salarissen van hogere gemèenteambtenaren verhoogd. Een en ander onder de benaming „herziening llbink-nor- men". Een herziening die vele jaren geduurd heeft, maar nu eindelijk zijn beslag heeft ge kregen. Maar niet iedereen was daar gelukkig mee. Met name de Venrayse gemeentesecretaris, J. Poels, meende voor deze salaris verhoging van 200,- per maand te moeten bedanken, en hij maakte zulks ook per brief aan Gedeputeerde Staten duidelijk. Intussen is wel gebleken dat G.S. geen uitzonderingen kan maken. In de raadsvergadering van 27 januari j.l. stelde de P.v.d.A. bij monde van de heer H. Willems voor ,een motie in te dienen, waar in zowel het intiatief van de* ge meentesecretaris werd gehuldigd, als afkeer uitgesproken tegen deze trad Leo Oudenhoven naar voren. Hij vond dat rijn tijd nu was ge komen om er een punt achter te zetten en ook de jongeren een kans te geven. Later op de middag hield het hofkoor een receptie in De Burg graaf, naar aanleiding van het li- jarig bestaan van het koor. Deze receptie liep uit tot een ware hap- De Oirlose dorpsraad heeft dezer dagen gesproken met de bewo ners van de Deputé Petersstraat. Het probleem, dat aan de orde werd gesteld bestond uit het te smalle trottoir langs deze straat, als gevolg van de minder geluk kige standplaats van de bomen. Het te smalle trottoir is eigenlijk niet alleen een probleem voor de aanwonenden, maar voor alle Oirlose voetgangers. Men heeft in de Deputé Peters straat te maken met een trottoir, waarin bomen zijn geplant. Wan neer men het trottoir b.v. met twee tegels zou verbreden is het euvel nog niet opgelost, omdat de bomen nog groeien en de wortels de tegels oplichten, waardoor ge vaarlijke situaties ontstaan. Tijdens het gesprek werden over en weer verschillende suggesties gedaan. Een goede oplossing zou zijn wanneer de bomen zouden worden verplaatst naar de voortuinen, zo dat het gehele trottoir vrij komt voor de voetgangers. Op enkele plaatsen staan er al bomen in de voortuintjes. Men zag echter ook wel in, dat niet alle bomen in verband met de grootte zouden kunnen worden verplaatst. Daarom zou er gezorgd moeten worden voor vervangende beplanting, waarbij werd gedacht aan z.g. smalgroeiers. Bijna alle aanwonenden bleken bereid zo'n smal groeiende boom in de voortuin te willen plaatsen. Wanneer de gemeente dit plan overneemt, zouden de aanwonen den zelf graag willen bepalen wel ke soort boom men zou willen hebben. De dorpsraad zal deze zaak nu bij de gemeente aankaar ten en tevens proberen hiervoor urgentie te krijgen in verband met de veiligheid van de voetgangers. Tevens zal de gemeente worden gevraagd er bij de P.L.E.M. op aan te dringen, dat de Deputé Pe tersstraat van een moderner straat verlichting wordt voorzien. Ubink-vorm worden weergegeven. De Partij van de Arbeid bleef er echter bij, dat de raad gerust ad hesie kan betuigen met het stand punt van de secretaris. Ook met het oog op de allerbelabberste si tuatie, waarin ons land zich be vindt, Men moet dat zien als een signaal aan Gedeputeerde Staten en aan de burgerij waaruit blijkt dat de raad achter het standpunt van de heer Poels staat ten aan zien van onredelijke en overtrok ken salarisverhogingen. De heer Houba WD, was het wel gedeeltelijk eens met het be toog van de heer Willems, maar hij zag er geen heil in bij Gede puteerde Staten aan te dringen hun standpunt te veranderen. De heer Den Brok 'was het' per soonlijk met Willems eens. Hij meende dat G.S. wel eens meer uitzonderingen maken wat betreft de salariëring van gemeente-secre tarissen .Dat zou nu ook voor de persoon van de Venrayse gemeen tesecretaris moeten kunnen. Raadslid J. Poels verkondigde dat een gedeelte van de fraktie Samen werking het met Willems eens was en adhesie wilde betuigen. De heer Truijen, van dezelfde fraktie, meen de dat er een „ontsnappingsclau sule" toegepast moest worden, om de secretaris zijn standpunt te la ten behouden. De heer Reintjes (Kerkdorpen) had respekt voor het standpunt van de secretaris, maar wilde ver der een afwachtende houding aan nemen .Dat respekt verwoordde hij later nog eens, maar hij zou des ondanks de motie niet ondersteu nen. De voorzitter was er van over tuigd dat G.S. geen andere rege ling of uitzondering voor Venray kan maken. Een adhesie-betuiging zou hen zeker niet van gedachten doen veranderen. De heer Willems betoogde nog maals dat sympathie-betuigen al tijd mogelijk moet zijn ongeacht de te verwachten uitkomst. Het gaat er om dat we een eigen stand punt verkondigen zonodig over of boven de bestaande regelen. We moeten niet alles accepteren wat ons wordt voorgehouden. Het mocht allemaal niet baten. Toen de motie in stemming werd gebracht bleken 10 raadsleden voor de motie te zijn, terwijl 13 er geen heil in zagen en tegenstemden. Het P.v.d.A.-raadslid Henk Wil lems verwacht voor Venray en de regio op langere termijn een blijvende stijging van het aantal werklozen. Hij illustreerde dit jJ. dinsdag in de raadsvergadering met de volgende cijfers: In 1979 kreeg het Arbeidsbureau Venray 400 ontslagaanvragen te verwer ken, in 1980 waren dat er 700 en nu in de eerste twee maan den van 1981 liggen er al 160 aanvragen. Zet deze trend zich door, dan komen we dit jaar aan zo.'n 1000 ontslagen, waarbij dan die van Rank Xerox en Freudenberg nog niet inbegrepen zijn. In de dienstensector verwachtte de heer Willems binnen 10 jaar een 600-tal ontslagen, speciaal op het psychiatrisch vlak, tengevolge van de regionalisering, welke een eigen centrum in Nijmegen voor ziet, en de reeds langer bekende loonsverhoging in een tijd van al gehele bezuiniging. De motie werd destijds opgeschort, na seniorenbe- raad, tot de vergadering van deze week. B .en w. zijn echter nog steeds van mening dat de raad hierin (nog) geen standpunt moet bepalen, zolang er ten gemeentehuize geen georganiseerd overleg (met de amb tenaren en bonden) is geweest. De raad werd geadviseerd een uitge werkt voorstel van het college af te wachten, waarin dan ook de konsekwenties van het al dan niet doorvoeren van deze herziene pening, wat voor het Hofkoor toch wel een bewijs mag zijn dat „ze goed geleeje zien". Zoals gebruikelijk wordt a.s. zon dag het concert herhaald.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1