Bij de minister aan de bel hangen POELS 1 x 11 KEER HOFKOOR W erk voorzieningsschap Noord Limburg West ebberink WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Meubelen Zorg om werkgelegenheid in plaats en regio PEEL EN MAAS ook üw krant Waterleiding defect 50 JAAR URSULINE voor 1 gulden VRIJDAG 20 FEBRUARI 1981 Nr. 8 HONDERDENTWEEDE JAARGANG m PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING Burgemeester Dittrich van Meerlo-Wanssum, heeft zich einde januari in een brief tot de minister van Economische Zaken gewend. Die brief is in Meerlo-Wanssum zelf niet openbaar gemaakt, maar een afschrift daarvan was wel naar het Venrayse college gestuurd, en zodoende kregen ook de commissieleden voor de werkgelegenheid op hun beurt een afschrift van dat schrijven. De heer Dittrich herinnert er aan, dat Noord Limburg al het mogelijke gedaan heeft om het grote aantal arbeids plaatsen dat door de noodza kelijke investering en auto matisering in de landbouw verloren ging, door industria lisatie op te vangen. Mét de gemeente Venray, zo vervolgt de burgemeester, hebben wij, zoals het toescheen, een ge slaagde operatie verricht. Nu evenwel pakken zich boven Venray zeer donkere wolken samen, welke onafwendbaar zich ook boven de gemeente Meerlo-Wanssum zullen ont laden. De berichten zijn on rustbarend, en als werkelijk gebeurt hetgeen dreigt bij Rank Xerox en Freudenberg, dan moeten wij helaas spre ken van een „volvo-ramp" voor Noord Limburg, aldus de Meerlo-Wanssumse burge meester. Burgemeester Dittrich vindt het van enorm groot belang dat de Investerings Premie Regeling van toepassing blijft voor de droge industrie in Venray, maar ook van toe passing wordt verklaard voor de natte industrie van Wans- sum. Na nog een overzicht ge geven te hebben van de werkloosheidspercentages en een specifiek Wanssum pro bleem onder de aandacht van de minister gebracht te hebben, besluit hij zijn brief met: Gaarne vertrouw ik, Excellentie, dat U deze cri- de-coeur ernstig zult nemen en dat U Venray een hulp- stok wilt toesteken en mijn gemeente een roeispaan De Venrayse commissie voor werkgelegenheid kon de strekking van deze brief ten volle onderschrijven. Men zal in een aan de minister te zenden brief ook het schrij ven var» de Meerlo-Wanssum se burgemeester nog eens be nadrukken. Was U al bij in Horst Speciaal adres voor massief eiken meubelen Unieke natuurfilm uit onze gemeente Vrijdag 20 februari om 20.00 uur zal in de foyer van de schouwburg „De Beejekurf' te Venray deze il grandioze film vertoond worden, 'j Eenieder die de natuur een warm hart toedraagt, mag die voorstel- Bng beslist niet missen. Wat de J amateur cineasten Grad Smedts (Koningslust) en Peter Keyzers (Helden-Dorp) hier zullen tonen, kan nauwelijks nog met amateu- I ris me aangemerkt worden. Bijna zes jaar kostte de voorbe reiding van deze produktie. Menig i uurtje brachten deze twee samen of afzonderlijk door in de vrieskou, het geduld op de proef stellend, want vaak was het wachten, wach- 1 ten en nog eens wachten. In totaal bracht de vasthoudend heid van dit duo 5000 meter film op .opgenomen tussen de Maas en Peel. De titel van de tweemaal drie kwartier durende rolprent is dan ook simpel: „Tussen Maas en I Peel". Van de oorspronkelijke 5 km I film bleef uiteindleijk 380 meter over. VOGELS Vogels spelen de hoofdrol in „Tussen Maas en Peel", hoewel zij I niett alleen optreden. Het begint I allemaal met opnames van een voe derplaats in de winter, daarna ko men geleidelijk alle seizoenen aan I de beurt met al hun normade en bijzondere dingen. Het poogt een j beeld te zijn van de jaarcyclus tussen Maas en Peel, niets meer, i niets mindre. Het Instituut voor Natuurbe schermingseducatie (I.V.N.) Venray- Geysteren, nodigt U allen dan ook van harte uit om mee te genieten van deze unieke film. Voor jong en oud Is de entree geheel gratis. „Bij de minister aan de bel han gen". Tot deze conclusie kwamen de leden van de raadscommissie voor de werkgelegenheid. Het drei gende ontslag van 423 medewer kers bij Rank Xerox en nog eens 13 bij Freudenberg, gaat hier de arbeidsmarktsituatie wel grondig veranderen. Venray, en zeker de regio Venray, zal de arbeidsproble- matiek zoals die in de Mijnstreek heerst, gaan evenaren, zo niet voor bij streven. Want los van de aan gekondigde ontslagen, steeg in de maand januari het aantal werkzoe kende mannen in onze gemeente nog met 89, van 1119 per 1 januari tot 1208 op 31 januari. Daarbij mag men nog van geluk spreken dat de sterke stijging, zoals die zich in november en deceniber voordeed (resp. 133 en 139) nu wat is afgezwakt. De raadscommissie had er pro blemen mee, dat bij de nieuwe Investerings-Premie-Regeling (IPR) voor vestiging van nieuwe indus trieën en uitbreiding van bestaan de bedrijven, Venray slechts ge deeltelijk op 15% is blijven staan, terwijl men op 25% gehoopt had. Uitbreiding van bestaande bedrij ven wordt voortaan slechts met 10% gesubsidieerd. Wel was men verheugd, dat deze premieregeling van 15% nu ook gaat gelden voor stichting van dienstverlenende bedrijven en uit breiding van de bestaande. Het rijn juist de dienstverlenen de bedrijven, grote of kleine, die men hier in Venray naast de in dustriële nodig heeft. Het aanbod van administratief personeel is bij voorbeeld bijzonder groot, terwijl er geen „schrijftafels" zijn. De heer Kempen, directeur van het Ar beidsbureau Venray, illustreerde dat gegeven met de volgende cij fers: in 1979 kwamen 73 schoolver latende jongens en 115 meisjes niet aan de slag. In 1980 waren deze aantallen praktisch verdubbeld Een ander voorbeeld van het grote overschot aan personeel in de dienstverlenende sector, noemde hij de reaktie op advertenties van het rekreatieoord Lohorst, waarin 80 vrouwen en meisjes gevraagd werden. Er kwamen 1600 sollicita ties binnen Om op de schoolverlaters terug te komen: als men weet dat voor heen de schoolverlaters van de LTS praktisch allemaal aan bod kwamen 'of verder studeerden, en dat zulks dit jaar zeker niet het geval zal zijn, dan is het begrijpe lijk dat men de komende maanden met schrik de jongeren de school riet verlaten. Naast de dreigende ontslagen is ook de werkloosheid onder de jon geren hier in Venray een gegeven, dat aan de minister moet worden voorgelegd. Ook is het van belang dat de minister kennis neemt van het Venrayse Werkgelegenheids- onderzoek 1980, dat rapport-klaar was ,maar door de verwachte ont slagen niet meer up-to-date was. Het is zaak, te zorgen dat dat rap port zo spoedig mogelijk bijgewerkt wordt en dat er prognoses aan verbonden worden. Men behoeft dan niet te wachten totdat die prognoses wetenschappelijk onder bouwd rijn reëele verwachtingen van een stijgende werkloosheid, die ver uitgaan boven het landelijke gemiddelde, moeten voor de minis ter in eerste instantie voldoende zijn. Om vestiging van nieuwe indus- triëen of ambachtelijke bedrijven aantrekkelijker te maken, zou vol gens de commissie ook aangedron gen moeten worden op subsidiëring van infra-structurele werken. Waardoor bijvoorbeeld de industrie- grond goedkoper kan worden, en niet duurder behoeft te rijn dan op andere plaatsen. Ook zouden dan reeds geplande reconstructies van wegen en rioleringswerken uitge voerd kunnen worden. Werken wel ke nu voor vele miljoenen op de Lijst van Aanvullende Civiel-tech- nische Werken staan dn afwach ting van een subsidie uit een pot waar niets meer in ritZe blij ven nu maar op de lijst staan en er gebeurt niets mee. Een dergelijk schrijven aan de minister dus met concrete om schreven verlangens zou meer resultaat kunnen hebben dan een verzoek om meer I.P.R.-subsidie. Want die subsidie-regeling is lan delijk met veel bloed en tranen tot stand gekomen, en het is niet te verwachten dat de minister daar nog veranderingen in gaat brengen omdat Venray dat zo graag wil en misschien nog 799 andere ge meenten ook. RECLAME Hoewel de commissieleden een eigen reclame tot werving van nieuwe grote of kleine industrieën blijven voorstaan, was men niet af wijzend tegenover een meedoen aan een provinciale wervingscam pagne. Het LIOF (Limburgs Industriële Ontwikkelings Fonds) gaat samen met het Provinciale Bestuur een vrij uitgebreide aktie ondernemen om Limburg te propageren. Hier voor is een vrij groot bedrag uit getrokken. Einde dit jaar kan die aktie van start gaan. Het is aan de gemeenten om daarop in te ha ken en hun eigen gebied te pro moten. Unaniem waren de commissie leden het er over eens, dat Venray dan wel sterke argumenten naar voren moet brengen, wil men niet of nauwelijks te onderscheiden zijn van de rest van Limburg. De be langstelling van kleinere bedrijven trekken zonder de groten af te schrikken zou wel eens zo'n argument kunnen zijn. Ook de mentaliteit van de Venrayse bevol king kan in deze aktie van door slaggevende betekenis zijn. De aanstelling van een ambte naar voor werkgelegenheid, riet de commissie wel zitten. Iemand die speciaal belast wordt met het zoe ken naar bedrijven en/of instellin gen die zich mogelijk in Venray willen vestigen. Dit in tegenstelling tot de huidige gang van zaken, waarbij de gegadigden dikwijls zelf het intiatief moeten nemen om iets van Venray te weten te komen. Tijdens het zeer druk bezochte Joekskapellenfestival, vorige week zondag in de schouwburg, werd Piet Lenssen de bronzen Piëlhaas overhandigd voor zijn verdiensten in de Venrayse gemeenschap en natuurlijk werd zijn vrouw ook in deze hulde betrokken met een boeket bloemen. Om precies te zijn was het eer ste optreden van het Raodse Hof- koër einde januari 1971. Wat was er aan vooraf gegaan? Enige jaren na de laatste oorlog, toen de voorstellingen van Cirlus Mök nog gegeven werden in de Wilhelminazaal, werd door het Venrays Mannenkoor reeds bijge dragen o.l.v. Theo Jacobs en Toon Huibers. Totdat de „Beejekurf' Venray had verrijkt en de uitvoeringen van Circus Mök een meer officiëler karakter kregen. Einde 1970 bereikte het bestuur van V.M.K. de suggestie om een bijdrage te leveren aan het Circus Mök-gebeuren. Spontaan stelden zich enkele leden beschikbaar te trachten er nog iets van te maken in die korte tijd, die toen nog rest te. Een bijeenraapsel van bekende liedjes en melodietjes uit het eigen repertoire en teksten (o.a. Mien Marie) uit liedjes, gemaakt voor feestavonden, werd tot een geheel gevormd. In nachtjaponnen, geleend bij de Eerw .Zusters van het St. Jozef klooster, werden de voorstellingen van de eerste twee jaren gebracht. Hiervoor is het Hofkoër nog steeds dankbaar en uit dit, door getrouw elk jaar na de optocht hun nieuwe repertoire te brengen voor de be woners van „St. Vinceotius". Daar de zangers hier getrakteerd worden op een flinke bord erw tensoep, wordt dit concert „het snert concert" genoemd. Na de tweede keer kwamen de eerste eigen „uniformen", n.l. bier- schorten. gefinancierd uit de „pa- pierpot". En met het optreden tij dens Circus Mök, rittingen te Oos trum, Leunen, Merselo, St. Servaas en St. Anna e.a. kreeg het Hofkoër zoveel bekendheid, dat er ook uit nodigingen kwamen buiten Ven ray. Een klein „potje" werd ge vormd, waaruit verder de Kozak ken-pakken, later de bolletjes-kie len en de zwart-rood, zwart-geel en zwart-groen kielen werden ge financierd. Na het succes met de L.P. van 10 jaar Hof koor en het mindere succes van de laatste jaren op Circus Mök werden de koppen bij elkaar gestoken en besloten om voor de 11e maal eens flink „voor de dag'' te komen onder het motto: 11 maal Hof koor, nieuwe stijl, want llx is een jubileum-getal. En hoe dit jubileum gevierd wordt hebben vele lezers al on dervonden. Nieuwe kleurrijke clownspakken, een zang technisch mooi repertoire hebben U laten genieten in een succesvol optreden tijdens de voor stellingen van Circus Mök. Nu nog twee zondagochtendcon certen op 22 februari en 1 maart in de schouwburg met als hoogte punt een receptie t.g.v. deze llx Hofkoor in café De Burggraaf zal een waardige afsluiting worden van dit jubileum. Een mooie waardering voor de prestaties van dit Hofkoër is de uitnodiging van de carnavalsvereni ging „de Winkbuule" uit Heerlen, om op 20 februari op te treden, tijdens een grandioze voorstelling, waar de AVRO t.v.-opnamen zal maken. Wij wensen dit koor hier veel succes toe op dit stukje Venray - promoting. Tevens verder nog veel succes in de komende 11 jaren, zodat wij nog vaak kunnen genieten van deze zang en nu reeds „proficiat" met uw jubileum. En „dat ge bedankt riet, dat wet te" ,voor het plezier, dat Venray aan jullie beleefd heeft. Een defect aan de watertoevoer- leiding nabij de kruising Raadhuis straatNoordsingel was aanleiding dat het verkeer zaterdag moest worden omgeleid omdat het weg dek onder water kwam te staan. Personeel van de waterleiding maatschappij wist het ongemak tijdelijk te verhelpen en heeft maandag definitieve maatregelen genomen en het wegdek en het trottoir gerepareerd. Personeel van de gemeente Ven ray kwam eveneens in aktie voor de wegmarkeringen en de omlei dingsborden ter plaatse. Vorige week donderdag werd het Algemeen Bestuur van het nieuwe Werkvoorrieningschap Noord Lim burg West geïnstalleerd in de Raadszaal van de Gemeente Ven ray. In dit Schap werken 11 Ge meenten samen om uitvoering te geven aan de wet Sociale werk voorziening. Deze gemeenten zijn: Broekhui zen, Helden, Horst, Kessel, Maas- bree, Meerlo/Wanssum, Meyel, Neer, Roggel, Sevenum en Venray. Elke gemeente wordt door een persoon vertegenwoordigd. Voor Venray is dat wethouder mevr. A. P. Rutten-Tielen. Naast de elf gemeentelijke ver tegenwoordigers is een aantal be stuursleden op persoonlijke titel benoemd, om in het bestuur des kundigheid in te brengen, met be trekking tot enige specifieke werk terreinen ,die aan de sociale werk voorziening zijn verbonden. Tot voorzitter werd gekozen de heer L. M. M. Laurensse, Venray; tot vice-voorzitter de heer J. van 't Hooft, Helden en tot leden van het dagelijks bestuur: mevrouw A. P. Rutten-Tielen, Venray en de heren A. J. Hubben, Maasbree, J. Leenders, Meyel, P. W. Freriks, Horst en J. L. A. M. Hanssen, Broekhuizen. Voorts werd door het algemeen bestuur, de benoeming bekrachtigd van de heer G. M. M. Lucassen tot ambtelijk secretaris van het Schap. In de direlstie wer den benoemd: de heren P. Rippe Venray, algemeen direkteur; J. L. Nooyen, Helden, technisch direk teur. Het Werkvoorzieningschap Noord Limburg West omvat bij deze start, 3 industriële bedrijven, een cul tuurtechnische dienst; een agra risch bedrijf en een administratief dienstencentrum. Deze organisatie biedt werkge legenheid aan ca. 700 werknemers, die ingevolge de wet sociale werk voorziening zijn aangewezen op aangepaste arbeid. Voorzitter Laurensse memoreer de, dat aan deze constituerende vergadering een periode van ruim 2 jaar is voorafgegaan, waarin veel werd onderhandeld en sommige barrières genoemen moesten wor den. Een samengaan van de twee werkvoorrieningsschappen Helden en Venray vereiste een zorgvuldige voorbereiding, temeer omdat beide schappen een 25-jarige eigen his torie hebben. In een goede harmonie zijn nu de twee schappen gefuseerd, met de opzet te komen tot een meer adequaat personeelsbeleid en een sterkere positie om voldoende aan gepaste werkobjecten aan te trek ken. De voorzitter sprak zijn respect uit aan het adres van de overleg organen, de direktie en alle mede werkers voor de positieve wijze, waarop een ieder zijn bijdrage heeft geleverd aan de totstand koming van het Werkvoorrienings- schap Noord Limburg West. Voorts zei de heer Laurensse in zijn slottoespraak, dat de start van het nieuwe Schap, de tijdsomstan digheden niet mee had. Het zal daarom noodzakelijk zijn, dat wij gezamenlijk in een sfeer van saam horigheid met alle kracht en kun de zorgdragen voor het behoud van de arbeidsplaatsen in de sociale werkvoorziening. De voorzitter verzekerde, dat in de fusie toch de lokatie en de eigenheid van de in Westelijk Noord Limburg gelegen bedrijven blijven bestaan. Het is zeker niet de bedoeling om een mammoetbe- drijf te creëeren. Het thans in het Zondag is er feest in het rust huis St. Oda, van de Zusters Ur- sulinen, aan de Merseloseweg. Dan herdenkt Zuster Gertrude het feit dat zij 50 jaar geleden haar in trede deed in de Orde van d'e Zus ters Ursulinen te Vught. Zuster Gertrude (Marie Verstee- gen) is een geboren en getogen Venrayse, en afkomstig van de Beekweg. Dat was destijds nog een zandweg, omzoomd met struikhout. Het ouderlijk huis lag er afgelegen, en vooral in de wintermaanden was de weg naar school geen plezierige wandeling. Haar vader werkte bij de Zus ters op Jerusalem, 63 jaar lang; terwijl ook haar broer Piet en Thij er resp. 45 en 40 jaar hebben ge werkt. Het is dus niet zo verwon derlijk dat Marie zich tot de Ur sulinen voelde aangetrokken, te meer omdat zij ook als kind na schooltijd al veel op Jerusalem verkeerde en kleine klusjes opknap te. Als jonge zuster was het aan pakken geblazen. Zo heeft ze (met haar broer Piet) geschilderd, de zieken verzorgd en de kinderen geholpen. Van Venray werd ze overgeplaatst naar Horst om daar in de kloosterbakkerij te werken. Diezelfde taak kreeg zij later ook in Eisden toegewezen. Maar uiteindelijk kon ze dan weer terugkeren naar het Venrayse Jerusalem, om tenslotte in het Odahuis van een welverdiende rust te genieten. Voor haar belangeloze arbeid mocht rij een Pauselijke on derscheiding ontvangen. Het gouden feest wordt in de communiteit en met de familie ge vierd. Deze week: TRUI of BLOES maat 116 t.m. 164 bij aankoop van 2 SURVIVE Kinder-spijker- broeken 1^22122222 bedrijfsleven weer op gang zijnde streven om de werkunits niet te omvangrijk te maken, geldt zeer zeker voor de sociale werkvoor ziening. De heer Laurensse wenste het nieuwe Schap alle goeds voor de toekomst. Voor een deskundig en aktieve aanpak van de verkoop van uw woning: Hilhorst - Makelaardij Stationsweg 7b VENRAY, Tel. 04780-85958 Inbraak Door vernieling van een ruit heb ben onbevoegden toegang verkre gen tot het Turks ontmoetingscen trum in de St. Antoniusstraat. Ont vreemd werden een tuner-verster ker ,1 cassette-deck, 2 pits kook plaat, kopjes, glazen, koffie, thee en suiker, tafellaken en 6 cassette bandjes.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1