VERENIGINGSNIEIIWS PEEL EN MAAS {NEB Bio-indnstrie en Buitengebied MITERPENIEUWS Jeugdcentrum „DeSpringplank" Venray IN I.V.N. JUMMERSELO 20 jaar L.V.B. Vredepeel cav^JJmc Venrays Mannenkoor K.V.V. Venray DERDE ORDE ADELBERT VENRAY Nieuws uit Overloon Donderdag 12 febr. om 20.00 uur repetitie voor het gehele koor. Evenzo op donderdag 19 febr. Zondag 22 maart opluistering Eucharistieviering in de Wiétel te Helden. Daarna Frühschoppen. Hof koor: 13 en 14 febr optreden in Circus Mök. 20 febr. optreden te Heerlen. 22 febr. en 1 maart zondag ochtendconcert. 22 febr., na het zondagochtend concert van 14 tot 16 uur receptie in de Burggraaf b.g.v 1 x 11 jaar bestaan van het hofkoor. Carnavalsmaandag na de opocht, optreden in Vincentiushuis. Afmelden Hofkoor: Th. Janssen, tel. 81079. Afmelden V.M.K.: H. Gommans, tel 82687 of De Burggraaf tel. 81244. Donderdag 12 febr.: 19.30 repetitie harmonieorkest. Zondag 15 febr.: Joekskapellenfestival. Bijeenkomst harmonieleden om 11.15 uur in foyer schouwburg. Kleding Arabische kiel met sjerp. Optreden van 11.30 - 11.50 uur. Bemanning van entrees om 10.30 uur. Verdere indeling van werk zaamheden volgens schema. Donderdag 19 febr.: 19.30 repetitie harmonieorkest LEERLINGENOPLEIDING: Donderdag 12 febr.: 18.30 repetitie jeugdharmonie. Donderdag 19 febr.: Idem. De examens op zaterdag 7 febr. j.l. zijn voor jullie en voor jullie opleiders een groot succes gewor den Hartelijk gefeliciteerd daar mee Op een nader te bepalen tijd stip zal e.e.a. feestelijk worden ge vierd. Verdere individuele lessen vol gens afspraak met uw leraar. DRUMBAND: Zondag 15 febr.: j géén repetitie l.v.m. joekskapel- lenfestival. Senior-leden vragen S wij om 10.30 uur aanwezig te zijn in foyer schouwburg voor be- manning van entree tot 12.30 uur. Daarna aflossing door or- j kestleden. Verdere indeling vol- I gens schema. I Afmelden harmonieorkest bij de I secretaris - telefoon 80225, jeugdle den bij de heer Raedts, tel. 82803 en I drumband bij de heer van Els. tel. 86824. Telefoon clubgebouw: 82515. Denken wty ook nog aan de oud- pspicr-aktie .Breng donderdagavond uw oud papier mee. Zaterdags is de opslagruimte ge opend van 11 tot 12 uur. Agenda: Vrijdag 13 februari: om 18.30 voor alten en sopranen om 19.15 voor tenoren en bassen Zaterdag 14 februari: I van 17.00 tot 18.00 extra repetitie voor tenoren (zie algemeen). Maandag 16 februari: om 18 30 alleen voor de alten. Dinsdag 17 februari: I om 18.30 alleen voor de sopranen Woensdag 18 februari: I om 18.30 „vrije repetitie" met aansluitend om 19.15 spelavand I (hr. Maasdam). Eventuele afmeldingen: secretariaat I tangstraat 104, Venray, tel. 81690. Algemeen: I In verband met het ontbreken van j een aantal tenoren tijdens de af- gelopen vrijdagavondrepetities én het moeten instuderen van enkele nieuwe stukken is het noodzake- I üjk een extra repetitie te houden en wel op zaterdag 14 febr. a.s. I tussen 5 en 6 uur. Volgende week vrijdagavond wil J het bestuur enkele zaken met de mannen van het koor bespreken (o.a. programma, repetities enz). Alle tenoren en bassen worden verzocht daarbij aanwezig te zijn. DAMESKOOR Woensdag 18 febr. om 19.45 uur I repetitie voor de „kerkzangers". Om ongeveer 20.15 uur komen dan de anderen erbij. Woensdag 4 maart houden we I onze jaarvergadering om 20.00 uur in de school „De Esse!''. Zondag 15 maart verzorgen wij mede het zondagochtendconcert, te- samen met D.S.V. Als U verhinderd bent, wilt U dch dan afmelden bij mevr. v. d. Bekerom, tel. 83332, of bij mevr. I v .d Waerden tel. 83659. VENRAYS GEMENGDE ZANGVERENIGING „ARS MUSICA" Dinsdag 17 februari, 19.30 uur repetitie voor de bassen, om 20.00 uur voor het hele koor In de Es- sel, Ursulastraat. Woensdag 25 februari vanaf 9.00 uur kunt U weer oud papier in leveren. Houten Hoek 6. Indien U verhinderd bent dan gelieve U zich af te melden bij: dhr. J. Steijlen, Kolkweg 3, tel. 81221 of Mw. W. Manders-Weijers, Oranjestraat 7, tel. 86159. JONGERENKOOR „CAPRICCIO" Zondagmorgen 15 febr.: Geen repetitie. Maandagavond 16 februari: 19.00 repetitie voor het hele koor en om 18.30 graag tenoren en bassen. Dinsdagavond 17 febr.: 19.00 de alten JONGERENORKEST „BOJEMA" Vrijdagavond 13 febr.: 18.45 repetitie voor de dwarsflui ten. Vrijdagavond 20 febr.: 18.45 repetitie voor het hele or kest. „SALTARELLO" Zaterdagmiddag 14 febr.: 16.30 repetitie voor de hele groep o.l.v. Willi Janssen P.S. Doe wat je moet doen, betaal je contributie! St. Pe\^S Vandaag, donderdag 12 februari, zal het korps medewerking ver lenen aan de inhuldiging van de nieuwe Prins in het Bejaardencen trum „Het Schuttersveld". De le den worden verwacht om 20.15 uur in het Ontmoetingscentrum van „Het Schuttersveld", ingang bij de Schutters flat. Zondag 15 februari is er normaal repetitie. Op deze dag zal kapol „Dikike Mik" meedoen aan het Joekskapellenfestival in de schouw burg. Het optreden is gepland om 14.30 uur. Op 20 februari a.s. geeft „Dikke Mik" nog een uitvoering op St. Servatius. Vier leden van St. Petrus Ban den zullen deelnemen aan het in Broekhuizenvorst te houden Solis tenconcours. Teneinde zich verder te kunnen bekwamen volgen een zestal Majo rettes een cursus in Blerick. ongerenkoor ^^iS^Clirióbo' VREDESKERK VENRAY JONGERENVIERING A.s. zaterdagavond 14 februari om 7 uur is er weer een jongeren viering in de Vredeskerk. De leden van het koor worden om 6.00 uur in het parochiezaaltje verwacht. We zijn momenteel voor een deel uit de zorgen. Met ons koor gaat het goed en muzikale begeleiding hebben we ook, zij het in een an dere samenstelling dan U gewend bent. Het geheel staat onder lei ding van Jean Marie Bertholée. Er is bij ons echter nog voldoen de plaats voor nieuwe leden, zowel jongens als meisjes, voor koor en orkest. Wij hopen dat vele jongeren ko men luisteren a.s. zaterdag tijdens de avondmis, en ook op de woens dagavond tijdens de repetitie zijn jullie allen welkom om eens een kijkje te komen nemen tussen half '7 en half 8. Koorleden, ben je verhinderd, meld je dan even af bij een van de bestuursleden. jeugdnatuurwacht De hyacinten-aktie loopt ten ein de .Je hebt al of niet de plant ter keuring mee naar school genomen. Je kunt er maximaal drie stem pels mee vergaren. Nu wil het dat velen van jullie het groene boekje bij de laatste puzzelwandeltocht hebben ingeleverd. Dit ontvang je begin maart op school terug. Een oplossing voor de stempels van je hyacint zou mogelijk zijn, wanneer je leerkracht je naam noteert met het verdiende aantal stempels, zo dat je begin maart alsnog je stevn- pels in je boekje krijgt. De voorgezaagde nestkastjes zijn gereed. Dit pakketje en ons boekje „De Natuurvriend" ontvang je eveneens begin maart op school. Nog even geduld dus! KATHOI.IEKE VROUWEN VERENIGING VENRAY Dinsdag 17 februari jaarvergade ring in zaal „In den Engel". Deze avond wordt mede verzorgd door onze eigen toneelclub met het blij spel „Het antieke kastje". Al onze leden worden verwacht om hier van te genieten. Aanvang 20.00 uur. Op donderdagavond, 19 februari a.s., bespreken we meegebrachte dia's. Eenieder kan een eigen col lectie (dia's) samenstellen waarmee hij deel wil nemen aan de RAYON DIABESPREKING. Het bestuur draagt zorg voor de verzending van de dia's welke op deze avond ingeleverd worden. De ingezonden dia's zullen op vrijdag 20 maart a.s. besproken worden door leden van Fotogroep '68. Deze bespreking begint om 20.00 uur in de Oranjerie te Roer mond. Verder ligt het in de bedoeling donderdag ook een voorbespreking te houden van fotowerk voor de bondswedstrijd 1981. De uiteinde lijke clubcollectie zal samengesteld worden op de clubavond van 5 maart. Bovengenoemde clubavond begint om 20.00 uur op St. Anto- niusstraat 1 te Venray. Verder nog even uw aandacht voor het volgende: Op 13 februari presenteert Jaap Verkamman dia's en diaporama's in de Oranjerie te Roermond, aan vang 20.00 uur. 20 februari zijn we te gast bij fotohobbyclub „ONSTOFIX" te Horst. We vertrekken om 19.30 uur vanaf het clubgebouw. Zorg dat U op tijd bent en vergeet Uw foto- en diawerk niet. KARNAVALSDISCO Hier is een speciaal bericht voor leden en niet-leden. De grote men sen zijn ral bezig met voorbereidin gen op carnaval en hebben zittin gen en Circus Mök. Wij willen on ze jeugd ook een beetje in stem ming brengen en daarom is er a.s. vrijdagavond een ^eciale cama- valsdiscoavond. Komt dus zoveel mogelijk verkleed met vrienden en vriendinnen. Het gaat duren van af 19.00 uur tot 22.00 uur. De voorbereidingen om mee te doen aan de optocht zijn volop bezig. Jufllie doen toch allen mee. Hoi N.J.N.-ers. Door een communicatiestoornis is het volgende bericht niet vorige week bij mij aangekomen. Het ko mend weekend is er een mossen- weekend in Grubbenvorst. Het vertrek vanuit Venray is vrijdags avonds 6 uur en zondagmiddag kom je weer thuis. Er wordt over nacht in het hol van de NJN- Grubje. Overdag zijn er excurses en 's avonds wordt van alles ver teld over mossen. Voor vrijdag avond en zaterdagmorgen moet je zelf eten meenemen. De kosten van het weekendje zullen nooit hoger zijn dan 10 gulden. Je hoeft je niet op te geven. Als je nog meer inlichtingen wilt, kun je Marion bellen, telefoonnummer 82413< Voor degenen die niet meegaan, is er zondag een vogelexcursie naar het Maasheggenlandschap 0.1.v. Jan-Joris Arts. Vertrek is om 8 uur vanaf het schouwburgplein. Verder een verzoek aan de e.l.'s: lever jullie exproms en excursie- verslagen toch in! Voor de Jenever bes ,het blad van onze afdeling is de kopij-sluitingsdatum gesteld op 4 maart. Zorg dat hij vol komt te staan. Marcel. P.S. Verder is het nu zaterdag 14 febr. weer KNOTTEN vam wil gen in het Maasheggenlandschap. Vertrek 8 uur vanaf het schouw burgplein. Komt allen! „TUSSEN MAAS EN PEEL" Hierbij worden alle leden van het 1.V.N. verzocht op vrijdag 20 fe bruari a.s. aanwezig te zijp in de foyer van de schouwburg De Bee- jekurf te Venray. Aldaar zal de film van P. Key- sers en F. Smedts worden vertoond getiteld: „Tussen Maas en Peel". Aanvang 20.00 uur. Introducé's zijn eveneens welkom alsook liefhebbers, die de natuur een warm hart toedragen. Entree is gratis. Woensdag 13 febr. maandverga dering. Na de Eucharistieviering die om half 8 begint zal pastoor deken G. van Hees uit Heythuysen ons iets vertellen over zijn erva ringen van een reis naar Kame roen, waar hij een bezoek bracht aan een van de 8 missionarissen van zijn dekenaat die werkzaam zijn in de missie. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Vrijdag 13 februari: Op deze vrijdag de 13e gooien we als ons bijgeloof aan de kant en komen we met z'n allen naar JUM. Vanavond is namelijk de be kendmaking van de nieuwe Jeugd prins 1981. Wie zal de opvolger zijn van Prins Willem I? Iedereen van 12 t.m. 15 jaar, in karnavalskostuum is van hare wel kom van 7 uur tot ongeveer half 11. Ook de kersverse grote prins Harry II zal met zijn raad van 11 aanwezig zijn. De fanfare joekskapel zal voor de muzikale omlijsting zorg dra gen. Alaaf, en tot. vrijdag. Zaterdag 14 febr. en zondag 15 februari: Normaal geopend voor iedereen van 15 jaar en ouder. Danskursus: De danskursus gaat deze week NIET door. Zaterdag 21 febr. be gint groep 1 weer om half 5 en groep 2 om 6 uur. Het tafeltennissen gaat gewoon door. Lourdescom ité afd. Venray JAARVERGADERING We willen onze medewerkers/ sters nog eenmaal herinneren aan de jaarlijkse bijeenkomst, die a.s. maandag 16 februari wordt gehou den in het parochiezaaltje van de Vredeskerk, aanvang 20.00 uur. U zult intussen de agenda wel ont vangen hebben, die weer enkele belangrijke punten bevat. Het be stuur hoopt op een grote opkomst. VOORJAARSBEDEVAART Dat Lourdes ook in 1981 volop leeft in deze contreien, moge blij ken uit het aantal inschrijvingen dat reeds binnen io. Niet minder dan 77 pelgrims (waaronder ook zieken) hebben zich reeds laten inschrijven door dhr. G. Phi.lipsen. Door deze vlotte inschrijving heb ben we nog drie plaatsen. Maar door de direktie in Maastricht is besloten dat er nog enkele plaatsen aan toegevoegd zullen worden. Ook is reeds bekend dat een vol le wagon met couchettes bevolkt zal worden door alleen pelgrims uit onze regio. Degenen die nog aarzelen om op 28 mei a.s. mee naar Lourdes te gaan, raden we nu echt aan snel te beslissen, want het aantal be schikbare plaatsen is gering. Schutterij 't Zandakker Gilde St. Jan Zondag 15 februari a.s. zal de Bronzen Piëlhaas tijdens het „Blaos Compeneej Festival'' in de foyer van de schouwburg worden uitge reikt aan onze ere-voorzitter Piet Lenssen. Deze hoge en welverdiende on derscheiding zal in het bezit van betrokkene worden gesteld voor zijn vele verdiensten. De gehele schutterij is er wat trots op dat juist deze hoge on derscheiding aan hun ere-voorzitter te beurt valt. De schutterij zal dan ook in grote getale aantreden om hiervan getuige te kunnen zijn. De schutters en het tamboer- en fluiterkorps zullen daartoe om 12.00 uur in de schouwburg aanwe zig zijn. Uiteraard keurig gepoetst. Het bestuur rekent op uw aller komst. Postzegelsruilen voor de jeugd Op woensdag 18 februari a.s. vindt er een ruilmiddag plaats voor de jeugd van 8 tot 16 jaar in de zaal van café Veerhuis, Hen- seniusstraat 13 te Venray. Deze middag van 2 tot 5 uur, zoals iedere maand, wordt georganiseerd door de postzegelvereniging I.V. Philatelica afd. Venray e.o. voor alle jeugdigen in Venray e.o. Tevens zal een der leden een tentoonstelling houden over thema- matisch verzamelen. Deze keer bloemen en zal inzage gegeven worden over het verzamelen van Verenigingsnieuws dinsdags voor 12 uur inleveren bij dit blad VRIJDAG 13 FEBRUARI 1981 Nr. 7 HONDERDENTWEEDE JAARGANG Op 15 februari 1981 bestaat de L.V.B. Vredepeel 20 jaar en dit heugelijke feit gaan de vrouwen vieren op vrijdag 20 februari a.s. Een opmerkelijke gebeurtenis in dit jongste kerkdorp van de gemeente Venray, waar ongeveer 60 gezinnen wonen en de L.V.B. momenteel 50 leden telt. 25 Jaar geleden, toen de Vrede peel ontgonnen is hebben de eerste vrouwen die daar kwamen wonen zich aangesloten bij de toenmalige boerinnenbond in Merselo. Maar in 1961 kwam de behoefte om zelf standig een vrouwenvereniging op te richten en dat is gebeurd op 15 februari 1961. Vanwege de kleine gemeenschap konden zich ook de jongeren boven 17 jaar aansluiten. Het ledenaantal was in totaal 61 (45 ouderen en 16 jongeren). De kontributie bedroeg 6,per jaar. Dit was de eerste vereniging in Vredepeel. Men zat toen wel moei lijk met de huisvesting. De oprich tingsvergadering werd gehouden in „de groene keet". Dit was een ba rak die als gemeenschapshuis dienst moest doen, totdat in 1962 het hui dige gemeenschapshuis er kwam. De L.V.B. Vredepeel is niet al- leen een vereniging voor de agra rische vrouw, maar praktisch iede re vrouw voelt er zich in thuis en nieuwe inwoners worden door hun lidmaatschap direct in de gemeen schap opgenomen. Al die 20 jaren is de LVB een erg aktieve vereniging geweest, met ieder jaar een programma met ontspannende, vormende en cultu rele aktviteiten. Als we de notulen nakijken zien we als onderwerp van lezing of discussieavond in 1962 b.v .„De taak van de vrouw in het boerengezin'' en „De melk- winning op de boerderij" en in 1980 b.v. „Natuurgebieden in Noord Limburg'' en „Omgaan met de be jaarde medemens". Hieruit zien y/e, dat ook de LVB met haar tijd is meegegaan. Ook worden er ieder jaar cursus sen gegeven, b.v. naai-, brei-, haak- of kookcuirsussen, bloemschikken, droogboeketten maken huishoude lijke reparaties, stoelen bekleden, planten in de woning enz. Ook heb-: ben we vele jaren een gym- of volksdansclubje gehad. De echtgenoten mogen neder jaar meedoen met de oriëntatietoeht. Ock is er ieder jaar een kienavond om de kas te spekken, want het is voor ieder duidelijk, dat zo'n klei ne vereniging financieel niet op rozen zit. Toch vindt men dat er na 20 jaar genoeg reden zijn om de bloe metjes eens buiten te zetten en een feestavond te houden, waar uiteraard ook de echtgenoten bij uitgenodigd zijn. Dit feest zal ge houden worden op vrijdag 20 febr. en begint om 7 uur met een Eucha ristieviering. Daarna receptie en gezellig samenzijn in het gemeen schapshuis met de Brabantse hu morist Willem Iven uit Oirschot en het dansorkest „de Brabanten" uit Gemert. GESLAAGDE DROPPING Ondanks het miezerige weer was er toch een gezellige stemming on der de deelnemers die rond Vier lingsbeek gedropt werden. Iedere groep kreeg een route beschrijving en opdrachten mee, zo dat ze telkens bij de centrale pos ten uit moesten komen. Bij controlepost 1 aangekomen, moesten ze verschillende opdrach ten uitvoeren en natuurlijk een vraag beantwoorden welke hun via het bakje gesteld werd. Nadat ze hun punten verdiend hadden, ver trokken ze weer verder naar con trole- en pauzepost no. 2. Daar zorgde juffrouw Mier voor de kof fie ,en Atletico voor de barbeQue worstjes. Hier konden ze bij can- delight hun opdrachten inleveren, om dan weer met nieuwe opdrach ten hun verdere route af te maken, dat was nog 3 km. Op het eindpunt achter Rank Xerox stond Linke Loetje en de Dubbeldekker hun op te wachten, zij zorgden voor verder vervoer naar clubhuis 't Huukske, waar di verse consumpties en lekkere war me erwt&nsoep werd aangeboden. Het geheel is een gezellige avond geweest, we hopen dit in de toe komst nog vaker te kunnen herha len. De eerste prijs was voor groep 2, Taranta, Dubbel Funnye, Lady Klaproos, Lady Krullebol. Ze moch ten allemaal een vers haantje in Ontvangst nemen. Groep 7 was tweede. De Slij per, Rooie Ridder, Zeeridder, Lady Kittekat. Deze kregen per man een grote cervelaatworst. De derde prijs was voor groep 5: Lady Matteklopper en Lady May flower. Deze kregen allebei een bolletje kaas. De andere groepen kregen nog een consumptie als troostprijs. 4e plaats Jamaica en Lady, Sproet, Vliegende Hollander. 5e plaats Mister Stockar, Little Driver, Zwarte Zwaluw, Witte Poe ma. 6e plaats Havik en Lady, Cat- weazle, Hoopert. 7e plaats Mama Ijsbeer, Papa Ijsbeer, Klein Ijsbeer, Giddy up Go. Alle medewerkers bedankt voor de geslaagde avond. Oei, oei. Zondag is er om 10 uur een ten toonstelling over oud zendappara tuur in den Hoender, "Ursulastraat •2. Jullie zijn van harte welkom. Sinds de jaarwisseling is Grie kenland lid van de EEG. Een ver rijking in materiële zin is dat nau welijks te noemen. Met Grieken land komt een arm land onze ge meenschap binnen. Deze gebeurtenis heeft vanzelf sprekend volop aanleiding gegeven tot cliché's over de rijkdom van de oude griekse cultuur. Maar een cliché is nog niet per sé onwaar: Europa Is schatplichtig aan die cul tuur. Het bestuur van Adelbert prijst zich gelukkig haar leden en be langstellenden te kunnen confron teren met andere dan de gebruike lijke aspecten van die cultuur: de godsdienstige. De lezing wordt gehouden door D. Ch. L. van Dijk. De titel is Re ligieuze aspecten van het oude Griekenland. Datum 17 febr. 20.15 uur. Plaats Vlakwater. Ook belangstellende niet-leden zijn welkom Volgende bijeenkomsten zijn: 17 maart: Onderlinge discussie over Euthanasie (alleen voor leden en introducé's). 21 april: Dhr. F. Kool: De onbe kende invloeden van Marx (voor leden en belangstellenden). 19 mei: Muzikale slotavond (al leen voor leden). Door een klein misverstand is er vorige week geen stukje in de krant verschenen. Daarom alsnog dit stukje over de gehouden mid dag voor onze pupillen („de gehan dicapte kindertjes van Venray1') waar onze Tarante en Pussycat die 12 dagen en nachten voor standby zijn geweest. Het was volgens al onze gevraagde kinderen en zelfs grete mensen een zeer geslaagde middag. We begonnen eerst met een beetje problemen met onze geluids installatie, waardoor wij wat later met ons programma moesten star ten, maar uiteindelijk bleek toch het bandje van onze zanger niet aan onze installaitie aangepast te zijn. Maar het werd dan toch een geslaagd optreden van Heimy Wij- nands (de zanger van de New Four) vooral toen hij het liedje zong van .Meisje ik ben een zee man", toen zat hij temidden van de kinderen op de grond, te roeien- op de maat van het refrein. Daarna kwamen Frank en Mirel- la aan de beurt. Dat was ook ge weldig vooral toen er nog twee kinderen mee moesten doen met zingen en dansen; zoals Abba zei MLirella. Tussen de optredens door was er dan de voortreffelijke Sim Sala Bim met o.a. goochelen, buikspre ken en balonnen show, waar na tuurlijk ook de kinderen dicht bij betrokken waren en van genoten. En dan tot slot nog ons huis orkest „Les Amuso", die voor een goed muzikaal arrangement zorg den zowel 's middags als 's avonds. Kortom terugkijkend op deze dag kunnen wij met alle plezier zeg gen dat het zeer geslaagd was. Daarom ook Leo Taranta en Joh Pussycat namens onze pupil len hardstikke bedankt. Tussen haakjes Taranta en Pus sycat gaan het wereldrecord nog scherper zetten rond cfctober of november, op 500 uur. En ook dan weer is de opbrengst voor onze zorgenkinderen, vooral omdat wij dit jaar in het jaar van het gehan dicapte kind zitten en omdat wij ook zelf kunnen zien wat er met het opgebrachte geld gebeuren gaat Nogmaals willen wij Dolf en Nelly Klomp van café-zaal de Klomp hartelijk bedanken voor al het geduld en ongerief. En natuur lijk ook Radio Buitenzorg uit Ble rick. Het bestuur BOND VAN OUDEREN Woensdag 18 febr. Karnavals- avond voor de Bejaarden, aanvang 19,30 uur in Hotel De Riet. Woensdag 17 juni: Begin 10 daag se reis naar de Dolomieten, enz. Inlichtingen en opgave bij de voor zitster: mevr. Janssen-v. d. Voort, tel. 622. ECHTE NEDERLANDSE FIETSERSBOND wtrkgroep Venray De opstoppingen in de Paters- straat vormen blijkbaar voor veel mensen in Venray een bron van ergernis (zie Peel en Maas van af lopen week). De suggestie om een aantal parkeervakken uitsluitend te bestemmen voor het verzorgend verkeer is prima, als er dan ook maar op gelet wordt dat er nie mand anders daar parkeert. Zo mag er op het Henseniusplein offi cieel ook niet langer dan één uur geparkeerd worden, maar wat komt daar van terecht? Het in de Patersstraat gedeeltelijk parkeren op de stoep of rijden over de stoep is natuurlijk voor het langzame verkeer volstrekt uit den boze! Op de verkeerscommissievergadering van 2-2-1981 werd overigens o.i. terecht opgemerkt dat doorgaand verkeer in de Patersstrakt hele maal niet nodig is: de mensen uit Venray weten dat hier een pro bleem ligt en zouden om moeten rijden naar Gouden Leeuw- of Henseniusplein of met de fiets naar de stad kunnen gaan; de mensen van buiten Venray weten niet be ter en volgen gewoon de P-borden, die aan het begin van de Paters straat staan. Overigens vonden wij het jam mer dat in het verslag van de ge noemde commissievergadering (zie Peel en Maas van afgelopen week) bij het stukje over de verkeers lichten op Merseloseweg/Westsin- gel de argumentatie ontbrak bij het negatieve oordeel van de heer Grol en mevrouw Klerk. Ze von den het namelijk onlogisch om 75.000,te gaan betalen voor de stoplichten, omdat er door de auto's daar zo hard gereden wordt. Een betere controle zou net zo afdoen de zijn en geld in het laatje bren gen! Onze vraag hierbij is nog: waarom wel stoplichten op Merse- loseweg/Westsingel en niet op al lerlei andere gevaarlijke kruisin gen op de singels? Snelheidsbe perking en afdoende controle op de singels zou o.i. veel beter zijn! KNJV HONDEN- OPLEIDING De K.N.J.V. afdeling Venlo start 4 april a.s. een opleiding jacht- gebruikshond1. De cursus zal verzorgd worden door dhr. Arts sr. uit Oirilo. Deze cursus is in principe bedoeld om jagers aan een goed opgeleide jachthond te helpen. De cursus zal 12 zaterdagmorgens omvatten. Het aantal plaatsingsmogelijkheden is beperkt. Voor inlichtingen kunt U terecht bij: Dhr. Arts, tel. 04787-207; dhr. Maas tel. 077-28771. MAANDAG INFORMATIE-AVOND In verband met allerlei aktuele berichten over de negatieve effek- ten van de bio-industrie, wil de Venryase Milieugroep vakmensen aan het woord laten. Met name in de Peel dreigt de bio-industrie een gevaar te worden voor de land bouw, vanwege de gigantische mestproduktie. Niemand minder dan minister Van der Stee heeft in zijn kwaliteit van bewindsman voor Landbouw een jaar geleden gezegd dat de mesterijen in de Peel aan banden moeten. „Uitbreiding van de intensieve varkenshouderij en slachtkuikenfokkerij is onge wenst in de Peel en op de Veluwe. Het mestprobleem is in die gebie den te groot". Aldus de minister. Een re cente studie over de ne gatieve gevolgen van de overbe mesting in en rond Venray, van dhr. Theo Janssen, districtsambte naar Natuurbehoud van het Staats bosbeheer, toont aan welke vor men van bodemvergiftiging hier optreden. Daarom heeft de Milieu groep dhr. Janssen uitgenodigd te komen spreken op maandag 16 fe bruari a.s. om 8 uur 's avonds in Hotel De Burggraaf, Stationsweg 1. Gezien de grote betekenis van het bestemmingsplan buitengebie den, o.a. ten aanzien van de ge wenste afremming van de wild groei van de bio-industrie en het behoud van het landschap, werd als tweede spreker uitgenodigd drs. Jan Eyck, hoofd van de Afd. Al gemene Zaken, Milieu en Plano logie van het Ministerie van Land bouw in Limburg. Hij zal zijn visie op het bestemmingsplan Venray geven. Beide sprekers houden hun voordracht op persoonlijke titel. Voor deze avond zijn vele instan ties en personen uit de sectoren overheüdi, politiek, landbouw en •milieu in deze regio uitgenodigd. De avond fis gratis toegankelijk voor alle belangstellenden.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 9