GEMEENTEPRAAT Bebouwde kommen binnen onze gemeente I NOTITIES EN MEDEDELINGEN VAN DE GEMEENTE VENRAY Redactie G.A. Schutte, Bureau Voorlichting i leunen 1 SMAKT 1 ■CAST ENRAYI VREDEPEEL 1 ^OOSTRUM OIRLO VEULEN II GEM. VENRAY J r' GEM. VENRAY SPREEKUUR BURGEMEESTER VERVALT Burgemeester mr. H. J. M. Defesche zal op maandag 16 februari a.s. geen spreekuur houden. LET OP DE INHOUD VAN UW VUILNIS ZAK! In augustus j.l. werd een medewer ker van de vuilnisophaaldienst ernstig aan zijn hand gewond. Bij het oppak ken van een plastic vuilniszak sneed hij zich aan een glasscherf, die net onder de sluiting van de zak zat. Na maandenlange medische behan deling was de man vorige week zover, dat hij weer aan het werk kon. Dezer dagen werd dezelfde man weer ernstig gewond door iets, dat niet in een vuilniszak behoort te zit ten. Toen hij een zak in de wagen wierp en deze door de kraakinstallatie werd gepakt, spatte een fiesje met een bij lende vloeistof uiteen, waardoor hij ernstig aan het gezicht werd gewond. Daarom nog graag eens een ernstige oproep aan alle inwoners: Glas behoort in de daarvoor be stemde glascontainers óf lege flessen moeten in een kartonnen doos naast de vuilniszak(ken) worden gezet. Flessen met welke inhoud dan ook mogen beslist NIET in de vuilniszak worden gestopt. Gevaarlijke vloeistof fen zoals in dit geval een bijtende vloeistof kan men afgeven bij de gemeentelijke werkplaats aan de Aca ciastraat. COMMISSIEVER GADERING WERK GELEGENHEID Op dinsdag 17 februari a.s. komt de commissie voor de werkgelegenheid in openbare vergadering bijeen om 16.00 uur in kamer 126 van het raad huis. Aan de orde komen de volgende onderwerpen: stand van zaken werkgelegen heidssituatie in Venray en de te ne men maatregelen; lijst met DACW-projecten en de stand van zaken met betrekking tot het COREO. De behandeling van het concept- verslag „Werkgelegenheidsonderzoek 1980'' kan op deze vergadering niet gebeuren omdat de ingrijpende aan gekondigde ontslagen bij Rank Xerox een aanpassing van het verslag nood zakelijk maken. JACHTWET De burgemeester van Venray, hoofd van de plaatselijke politie in de zin van de Jachtwet, maakt bekend dat op 31 maart 1981 de geldigheid van de jachtakten afloopt. Om geweren door een jachtakte ge dekt te houden dienen alle houders van een jachtakte vóór 1 maart 1981 een akte voor het jachtseizoen 1981- 1982 aan te vragen. Het aanvraagformulier daartoe is kosteloos af te halen bij de afdeling openbare orde en veiligheid van de gemeente. Venray, 5 februari 1981 De burgemeester voornoemd, mr. H. J. M. Defesche Wervingsactie van buurtbuscomité werd groot sukses Het buurtbusproject Venray-Merselo- Vredepeel v.v. is voorlopig weer vei lig gesteld nadat zich een groot aan tal vrijwilligers zich bereid heeft ver klaard de buurtbus te besturen. Nadat in diverse kranten aandacht is besteed aan het buurtbusproject en het dreigende tekort aan vrijwillige chauffeurs hebben zich in totaal 19 vrijwilligers gemeld, waarvan uiteinde lijk ongeveer 11 voor de medische keuring in aanmerking zijn gekomen. Daardoor is het mogelijk om met een twintigtal chauffeurs een aantrek kelijk schema op te stellen waardoor het rijden op de buurbus geen zware belasting wordt voor de chauffeurs. Donderdag j.l. hebben de vrijwilli gers een gesprek gehad met het buurtbuscomité en de Zuid Ooster. Binnenkort zal er volgens het nieuwe schema worden gereden. HINDERWET Kennisgeving bekendmaking aanvraag Burgemeester en wethouders van Venray, gelet op artikel 12 van de Wet algemene bepalingenmilieuhygiëne maken bekend. dat op 7 januari 1981 bij hen een aanvraag is ingekomen van R. Gooren, Steegse Peelweg 69. Leunen-Venray. voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het wijzigen van een varkensfokkerij en varkensmesterij waar mest en meststoffen worden be waard. gelegen aan de Steegse Peel weg 69. Leunen-Venray. dat op 16 januari 1981 bij hen een aanvraag is ingekomen van G M. J. van Dijck, Ringweg 10. Ysselsteyn- Venray, voor een vergunning ingevolge de Hinderwet voor het uitbreiden en wijzigen van een varkensfokkerij waar mest en meststoffen worden bewaard, gelegen c^n Ringweg 10. Ysselsteyn- Venray. De aanvraag en andere ter zake zijnde stukken liggen in het raadhuis, kamer 119, Raadhuisstraat 1 te Ven ray. ter inzage en wel tot 13 maart 1981, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur en elke donderdag van 16.30 tot 19.30 uur; na deze datum, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan wor den ingesteld tegen de beschikking op de aanvraag, eveneens elke werk dag van 09.00 uur tot 12.00 uur. Des gewenst kan aldaar een mondelinge toelichting op de stukken worden ver kregen. Gemotiveerde bezwaren kunnen tot bovengenoemde datum schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Degene, die een bezwaarschrift in dient. kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Eveneens kunnen mondelinge be zwaren worden ingebracht tijdens een openbare zitting op 4 maart 1981, om 15.00 uur in het raadhuis, kamer 119, waarbij tevens gelegenheid wordt ge geven tot een gedachtenwisseling over de aanvraag tussen het bevoegd ge zag, de aanvrager en de overige aan wezigen. Zij vestigen er tenslotte de aandacht op, dat degenen die bezwaren heb ben ingebracht op de wijze als bo venomschreven en een ieder die aan toont. dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat is geweest, in de gele genheid zullen worden gesteld bezwa ren tegen de ontwerp-beschikking in te dienen. Venray. 13 februari 1981 Burgemeester en wethouders vnd.. Bij de buitendienst van gemeentewerken, onderafdeling bouwkunde en onderhoud is i.v.m. uitbreiding van het personeelsbestand een drietal vaka- tuers ontstaan, t.w.: een medewerker ALGEMENE DIENST (m/v) Deze funktie houdt in een inzetbaarheid als assistent bij alle onderdelen van de buitendienst, waarbij gedacht wordt aan werkzaamheden als assisteren bij de straatmakersploeg, de maaiploeg, de bermslotenploeg, de gemeentereiniging, in het magazijn en het fungeren als bijrijder op de vrachtauto. een medewerker REINIGING (m/v) Deze funktionaris dient zorg te dragen voor de straatreiniging (handveeg- werk) en werkt samen met een kollega (funktie C). De werkzaamheden worden verricht in de gehele gemeente, maar met name in de kom van Venray. een medewerker REINIGING/ ONGEDIERTEBESTRIJDING (m/v) Naast de werkzaamheden als onder funktie B aangegeven, is in deze funktie de deeltaak „ongediertebestrijding" opgenomen. Het betreft het uitvoeren van en adviseren over bestrijdingsmaatregelen tegen ratten, muizen, wespen, kakkerlakken e.d. op verzoek van partikulieren en van gemeentewege. Tot deze deeltaak behoort ook het geven van voorlichting aan het. publiek over de aanpak van bestrijdingsmaatregelen. Kandidaten dienen voor de funktie C een opleiding te hebben genoten op LTS-niveau, terwijl dat voor beide andere funkties geen vereiste is. Het is voor funktie C van belang om te beschikken over goede kontaktuele eigen schappen. Voor alle drie de funkties is ervaring met buitenwerk van belang. Het salaris is afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring en bedraagt ten hoogste 2187,bruto per maand. Belangstellenden kunnen telefonisch een sollicitatieformulier aanvragen bij de afdeling personeelszaken en organisatie (tel. 04780-33838, tst. 233) binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad. WEGAFSLUITING In verband met werkzaamheden aan de spoorwegovergang in de Yssel steynseweg (tussen Timmermannsweg en Griendtsveen) zal deze weg vanaf maandag 16 februari a.s. voor de duur van veertien dagen voor alle verkeer worden afgesloten. Het verkeer, bestemd voor Griendts veen zal door middel van borden wor den omgeleid. Komende vanuit de richting Yssel- steyn zal men dan de Midden Peel weg verder moeten volgen tot de eerste afslag Griendtsveen. Zwemlessen voor particulieren Met ingang van 16 februari a.s. starten in het overdekte gedeelte van het Gemeentelijk Combi-Zwem- fbad zwemlessen voor particulieren. Aanvangsleeftyd: kinderen die vóór 1 maart 1981 zes jaar zijn en personen van 16 jaar en ouder. Cursusdnur: 24 lessen, 2x per week- Kosten: 71.50 voor kinderen tot 16 jaar en 92,50 v.a. 16 jaar, inclusief entree. Opleiding: A en B diploma. Inschrijven: vanaf heden aan de kassa van het Gemeentelijk Combi-bad, Parkweg 2 te Venray. Lestijden/groepen (kinderen): Nog beperkte mogelijkheden bij onderstaande groepen: 6. woensdag 16.30-17.00 zaterdag 11.30-12.00 7- woensdag 17.00-17.30 zaterdag 12.00-12.30 8. woensdag ÏT.SO-TS.OO zaterdag 12.30-13.00 Van 12 t.m. 17 februari EXPOSITIE STADS VERNIEUWING Vanaf donderdag 12 tot en met dins dag 17 februari a.s. wordt in de hal van het raadhuis de tentoonstelling „Stadsvernieuwing" gehouden. Deze expositie is een onderdeel van de stadsvernieuwingscampagne, welke in 22 landen, die zijn aangesloten bij de Raad van Europa, wordt gehouden. In Nederland worden de activiteiten in het kader van deze campagne ge- gecoördineerd door een nationaal co mité. De Kring Noord en Midden Limburg van de Bond van Nederland se Architecten (B.N.A.) heeft deze kans aangegrepen om in eigen streek de aandacht te vestigen op dit onder werp. De Venrayse B.N.A. architecten, de heren C. Colsen, H. Lerou en A. Reichert hebben in samenwerking met het Bureau Voorlichting en Inspraak van de gemeente het initiatief geno men om ook in Venray ruime aan dacht te geven aan de vele aspecten van Stadsvernieuwing. Als basismateriaal hebben zij ge bruik gemaakt van de reizende ten tentoonstelling van het ministerie van volkshuisvesting en ruimtelijke orde ning, waarin de stadsvernieuwing in de zich daarbij voordoende proble matiek in grote Nederlandse steden worden belicht. VENRAYSE ASPECTEN Een gedeelte van de expositie is geheel gewijd aan Venrayse aspecten. Hoewel een groot verschil bestaat tussen stadsvernieuwing in de grote steden en die in Venray. zijn de sa menstellers er tóch in geslaagd een duidelijk overzicht te geven over de veranderingen welke in Venray in de loop der jaren tot stand zijn geko men en waardoor het aanzien van de plaats totaal is veranderd op het ge bied van architectuur en stedebouw. Als vergelijkingsmateriaal hebben de samenstellers zich bediend van oude foto's, welke gemaakt zijn tussen 1900 en 1960. De grote veranderingen in Venray zijn namelijk hoofdzakelijk tot stand gekomen direct na de oorlog in ver band met de wederopbouw van het zwaar verwoeste dorp en daarna in de zestiger en zeventiger jaren toen met name Venray's centrum een to taal ander gezicht heeft gekregen. De Venrayse fotograaf Harrie Stult- jens heeft in opdracht van de initia tiefnemers foto's gemaakt van plek ken, waarvan oude foto's voorhanden waren. Wanneer men beide foto's naast el kaar ziet, krijgt men een duidelijk overzicht van het nieuwe stadsgezicht van Venray. Men zou dus kunnen zeggen, dat Venray zich op deze expositie ove rigens niet zonder trots haar nieuwe gezicht wil laten zien met daarnaast een stukje nostalgie van hoe het eens is geweest De tentoonstelling, die al te be zichtigen is geweest in Venlo, Roer mond en Weert, is enkele weken ge leden officieel geopend in Venlo, en heeft in deze plaatsen grote belang stelling getrokken. Ook in Venray wordt grote belangstelling verwacht. De expositie is geopend tijdens kantooruren (van 9-12 en van 14-17 uur). Ook op zaterdag 14 februari zal de tentoonstelling op deze uren ge opend zijn- Tijdens deze openstellingsuren zal deskundige toelichting worden gege ven door B.N.A.-architecten. Tevens zal men kunnen kennisma ken met stadsvernieuwingsprojecten welke in Venlo. Weert en Roermond zijn gerealiseerd of binnenkort in uit voering komen, zoals b.v. het nieuwe congrescentrum in Venlo. BOUWVERGUNNING VERLEEND Burgemeester en wethouders van Venray hebben in hun vergadering van 11 februari 1981 voor de navol gende bouwplannen bouwvergunning verleend. Zij, die menen door de afgifte van een van deze bouwvergunningen rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen gedurende 30 dagen na datum van deze publicatie op grond van de Wet Administratieve Rechtspraak Overheidsbeschikkingen (AROB) een gemotiveerd bezwaar schrift indienen bij burgemeester en wethouders. het verbouwen en uitbreiden van de woning en het bouwen van een garage aan de St. Antoniusveldweg 1 t.n.v. J. Th. Theuws; het bouwen van een plantenloods aan de Zandhoek 17 t.n.v. M. Th. W. Arts; het verbouwen en uitbreiden van een garage/berging tot garage/berging/ paardestal aan de Maasheseweg 76 t.n.v. W. J. C. van Beek; het verbouwen van het pand Lo- vinckplein 6 t.n.v. Gebr. Keysers b.v.; het bouwen van een loods aan de Timmermannsweg 57 t.n.v. L. T. H. Spreeuwenberg. Venray, 13 februari 1981 De burgemeester van Venray, mr. H. J. M. Defesche BOUWVERGUNNING AANGEVRAAGD Bij burgemeester en wethouders van Venray zijn aanvragen ingekomen om in afwijking van het geldende plan c.q. vooruitlopend op een in voorbereiding zijnd plan bouw vergunning te verlenen voor: het bouwen van een kennel aan de Stationsweg 139a t.n.v. C. Blonk; het uitbreiden van de woning/ga rage aan de Vullingsstraat 26 t.n.v. P. H. M. M. Smits, het uitbreiden van een garage aan de Vullingsstraat 24 t.n.v. G. J. L. Wil- lekes; het bouwen van 10 premie-koop- woningen aan de St. Antoniusstraat t.n.v. woningbouwvereniging „Noord- Limburg"; het bouwen van een woning aan de Kerkweg t.n.v. H. M. Pouwels; het bouwen van een woning aan de Kerkweg t.n.v. C. Janssen; het bouwen van een woning aan de St. Jozeflaan t.n.v. V. G. R. G. Ger- rits; het uitbreiden van de woning Beu kenlaan 9a t.n.v. G. J. Jansbeken; het bouwen van een varkensstal aan de Overbroekseweg 8 t.n.v. R. Jilessen-v.d. Steeg. Burgemeester en wethouders zijn voornemens aan deze bouwplannen medewerking te verlenen. De bouw plannen liggen met ingang van 16 fe bruari 1981 gedurende veertien dagen voor iedereen ter inzage bij de afde ling ruimtelijke ordening, kamer 201 van het raadhuis, geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Gedurende deze termijn kunnen eventuele bezwaren schriftelijk bij burgemeester en wethouders wor den ingediend. Venray, 13 februari 1981 De burgemeester van Venray, mr. H. J. M. Defesche VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR Van Gedeputeerde Staten van Lim burg zijn de navolgende verklaringen van geen bezwaar, zoals bedoeld in artikel 50. lid 8, van de Woningwet en eventueel artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, ontvangen, welke zijn vereist voor het verlenen van de gevraagde bouwvergunningen voor: het bouwen van een dubbele wo ning aan het Sparveld t.n.v. A.G.M/ Litjens en L. Litjens; het bouwen van een loods aan de Zandhoek 17 t.n.v. M. T. W. Arts. Deze verklaringen van geen be zwaar kunnen worden ingezien bij de afdeling ruimtelijke ordening, kamer 201 van het raadhuis, geopend van 9.00 tot 12.00 uur. Zij, die mehen door de afgifte van een van deze verklarin gen van geen bezwaar rechtstreeks in hun belang te zijn getroffen, kunnen gedurende 30 dagen na datum van deze publicatie op grond van de Wet Administratieve Rechtspraak Over heidsbeschikkingen (AROB) een be zwaarschrift indienen bij Gedeputeerde Staten van Limburg te Maastricht. Venray, 13 februari 1981. Eind 1979 hebben Gedeputeerde Staten van Limburg de grenzen van Venray-kom en de tot de gemeente behorende kerkdorpen op nieuw vastgesteld. Daarna werden de plaatsnaamborden ver- of geplaatst. Voor Venray-kom en acht kerkdor pen worden daarvoor blauwe borden met witte tekst gebruikt. De kerkdorpen Vredepeel en Veulen kregen echter een wit bord met een zwarte tekst. Het verschil in bord is om aan te tonen, dat deze beide dorpen geen „bebouwde kom" hebben in de zin van de Wegenwet en de Wegenverkeerswet. Het blauwe bord met de witte tekst is der halve voorzien van het bord „50 km" of „70 km" om aan te duiden dat vanaf dat punt niet harder dan 50 km/u resp. 70 km/u mag worden gereden. Met name voor het dorp Veulen heeft de ge meente herhaaldelijk getracht de aanduiding bebouwde kom te krijgen, teneinde in de kern een lagere maximum snelheid in te stellen. Doch zonder succes. Ingevolge het besluit van Gedeputeerde Sta ten gelden vanaf 31 december 1979 de vol gende „bebouwde kommen" ingevolge de Wegenwet en de Wegenverkeerswet: VENRAY De grenzen van de bebouwde kom worden gevormd door de navolgende aaneensluitende wegen en gedeelten van wegen, welke wegen en weggedeelten, met uitzondering van de Venlose- weg (provinciale weg Venlo—Maashees), de Deurneseweg en het gedeelte van de Maashese weg tussen de Paul Burgmanstraat en het hierna omschreven ongenaamde gedeelte van de ver bindingsweg tussen de Smakterweg en de Maas heseweg, mede lot de bebouwde kom behoren, alsmede door een verbindingslijn: de Smakterweg, de Spurkterweg, de Nieuwhuis- weg, de Smakterweg, de ongenaamde verbin dingsweg tussen de Smakterweg en de Maas heseweg ten noorden van de bedrijfsterreinen van Rank Xerox, de Maasheseweg, het tracé van de Oostsingel, de Stationsweg, de St.Serva- tiusweg, de Henri Dunantstraat, de Venlose- weg, de Deurneseweg, de Kiekweg, de verbin dingslijn in het verlengde van de Kempweg, de Kempweg, de Weg in de Berg, Vlakwater, de Kempweg, de Westsingel, de Parkweg, de Hoopweg, Aan de Dril, de Korte Drilweg, de Hoenderstraat, Gemmadal, de Hagelweg, de Molenkleftoeg, de Alden Weg, de Beekweg, de Noordsingel en de Maasheseweg tot aan de Smakterweg; bovendien behoren tot de bebouwde kom de Overloonseweg van de Noordsingel over een lengte van 700 m en de Stationsweg tot aan de Venloseweg. OOSTRUM De grenzen van de bebouwde kom worden gevormd door de navolgende aaneensluitende wegen en gedeelten van wegen, welke wegen en weggedeelten, met uitzondering van de Venlose weg, mede tot de bebouwde kom behoren, als mede door de hierna genoemde gedeelten van de spoorweg NijmegenVenlo en de omschreven rechte lijn, met dien verstande dat eveneens niet tot de bebouwde kom behoort het binnen deze omgrenzing gelegen~gedeelte van deT^urnese- weg: de Geysterseweg, de Mgr.Hanssenstraat, de Witte Vennenweg, de spoorweg Nijmegen— Venlo, een rechte lijn in hel verlengde van de Henri Dunantstraat, de Henri Dunantstraat, de Venloseweg, de Stationsweg, de Mgr.Hanssen straat, de Wester Thienweg, de spoorweg Nij megen—Venlo, de Ooster Thienweg en de Van Broekhuizenstraat, terwijl bovendien tot de be bouwde kom behoort de Geysterseweg van de Van Broekhuizenstraat tot de Zuiderbergweg. LEUNEN De grenzen van de bebouwde kom worden ge vormd door de navolgende aaneensluitende we gen en gedeelten van wegen, welke wegen en weggedeelten met uitzondering van de Deurne seweg mede tot de bebouwde kom behoren, als mede door de hierna omschreven rechte lijn: I GEM. VENRM V GEM.VENRAY - 1 GEM. VENRAY GEM. VENRAY GEM. VENRAY de Van Berlostraat, een lijn in het verlengde van de Pastoor Strijkersstraat, de Pastoor Strij kersstraat, de Verkleystraat, de Brienshoekweg, de Albionstraat, de St.Catharinastraat, de Boodenstraat, de Vullingsstraat, het Ronde- veld, de Meester de Haanstraat, de Steegse Peel weg, de St.Catharinastraat, de Gussenstraat, de Albionstraat, de Zuivelweg tot aan het punt van samenkomst met de Engesteeg, de Deurneseweg en de Leunseweg; bovendien behoren tot de bebouwde kom de Al bionstraat van de St.Catharinastraat tot de Horsterweg, de Horsterweg van de Albionstraat tot aan de Veulenseweg en de weg genaamd Sparveld. OIRLO De grenzen van de bebouwde kom worden gevormd door de navolgende aaneensluitende wegen en gedeelten van wegen, welke wegen en. weggedeelten mede tot de bebouwde kom beho ren: de Hoofdstraat, de Hogeweg, de Pastoor Ge- rardsstraat, de Gertrudisstraat, de Haalakker en de Depute Petersstraat, terwijl bovendien tot de bebouwde kom behoren de Hoofdstraat van de Gertrudisstraat over een lengte van 100 m en de Deputé Petersstraat van de Haalakker tot de spoorweg NijmegenVenlo. HEIDE De bebouwde kom wordt gevormd door de Heidseweg van de Ysselsteynseweg tot aan de Droesenweg, de Ysselsteynseweg van de Heidse weg tot 50 m ten westen van het punt van sa menkomst met Volen, de Meester Dries- senstraat, de Spiekert van de Heidseweg over een lengte van 100 m en de Groeneweg van de Heidseweg over een lengte van 300 m. YSSELSTEYN De grenzen van de bebouwde kom worden gevormd door de navolgende aaneensluitende wegen en gedeelten van wegen, welke wegen en weggedeelten mede tot de bebouwde kom beho ren: de Heidse Peelweg, de Ysselsteynseweg, de Ringweg, de Kievitsweg, de Puttenweg, de Pio- nierstraat, de Timmermansweg, de Peter Jans- senweg, de Kerkweg en de Ringweg, terwijl bo vendien tot de bebouwde kom behoort de Jan Poelsweg van de Heidse Peelweg over een lengte van 150 m in noordelijke richting. CASTENRAY De grenzen van de bebouwde kom worden gevormd door de navolgende aaneensluitende wegen en gedeelten van wegen, welke wegen en weggedeelten mede tot de bebouwde kom beho ren: de Horsterweg, de Matthiasstraat, de Campag nestraat, de Castenrayseweg, de Horsterweg, de Lollebeekweg en de verbindingsweg tussen de Lollebeekweg en de Horsterweg, terwijl boven dien tot de bebouwde kom behoren de Lolle beekweg vanaf de verbindingsweg tussen de Lollebeekweg en de Horsterweg :ot aan de Steegkamp en de Horsterweg vanaf evenge- noemde verbindingsweg over een lengte van 200 MERSELO De grenzen van de bebouwde kom worden gevormd door de navolgende aaneensluitende wegen en gedeelten van wegen, welke wegen en weggedeelten mede tot de bebouwde kom beho ren: Grootdorp, de Haag, de Schaapskuil, de Straat, Grootdorp, de Pastoor Vercoulenstraat, de Coppelenberg en het Dorperveld, terwijl boven dien tot de bebouwde kom behoort Grootdorp vanaf de splitsing bij de kerk over een lengte van 220 m in oostelij ke richting. SMAKT De bebouwde kom wordt gevormd door de St.Jozeflaan van de Loobeek tot aan de provin ciegrens en de Carmelietenstraat van de St.Jo zeflaan over een lengte van 160 m.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 13