Venrayse wegkruisen VAMOS A VER KERKELIJKE DIENSTEN Jongerenviering Venray Grote Kerk Venray Parochie Paterskerk Kerk 't Zonnelied Brukske PEEL EN MAAS ook üw krant Parochie Vredeskerk Protestantse Kerkengemeenschap Parochie Oostrum Parochie Oirlo Parochie Castenray Parochie Leunen Parochie Ysselsteyn Parochie Merselo HET WORDT WEER CARNAVAL Rectoraat Vredepeel Rectoraat Heide Rectoraat Veulen Rectoraat Smakt VAN 14 TOT EN MET 21 FEBRUARI Aanstaande zaterdag, 14 februari, is er om 19.00 uur weer een vie ring voor jongeren van 12 t.m. 17 jaar in het zaaltje onder de sakris- tie van de Grote Kerk. Het thema van deze keer is: „Trots". Voorganger: F. Meijer. Zaterdag: 19.00 nederlandse hoog- j mis, int. Gerrit Thomassen Chris tina Vermeulen-Ailbers Jan j Schwachöfer en opa Dijkmans (J/Iarinus Kelders en dochter Els. Zondag: zesde zondag door het jaar. 8.00 leesmis, int. fam. v. cL Vegt-v. d.Bogaard; 9.30 grego- riaanse hoogmis, int. Herman Eb- berink Frans van Opbergen voor een zieke; 11.00 nederlandse hoogmis, int. Gerrit Gossens ouders Ponjée-Huybers. Maandag: 9.00 oude stichtingen; 19.00 bijzondere intentie (TD). Dinsdag: 9.00 bijzondere Intentie; I 19.00 Petronella Janssen-van Dijck en Piet Camps (vwg. Schubters- I gilde St. Anna) rector Jan Geurts j en Lena van Dongen. Woensdag: 9.00 Bertha Rovers; 19.00 Sef Ponjée. j Donderdag: 9.00 overl. fam. Gom- mers-Sengers. Vrijdag: 9.00 Antoon Roelofs Johannes Henricus Bogaars-Baken; 19.00 Sraar Spee overl. fam. Jans-Beken-Hanen en zoon Arnold. 1 Zaterdag: 9.00 Oscar v. d. Loo; I overl. fam. Swinkels-Keltjens; 15.00 plechtige huwelijkssluiting Eny Veldpaus en Ad Coenen; 17.00 plechtige eucharistieviering met toediening van het Heilig Vormsel aan de leerlingen van de zesde klas van de basisscholen door Vicarus Mgr. A. Castermans. 19.00 Lies en Herman Jeuken-Verhuisdonk Jo sé Kremer-Vullinghs Nol Broers (vwg. de buurt) Hubert Vermeu- ten. Mededelingen: Zondag inder de mis van 11 uur is er kindercrèche in het zaal tje onder de sacristie. Leidsters: Marijke Vollenberg en Resy van Hooren. Huwelijksafkondiging: Dianne v. Rief (Breda) en Theo Janssen; Eny Veldpaus en Ad Coenen. Zaterdag 21 februari wordt om vijf uur het heilig Vormsel toe gediend aan de leerlingen van de zesde klas van de basisscho len in onze parochie door Mon seigneur A. Castermans vicarus generaal van ons bisdom. Akolieten: Zaterdag: 19.00 A. en G. Regli. Zondag: 8.00 Henny Fassotte en Berend Kroft (lezer: R. Janssen); 9.30 Kees v. d. Helm en John van Bers; 11.00 T. Verbeek en W. Bis- tervels. Misdienaars: Maandag en dinsdag: 19.00 Ni cole Schwachöfer en Colette Ten nissen. Woensdag en vrijdag: 19.00 Karin Bloemen en Berti Bouten. Zondag 15 februari: H. Missen: 7.30, 9.00, 11.45; hoogmis 10.15 ge zongen door Crescendo; 18.00 uur avondmis. Vrijdag: 19.00 avondmis voor de geznnen van de parochie. Zaterdag: 17.00 gelegenheid om te biechten; 18.30 avondmis. Misintenties: Zaterdag: 18.30 Harrie Linskens en jgt. Jan Kusters en Jo van Leuken <v.w. de buurt). Zondag: 7.30 voor de parochie; 9.00 Piet Stoks en overl. fam. en Louis Linders (v.w. de buurt); 10.15 Jan Jenneskens en tot zekere in tentie; 11.45 Anna Maas-Peters (v.w. de buurt); 18.00 Giel Trois- fontaine. Maandag: 8.00 tot zekere inten tie; 19.00 om zegen over een gezin en overt, fam. MartensFleurkens. Dinsdag: 8.00 Sjang Ewais; 19.00 Wim v. d. Munckhof en overl. fam. Woensdag: 8.00 overl. fam. Am- hrosius; 19.00 Michelina Cleven- Maassen. Donderdag: 8.00 jgt. pater Gus- taafAmmerlaan; 19.00 overl. fam. Wijnhoven. Vrijdag: 8.00 overl. ouders Ak- kermans-Tmmermans; 19.00 gezins mis; Wilhelmus Aarts en Godfried en Caroline Philipsen. Zaterdag: 8.00 oud-wijkzuster Janssen. Akolieten en Misdienaars: Zaterdag: 18.30 Willy v. d. Beke- rom en Geert Koppes. Znodag: 9.00 Geert en Eric Arts; 10.15 Peter en Martijn Smelt; 11.45 Hans van Geenen en Jacq. Smet- sers; 18.00 Peter Schoenmakers en Ricky Douwes. Maandag, woensdag, vrijdag: 8.00 Robert Arts en Twannie Peetere; 19.00 Frans Philipsen en Marcel Rastiaans. Dinsdag, donderdag, zaterdag: 8.00 Ronnie Windrath en André Basten. Dinsdag en donderdag: 19.00 Leo en Johan Pauwels. boekhandel van den munchhof is ook dinsdags de gehele dag geopend Zaterdag 14 febr. Euch. viering om 19.00 uur. Geen kindercrèche. Misintentie: overl. ouders en fam. van Treeck-Stoffels - de Lange - Groart Wim Nelissen voor een 25-jarig huwelijksjubileum en overl. familieleden. Zondag 15 febr. Gezongen euch. viering om 10.00 uur. Kindercrèche wordt verzorgd door Iris Kroon en mevr. Cybulski. Misintentie: uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 25-jarig ambtsjubileum fam. Taminiau. Woensdag 18 febr. Euch. viering om 19.00 uur. Misintentie dhr. P. Kruysen. Zesde zondag door het jaar. Zaterdag: 19.00 Jongerenmis met als thema: „Vreugde in het leven" (in vertvad met karnaval). Inten tie: voor overl. Antoon van den Heu.ei voor overl. Huberta Janssen-Hendriks (fam.) tot ze kere intentie. Zondag: 8.00 leesmis voor overl. familie van Hoven-Janssen-v. d. Poel; 9.00 leesmis voor overl. Her man van Ass; 10.00 hoogmis voor overl. familie vaar Rossum-Janssen voor overl. Rombout Appels voor overl. ouders Willemssen-Pel- zer en dochter Nel en zonen Piet en Teng en familie. Gregoriaanse gezang enmet volkszang met het kerkelijk zangkoor. 11.30 leesmis voor overl. Annie Litjens-Schreurs (buurt); 18.30 avondmis voor overl. vader Hubertus Zegers voor overl. vader Lei Cox. Maandag: 8.00 leesmis uit dank baarheid (O.); 19.00 avondmis voor overt. Nol Broers (fam. A.>. Dinsdag: 8.00 leesmis tot het ver krijgen van blijvende gezondheid (v. W.); 19.00 avondmis voor overl. Petronella v. Els-Brouwers (buurt) v. cverl. Annie Litjens-Schreurs tv. vriendinnen). Woensdag: 8.00 leesmis voor overl. Wim Jeuken, dochter Jo en overl. familie; 19.00 avondmis voor overl. Johan Janssen (buurt) voor overl. Eric Spee en familie. Donderdag: 8.00 leesmis tot ze kere intentie (v. L.); 19.00 avond mis voor overl. Annie Litjens- Schreurs (H.). Vrijdag: 8.00 leesmis voor overl. Jos van Lierop; 14.30 plechtige hu welijksinzegening en eucharistie viering voor het bruidspaar van Hilten-Op de Laak; 19.00 avond mis voor overl. Toon Willems voor overl. Thea Pijpers-Rongen. Zaterdag: 8.00 avondmis overl. ouders Lenssen-Jacobs voor overl. Wilhelmine va nZwamen-Barents voor overl. Huberta Janssen-Hen driks (fam.) voor overl. Thijs Arts. Mededeling: Zondag onder de mis van 11.30 kleutercrêche %i de kleuterschool vlak bjj de kerk. Leidsters: Mej. Wilma van Osch en mej. Jacque line Vollenberg. Jongeren: denkt zaterdagavond om zeven uur aan de Jongerenmis! Misdienaars en Akolieten: Zondag: 8.00 T. Franken, P. van Weert; 9.00 B. Verstegen, W. Aben; 10.00 Th. Urselman, A. Millen, S. Fijneman; 11.30 J. Dommeck, C. de Bruyn; 18.30 M. Fijneman, G. Krij- nen. Maandag, dinsdag, woensdag: 8.00 F. Linskens, B. Trimbos; 19.00 R. Oomens, M. van Ampting. Donderdag, vrijdag, zaterdag: 8.00 P. v. Dinter W. Aben; 19.00 G. Krijnen, O. Geurts Zondag 15 februari as. om tien uur gezinsdienst tevens viering van het H. Avondmaal in de aula van Den Hoebert aan de Westsfci- gel, waarin voorgaat Ds. J. Heine. De eerste kollekte is voor het Werelddiakonaat, de tweede voor het plaatselijke kerkewerk. Tijdens de dienst kinderkerk en -oppas. Zaterdag: 19.00 Jan Haegens tot zekere intentie. Zondag: 8.30 overl. familie Rut ten-Koekelkoren; 10.00 overl. fa milie Derks-Ewals (Gem. Koor). Maandag: 9.00 Broeder Drabbels en overl. familie. Dinsdag: 9.00 Frans van Opber gen. Woensdag: 9.00 Anna van Gar ven en ouders. Donderdag: 9.00 Piet Rutten (v.w. de buurt). Vrijdag: 9.00 Marie Louise van den Brandt-Weijs; 14.00 voor het bruidspaar Zegers-Martens. Zaterdag: 19.00 Anna Maria Tijs- sen-Peeters en Piet Rutten (v.w. de Bejaardenvereniging) Fam. Stappers Nel Ars en Chris van Aarssen (Jongerenkoor). Misdienaarsbeurten: Zaterdag: 19.00 Paul Janssen. Roland Tacken, Rorrny Pelzer, Leon Hendrix. Zondag: 8.30 Jan Rutten, Sjadde Wilmsen; 10.00 Hans Holtackers, Roel Folkerts, Michel van Dijk, Ivo ■Pranssen. Vrijdag: 14.00 Sjackie Wilmsen, Hans Holtackers. Zaterdag: H.H. Cyrillus en Me thodius. 19.00 Zondagsdienst: mnd. Theodorus Hub. Peeters; mnd. Ma ria Heidens-Snellen; Truus Guf- fens-Swinkels (koll.); jrd. Johan nes van Dijk; tot zekere intentie t.e.v. O.L. Vrouw van Lourdes i(dameskoor). Zondag: zesde zondag door het jaar. 8.30 lsm. voor de parochie; 10.00 Hgm. jrd. ouders Martinus Claessens-Wismans en dochter zus ter Richtruda; jrd. Grad Schoeber en Francisca Simons en overl. fam.; Kay Achten; overt, fam. Janssen- Jenneskens. Dinsdag: 8.00 lsm. tot zekere in tentie (A_). Woensdag: 8.00 H. Bemadette: lsm. overl. fam. Kusters-Vogel- samgs. Donderdag: 8.00 lsm. tot zekere intentie (Sch.). Vrijdag: 8.00 lsm .tot zekere in tentie (J.). Zaterdag: H. Petrus Damianus. 19.00 Zondagsdienst: maandd. Truus Guffens-Swinkels; gest. Hgm. Wil lem Michëls en Wilhelmina van Osch (Kinderkoor). Misdienaars: Mike en Patrick Kleeven; Mark Donders en Marcel Classens; Hoogmis: Luc Vennekens en Rob Weys. Zaterdag: 19.00 (gezongen) H. Mis tot int. van de fam. Classens-Vis- sers. Zondag: 8.00 tot int. van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand; 10.00 overl. fam. Wismans-Wijnho- ven. Maandag: 19.00 Dora Willemsen- Mairtens. Dinsdag: 8.00 Geert Classens. Woensdag: voor de genezing van een zieke (R.). Tevens tot int. van de offeraars. Donderdag: 8.00 jrd. voor Jaco bus Heidens en Maria Schouten. Vrijdag: 8.00 Matthias Vollen- bergh. Zaterdag: 19.00 t.e.v. O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand. Zesde zondag door het jaar. Zaterdag: 19.00 lsm. voor Sjeng Philipsen lsm. voor een 80jarige lsm. voor Helm Classens, Nelly Derikx-Claessens. Zondag: 8.00 lsm. voor Frans van Bavel (vanw. de buurt) lsm. voor fam. Loonen-van Rens; 10.00 hgm. als jrd. voor Piet Jacobs-van Cruchten weekd. voor Maria Loonen-Scheffers; 11.15 Anny Lit. jensSchreurs weekd. voor Johan na WeijsWijnen weekd. voor Hendrna Jenniskens-Voermans. Maandag: 19.00 gest. jrd. voor Pet. Joh. Wilmsen, echtg. zonen, Bernard Lconen en Mó> Peeters lsm. v. Henricus Bomm, echtg en Jonanna Beclet; 19.30 lsm. voor Frans van Bavel (vanw. jeugdraad) gest. jrd. v. Pet. Joh. Rongen en echtgenote. Dinsdag: 19.00 lsm. v. overl. fam. Voermans-van Gerven weekd. v. Anna Bouten. Woensdag: 19.00 lsm. voor Hen- drina Jenniskens-Voermans (vanw. buurt Leunen) lsm. voor Huber ta Janssen-Hendrix (vanw. buurt Leunen). Donderdag: 7.30 maandd. v. overl. ouders en knderen Baltussen-Loo- nen maandd. voor pastoor de Bot. Vrijdag: 13.30 huwelijk van Haandel-van Vegchel; 19.00 lsm. v. Johanna Weijs-Wijnen (B) lsm. voor fam. Willems-Loonen. Zaterdag: 19.00 lsm. v. Helm Claessens, Nelly Claessens-Derikx lsm. v. Johanna Weijs-Wijnen (vanw. buurt). Misdienaars: 19.00 Mart en Tonn Heesen. Akolieten: za 19.00 W. v. Meijel en G. Voermans; zo 8.00 Tj. Jen- niskens; 10.00 Twan Hegger, Luc Peeters en Rudy Kuenen; 11.15 Wilb. Emonts en Olaf Terpstra. Huwelüksafk. Huub van Haandel Antonet van Vegchel. Overleden: Elisabeth van Nieu- wenhoven-Weekers. Zaterdag: 19.00 H. Mis uit dank baarheid en voor overl. lam. Zondag: 8.30 jgt. voor Petronella Cox-de Leeuw; 10.00 maandd. voor Toon Marcellrs; 11.30 H. Mis voor Piet Verheijen en Maria Litjens. Maandag: 19.00 H. Mis voor An toon Verheijen. Dinsdag: 8.00 jgt. voor Willem Jacobs. Woensdag: 8.00 weekd; voor Jan Hendrix. Donderdag: 8.00 H. Mis voor overl. parochianen Toon Marcellis, Marian van Haperen en Jan Hen drix. Vrijdag: 19.00 gest. jgt. voor Wil helmina Claessens-Michels en Ger- truda Claessens-Michels. Zaterdag: 19.00 H. Mis v. overl. fam. Geurts-Peeters en Sjaak Loo- nen. Misdienaars: Zaterdag: 19.00 Roel Emonts en Rob Koonings. Zondag 8.30 Peter Peeters en Wilfried van Dijk; 10.00 Willy Hendriks en Karei Dekkers; 11.30 Ko Flinsenberg en Francis v. d. Hoff. Weekdagen: Joost van ELzakker en Jos Bovee. Dit weekend Mem Isa kollekte in onze parochie. Zaterdag 14 febr.: feestdag van Cyrillus en Methodius, missionaris sen van de Slavisohe volkeren. 7 uur gez. Mis voor Johanna Pub ben-Janssen. Zondag 15 febr.: zesde zondag door het jaar. 10.00 gez. jgt. Wil lem Claessens en overl. familie; 11.30 jgt. Lambertus Poels en An na Maria Emons. Maandag: 8.30 H. Mis voor Mar- VOORPROGRAMMA'S VENRAY Vrijdag 13 februari: Circus Mok Schouwburg Zaterdag 14 februari: Circus Mök Schouwburg Zondag 15 februari: Joekskapellen Festival (uitreiking onderscheidingen) Schouwburg Vrijdag 20 februari: Hockeybal in Prinsenhof, aanvang 20.33 uur. Vrijdag 20 februari: Veltumbal in restaurant Vlakwater tien v. d. Zanden. Dinsdag: 8.30 H. Mis als jgt. voor Sibertus Muysers en Anna Maria Weys. Woensdag: Schoolmis 4-5-6, feest dag St. Bernadette van Lourdes. 8.30 jgt. Adam van Vegchel en An na Maria Jacobs. Donderdag: 8.30 jgt. Arts-Jeuken. Vrijdag: 8.30 jgt. Herman Zegers, echtgenote en kinderen. Zaterdag 21 febr.: feestdag van Petrus Damiani. 7 uur gez. jgt. voor Lambert van Meyel en Lau- rentia Noyen. Misdienaars: Zondag: 10.00, woensdag en za terdag: Harm Hendriks en Stan Verhaag; 11.30 Jolanda Kousema ker en Natasja Arts. Koliektanten: Zaterdag: 7 uur Hendriks; zon dag 10.00 Ewals; 11.30 J. Ver haag. N.B. Er worden nog vrijwilligers gevraagd om te lezen in de H. Mis sen. Zaterdag: 19 uur voor bijz. in tentie. Zondag: 10 uur tot int. van fam. Botden. Maandag: 8 uur voor overl. fam. PoeLs-Duykers. Dinsdag: 8 uur tot int. van fam. Philipsen. Woensdag: 8 uur tot int. van fam. Gornelissen-Hendriks. Donderdag: 8 uur tot int. van fam. Derikx. Vrijdag: 19 uur tot "an LVB 20-jarig bestaan. Zaterdag: 19 uur voor overl. fam. van Sambeek-v. d. Heijden. Ziindag: 8 uur H. Mis t.e.v. O.L. Zesde zondag door het jaar. Vrouw tot zekere intentie; 10 uur Hoogmis: gesticht gezongen jaar getijde voor Lowie van Osch en Cato Rambags Akolieten: Jan Loo- nen en Harrie Janssen. Misdienaars van de week: Joop Drabbels en Wilbert Claessens. Maandag: 8 uur H. Mis voor Hatrrie Muijsers. Dinsdag: 8 uur H. Mis tb.i. Woensdag: 8 uur H. Mis voor Nellie Claessens-Derikx. Donderdag: 8 uur H. Mis voor Toon Huisman. Vrijdag: 8 uur H. Mis voor Wim Derikx en overleden familieleden Derikx-Voes ten- Zaterdag: 19-30 Avondmis voor Lien Peeters-Janssen. Zondag 15 febr. 6e zondag door het jaar. Zaterdagavond om 7 uur Hgm. overl. ouders Leyssen-Vollenbergh. Zondag om 9.45 Hgm. voor een overledene; om 11.15 Hgm. voor levende en overl. leden van Stille Omgang. Maandag: 8 uur lsm. zal. Sef Linders en overl. ouders. Dnsdag: 8 uur lsm. overl. fam. Reintjes-Verstegen. Woensdag: 8 uur lsm. jgt. zaL Jozef Engelen. Donderdag: 8 uur lsm. zal. Wim van de Goor en zoon Leo. Vrijdag: 8 uur lsm. zal. Ber van Ooi en zoon Wim. Zaterdag: om 7 uur Hgm. zal. Maria EwaLs-Holtackers. Akolieten: 15 febr.: C. Classens, H. Geurts, Tw. Jacobs. Misdienaars: Leyssen, Spreeuwen- berg. Zaterdag 14 febr.: 19.00 Avond mis voor Johanna Kempen en fam. Weerdenburg. Zondag: 8.30 H. Mis te Holhees voor fam. van der Heydën; 10.00 Hoogmis voor pastoor Spolders en fam. Jenneskens. Maandag: 8.45 H. Mis voor de overledenen van de Cairmel. Dinsdag: 8.45 H. Ms voor Louisa Waps-Vermeer. Woensdag: 8.45 H. Mis ter ere van de H. Jozef voor fam. van Lieshout en Weerdenburg. 5e van de negen woensdagen ter voorbe reiding op het feest van St. Jozef. Donderdag: 8.45 H. Mis voor Her man Martens en Gerrit Koopmans. Vrijdag: 8.45 H. Mis voor Baro nesse van Hugenpoth. NOTICIAS RELIGIOSAS El domingo proximo, en nuestra capilla, Overloonseweg 2 a las once y cuarto Msa con cantos y plètca en Castellano. Después de la Msa reunión con un cafelito en la salita del convento. Hasta la vista! NOTICIAS CULTURALES En el Centro sigue el programa; véase el programa detallado en la pared del Centro. Hasta la vista! Vrijdag 20 februari: Klerebal (middelbare scholieren) in zaal In den Engel, aanvang 20.11 u. Zaterdag 21 februari: Vorste (gehuwden) bal Prinsenhof Zondag 22 februari: Ochtendconcert en uitreiking A.P.K.- plak, Foyer Schouwburg Zondag 22 februari: Receptie Hofkoor in De Burggraaf van 2-4 uur, t.g.v. 11 jarig bestaan Zaterdag 28 februari: Installatie prins in gemeentehuis (voor genodigden) Hofbal in Prinsenhof en Foyer Schouwburg Zondag, maandag, dinsdag 1, 2 en 3 maart: Carnaval. JOEKSKAPELLEN- FESTIVAL NIET UITVERKOCHT Zoals vorige week reeds aangekon digd wordt zondag a.s. het Joekska- pellenfestival weer gehouden. Zoals men elders in een ingezonden stuk kan lezen, yergaten we als deelne mer te vermelden, de joekskapel Rats d'r Naeve. Om 11.30 uur opent Harmonie Eu terpe met enkele carnavalsnummers dit muzikaal gebeuren. Tijdens het festival zal Prins Joos 2 enkele verenigingsmedailles uitreiken, terwijl Piet Lensen gehuldigd wordt mét de „Bronzen Piëlhaas". De entree is 2,50; kinderen 1, Het gerucht dat er geen kaartjes meer verkrijgbaar zouden zijn voor het joekskapellen festival berust op onwaarheid. Bij navraag bij de organisatie Ven- rays Harmonie, vertelden men ons dat er zelfs geen kaart verkocht was. im mers de verkoop zal plaats vinden op de dag zelf aan de kassa van de schouwburg. Wel is het natuurlijk zo. zei men, dat dertien joekskapellen en hun sup porters, Prins en raad van elf. schut terij en enkele officieel genodigden, door de carnavalsvereniging al veel mensen bij elkaar zijn doch Venray's schouwburg is groot en er gaan veel mensen in. Dus niets aan de hand voor de vele liefhebbers van dit festijn. Op naar het joekskapellen festival a.s. zondag om 11.30 uur in schouw burg te Venray. Er .is nog volop plaats. KINDEROPTOCHT VENRAY De traditionele kinderoptocht trekt dit jaar op zondag 1 maart, ledereen kan daar aan meedoen. Je hoeft niet persé in een groep te lopen, alleen kan ook. Inschrijven voor de kinderoptocht is mogelijk op zondag 15 en zondag 22 februari van 11 lot 12 uur in het jongerencentrum Free Wheelin, Hoen derstraat 10. Hier wordt ook bekend gemaakt waar en hoelaat je moet op stellen. De prijsuitreiking is dit jaar in de tent op het parkeerterrein „Gouden Leeuw". ROUTE OPTOCHT Opstellen: Dr. Poelsstraat, Hofstraat, Grote Markt (défilé), Marktstraat, Hoenderstraat, Bergweg, Merseloseweg tent parkeerterrein Gouden Leeuw: ontbinding. ff „TRUG-UUT Voor de twintigste maal organiseert de Mixed Hockey Club Venray het hockeybal in Venray. Dit bal heeft in de loop der jaren een goede" naam verworven voor wat betreft gezelligheid. Het is tevens het enige nog gemas kerde carnavalsbal in Venray, waar mee prijzen zijn te winnen voor de beste en origineelste vermommingen. Jaarlijks wordt een thema vastge steld, waar vele verkleedmotieven op mogelijk zijn om zich als individu, kleine of grote groep te presenteren. Het thema voor dit jaar is „TRUG- UUT", met als ondertitel: Terug in of met naar hoe of wat dan ook. Het hockeybal op vrijdag 20 februari begint om 2033 uur. om 21.33 uur vindt het défilé de la troep plaats om de deskundige jury de kans te geven de beste individuen en groepen uit te kiezen, hierna volgt het demasqué. Venrays Prins Joos 2 zal dan de prijzen, die afgestemd zijn op het the ma .uitreiken. De muziek wordt verzorgd door de Venrayse Hofkapel, terwijl ook diverse joekskapellen acte de presence zul len geven. PRINS EN VORST OP 2 MAART A.S. OP TROS-RADIO Prins Joos II en Vorsl Wim zijn zondag j.l. op uitnodiging van de TROS-radio te gast geweest bij een carnavals-radio-opname in het Bra bantse Hapert. Het programma, waarin aandacht wordt besteed aan het Brabantse en Limburgse carnaval, wordt op maan dag 2 maart a.s. van 5 tot 6 uur in het programma „Toerja Toernee" van Jan Kok uitgezonden. !n ,,'t Vennebos" te Hapert hebben de prins en de vorsl van Venray ver teld, hoe en waarom in Venray car naval wordt gevierd. In het programma verder opnamen van Pierre Cnoops, gebroeders Grim en Wim Kersten en de Viltjes. OOSTRUM Zaterdag 14 februari: Prinsenbal Gemeenschapshuis Zaterdag 21 februari: Prinsenreceptie zaal De Karklingel Vrijdag 27 februari: Schoolcarnaval PRINSENBAL 'DE KARKLINGELS' OOSTRUM Vrijdag tijdens een geslaagd car- navalsgebeuren voor bejaarden mocht de heer Sjang Joosten de medaille van verdienste in ontvangst nemen. Dat deze onderscheiding verdient was bleek uit de lange lijst van werkzaam heden, die Prins Harry opsomde. Zaterdag was Prins Frank Martens aanwezig in 'n jeugdcarnavalstreffen om de waardigheid over te dragen aan de nieuwe jeugdprins Hans van Dijk. De vorst voor 1981 zou Johnny van Bergen zijn met als nar Wim Kateman. Kruis van uitgewas sen beton op de Droe- senweg nabij boerderij De Lieth van de fami lie Poels. Stenen cor pus. Het kruis is af komstig van de Lem- menweg en moest bij de ruilverkaveling ver plaatst worden. Is toen (10 jaar geleden) per bulldozer naar de Droessenweg gebracht. Het kruis werd opge richt in 1925, ter bij zondere intentie. En die bijzondere intentie zal vermoedelijk wel geweest zijn, vrijwa ring van besmettelijke veeziekten. Het vroe gere houten kruis droeg een offerblokje met het opsehrif: „Of fer voor de armen''. Houten kruis nabij de boerderij van de fa milie Jenneskens aan de Enge Steeg te Leu nen. Het corpus is niet. het originele. Volgens de overlevering zou dat tijdens de beeldenstorm in de 16e eeuw op deze plek in bewa ring zijn gegeven. Het werd later kennelijk niet meer door de eige naar opgehaald. Sinds dien sierde het beeld een kruishout nabij de boerderij. Na de twee de wereldoorlog werd het corpus gerestau reerd en ook onlangs was restauratie nodig. Het blijft voortaan vei lig opgeborgen. Op het kruishout is een nieuw eenvoudig beeld aange bracht. Zaterdagavond zal het Parochiehuis volstromen niet alleen om de ver bouwing te bewonderen maar waar schijnlijk meer om de opvolger van Prins Harrie te aanschouwen. Diezelfde avond zal de opvolger bekend gemaakt worden van het on langs teruggetreden Raad van Elf-lid de heer P. v. Arsen. Naast de Eijken- hofkapel zal ook de Pootkapel uit Venlo zorgdragen voor de muzikale omlijsting. Aanvang 20.00 uur. Kaarten voor de boerenbruiloft op dinsdag 3 maart zijn verkrijgbaar bij Sjef Arts, Randenrade 50, Oostrum. OIRLO Zaterdag 14 februari: Aldewieverbal Zondag 22 februari: Receptie prins LEUNEN Zaterdag 14 februari: Vorstenhal Gemeenschapshuis en receptie Vorst Jan Martens, 11 jaar vorst Zondag 15 februari: Jeugdvorstenbal Gemeenschapshuis Vrijdag 20 februari: Jeugdreceptie café De Herberg Zaterdag 21 februari: Aid Wieverbal Gemeenschapshuis Zaterdag 28 februari: Receptie van de Prins in Café P. Martens JAN MARTENS 11 JAAR VORST IN LEUNEN Zaterdag a.s. tijdens het Vorstenhal van de Knöllekes in het gemeen schapshuis, zal Vorst Jan Martens 'n receptie worden aangeboden ter ge legenheid van zijn elf-jarig Vorstschap van deze carnavalsvereniging. Zijn eerste optreden geschiedde in de Raad van Elf, in het bestuur, als Prins en vrij spoedig daarna als Vorst. Hij vertegenwoordigt Leunen in de Vorstenraad en in de optochtcom missie. In eigen dorp zit Jan overal in wat maar iets met carnaval te maken heeft. Zo b.v. ook in de krantencom missie waar de Leunse carnavalsver eniging het grootste gedeelte van haar inkomen verdient. MERSELO Vrijdag 13 februari: Jeugd Prinsenbal Zaterdag 21 februari: Aid Wieverbal CARNAVALS AVOND MERSELO Maandag 16 februari 's avonds om half acht carnavalsavond voor be jaarden in zaal Arts. Aan deze carnavalsavond werken o.a. mee: De carnavalsvereniging De Zagewetters met prins Hay II, Die Fi- delen Rosenthaler, Tieske en Tontje, Jum, St. Jan en St. Oeike, de dans groepen van de LVB en van de be jaarden enz. enz. Een programma met de garantie van een avond lachen en plezier. Alle Merselose bejaarden worden op deze avond verwacht, terwijl oud- Merselose bejaarden die elders wonen eveneens van harte welkom zijn. En tree vrij. CASTENRAY Donderdag 12 februari: Zitting Vrijdag 13 februari: Zitting Vrijdag 20 februari: Aid Wieverbal Zaterdag 28 februari: Jeugdbal Zondag 1 maart: Optocht 2 uur. Van 2 tot 5 uur Jeugdbal. 8 uur bal Maandag 2 maart: 16.30 tot 20.30 uur jeugdbal. 20.30 uur bal Dinsdag 3 maart: 11 tot 2 uur kinderbal. 8 uur boe renbruiloft YSSELSTEYN Vrijdag 20 februari: Aid Wieverbal Gemeenschapshuis HEIDE Zaterdag 14 februari: Aid Wieverbal tevens uitkomen van grote prins. Zaterdag 28 februari: Carnavalsbal Zondag 1 maart: 2.11 uur optocht. 18.00 uur kinderbal Maandag 2 maart: 1.00 uur vertrek optocht Venray 2.11 uur optocht Venray 18.00 tot 20.00 uur kinderbal 21.00 uur Carnavalsbal VEULEN Zaterdag 14 februari: Aide wieverbal Zondag 1 maart: Jeugdbal Dinsdag 3 maart: Kinderoptocht 's Avonds carnavalsbal WIJKRAAD NOORD-WEST Vrijdag 27 februari: Carnavalsbal. Aanvang 20.00 uur. Wijkgebouw „Den Hoender" Zondag 1 en maandag 2 maart: Tot 22 uur Carnaval voor de jeugd. Na 22 uur is het Wijkgebouw open voor de ouderen. Woensdag 11 februari: Carnavalsbal voor de 65+ers. Aan vang 20.00 uur. Wijkgebouw „Den Hoender". Prinsenfoto's en camavalspro- grammas voor opname in dit blad gelieve men zo spoedig mogelijk in te leveren.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 11