Begraafplaats in waterwinningsgebied PLAN ROSE VLEK JANVAS5E JAN VASSE ItfXMor ligt einde maart ter inzage Leenen ONDERWIJS JUBILEUM Onderhoud tennisbanen door tennisclub WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING LOOP DER BEVOLKING OVER 1980 yCfc hmm. Leerlingen- en ouderraad bij Muziekschool Venray VRIJDAG 13 FEBRUARI 1981 Nr. 7 HONDERDENTWEEDE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING Aantal inwoners per 1 jan. 1980 geboren vestigingen M 16.555 241 668 V 16.270 210 663 Totaal' 32.822 461 1.331 1979 32.708 sub totaal overleden vertrokken - 17.464 126 642 17.143 102 623 34.607 228 1.265 Aantal inwoners per 1 jan. 1981 16.669 16.418 33.114 32.825 Aantal huwelijken Aantal echtscheidingen 222 30 207 22 Totaal aantal in Venray geboren Totaal aantal in Venray overleden 782 007 625 306 UW AMBACHTELIJK BAKKER Met ingang van 1 maart zijn wij 's MAANDAGS GESLOTEN i.p.v. dinsdags. Onder een zelfde „kop" bracht de Telegraaf van vorige week vrij dag een bericht over een nieuw aangelegd kerkhof in Rhenen, dat al maandenlang gereed is, maar niet in gebruik mag worden geno men. De doden moeten binnenkort worden begraven op de plantsoen stroken van het inmiddels volle plaatselijke kerkhof. Het nieuwe kerkhof is zonder vergunning vlak bij een waterwin ningsgebied aangelegd en mag nu al maandenlang niet worden ge bruikt. De inspekteur van de volksge zondheid in Utrecht heeft een ne gatief advies gegeven aan gedepu teerde staten, omdat verontreini ging van grondwater door stoffe lijke resten gevaren opleveren voor de volksgezondheid Volgens de wet mag een begraafplaats en een waterwingebied niet dichter dan 2500 meter van elkaar liggen. In Rhenen bedraagt die afstand slechts 800 meter. Gealarmeerd door het boven om schreven bericht, hebben wjj een onderzoek ingesteld naar en in formaties ingewonnen over de I Venrayse begraafplaats Bosch huizen en het waterwinningsge- 1 bied de Boschhuizer Bergen. Ge- I bleken is, dat de onderlinge af stand hier slechts 1000 meter bedraagt I De begraafplaats Boschhuizen I werd op 1 november 1971 in ge- I bruik genomen. Reeds toen waren er plannen, daterende uit 1969, om I in de Boschhuizer Bergen of bij de Zuiderbergweg, ten oosten van de spoorlijn, water te gaan win nen. Volgens de prognoses kon het I waterwinningsgebied Breeheide I niet voor voldoende water blijven I zorgen. Vergunningen werden aan- I gevraagd om in het nieuwe gebied I vier miljoen kubieke meter water I per jaar te mogen oppompen Het college van b. en w. heeft besloten bij wijze van proef in 1981 het onderhoud van alle tennis banen in het tennispark Vlakwater in handen te geven van de tennis vereniging T.C.V. Daar tegenover stelt de gemeente een reductie op de huidige tarieven omdat door deze maatregel een besparing op de personeelasten ontstaat. De proef gaat in op 1 april en duurt tot het einde van het sei zoen. De werkzaamheden, die de tennisvereniging moet gaan ver richten bestaan uit het gehele da gelijkse onderhoud van alle acht banen, waaronder het openen en sluiten van het tennispark, slepen, vegen en beregenen van de banen alsmede het verrichten van repa ratiewerkzaamheden. De nodige onderhoudsmatérialen zullen door de gemeente worden verstrekt. De tennisclub krijgt tevens de algemene verantwoordelijkheid, waaronder het toezicht en de zorg voor de naleving van de reglemen ten. Dit weekend speciale reclame: Ananas-bavarois taartje va nl0.50 voor 8.95 Wist U dat wij maar liefst 6 soorten bavaroise taartjes hebben, alijd in voorraad. Winkelcentrum Veltum Tel. 80934 Volop parkeergelegenheid Deze aanvrage had veel reakties tot gevolg. Boeren en tuinders vreesden een zodanige verlaging van het grondwater, dat zij daar door schade aan de opbrengst van hun land- en tuinbouwprodukten zouden lijden. De Stichting Het 'Limburgs Landschap, eigenaresse van de Boschhuizer Bergen, vrees de aantasting van de natuur en een biologische verandering van de be groeiingen in dat gebied. De Ba ron van Geysteren e,c. zag al een verdroogd en verdord bosgebied ontstaan. De Venrayse industrieën als Rank Xerox, Inalfa en Hollan- dia (Nestlé), die over een eigen waterpompinstallatie beschikten, verwachtten ook verlaging van het grondwater, waardoor hun pompen niet meer de gewenste capaciteit zouden kunnen opbrengen. En ook Het Waterschap had met water winning daar zijn problemen: de Oostrumse beek zou wel eens droog kunnen vallen Al met al veel protesten; veel oponthoud en ellenlange verslagen over urendurende besprekingen. En dat, terwijl de waterleidingsmaat schappij als het ware om een nieu we waterwinplaats stond te sprin gen.- Uiteindelijk hakte minister Vor- rink, van volksgezondheid en mi lieuhygiëne op 6 september 1974 de knoop door. Zij gaf vergunning om voor een proe.'ijd van vijf jaar in de Boschhuizer Bergen water te winnen, maar daarmee onmiddel lijk te stoppen als het grondwater op verschillende peilpunten te laag zou komen te staan. Overigens was het geen vergunning om vier mil joen kubieke meter water op te pompen, maar slechts één miljoen m3 per jaar Die proeftijd is inmiddels verlo pen en mag nog eenmaal voor vijf jarep verlengd worden. Maar tijdens alle inspraak- en hoorzittingen werd 1000 meter ver der een nieuwe begraafplaats in gericht. Een begraafplaats aldus in een brief van b. en w. aan de hoofd-inspekteur voor de volksge zondheid waar het grondwaters- peil maximaal 2 meter en mini maal 4 meter onder het maaiveld bleef En het was zelf zo, dat op de topografische kaart bij de minis teriële vergunning de nieuwe be graafplaats nog niet stond inge tekend In de wet op de lijkbezorging staat in artikel 16, lid 13: „Geen begraafplaats wordt aan gelegd of uitgebreid binnen de af stand van 2500 meter van enige inrichting tot waterwinning van een waterleidingbedrijf. Gedepu teerde Staten kunnen de inspek teur van de volksgezondheid, be last met het toezicht op de hygiëne van het milieu, gehoord hebbende afwijking van dit verbod toe staan. indien van de aanleg of uit breiding van de begraafplaats geen gevaar voor de drinkwatervoorzie ning is te duchten." En dat gelezen hebbende, ver wachtten we dat Gedeputeerde Sta ten hier in dit Venrayse geval dan wel vergunning zou hebben ver leend. Maar een dergelijke vergun ning hebben we niet kunnen vin den. Gedeputeerde Staten hielden zich evenals alle andere instanties uitsluitend bezig met de milieu problemen en de gevolgen voor de waterhuishouding. Nu zou men ook mogen ver wachten, dat er in de Grondwater wet nog wel het een en ander ovei de eisen van een waterwingebied te vinden zou zijn. Maar niets is minder waar. Wel wordt de water winning en de waterlevering uit voerig geregeld. En in het onder deel „waterleidingsbedrijven'' staan zoveel voorschriften over dagelijks onderzoek encontrole van het te leveren water, dat we ons nog geen zorgen maken over het water dat zo dicht bij een begraafplaats wordt gewonnen. De begraafplaats is nog geen tien jaar in gebruik. Maar verontreiniging van het grondwater daar ter plekke zou na verloop van jaren toch helemaal geen vreemde zaak zijn. En trou wens, als de wet zegt dat geen begraafplaats in een waterwin ningsgebied mag worden aangelegd; dan betekent dat toch zeker ook dat er geen water gewonnen mag wor den in de buurt van een begraaf plaats. Om aan de grote en stijgende behoefte aan water te kunnen vol doen, wil de Waterleidingmaat schappij ook in Ysselsteyn putten gaan boren. Een blik op de kaart van Venray leert ons dat de boor putten nog geen duizend meter van de begraafplaats voor Duitse mili tairen zijn gepland. En ook niet zo heel erg ver van de vroegere vuil nisstortplaats. Het lijkt ons toch beter ergens anders die putten te gaan boren- Ook in Merselo wil men water gaan pompen. De bewuste plek ligt ergens tussen de Endepoel en de Ballonzuil. Een maatlatje geeft aan dat het kerkhof van Merselo en de beruchte vuilnisstort in het Venrays Broek juist buiten de ge varenzone van 2500 meter liggen. iciö- qtopend. De foto toont een plakkaat zo als dat vorig weekend op het nieu we wijkgezondheidscentrum in Land weert werd aangebracht. De tekst spreekt voor zich zelf. Bij in formatie ten gemeentehuize vertel de men ons: Omdat er uiteindelijk een datum moet zijn waarop kan worden over- gehuisd, heeft op 27 januari j.l. het Wijkgezondheidscentrum Landweer! zijn onderdak op Aronskelk 76-78 betrokken. De officiële opening is echter bepaald op 10 april a.s, Het ligt in de bedoeling, dat dezer da gen de bewoners van Lapdweert door het Wijkgezondheidscentrum volledig worden geïnformeerd door middel van een brochure. Hierin staan o.m. de benaming en de openstellingsuren van het centrum aangegeven. Een werkgroep van ouders heeft het initiatief genomen om te komen tot een leerlingen- en ouderraad voor de muziekschool te Venray. De ouders van leerlingen van de muziekschool en de leerlingen bo ven 16 jaar worden uitgenodigd voor een bijeenkomst op woensdag 18 februari a.s. om 20.15 uur in de aula van de muziekschool. Op deze vergadering zal het re glement van de leerlingen- en ouderraad aan de orde komen en zal de verkiezing van de leden van die raad plaatsvinden. Aangezien het mogelijk kan zijn dat de persoonlijke uitnodigingen die in januari 1981 via de leerlin gen van de muziekschool zijn ver strekt niet ter bestemder plaatse zijn gekomen, worden bij deze de leerlingen boven 16 jaar en de ouders van leerlingen van de mu ziekschool te Venray van harte uit genodigd tot het bijwonen van de bijeenkomst op 18 februari 1981. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de leden van de werkgroep als volgt: J. Bennis, telj 04780^82731 R. Berben, teL 04780-83403 P. Noten, tel. 04780-87858. MGR. DR. R. STAVERMAN OPENT VRIJDAG DE WINKEL VAN SINKEL De Franciscaanse missiebisschop mgr. Dr. R. Sta verman opent vrij dagavond de in het pand Eind- straat 2 ondergebrachte „Winkel van Sinkel". In deze winkel wor den tweedehands goederen ver kocht ten bate van de derde we reld en met name India. De winkel is geopend vanaf vrij dag 13 februari op iedere maandag morgen van 10-12 uur, iedere woensdagmiddag van 13.30-17 uur en zaterdagmiddag van 13.30 tot 17 uur. Meubelstukken en kleren (graag gewassen) voor de winkel kan men afleveren aan de pastorie van Brukske Klarinetstraat 32. j Teneinde een rechtsgeldig plan te krijgen van de Rose Vlek, waar- j mee onderhandeld kan worden en eventueel onteigend, zal einde j maart dit plan ter inzage komen I te liggen. Op een later tijdstip volgt dan het uitvoeringsplan. In de Cenbrumplan-comitussie I waar deze procedure ter sprake kwam, was met name mevr. Poels- Peters niet van de noodzaak van een rechtsgeldig plan op dit tijdstip overtuigd. Op de eerste plaats vroeg zij zich af, of het nog wel reëel is, dit plan ten uitvoer te j brengen in een tijd van econo- I mische teruggang. Ook de finan- i ciering is haar nog te onduidelijk en is gebaseerd op een te verwach ten subsidie van 1,3 miljoen I Een mediatheek in de Rose Vlek is j ook nog steeds niet definitief. Ver- j der herinnerde mevr. Poels er aan, dat volgens vroegere afspraken de J Rose Vlek drie aansluitingen zou krijgen op de Schoolstraat. In het huidige plan zijn dat er maar twee. Wethouder Schols liet in zijn antwoord blijken dat de uitvoering van het plan een taak is van de projektontwikkelaars. Hij had het i volste vertrouwen in de te ver wachten subsidie. Het Rijk blijft namelijk nog steeds stadsontwikke ling steunen. Op de plaats van de mediatheek zou desnoods (tijdelijk) iets anders kunnen komen. En wat de aansluitingen op de Schoolstraat betreft: de Vereniging van Zelf standige Ondernemers is met het voorliggende plan akkoord gegaan. Wait moeten we dan nog gaan ver anderen? De heer Konings vond dat V D zeker zal bijdragen aan de streek- funktie van Venray. Maar hij vroeg zich af wie dat allemaal gaat be talen. Zou V D dure grond in de Rose Vlek willen kopen, terwijl ze zelf de gronden van de Gouden Leeuw al bezit? Deze twijfel had ook de heer Poels, die wel een rechtsgeldig plan nodig achtte, maar de uitvoering daarvan wilde temporiseren over een langere termijn uitstrij ken. Hij verlangde ook vooraf kei hard afspraken met V D, om het plan niet afhankelijk te laten zijn van de wensen van deze firma. Maar volgens wethouder Schols kan men eerst keiharde afspraken maken als men een rechtsgeldig plan heeft. De heer Colsen vreesde dat de gemeente gedwongen zal worden de Gouden Leeuw-gronden duur over te nemen. Uit de papieren had hij verder opgemaakt dat men nog niet de helft van de gronden in eigendom heeft. Wethouder Schols moest dat be amen maar er zijn daar ook parti culiere bouwers als Berden, Ven rode en Smits. Hij bepleitte nog maals de noodzaak van een rechts geldig plan. En daar waren de meeste commissieleden het wel mee eens. Maar de 'heer Poels bleef er bij dat er eerst afspraken met V D gemaakt moeten worden. Want gaat V D door omstandig heden toch naar de Gouden Leeuw, dan zitten we met een Ruse Vlek die niet verder te ontwikkelen is. Mevr. Poels-Peters was van ge lijke gedachten. Volgens haar zijn V D en de mediatheek de pei lers van de Rose Vlek. Zo lang daar geen definitieve afspraken over zijn gemaakt behoefde het niet van haar. Beide commissieleden waren er dan ook op tegen dat mi de proce dure op gang wordt gebracht om een rechtsgeldig plan te krijgen. Maar zij kregen geen steun bij de overige leden. Op de foto: de komende en gaande voorzitter. Heden vrijdag 13 februari, viert de Christelijke Kleuter- en Basis school de Hommel, aan de Oostsin gel, feest omdat mej. B. Wijnen, onderwijzeres van de derde klas, 25 jaar in het onderwijs werkzaam ds. Mej. Wijnen, afkomstig uit Ab coude, kwam in 1967 naar Venray. Vanaf 1955 was zij onderwijzeres aan de basisschool in het Over ijsselse Sibculo, gemeente Harden- berg. Toen zij in 1967 in Venray les begon te geven, was dat aan de Protestants Christelijke - School in de Pr. Bernhardstraat. De school telde destijds circa 60 leerlingen. Nu 14 jaar later, zijn er ruim 150 leerlingen en is de school weer te klein, want mej. Wijnen moet les geven in een noodlokaal. Het schoolbestuur nodigt gaarne oud-leerlingen en bekenden uit, om de jubilaresse te feliciteren in dé aula van de schooL Op de foto mej. Wijnen temid den van haar leerlingen. Op donderdag 5 februari j.l. nam Heide afscheid van voorzitter Joh. Loonen. Deze was 26 jaar be stuurslid van de plaatselijke afde ling van de L.L.T.B., waarvan 20 jaar als voorzitter. Velen waren naar Heide geko men, om dit feest te mogen mee maken. Door diverse sprekers werd hij lof toegezwaaid, o.a. door het Hoofdbestuur, de geestelijk advi seur van de Kring Venray, en nog vele anderen. De pas gekozen voor zitter L. van Dijck, gaf een kort overzicht van de laatste 25 jaren. Van de hierop volgende receptie werd een druk gebruik gemaakt, waarna de aanwezigen nog gezellig bleven napraten over het wel en weer van hun Boerenbond.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1