Venravs museum wordt realiteit JOEKS- KAPELLEN FESTIVAL ook in Venray stijgt de criminaliteit Veltumse kapel in gebruik Leenenl Onderzoek op oude vuilstort? POELS LSO niet naar Venray is voordeliger.... WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Meubel nieuws Uit hel jaaroverzicht van onze gemeentepolitie Meubelen DE LAATSTE KANS PEEL EN MAAS VRIJDAG 6 FEBRUARI 1981 Nr. 6 HONDERDENTWEEDE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING De gemeenteraad heeft vorige week dan uiteindelijk 50.000, beschikbaar gesteld voor de in richting van het Freulekeshuus aan de Eindstraat, dat vorig jaar de bestemming kreeg als Venrays Mu seum. Overigens wel met de res trictie, dat de huisvesting tijdelijk is, voor een periode van 3 jaar. Op dat moment zou kunnen worden bekeken of de huisvesting daar voldoet; of er eventueel uitgebreid moet worden; of de huisvesting niet deugdelijk is- BEVEILIGING Ook is bepaald dat er geen in terne verbouwingen worden ver richt. Dat betekent echter niet dat het gebouw niet in orde zou dienen worden gemaakt voor zijn bestemming als museum. Dat wil dan zeggen, dat er geschilderd moet worden, vloerbedekking ge legd, verlichting e.d. aanbrengen of aanpassen. Daarnaast moet er nog een beveiligingsinstallatie tegen brand en inbraak komen De ge meente heeft daarvoor al offertes in huis. Een dergelijke beveiliging is zeker nodig, wil men stukken en voorwerpen voor tentoonstellingen in bruikleen krijgen van rijk, pro vincie of particulier. Vooruitlopend op het door de raad beschikbaar stellen van de gevraagde 50.000,heeft de ge meente toch al een aanvraag om een rijkssubsidie in de kosten van die beveiliging bij de minister van CRM ingediend. Maar of een der gelijke bijdrage verleend wordt, is niet bekend FUNKTIE EN DOELSTELLING Intussen heeft de museum-com missie ook op papier een omschrij ving gegeven aan de funktie en de éÊÊBSto** wMmêtMtiit,:, P" Hl §j§fflE§ het Freulekeshuus aan de Eindstraat Venrays museum doelstelling van het Venrays Mu seum Wat de funktie betreft, stelt men, dat deze tweeledig is: het verzamelen, bewaren en be houden van alle materiële zaken die kulturele waarde hebben; de verzamelde voorwerpen ten dienste stellen en ten nutte ma ken van het publiek voor de doelen, die het daarmee wil be reiken. Wat de doelstelling van het Ven rays Museum betreft, lezen we: Het Venrayse museum is een ge schied- en oudheidkundig museum of zo men wil een historisch mu seum. De museumcommissie gaat er niet vanuit, dat de historie al leen maar betrekking heeft op lang vervlogen tijden maar ook de eigen tijdse geschiedenis van de 19e en 20e eeuw zal de nodige aandacht krijgen. Zo is o.a in een van de laatste vergaderingen van deze commissie van gedachten gewisseld over de mogelijkheid om aandacht te schenken aan de zogenaamde in dustriële archeologie- EDUCATIEF Er bestaat geen misverstand over dat de commissie de zogenaamde educatieve taak (voorlichtend en onderwijzend) van het museum van het grootste belang acht en daar aan ook van meet af aan alle aan dacht zal schenken. Daarbij zullen bijzondere aandacht krijgen om met de beschikbare middelen te ko men tot een goede presentatie van de verzamelingen, een goede toe gankelijkheid van aanwezige docu mentatie, een goede begeleiding van de bezoekers en een goede voor dichting. Vanzelfsprekend zal een van de punten die bij kunnen dragen aan een en ander zijn een goed kontakt met de scholen, terwijl getracht zal worden door middel van diaprojek- ties en zo mogelijk films ruimere informatie te verschaffen over het tentoongestelde materiaal in de vaste verzamelingen en in de wis selende tentoonstelligen. In dat verband zal ook bijzonde re aandacht dienen te worden ge schenken aan de rondleiding en de begeleiding van schoolklassen ver enigingen en andere geïnteresseerde groepen. BEHEER EN EXPLOITATIE Vooralsnog zal in het dagelijks beheer voorzien worden door mede werking van de afdeling interne zaken van het raadhuis. Tesamen met medewerkers van het Goltziusmuseum en met een belangrijke vrijwilligersinzet hoopt men dat het beheer op deze manier in de komende periode verantwoord kan geschieden Wat de financiële konsekwenties betreft zal men dit jaar aan de ge vraagde 50.000,genoeg hebben, maar voor volgend jaar ligt al een provisorische begroting klaar van. rond 75.000,Een jaarlijks te rugkerend bedrag HOE EN WAT? Reeds in 1975 werd gesteld dat Venrays museum betrekking zou kunnen hebben op milieu, archeo logie, de eigenlijke historie en de heemkunde. De museum-commissie wil nu in eerste instantie aandacht schenken aan de onderdelen ar cheologie, oude klederdrachten, gil- dewezen en sakrale kunst Ook is men voornemens de grote lijn van de Venrayse geschiedenis in het museum visueel te maken. Verder staat er vcor dit jaar nog op het programma een openings tentoonstelling met werken van Van der Drift, die hier 100 jaar ge leden werkzaam was; een tentoon stelling van oude ansichtkaarten en een tentoonstelling van ridder orden. Zeker bij deze laatste twee exposities hoopt men cp medewer king van o.a. particulieren- Ge dacht wordt ook neg aan een ten toonstelling van schilderijen van Mère Ancilla. De museum-commissie is maar al te zeer bereid, om nu in het Freu lekeshuus aan de slag te gaan. Reeds te lang is gewacht moeten worden met de realisering vari een eigen museum Reeds vele jaren is daar cm verzocht door de Venrayse gemeenschap. De commissie is er dan cok van overtuigd dat zodra het museum een feit is, ook de be langstelling en de interesse voor het beschikbaar stellen van voor werpen zal toenemen Ook de wer ving om voorwerpen in bezit of bruikleen te verkrijgen is pas zin vol indien men een museum heeft. De beslissende stap is nu gezet. Voermans meubelen verwacht ook U Omdat l) niet tevreden bent over Uw ineubel-winkl'l IJw vroegere meubel-leverancier er mee opgehouden is. U kunt elders niet slagen door U- weinig keus. IJ vindt het bij andere meubel- showrooms te duur. U wordt bij onze collega's niet goed geholpen met Uw normale of speciale wensen en/of ideeen. Allemaal redenen om meteen naar ons toe te komen! U zult zich bij ons direkt thuis voelen. m.vr.gr. en tot ziens in onze zaak. Frans Voermans en medewerkers. Boxmeer. Als wü het droge cijfermateriaal van de Venrayse politie over het afgelopen jaar bekijken, dan moeten wü helaas konstateren dat er door de Venrayse politie be hoorlijk wat werk is verzet. De cüfers laten zien, dat er nog al- tüd een stagende criminaliteit is maar ook dat de rijders met een glaasje op nog niets hebben ge leerd, de vele waarschuwingen ten spüt. Bijna 3 bekende geval, len per week bluft te veel en is een score, welke hoger ligt dan in menig grotere gemeente. Andere zorgeiyke cijfers zün die van vernielingen, want ook deze zün er 6 in de week of wel büna 1 per dag. Het aantal gestolen fietsen blijft zorgen baren. Hetzelfde kan wer den gezegd van diefstallen en zeker diefstallen door middel van in braak. Het is echter verheugend te konstateren dat het aantal opge helderde misdrijven behoorlijk is gestegen. Wij geven nu het cijfermateriaal. De vergelijkende cijfers over 1979 zijn lussen haakjes vermeld. Misdrijven tegen de openbare or de kwamen er 10 ter kennis van de politie (4); tegen het openbaar gezag 17 (15); schennis der eerbaar heid .verkrachting, feitelijke aan randing en andere seksuele mis drijven werden 30 maal ter kennis van de politie gebracht (16). Er werd 56 (50) aangiften van mishandeling gedaan. Eenvoudige diefstallen 724 (742) en diefstallen door middel van braak 270 (168). Aangiften van vernieling werden 303 (350) gedaan. In totaal kreeg de politie te maken met 1494 (1395) aangiften van onder het wetboek van strafrecht vallende misdrijven. Daarvan werden er 409 opgehel- In de commissie voor openbare werken, waar ook de waterlozing van de vuilnisbelt in het Venrays Broek ter sprake kwam, werd door de heer Broeksteeg de vraag ge steld of de oude vuilnisbelt in Vel- tum wel „smetvrij" Is. Aanleiding tot deze vraag was het feit dat tegenwoordig op zeer veel plaatsen de vuilnisbelten ver giftigd blijken te zijn. ,.Zou een onderzoek hier niet op zijn plaats zijn, voordat men straks voor on verwachte verwikkelingen komt te staan?" Wethouder Loonen verwachtte daar echter geen problemen. Als de aanleg van de Karpatenlaan doorgaat een verbindingsweg die gedeeltelijk over de oude vuilnis- belt staat geprojekteerd zal men zeker bij de grondwerken alert blijven. De oude vuilnisbelt in Veltum is nu een prachtig wandelgebied. De belt werd destijds aangelegd op een zandbedding, terwijl in het Venrays Broek gestort werd in het grondwater. Dat grondwater én het hemelwater vult nu nog steeds de sloten langs de stortplaats en is nog van een zodanige slechte kwa liteit dat het niet via de sloten mag worden afgevoerd, maar met dure tanks naar de riolering moet worden gebracht. Overigens, ten tijde van de Vel- tumse stortplaats had Venray nog geen industrie die chemische pro- dukten verwerkte en die mogelijk daar gestort zou hebben. foto van een der toegangspaden tot het wandelgebied op de voormalige vuilnis- stort te Veltum. derd. Als verdachten voor die misdrijven werden 217 mannen en 52 vrouwen ouder dan 18 jaar en 82 jongens en 9 meisjes beneden die leeftijd bekend. Rijden onder invloed (het beken de artikel 26) op fiets of bromfiets 9 (16); personenauto of motor 144 (117). Er waren nog 10 personen, die medewerking weigerden voor het afnemen van de bloedproef. Doorrijden na een ongeval te heb ben veroorzaakt, werd 86 (87) maal gekonstateerd. Joyriding met brom fiets, motor of personenauto kwa men 8 maal voor. Diefstallen en verduistering en hadden betrekking op fietsen 340 (387), bromfiets 13 (17), motor 1, personenauto's 7 (11). Aangiften van diefstallen van on derdelen van auto's werd 43 (30) gedaan en uit geparkeerde auto's werd 50 (501 maal gestolen. Van zakkenrollerij werd 25 (2) maal aangifte gedaan. Winkeldief stal werd 43 (45) maal aange geven .Diefstal uit woningen 57 (60) en uit automaten 1 (5) maal. Het totaal van de geconstateerde overtredingen was 2888 (4376) en deze waren onderverdeeld o.a. in: in staat van openbare dronken schap 14 (23); wegenverkeerswet 254 (234); verkeersregels en tekens 803 (1714); uitgereikte transakties 1444 (1992); kentekenregistratie deel III 8 (15); jachtwet, visserij wet, vo- gelwet,wapenwet, arbeids- en vei ligheidswet 28 (24). De bijzondere wetten kregen 75 maal de aandacht; hetzelfde aantal als een jaar eerder. In verband met de gemeentelijke verordeningen werd 46 (37) keer procesverbaal op gemaakt. VERKEERSONGEVALLEN Totaal 589 (686). Er werden daar van in 212 (243) gevallen proces verbaal opgemaakt. Het aantal liep gelukkig terug van 8 naar 2; het aantal zwaar gewonden van 85 naar 70; het aantal licht ge wonden van 81 naar 72. In onze volgende editie komen we terug met andere zaken, wel ke meer dan de gewone aandacht hebben van de Venrayse politie. Was U al bij in Hors) Speciaal adres voor massief eiken meubelen Zondag 15 februari zal het weer druk worden in Venray's schouw burg. En gezellig. Want wie zich het joekskapellen festival van vo rig jaar nog herinnert zal dit kar- navalselement voor geen goud wil len missen. Maar liefst 13, ja alle joekskapellen welke Venray thans neeft, hebben voor deze zondag in geschreven om het publiek hun kunnen te tonen. En dat zal beslist niet bij iedere kapel even zuiver zijn. Maar daar is het dan ook een joekskapel voor .Je krijgt al voor pret als je de namen leest van deze kapellen: Blaos um op; Dikke Mik; Eikes Waachte; Moj Zat; De Plaar- zèk, Nutjes Vier; Naovenant; Half um Half; Lang Zök; Brand'holt; Toetzengers; Jats Marie, welke laatst genoemde Venrays eerste da mes joekskapel is. De organisatie van dit spektakel is weer in goede handen van Ven- ray's harmonie welke ook een keuze zal doen uit de te spelen „werken". Om 11.30 uur zal Ven- ray's harmonie openen met enkele carnavalsnummers, onlangs ook ge bracht op de prinsenproklamatie. Daarna zullen de kapellen ieder twee keer tien minuten bij toer beurt hun kunnen tonen, zodat U zult begrijpen dat het een lange dag gaat worden, maar wel een gezellige. Want ook de nieuwe car navalsschlagers zullen ten gehore worden gebracht en eveneens zal Prins Joos 2 de verenigingsonder- seheidiingen uit gaan reiken aan personen die zich gedurende lange re tijd op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor de camavalsorganisatie in Venray. En natuurlijk zal ook schutterij 't Zandakker de zaak nog eens flink opfleuren want niemand minder dan hun eigen ere-lid dhr. P. Lens- sen zal' de dik verdiende Bronzen Piëlhaas in ontvangst mogen ne men. U ziet een overladen programma, waarvoor de entree slechts 2.50 voor volwassen en 1,voor kin deren zal bedragen. U krijgt hier flink wat voor geboden en de op brengst 'komt ten goede aan de leerlingenopleiding van Venray's harmonie, want deze zitten te schreeuwen om instrumenten en wie de jeugd heeft If&riQAy om nog een plaats te bemachtigen voor Circus Mok 1981 op zondag 8 februari, 20.11 uur. Verkoop: zaterdag 7 februari van 13.30 15.30 uur aan de kassa van de schouwburg. Telefonisch: 86944 Commissie Circus Mök. De Veltumse kapel wordt weer in gebruik genomen voor liturgische diensten als huwelijken en doopsels. Pastoor Geerits van de Vredeskerk heeft met veel ijver gezorgd voor de herinrichting van de kapel. Het is de bedoeling dat ook de andere parochies in voorkomende gevallen van de Veltumse kapel gebruik gaan maken. Vandaag, vrijdag, hebben er al twee huwelijksinzegeningen plaats. Om 14.00 u. trouwt er het bruidspaar Hanen-Huijbers en om 15.00 het bruidspaar Thijssen-Benning. Als het Limburgs Symphonie Orkest niet naar Venray komt, is dat voor onze gemeente een voor delige zaak, ondanks de subsidie van 52.000,die Venray jaarlijks aan het L.S.O. geeft Tot deze konklusie kwamen de leden van de commissie voor cul tuur toen bleek dat Venray nogal flank wat reis- en verblijfkosten moet betalen als dat orkest in Ven rays schouwburg optreedt. Die kos ten zijn hoger dan de entrees, en dus moet de gemeente uiteindelijk de tekorten dekken. Trouwens het hele subsidiebeleid in deze zat de commissie niet lek ker. Als men noodgedwongen de Venrayse culturele verenigingen minder subsidie zou moeten geven, dan zou het LSO onveranderd uit betaald krijgen. En dat vond men geen korrekte zaak. De kwestie is deze: de niet door het Rijk gesubsidieerde kosten van het LSO worden voor de helft ge dragen door de provincie en voor de andere helft door 11 gemeenten in Limburg met meer dan 20.000 inwoners. Venray is ér één van. Via een nogal ingewikkelde ver deelsleutel moet Venray aan die ongesubsidieerde kosten 52.000, per jaar betalen. Zo'n afspraak werd in het verleden voor 4 jaren gemaakt. In september zijn die vier jaar om en zouden de 11 gemeen ten opnieuw een afspraak voor 4 jaar moeten maken. Met name Heerlen voelt daar niet veel voor, omdat men daar verwacht dat in 1982 de gemeentelijke herverdeling van Zuid Limburg zal plaats heb ben. En misschien zijn er dan wei nieuwe gemeenten met meer dan 20.000 inwoners. Dus geen afspra ken meer voor 4 jaar; hooguit voor twee jaar. En dat vond ook de Venrayse commissie, die dan ook wel eens bespreekbaar zou willen hebben, dat deze subsidie beslist het plafond is, waar niet boven mag worden 3 En dan zou de commissie ook wel eens geregeld willen zien, dat Ven ray van de hoge reis- en verblijf kosten afkomt. Die zouden óf door de provincie óf ponds-ponds-gewij ze door alle gemeenten betaald moe ten worden, zodat een optreden in Zuid Limburg niet goedkoper is dan een optreden in Venray. En mochten er over het optreden van het LSO klachten zijn, aldus de heer Den Brok, dan dienen die terdege onderzocht te worden uw Venrays weekblad

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1