423 REGEN STAGNEERDE WEGENAANLEG en tevens de ingebruikname van nieuwbouw waterlozing? Gasprijs te duur berekend? POELS ontslagen SAWECO krijgt waarborgsom terug ebberink WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING bij Rank Xerox Kopt now OW neej keuke! Gemeentelijke invloed om behoud van werkgelegenheid Jan Reintjes uitte z'n grieven HILHORSJI Meubelen Hub Schols Sjef van Eyk VRIJDAG 30 JANUARI 1981 Nr. 5 HONDERDENTWEEDE JAARGANG VOOR AL UW DRANKEN PEEL EN MAAS UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING Als gevolg van de ekonomische teruggang is Rank Xerox Manu facturing (Nederland) B.V. in Ven- ray genoodzaakt 423 arbeidsplaat sen op te heffen- Deze reorganisatie moet de on derneming weer op een gezonde kostenbasis brengen om de toene mende konkurrentie op de wereld markt voor reprografische appara tuur te kunnen weerstaan. De komende tijd zal met de On dernemingsraad en met de Vakver enigingen overleg worden gepleegd over het herstruktureringsprogram- ma, dat alleen betrekking heeft op indirekte medewerkers. In een woensdagavond belegde vergadering in de Burggraaf door de samenwerkende organisatie van het hoger en leidinggevend perso neel werd de in grote getale op gekomen medewerkers van Rank Xerox duidelijkheid verschaft om trent de problematiek. Gesteld werd dat er op dit mo ment nog geen sprake is van ge dwongen ontslagen en dat de O.R. van Rank Xerox op korte termijn een externe deskundige zal aan trekken voor een gedegen advies, dat aan de direktie zal worden aan geboden Alles zal rustig en zonder over haasting bekeken worden en met volledige instemming van het FNV zal na het gereedkomen van het rapport het eventuele plan de cam pagne worden samengesteld. Nu werd aan het gezamenlijk personeel van Rank Xerox gevraagd informatie aan te dragen bij de O.R. om dat in samenwerking met de vakbonden en de externe des kundigen bespreekbaar te maken bij de direktie. Het advies werd wel op korte termijn gevraagd, mede om aan de onzekerheid bij het personeel een einde te maken De 100 ontslagen in de direkte sfeer, bij de 423 inbegrepen, zullen door natuurlijk verloop voorkomen kunnen worden, zo werd van vak bondszijde medegedeeld. Mit de vastelaovesdaag zien weej toe. I boi ibarnntor ioi irs> Leunseweg 6A - Venray telefoon 04780-84392 Het raadslid H. Willems (PvdA] heeft in schriftelijke vragen aan het college van b. en w gevraagd 1 naar het effekt dat de ontslagen bij Carl Freudenberg en de te ver wachten ontslagen bij Rank Xerox zal hebben op de werkgelegenheid in de toeleverings- en nevenbedrij- ven. De heer Willems heeft In decem ber tijdens de algemene beschou wingen al gewaarschuwd voor deze ontslagen: Hij wil nu weten sinds i wanneer het college van b. en w. op de hoogte is van deze ontwik keling en wat het gemeentebestuur heeft gedaan om invloed op deze besluiten te kunnen uitoefenen. Volgens hem kan het college moei lijk op dergelijke plannen inspelen, omdat het de gemeente gewoon ont breekt aan Inzicht en aan contac ten met de bedrijven en instanties die daarover wel kunnen oordelen. De heer Willems vraagt tenslotte of ze het nuttig vindt of kansen ziet om via vakorganisaties en on dernemingsraden te proberen in vloed uit te oefenen op voor de l werkgelegenheid negatieve plannen van directies en bedrijven. PLAN BURGGRAAF Eind november, begin december werd in plan Burggraaf de eerste van de 48 „betere Van Dam-wonin- gen' door de aannemer opgeleverd. Nu, bijna twee maanden later is er nog niet een bewoond. Het slechte weer van december en januari maakte van de aan te leggen stra ten een grote modderpoel, waarin de stratenmakers onmogelijk hun werk konden doen. Maar ook de mensen van het gas, water en elek triciteit konden niet in en uit de grond, en ook dat stagneerde de stratenaanleg weer. Vanaf dë Akkerweg is men nu dan eindelijk al een flink stuk op geschoten met de „ontsluiting'' van deze woningen, maar het ziet er naar uit dat men nog enkele we ken werk heeft. Men moet immers niet alleen de straat aanleggen, maar ook de tegelpaden naar de woningen, en van de woningen naar de vrijstaande schuurtjes. Zoals bekend zijn deze woningen bestemd voor een- en tweepersoons huishoudens. De eigenlijke opzet „Van Dam-woningen'' is niet ver wezenlijkt. Kwalitatief zijn deze woningen 6 onder 1 dak stuk ken beter. LAND WEERT In plan Landweert belemmert de achterstand in de wegenbouw eveneens het betrekken van wonin gen- De eerste woningen die daar gebouwd werden langs de Kruiden laan en de Aronskelk, profiteren van de „noodweg'' die er was aan gelegd. Toch maakte de modderige toestand van de toekomstige tuin tjes of opritten het noodzakelijk dat men links en rechts wat tegels leende om tenminste met droge voeten in huis te kunnen komen. En ook de openbare verlichting ontbreekt er nog. Maar nu zijn er woningen gereed die niet bewoond kunnen worden, omdat ze praktisch onbereikbaar zijn door de modder. De Woning bouwvereniging is zelfs bereid om toekomstige bewoners enkele dagen meer tijd te geven om deze wo ningen te betrekken, als ze genoe gen nemen met een modderige op gang ANTONIUSSTRAAT De 78 nieuwe bejaarden- en jon geren-woningen aan de Antonius- straat en de Franciscuslaan zijn inmiddels allemaal verhuurd. De laatste bewoners zullen eerstdaags er hun intrek nemen- Ook hier was het natte najaar en de tot nu toe natte winer er oorzaak van dat de stratenmakers hun werk niet kon den doen. Op het ogenblik is men er nog druk aan het werk. In tegenstelling tot het plan Burggraaf heeft men hier de be woners wel toestemming gegeven foto: woningen te koop in Kulut de woningen te betrekken, vooidat de straten gereed waren. Dat neeft dan ook geleid tot onvoorstelbare modderpartijen, waarin menig auto mobilist zich voor geen geld waag de. De woningnood moet toch wel groot zijn, als men als toekomstige bewoners dergelijke modderbaden accepteert. De plannenmakers zouden er toch wel goed aan doen, als ze er voor zorgden, dat bij het ontwikkelen van bouwprojekten de aanleg van wegen niet op de laatste plaats komt. Integendeel. KERKDORPEN De woningbouw in Leunen, Ys- selsteyn en Merselo heeft minder stagnatie. Voor het grootste gedeel te wordt daar gebouwd aan be staande wegen, terwijl men rede lijker wijze mag verwachten, dat verdere bestratingen gereel zullen zijn wanneer het tijdstip van op levering is aangebroken. Misschien komen er probleempjes met de wo ningbouw in Castenray, waar de grondverwerving iets langer ge duurd heeft- Maar toestanden zoals in Venray, en met name Landweert en Burggraa.f, zijn er niet te ver wachten. PATERSHOF Een bouwprojekt dat in feite veel minder te lijden heeft gehad van het hemelwater is het Patershof. foto: stratenmakers in plan Burggraaf Een tweedelig complex van in to taal 29 woningen aan de Paters- straat en de Henseniusstraat Het betreft hier koopwoningen, waarvan de laatste inmiddels verkocht is, terwijl men bijna aan de afwer king toe is. Deze woningen zullen vermoedelijk in maart opgeleverd worden. KULUT In plan Kulut zijn door Centraal Beheer koopwoningen gebouwd aan het Isabellahof en aan het Laura- hof. En ondanks de grote woning nood staat daar een veertigtal prachtige woningen al maanden leeg .De makelaar slaagt er maar sporadisch in er eentje aan de man te brengen. De koopprijs van rond 200 000,is kennelijk te veel bij de huidige hypotheekrente. Het opmerkelijke is, dat hier de straten, de verlichting en het open baar groen prima in orde zijn. Men heeft al gevraagd om deze leegstaande woningen in de ver huur te brengen. Enerzijds zouden de huurprijzen ontstellend hoog moeten zijn, anderzijds kan men bij een eventueel opbloeien van de wo ningmarkt, geen woningen verko pen waar een huurder in zit Overigens zouden de huurders voorkeur krijgen bij verkoop van de woningen. In mei 1979 besloot de gemeente 11.000 m2 industriegrond in de Witte Vennen te verkopen aan Sa- weco te Oirlo ten behoeve van de bouw van een mengvoederbedrijf. Door milieugroepen werden tegen deze verkoop protesten aangete kend, die, zoals bekend, er toe heb ben geleid dat Saweeo daar geen mengvoederbedrijf mag stichten. Het was dinsdag aan de raad om die koopovereenkomst te ontbin den. En dat was voor de heer Rein tjes een gerede aanleiding om zijn gal te spuwen over de handelwijze van de milieugroepen. Hij vond dat een trieste aktie en een verkeerd gebruik van de inspraak Het ge heel was een goed plan, zonder meer. Nu zijn de nadelige gevolgen voor Venray. Reintjes noemde het typerend dat dit uitgaat van men sen die om het hardst roepen om werkgelegenheid, maar die werk gelegenheid te niet doen. Zo de mi lieugroep al een waakfunktie heeft is ze nu een slecht afgerichte waakhond geweest die 'n pak ram- UWADVISI Aan- en verkoop van uw woning AdvlM an Taxatiafauro On roeren da Qaadaran Stationsweg 7b, Venray, telefoon 04780-85958 mei verdient De tegenstellingen tussen gemeente en milieugroep worden door een dergelijke manier van optreden niet bevorderd. Hij stelde voor de gehele waar borgsom geen 60% zoals te doen gebruikelijk aan Saweeo terug te betalen. Met dit laatste hadden de overi geraadsleden geen probleem. Er waren er zelfs die bereid waren ook rente over dat geld te betalen, maar dat ging te ver. Wel hadden alle frafcties proble men met de reprimande die Rein tjes had uitgedeeld. Volgens Wil lems (PvdA) zou Reintjes zelf een pak rammel verdienen voor zijn standpunt. Het is immers de taak van een milieugroep om waakzaam te zijn- De heer Truyen (Samenwerking) was het met Willems eens en hij vond de milieugroep best een goe de waakhond. De heer Houba verklaarde res- pekt te hebben voor de rechterlijke uitspraak en kon derhalve de woor den van Reintjes niet onderschrij ven. Ook wethouder Schols kon Reintjes niet volgen. De milieugroep kan wel eens moeilijk zijn, maar ze heeft de rechtsgeldige weg gevolgd, en bij de uitslag hebben we ons neer te leggen. Ook de voorzitter beklemtoonde dat het ooilege niet achter het standpunt van Reintjes staat: de Tijdens het vragenhalfuurtje, na de gemeenteraad van dinsdag, werd vanaf de publieke tribune de vraag gesteld, of wethouder Loonen wist waar het perculatiewater van de vuil- nisstort geloosd werd. Deze vraag wekte grote ver wondering, omdat als alge meen bekend mag worden aan genomen dat water per tanks naar de riolering getranspor teerd wordt. De kosten van dat transport zijn nog al hoog, reden waarom b. en w. ook al eens de idee geopperd hebben om een rechtstreekse pijpverbinding te maken vanaf de oude vuilnis belt naar een rioolput. Maar ook die kosten zijn niet gering. Trou- nen afzienbare tijd het percu latiewater weer op het opper vlaktewater te mogen lozen. De vragensteller suggereerde dat lozing op het oppervlakte water dus via het slotenstel sel ook nu klandestien ge beurde. „De gemeente kan zich de kosten van het transport wel besparen, en de „pijp van Loo- wens de gemeente verwacht bin nen'' weer aanbrengen Hiermee doelde de spreker op een over- looppijp die enkele jaren gele. den werd aangelegd, om de wa teroverlast te beperken. Maar die pijp moest van hogerhand weer worden verwijderd. De vragensteller wenste geen nadere toelichting op zijn vra gen te geven. Of hij dit wel ge daan heeft in een persoonlijk onderhoud met de wethouder, is niet bekend. Overigens zoekt de gemeente nog steeds naar een goedkopere manier om het water van de stortplaats te kunnen lozen, maar zeker niet clandestien. bezwaarmakers zijn in het gelijk gesteld. Toch wel iets geschrokken van de reakties, had Reintjes weinig verweer, maar ook weinig com mentaar. In feite bleef hij op zijn standpunt staan. En dat had tot gevolg dat zowel Den Brok als Willems om het hardst Reintjes beleerden hoe hij zoiets als raads lid moet zien en verwoorden. KOOPJE WITTE OVERALLS jongensmaten, 32 t.m. 44 NU VOOR 29,50 Het PvdA-lid J. Konings hield in de dinsdag gehouden raadsvergade ring een pleidooi voor de gasver- bruikers van de woningbouwver eniging Noord Limburg Volgens Konings berekent de wo ningbouwvereniging aan de bewo ners van de collectief gestookte woningen het kleingebiuikerstarief terwijl ze in feite grootgebruikers zijn Dat betekent een prijsverla ging van 7 ct. per m3. De heer Konings heeft een voor zichtige raming gemaakt en meent te kunnen stellen dat het hier in Venray in dergelijke gevallen om zo'n 2,5 miljoen m3 gaat. En dat zou dan betekenen dat elk betrok ken gezin 21,in de maand te veel betaalt. Het gemeentebestuur van Venray, niet alleen aandeelhouder van de Limagas, maar ook toezichthouder op de woningbouwvereniging, kreeg van het PvdA lid het dringende verzoek dit eens uit te pluizen- En het college zegde toe de volgende maand de uitslag van een onder zoek te geven. Was U al bij in Hors) Speciaal adres voor massief eiken meubelen IN MEMORIAM In de nacht van dinsdag op woensdag overleed de heer Hub Schols op 69-jarige leeftijd in het ziekenhuis te Venray. Met Hub Schols is een zeer bekende, echte Venrayse persoonlijkheid heenge gaan. De laatste jaren kreeg hij grote bekendheid als schrijver van de ar tikelenreeks „Venray van vroeger" in het E 3 journaal. In Peel en Maas verzorgde hij jarenlang de rubriek „Venray 30 jaar geleden!". Geboren en getogen in Venray heeft hij vanaf zijn veertiende jaar de belangstelling, welke hij voor zijn geboorteplaats had, uitgedra gen; 42 jaar lang als correspondent van het dagblad „De Nieuwe Lim burger", later als schrijver van tal van artikelen over Venray tussen 1900 en 1950. Hij werd geboren als zoon van de directeur van de Venrayse Ar beidsbeurs, Jan Pieter Schols- In de Paterslaan begon hij destijds een kleermakerij en vestigde zich later in de Schoolstraat. Tot in het mid den van zestiger jaren runde hij die kleermakerij. In die jaren was hij voorzitter van de r.k. Kleermakers- bond „Sint Martinus" afdeling Ven ray. Nadat hij zijn zaak aan de kant had gedaan, vond hij werk in het Administratief Dienstencentrum in het oude ziekenhuis. Met grote energie zette hij hier een kranten- knipselarchief op. Ook op deze wij ze heeft de heer Schols een be langrijke bijdrage gegeven aan het verzamelen van gegevens over Venray. Op 8 maart 1979 werd hij door Veldeke onderscheiden met de Aid Venrodse Iërepries bij gelegenheid van het verschijnen van het eerste boekje gebundelde verhalen over Venray van vroeger. In 1980 ver scheen het tweede deeltje- Verder was de overledene een trouw lid van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Venray en omgeving en een taai vechter voor het behoud van het oude Venray. Dank zij een door hem ontketende aktie heefl Venray enkele jaren geleden de Odaput weer terug ge kregen. Dat hij moge rusten in vrede. IN MEMORIAM De 85-jarige mede-oprichter van de bejaardenvereniging Venray, Sjef van Eyk, is dinsdagmiddag, tijdens een vergadering van die vereniging, in zaal In den Engel door een beroerte getroffen en op weg naar het ziekenhuis overleden. Enkele minuten tevoren had Br. Maturus Laans, voorzitter van de bejaardenvereniging, Sjef van Eyk bedankt voor het vele dat hij in de afgelopen jaren voor de bejaar den had gedaan- Toen Sjef van Eyk opstond om op de van hem bekende wijze te danken, werd hij onwel met het bovenvermelde ge volg; Tijdens de oorlogsjaren was de heer van Eyk werkzaam bij de Ma rechaussee en later bij de rijkspoli tie van de groep Venray. Met ver vroegd pensioen gegaan emigreerde hij met zijn echtgenote, maar keer de na een tiental jaren weer te rug naar Venray. In zijn Venrayse tijd en vooral in de tijd bij de rijkspolitie was hij voor velen een raadsman. Spe ciaal voor diegenen die met de justitie in aanraking kwamen. Bij eniging was hij een der aktiefste eniging was hij van de aktiefste bestuursleden en later maakte hij zich verdienstelijk als leider van de bejaarden-wandelsport. Venray heeft de laatste maanden van verschillende bekende persoon lijkheden afscheid moeten nemen, die elk op hun eigen manier een stempel hebben gedrukt op het voor- en naoorlogse Venray: Leike Janssen, Leo Verbeek, en Giel Troisfontaine, voormannen van de KAB; Sjef Ponjée van de Bouw vakarbeidersbond.; Marinus Kelders van de KABO; Frans van Opber gen en Sjef van Eyk die beiden aan de wieg hebben gestaan van de Bej a arden vereniging Venray.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1