Zes maal Circus Mök ebberink Dit jaar worden toch nog tal van werken uitgevoerd X Sjef Ponjée nieuwe Adreswijziging Atlass Leenenl JUBILEUM ONDERWIJS POELS EXPOSITIE Record aantal werklozen ebberink DRIE BROEKEN WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING HILHORST Meubelen Winkelcentrum Brukske (Nood)winkelvoor- ziening Landweert ROSE VLEK voor honderd gulden Assurantiekantoor Boer VRIJDAG 23 JANUARI 1981 Nr. 4 HONDERDENTWEEDE JAARGANG PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 r hebben wy uitvoe- Hoewel de gemeenteraad niet in singel, Henri Dunantstraat en Ku- »ver tal van werken, zijn algemeenheid doordrongen was lut II worden uitbesteed. Dit on- nks bezuinigingen van de noodzaak van verkeerslich- danks aangevoerde bezwaren van ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11,— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING Op 1 februari a.s. is het 25 jaar geleden, dat de heer A. J. Hijl zijn loopbaan bij het technisch onder wijs begon Het Schoolbestuur van de Ka tholieke Technische School vond dit een goede reden, om samen met persqneel, leerlingen en Ouder comité een feestelijke dag te orga niseren. Dit feest zal directeur Hijl eraan herinneren, dat hij een kwart eeuw geleden het technisch onder wijs instapte, toen nog niet ver moedend, dat hij ooit de leiding zou krijgen over een technische school. Na zijn H.T.S.-opleiding werkte hij enkele jaren als tekenaar-con structeur bij de machinefabriek Stork te Hengelo. Naar aanleiding van zijn verdere studies in de technische wetenschappen, het lei ding geven en het onderwijs, aan vaardde hij op 1 februari 1956 een functie als leraar aan de Hogere Technische School te 's-Hertogen- bosch. Deze 11-jarige onderwijs-ervaring leidde op 1 januari 1967 tot een aanstelling als directeur van de La gere Technische School „St. Jozef1' te Vcnray. Onder zijn leiding maakte de technische school een grote ontwik keling en uitbreiding door. Onder invloed van de Wet op het Voort gezet Onderwijs, die in 1968 een aantal veranderingen in het onder wijs doorvoerde, werd de cursus duur van de opleiding verlengd van drie tot vier jaar. In de daarop volgende jaren wer den de opleidingsmogelijkheden aanzienlijk uitgebreid door de op richting van een afdeling Indivi dueel Technisch Onderwijs en de totstandkoming van nieuwe oplei dingsmogelijkheden in de vakken motorvoertuigentechniek installatie techniek en differentiaties voor de mechanische technieken- Ook het schoolgebouw onderging in 1970 een forse vergroting en vernieuwing. Allemaal zaken waar directeur Hijl zich al die jaren intensief voor heeft ingezet. Het leerlingen-aantal en het per soneelsbestand werd tijdens zijn 14- jarige directie-periode meer dan verdubbeld, zodat de school mo menteel bezocht wordt door 720 leerlingen en meer dan 60 perso neelsleden hier hun werkzaamhe den verrichten. De Katholieke Technisohe School in Venray ziet in zijn direkteur een man, die initiatieven, welke in het belang van het onderwijs voor de leerlingen worden genomen, weet te ondersteunen en te stimuleren. In talrijke onderwijscommissies en overleg-organen werkt hij aan onderwijszaken mee en vervult hij diverse bestuursfuncties. Ook bui ten de school voelt hij zich sterk betrokken bij het sociaal- en maat schappelijk leven, zowel in lokaal als regionaal verband. Maar vooral iniern, voor het goed functioneren van een middelgrote maar complexe school, is een ta lentvol schoolleider onontbeerlijk. Directeur Hijl is een man, die de kwaliteiten heeft voor het schep pen van een juist klimaat, waarbij vooral de belangen van de leer ling centraal staan. Het is dan ook geen wonder, dat het Schoolbestuur dit 25-jarig on derwij sjub ileum een feestelijk ka rakter wil geven. Vrienden, bekenden en oud-leer lingen worden uitgenodigd, om op vrijdag 30 januari a.s. om 17-30 uur de heer Hijl te komen feliciteren met het bereiken-'van deze mijlpaal. De receptie zal worden gehouden in de aula van de school, St. Jozef- weg 2 te Venray. De hele schoolgemeenschap wengt hem, samen met zijn vrouw en kin deren, een fijne, onvergetelijke dag toe. UW ADV Aan- en verkoop van uw woning Reeds eerder hebben wy uitvoe. rig bericht over tal van werken, die ondanks bezuinigingen in dit nieuwe Jaar door de ge meente zuilen worden uitgevoerd. Wy meenden hieraan de nodige aandacht te moeten geven, omdat door de bezuinigingsdebatteu in de gemeenteraad tydens de be handeling van de gemeentebegro ting voor 1981, de indruk zou kunnen ontstaan, dat er in dit jaar niets of byna niets meer zou kunnen worden geretaliseerd- Inderdaad zyn er èn door B. en W. èn door de gemeenteraad tal van wensen van de prioriteiten- lyst geschrapt of verschoven naar latere jaren in de hoop op een financieel rooskleuriger toekomst. Maar er is nog voldoende over gebleven. Zoveel zelfs dat wy hieraan een tweede artikel kun nen wyden. Konden wij in een eerder artikel melden, dat de coating van de bui tenbassins van het gemeentelijk zwembad in de loop van dit jaar zal kunnen gebeuren, vandaag wil len we nog even bij het zwembad blijven, omdat de vervanging van de bronpomp voor het zwembad is gehandhaafd. De bestaande pomp is vijftien jaar oud en vertoont ern stige slijtage verschijnselen, waar door regelmatig storingen optreden. Een weggedeelte zonder fietspad betekent onverwachts fietsers op de rijbaan. Vandaar, dat een hoge ur- gentei is toegekend aan de aanleg van een fietspad aan de zuidzijde van de Noordsingel. In verband met de verkeersvei ligheid zullen de fietsstroken op de Stationsweg worden afgestreept ter wijl f ietsvoorzieningen/aanpassin gen op diverse punten in het cen trum zullen worden uitgevoerd. Dit laatste houdt verband met het toekomstige openstellen van eenrichtingsstraten voor fietsver- keer in beide richtingen Dit voor komt, dat fietsers onnodig moeten omrijden (b.v. Poststraat) en het overtreken van inrij verboden. Hoewel de gemeenteraad niet in zijn algemeenheid doordrongen was van de noodzaak van verkeerslich ten op het kruispunt Merseloseweg/ Westsingel, zullen deze er in de loop van het jaar wèl komen. Vooral tijdens de piekuren ont staan op dit punt dikwijls lange wachttijden, hetgeen lijdt tot ge waagd oversteken en afslaan. Om ongelukken te voorkomen zullen verkeerslichten worden geplaatst. Wanneer de gemeente niet de kosten van nieuwe lichtmasten in het te verkavelen buitengebied voor haar rekening neemt, komt de openbare verlichting daar te ver vallen. Vandaar handhaving van deze post op het lijstje van wensen voor 1981. Eveneens gehandhaafd is de af werking van de voormalige vuil stortplaats in Venrays Broek. Dit ter voorkoming van volledige be groeiing met onkruid en ter vol doening aan de voorwaarde in de door Ged. Staten verleende ver gunning. Huisuitzettingen vinden momen teel in Venray met toenemende fre quentie plaats- Als de uitgezette huurder geen opslagmogelijkheden heeft voor meubilair, slaat de ge meente het op en zorgt meestal noodgedwongen ook nog voor vervoer. Wegens gebrek aan op slagruimte zal de gemeente twee verhuiscontainers aanschaffen. Hoewel de kerkdorpenfraktie zich afvroeg hoe men vroeger tewerk ging, zullen dit jaar toch riool afsluiters en beademingsapparatuur voor het onderzoek van de riole ring worden aangeschaft. B. en w. vinden de aanschaf van een en ander noodzakelijk voor het werken in de rioleringen omdat het niet gebruiken van deze appa ratuur levensgevaarlijk is. Hiervoor staat een bedrag van 10.000, met een kapitaalslast van 2.900,-. In 1981 zal het groenonderhoud van de nieuwe Noordsingel en Oost singel, Henri Dunantstraat en Ku- lut II worden uitbesteed. Dit on danks aangevoerde bezwaren van de raad. De gemeente heeft voor deze werken geen mankracht en niet uitvoeren van het werk bete kent een ernstige teruggang van het aangelegde groen- Bovendien komt dit werk het Werkvoorzie ningschap goed van pas. De tweede gemeentelijke meet- ploeg zal net als de eerste een theodoliet ten behoeve van de landmeetkundige dienst krijgen. Aanvankelijk zag de raad de nood zaak er.van niet in, maar zwichtte tenslotte toch voor de argumenten van het college. Tenslotte zal het pand Hoender- straat 12 (Free Wheelin) voor een bedrag van 85.000,een onder houdsbeurt krijgen. Aanvankelijk was hiervoor 15.000uitgetroK- ken. Gebleken is n.l. dat de gevels van het pand door de klimopbe- groeiïng ernstige schade hebben geleden. Grote gedeelten van het metselwerk liggen los en ook de beide eindgevels bevatten grote stukken los metselwerk. Verder is ook noodzakelijk de reparatie van de kapconstructie B. en w. en de raad vinden het herstel een drin gende noodzaak. Vandaar plaatsing op de lijst van in 1S81 uit te voe ren werken. Was U al bij in Horr-t Speciaal adres voor massief eiken meubelen OPRUIMING BIJ MODEHUIS THOMASSEN Dagelijks KORTINGEN van 10% tot 50% Durfde de Commissie Circus Mök het vorig jaar aan, vijf zittingen te organiseren, dit jaar heeft zij moeten besluiten er een zesde zit ting aan toe te voegen! Het besluit om op zondag 8 fe bruari nog een Circus Mök zilting te houden werd j-1. zaterdag ge nomen. Vele mensen stonden bij deze eerste vrije verkoop in de rij voor kaartjes. Reeds om 11.30 uur moesten er velen teleurgesteld wor den: Circus Mök was wederom uit verkocht! De Commissie Circus Mök heeft in allerijl de artiesten om hun me dewerking gevraagd, alsmede de di rectie van de Schouwburg, om een 6e zitting te organiseren. Spontaan werd „ja" gezegd. Zes avonden Circus Mök, wie had dat kunnen voorspellen? En dan te bedenken dat zowel organisatie als artiesten Venrayse „professionele'' amoteurs zijn die met 200#/o inzet U weten te overtuigey dat de Parel der Peel dan in „De Beejekurf' te vinden is, samen met het pu bliek dat toch ook een geweldige bijdrage levert. ozndag 8 februari 20.11 uur Dit publiek wil men nu gaarne de gelegenheid geven om nog een plaats te bemadhtigen voor zondag 8 februari. EXTRA VRIJE VERKOOP VOOR ZONDAG 8 FEBRUARI: zaterdag 24 januari van 10.00 - 12.00 uur en eventueel van 13-30 - 15.30 uur. Mensen die in het bezit zUn van een PLAATS OP DE TRAP voor een van de andere data, kunnen alléén tit vrUdag 18.00 uur kon- takt opnemen met tel. 86944 voor eventuele ruiling. Commissie Circus Mök De Venrayse amateur kunstenaar Joseph B. exposeert momenteel met een tiental schilderijen in Bar Pim's Place aan de Stationsweg. Deze expositie is te bezichtigen, tijdens de avonduren vanaf heden tot en met carnaval. De gemeente heeft de heraankle ding van het Winkelcentrum Bruks ke op papier staan. Het betreft hier o.a. de verwijdering van de speel- kuil het plaatsen van een fietsen stalling en ruimte om de containers neer te zetten. Om dit financieel rond te krijgen zijn bijdragen nodig zowel van de gemeente als van de eigenaren van het winkelcentrum (A.B.P.) en de winkeliers. In de commissie voor handel en midden standszaken waar dit endenverp aan de orde kwam, werd opge merkt, dat er intussen al enkele winkeliers vertrokken waren c.q. van plan zijn om te vertrekken. Dat zal de leefbaarheid van het Bruks ke niet ten goede komen. Overi gens waren de commissieleden het er onderling wel over eens dat dit winkelcentrum te gioot van opzet is geweest. Iets dergelijks zal in Landweert niet gebeuren. Verwacht mag worden dat in de tweede helft van het volgende jaar in plan Landweert circa 700 wo ningen gereed zijn. Dat aantal wo ningen is voldoende om een nood- winkelvoorziening te beginnen. In tussen zal dan wel een Branche commissie zijn geïnstalleei d, die zal uitmaken welke winkels er straks in het winkelcentrum Landweert gevestigd gaan worden. Zoals be kend, is dat toekomstige winkel centrum beperkt gehouden tot 1400 m2 winkelvloer-oppervlakte. Er is nu reeds een winkelier die zich be reid verklaard heeft einde dit jaar op eigen risico een noodwinkel in Landweert te willen beginnen. Ver wacht mag worden, dat er dan 300 woningen gereed zijn. Zoals wethouder Schols in de commissie voor handel en midden standszaken opmerkte, komt het Rose Vlek-plan nog deze maand in b. en w. Begin februari wordt het ontwerp dan behandeld in de Cen- trumplan-commissie, waarna het voor het publiek ter inzage wordt gelegd. Men mag verwachten dat men in het derde of vierde kwar taal dan over een rechtsgeldig plan beschikt. Intussen gaat de gemeente wel door het het onderhandelen met de I de grondeigenaren. In ons overzicht van de arbeids marktsituatie in Venray over de maand november schreven we, dat theoretisch gezien, omstreeks 6 de cember de 1000ste werkloze man zou zijn ingeschreven. De toen reeds enkele maanden durende tendens van een blijvende stijgende werk loosheid, heeft zich ook in de maand december onverdroten voort zet. Zo kon Venray per 1 januari de droeve balans opmaken, dat 1119 mannen in Venray geen werk hebben- Dat is 9% van de manne lijke beroepsbevolking één op 'de elf mannen heeft geen werk. Niet alleen het feit, dat er op korte termijn geen enkel uitzicht is op een verbetering van de ar beidsmarktsituatie, maar ook het gegeven, dat er onder deze werk loze mannen zo'n groot aantal jeugdigen bevindt, is meer dan erg. Een stijging van 140 werklozen in één maand, moet meer dan één oorzaak hebben. Het Districts bureau te Maastricht noemt daar voor dan ook: de conjuncturele re cessie en de terugkeer van pen delaars uit het buitenland'. Het ergst getroffen werden de bouwvakkers. Provinciaal gezien was 60% van de totale stijging van. de werkloosheid afkomstig uit de bou wnij verheid. Op 1 januari van het vorig jaar had Venray 618 werklozen. Een stijging van ruim 500 dus in 1980. Dat is gemiddeld 41 per maand. December met een stijging van 140 werklozen steekt daar ruim en schril bovenuit. Op het arbeidsbureau Venray stonden per 1 januari slechts 82 geregistreerde aanvragen voor per soneel zowel mannelijk als vrou welijk- De werkloosheid onder vrouwen is iets gedaald, tot 664, maar blijkt toch nog altijd 140 hoger te zijn dan op 1 januari van het vorig jaar. In de provincie Limburg was de stijging miniem, maar ten op zichte van L januari vorig jaar nog bijna 1800 meer. De vooruitzichten voor deze groep werklozen zijn in 1981 nog steeds hopeloos. IN MEMORIAM Woensdag is onverwacht de heer Joseph Karei Arnold Ponjée op 78- jarige leeftijd overleden. De overledene kan het best ge typeerd worden met de woorden van oud-burgemeester mr. M. M. L. G. M. Custers bij gelegenheid van de uitreiking van de gouden eremedaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau in maart 1967. De heer Ponjée heeft zich doen kennen als een uiterst integer per soon, die met veel toewijding en sociaal gevoel werkte voor de ge meenschap en de mensen, die in zorg kwamen''. Van 14 augustus 1929 t-m. 30 augustus 1930 was de heer Ponjée voorzitter van de afdeling Venray van de Ned. Kath. Bond van Werknemers in de bouwnijverheid ,Sint Joseph". Van 1 september 1930 tot maart 1967 was hij pen ningmeester van deze bond. Ruim dertien jaar. heeft hij deze functie naast zijn beroep als timmerman in zijn vrije tijd uitgeoefend. Van af 1952 werd hij bezoldigd bestuur der van deze bond. Véin 1949 tot 1963 was hij lid van de Bondsraad en van 1939 tot 1965 was de heer Ponjée lid van het Burgerlijk Armbestuur. In 1958 werd de heer Ponjée ge kozen tot lid van de gemeenteraad als vertegenwoordiger van de arbei ders. Deze functie heeft hij tot september 1974 met uiterste nauw gezetheid vervuld. Toen hij in maart 1967 zijn fconds- werkzaamheden beëindigde ontving hij de gouden eremedaille. De Vastelaovesvereniging „De Piëlhaas'' beloonde het vele sociale werk van de heer Ponjée met de Bronzen Piëlhaas. Hij mocht ook de Pauselijke on derscheiding Pro ecclesia e; ponti- fice ontvangen. Ondanks het feit, dat hij het in 1967 wat kalmer aan wilde gaan doen, was hij de afgelopen tien jaar de volijverige administrateur van de gezinsbijdragen in de Petrus Bandenparochie. De heer Ponjée wordt a.s. zater dag begraven. ANGORA WOLLEN ONDERGOED dat bescherming geeft tegen koud weer. NU VEEL MODELLEN MET 25% korting g) /VMRKTHOF HOEK MARKTSTRAAT 5/SCHOOLSTRAAT VENRAY Zaterdag, bij de opening van het nieuwe wijkcentrum in Brukske, ontkwam burgemeester Defesche er niet aan, om met de bejaarde volksdanseressen stijlvol over de vloer te zwaaien. Met een druk op de knop van een geluidsinstallatie stelde de burgemeester dit nieuwe wijkcentrum officieel open. Terecht noemde de burgemeester d'it gebouw een juweeltje, waar de bewoners van het Brukske trots op kunnen zijn. Het is de gemeente wel eens verweten dat men het er maar bij liet zitten, maar dat is niet juist. Al met al mag men niet ontevreden zijn dat realisering bin nen zes jaar heeft plaats gevonden gezien ook de eisen die aan deze bouw gesteld' werden. Hij hoopte dat het wijkcentrum de saamhorig heid in Brukske zal bevorderen en dat er menig aktiviteit in ontplooid izal worden. Voorzitter M. Wonaergem van de Stichting Wijkcentrum Brukske, memoreerde de moeilijkheden wel ke er in de loop der jaren binnen de wijkraad zijn geweest. Maar steeds zijn er enkele geweest die doorgezet hebben. Hij vroeg de wijkbewoners alle medewerking zo dat het gebouw in de komende ja ren goed geëxploiteerd kan worden- Vele belangstellenden kwamen 's middags het nieuwe wijkgebouw bezichtigen, en ook zondagmorgen, bij het Frühschoppen was er veel belangstelling. Veranderingen volgen elkaar op. En wij zijn nog méér van plan, voor U. We kozen voor een nieuwe behuizing en per 1 januari voor een nieuwe naam, samen met ons kantoor in Maastricht. Assurantiekantoor Boer; goed voor een gedegen advies in verzekeringen en voor persoonlijke begeleiding bij financiële bemiddeling. Bél voor verzekeringen, hypotheken, financieringen en persoonlijke leningen. D Schoolstraat 27 D) 5801 BN VENRAY Telefoon 04780-87319

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1