Venray: geef ze op hun donder of ga zelf sportief ten onder X PLAYTEX ebberink DIT Denk mee...! Geen paniek! KORTINGEN van 10 tot 507o AMRKTHOF Antiekbeurs Venray WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING Lopik in het Stedenspel aan kop met 36 punten OPRUIMING VRIJDAG 16 JANUARI 1981 Nr. 3 HONDERDENTWEEDE JAARGANG ra PEEL EN MAAS VOOR AL UW DRANKEN UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 11.— UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING Met de onuitwisbare -herin-nering aan de grote successen, behaald bij Zeskamp en Spel zonder Grenzen, lag het voor de hand, da: Venray graag de kans heeft aangegrepen nog eenmaal hetzelfde plezier aan een N.C.R.V. televisiespel te bele ven. De rijke ervaring, welke acht jaar geleden werd opgedaan, leek voor ons een belangrijk pluspunt bij het aanvaarden van de uitnodi ging van de N.CJt.V. Sfcedenspel- organisatoren- Ik ben ervan overtuigd, dat heel Venray de glorieuze dagen van wel eer nog eenmaal wil meemaken. In ieder geval willen we met z'n allen proberen zoveel mogeiijk van de 46 te verdienen punten binnen te halen. In de afgelopen maanden heb ik met grote interesse de voorberei dingen gevolgd. Daarbij ben ik werkelijk onder de indruk geko men van het grote enthousiasme, waarmee in Venray de zaken voor het Stedenspel worden aangepakt. Het feit, dat ruim tweehonderd gemeentenaren geheel belangeloos zich achter de Venrayse deelname hebben gesteld, getuigt van een groot saamhorigheidsgevoel. Dat dit anno 1981 mogelijk is gebleken is een goede zaak. De sportploeg en de aktuele denker wens ik alle succes toe. Ik hoop, dat ik met de hulp van mijn Raad van Adviseurs in Arn hem en de denktank in Venray alle vragen goed kan beantwoorden. In dit verband doe ik een beroep op alle Venrayers. Kijk vrijdagavond naar Stedenspel met als het ware de telefoon in uw hand- Weet u het antwoord op een vraag, bel dan direct vijfmaal acht (88888). De denkers zullen de hulp van ieder een hard nodig hebben. Met z'n allen zullen we proberen mijn Oldenzaalse collega Nillesen met Judith het bos in te sturen. mr- H. J M. Defesche BERICHT VOOR STEDENSPEL- SUPPORTERS DIE MEEGAAN NAAR ARNHEM -#■ De voorlopige toegangsbewijzen moeten voor vrijdag 12.00 uur geruild worden bij sigarenmaga zijn Jansen voor originele exem plaren. De gewonnen toegangsbewijzen in het kader van de sinterklaas- aktie van het winkelcentrum Venray dienen afgehaald te wor den bij fa. F. van Opbergen, Grotestraat 56 in Venray, tel. 81517. In tegenstelling tot anders lui dende berichten vertrekken de supportersbussen uiterlijk 16.45 uur vanaf het gemeentehuis. Voor alle medewerkers en sup porters is er vanaf 21.30 uur een geweldige Stedenspel-instuif met videobeelden van de wedstrijd en muzikale ondersteuning van de Venrayse Hofkapel en de joekskapellen Plaarzèk en Rats d'r Nève, in Prinsenhof. Wanneer nu vrijdagavond om klokslag zeven uur op het eerste Nederlandse televisienet de tune van het N.C.RV.-Stedenspel klinkt en de eerste beeiden uit de Arn hemse Rijnhal op het scherm ver schijnen, zijn er enkele tientallen Venrayers, die een zucht van ver lichting zullen slaken. Voor hen is het werk afgelopen en mogen en kele honderden anderen het maan den geleden begonnen werk afma ken. En hopenlyk met succes. Tot die laatste categorie behoren de sportjengens en -meisjes, die voor het cog van de camera in een van enthousiasme kolkende arena van de Rijnhal het moeten opne men tegen de sport(st)ers van Ol- dcnzaal. Daar behoren ook by de burgemeester met zijn secretaris en de uit acht dames en heren bestaande raad van adviseurs en de drie telefonistes in de naast de Rynhal geplaatste denktent. Daar behoren verder bij de tientallen dames en heren deskundigen, die in het documentatiecentrum van Rank Xerox proberen zullen zo snel mogelijk de acht antwoorden op de even zovele door de N.C.R.V. te stellen moeilijke vragen, te vinden- En natuurlijk behoren daarbij de „bemanning" van de in- en uit gaande telefoonlijnen alsmede de vele honderden die overal in Ven ray, in de provincie of waar dan ook in Nederland aan het werk zullen slaan, zodra de vragen wor den gesteld. Degenen, voor wie het werk vrij dagavond om zeven uur is afge lopen, zijn de werkers van de eerste uren waaronder op de eer ste plaats de organisatoren mo gen worden gerekend. Voor hen begon maanden geleden het Ste denspel met het selecteren yan de sportploeg, de organisatie van het denkgebeuren, de training van zowel de sporters als de den kers, het begeleiden van degene, die in het hokje tien aktuele krantenvragen moet beantwoor den en de sportman die in ak- tie moet komen, wanneer een vraag wordt gemist en dan niet in het minst, de inrichters van de denktent in Arnhem. DENKTENT Zoals bekend lag het aanvanke lijk in de bedoeling om het gehele denkgebeuren te doen plaatsvinden in de raadzaal van het gemeente huis. Moeilijkheden met dc straal verbindingen hebben de N.O.S., de P.T.T. en de N.C-R.V. uiteindelijk er toe genoodzaakt alle denktoe- standen vanuit een bij de sporthal in Arnhem te plaatsen denktent in beeld te brengen. Voor de deelnemende gemeenten betekende dat extra werk èn kos- BIJ MODEHUIS THOMASSEN EEN APARTE BELEVENIS! met WERKCOMMISSIE VOOR STEDENSPEL De werkcommissie, die maanden lang de organisatie van de Ven rayse deelname aan hei N.C.R.V. Stedenspel heeft voorbereid, is als volgt samengesteld: J. van Haren voorzitter; Tino Zandbergen algemene coördinatie; J. Rutten penningmeester; Tineke Hout-Pleket en Marja Kessels- Cranen secretariaat; P. Theuws, techniek; wethouder J v. Oers, namens de gemeente; P. Verbeek, contactman gemeente; C. Borsje, al gemeen lid en G. Schütte, coördi natie denktent Arnhem. NU MET EXTRA GROTE KORTINGEN SPORTPLOEG VOOR STEDENSPEL De sportploeg, die het in het N.C.R.V.-Stedenspel vrijdagavond opneemt tegen Oldenzaal is als volgt samengesteld: Truus van Veghel-van Dijck, Els v. d. Heuvel, Jolanda Loomans, Margot Berkers, Henny Hendriks, Dorothé Marcellis-van Daal, Bep Beerkens, Huub Janssen, John van den Boom, John Vievermans, Fons Versteegh, Ricky Douwes, Will Creemers, Jan Basiaans, Arno Hae- gens, Theo Kessels en Paul de Groot. Specialist midgetgolf is Har ry Lenssen. Trainer van de ploeg is Adri van Stokkcm Dr. Coenen en dr. Schmeetz heb ben de medische verzorging in handen. De persoonlijke verzorging berust bij fysio therapeut van het het Zie kenhuis, de heer Rob Pieysir en Edu Hout. DE VRAGEN EN HUN VRAGENSTELLERS De acht moeilijke door de N.C.R.V. te stellen vragen zullen worden gesteld door' Geschiedenis: door dr. vatn Pesch. Radio/Televisie: door Johan Bode graven. Literatuur: door Jos van Maanen- Pieters- Wetenschap en Techniek: door Ir. Lagerwey. Bijbelen Kerk: door ds. Meinen. Klassieke muziek: door Carolien van Hemert. Sport: door Govert van Brakel. Flora en Fauna: door Jan Just Bosch. ten omdat de gemeentelijke presen tatie zelf moest worden verzorgd- Gelukkig is er in Venray de Vrije Academie, die ruimte, mankracht en materiaal beschikbaar stelde voor het maken van de Venrayse presentatie. Onder leiding van de docenten Piet Hermans en Hans Reijnders en met medewerking van de heren Fré Thissen, Willy Stramm, Toon Koppers en verschillende vrijwilli gers is dagen, avonden en lange weekends geschilderd om een zo goed en mooi mogelijke presentatie van Venray op panelen te schilde ren. Zondag werd burgemeester Defesche zo gegrepen door het en thousiasme van de decorateurs, dat hij spontaan verf en kwast ter hand nam om mee te schilderen aan het ballonzuiltafereel. Het Tuincentrum Thuylshof heeft materialen en mankracht beschik baar gesteld voor de verdere aan kleding van de tent, zich daarbij verzekerd wetend van de bloem- sierkunst van alle andere Venrayse blbemisten. Het resultaat van deze eendrachtige samenwerking zal men vrijdagavond op het beeld scherm kunnen zien. Wanneer anderhalf uur later de uitslag van Stedenspel bekend is en Nederland overschakelt op het tweede net naar Mies Bouwman en haar TeleBingo, zullen de decora teurs wéér in aktie komen; maar nu om alle met grote zorg en kunstzin opgebouwde elementen af te breken en naar Venray lelug te .brengen. AKTUELE DENKER Een belangrijk onderdeel binnen het Stedenspel is weggelegd voor de aktuele denker Dat is de man, die in de heksenketel van de Rijn hal in een hokje wordt opgesloten voor het beantwoorden van acht aktuele krantenvragen. Omdat alleen al door deze den ker acht belangrijke punten zijn te verdienen, heeft men aan zijn trai ning grote aandacht besteed. Een groepje mensen heeft wekenlang de vier kranten waaruit vragen wor den gesteld, intensief gelezen en iedere avond werden de kandida ten voor deze job geëxamineerd. Degene, die de beste prestaties kan leveren, zal tenslotte in het hokje plaatsnemen. Weet hij een vraag niet, dan zal een sporter in aktie moeten ko men. In dit geval gaat het om een midgetgolver. Voor deze tak van sport is de heer Harry Lenssen aangezocht. RAAD VAN ADVISEURS In de in Arnhem opgebouwde denktent zitten behalve de burge meester die de antwoorden op de vragen moet geven acht da mes en heren adviseurs. Zij hebben een groot aantal naslagwerken mee genomen en zullen proberen het antwoord ter plekke te vinden. Het bijzondere van de Venrayse Raad van Adviseurs is, dat hierin vier dames zijn opgenomen. Zodra zij het antwoord weten, óf via de open telefoonlijnen vanuit de Venrayse denktank het antwoord binnen krijgen, wordt de tijd van binnenkomst geklokt en via de se cretaris aan de burgemeester door gespeeld. Tanje Koen zit ter linker zijde van de burgemeester om Venray te presenteren- DENKTANK Tientallen denksters en denkers hebben hun naslagwerkeii. naar de in het documentatiecentrum van Rank Xerox gevestigde denktank gesleept. Zij hebben zich weer voorzien van een achterban, die het thuis front vormt. Dat zijn dus de door de den'kers aangezochte deskundi gen, die thuis hun naslagwerken (of hun eigen parate kennis) zullen •raadplegen en doorbellen. BEROEP OP IEDEREEN De Venrayse deelname aan het Stedenspel is beslist geen zaak voor een select groepje „geleerden"', al moet dat een belangrijke inbreng leveren. Stedenspel is in werkelijk heid een spel voor iedereen. Vandaar, dat een dringend be roep wordt gedaan op alle in woners van Venray deze avond Weet U het goede antwoord? Bel dan (04780) 88888 (vijfmaal acht) Harry Lenssen de midgetgolver die in aktie moet komen als de denker geen antwoord weet op een gestelde vraag. Wie als denker gaat fungeren kon mén ons bij het ter perse gaan van dit blad nog niet mededelen. is uw kans om goedkoop te kopen. Veel aanbiedingen in nachtkleding en foundation voor de HALVE PRIJS of zelfs nog minder. GROTE MARKT 21 - VENRAY TELEFOON 04780-86750 mee te denken met de denkers in Arnhem en in Venray. Is men er zeker van, dat men een goed ant woord heeft, dan kan men dit te lefonisch doorgeven via telefoon nummer 88888 (vyfmaal acht). Vanuit buiten Venray moet men eerst het kengetal 0 4780 draaien. Radio Zuid zal vrijdagavond tus sen zes en zeven uur in het streekpregramma „Speulentcre" de aandacht in de provincie ves tigen op de Venrayse deelname aan het Stedenspel en hierdoor de prcvinciale kennis mobilise ren voor het denkgedeelte. SPORTGEDEELTÈ Zeventien jongens en meisjes hebben zich maandenlang onder aanvoering vari Adri van Stokkem voorbereid op de vijf uit te voeren spelen. Zaterdag j.l zijn zij een dag in „trainingskamp'' gegaan voor een laatste en zeer intensieve voorbereiding cp het gebeuren van vrijdagavond. Ook de midgetgolver heeft :'.ich terdege voorbereid op zijn taak die hem kan wachten. BURGEMEESTERS VRAAG Burgemeester mr. H. J. M. Defe sche zal tijdens de uitzending een moeilijke vraag stellen aan zijn collega, burgemeester G. J. Nil'le- sen in Oldenzaal, die op zijn beurt een moeilijke vraag voor zijn Ven rayse collega in petto heeft. Ook voor het beantwoorden van de moeilijke burgemeestersvraag van Oldenzaal wordt medewerking van iedereen ingeroepen. Tijdens de uitzending wordt een door de N.C.R.V. opgenomen Ven ray promotiefilmpje vertoond. PUNTENTELLING In totaal zijn in het N.C.R.V.- Stedenspel 46 punten te behalen. Theorie moeilijke vragen: 8x2 punten 16 punten Burgemeestervraag 1x2 punten 2 punten Zeskampachtige spelen 4x4 punten 16 punten Mannetj esputtersspel 1x4 punten 4 punten Denker/ sporter 8x1 punt 8 punten Totaal 46 punten De twee gemeenten, die het hoog ste aantal punten behalen komen in de finale, welke in mei a-s. ge speeld wordt. „Venray in paniek", zo lazen wij zaterdag in een krant in Oldenzaal. Niets is minder waar, ook afge lopen zaterdag was een gewone dag in Venray en als vele andere da gen trainde en oefende de sport ploeg om zo goed mogelijk voor bereid te zijn op het „Stedenspel". Wat op het moment, dat de NCRV ons uitnodigde, in tijd nog zo ver weg lag, is vrijdag dan een feit, wanneer de Venrayse sporters en denkers het gaan opnemen tegen Oldenzaal. Het organisatiecomité heeft er van begin af alles aan gedaan om zo goed mogelijk voorbereid te zijn. Met hetzelfde elan waarmede eer tijds de klus van zeskamp ter hand werd genomen, zo werd ook aan de voorbereidingen van dit evene ment begonnen. Het resultaat: een conditioneel sterke sportploeg, be reid lot het uiterste te gaan, en een zeer gemotiveerd gezelschap van denkers, die zowel in Arnhem als in Venray voor de goede ant woorden zullen zorgen. Alles is gedaan cm een eerbaar resultaat te behalen en zoals in de ruimtevaart alles tot in de punt jes is voorbereid, voordat de lan cering van de kunstmaan in het luchtruim plaatsvindt, zo lellen we nu de resterende uren en minuten af, tot dat het eerst.- startschot in de Rijnhal valt. Dan zullen de vele supporters hun kelen schor schreeuwen ter aanmoediging, evenals dat iedere rechtgeaarde Venrayer de telefoon, zal grijpen indien hij meent het goede antwoord op een gestelde vraag te weten. In de ons toegemeten zendtijd zullen we laten zien waartoe we in staat zijn zowel op het gebied van het oplossen van moeilijke vraagstukken als op het gebied der behendigheid. Dat we op creatief gebied ook ons mannetje staan, daarvan hoop ik dat de T.V.-beel- den vanuit de denktent illustratief zullen zijn. Hoe de uitslag ook zal zijn, aan de voorbereiding kan het niet lig gen, dus laten we hoper. op een goed resultaat. In ieder geval zul len we er hard voor werken, maar laten ze in Oldenzaal toch niet den ken ,dat we in paniek zijn, waarom zouden we?? Daarom sportploeg en denkers, en dus eenieder van ons veel succes toegewenst. Wethouder J. J. A. van Oers in het Cultureel Centrum De Beejekurf Vrijdag 16 januari van 18.09 tot 21.00 uur. Zaterdag 17 en zondag 18 januari \(an 11.00 tot 18.00 uur. 40 Stands. „DENKTENT" Burgemeester mr. H. J. M. De fesche wordt in de in Arnhem in gerichte „Denktent" bijgestaan door zijn kabinetchef, de heer A. L. G- Janssen, die daar als zijn secre taris zal fungeren. Tot zijn Raad van Adviseurs be horen: Drs. J. R. F. Heine, rhevr. G. Wittgen, mevr. G. Hoppenreys- de Loo, dr. J. J- C. Marlet, mevr. R. v. d. Meer, mevr. P. Defesche- Derksen, de heer J. Bastiaans en de heer C. Kapteyns. In de praktijk van vrijdagavond zal het er op neer komen, dat in de denktent in Venray (telefoon vijfmaal acht!) de panklare ant woorden worden geformeerd door de daar aanwezige denksters en denkers, hopenlijk met medewer king van iedereen, die met de tele foon in de hand het gebeuren in Arnhem op de televisie volgt. In Arnhem worden vanuit Ven ray doorgegeven antwoorden door de Raad van Adviseurs voor de laatste maal beoordeeld en dan doorgegeven aan de burgemeester, die het antwoord moet voorlezen- De presentatie in de denktent in Arnhem wordt verzorgd door Tan- ja Koen. Regisseur voor Venray is Fred .Benevente. ACHT ONDERWERPEN VOOR DE MOEILIJKE VRAGEN De acht vragen, waarop Venray vrijdagavond het antwoord zal moe ten geven, liggen op de volgende terreinen: Bijbel en kerk - flora en fauna - geschiedenis - klassieke muziek - literatuur - radio en televisie - sport' - wetenschap en techniek. Er wordt een beroep gedaan op iedereen om met name mee te wer ken aan het vinden van antwoor den op de terreinen van klassieke muziek en sport. Maar uiteraard is een goed ant woord op elk van de andere ter reinen zeer welkom. Weet u een antwoord bel dan direct (04780) 88888 (vijfmaal acht). Alleen wanneer u zeker of bijna zeker bent van het goede antwoord, draai dan het nummer vijfmaal acht. Blokkeer de lijnen niet, wanneer u niet zeker bent van het goede entwoord.

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1