H GROENMARKT X In dit nieuwe jaar zullen - ondanks bezuinigingen - nog tal van werken door de gemeente worden uitgevoerd ebberink Snert-wandel-oriëntatielocht REIJHDERS POELS KORTINGEN Leenenl van 10 tot 50<?o WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMGEVING EEN JAAR FEEST VOOR U EEN JAAR FEEST VOOR ONS EEN HEEL JAAR AUTOFEEST GEDONDERSTRAAL MOET OPHOUDEN 25- en 45- 2 voor 59- dubbelglas Meubelen vandaag vrijdag 9 januari OPRUIMING EEN APARTE BELEVENIS! VRIJDAG 9 JANUARI 1981 Nr. 2 HONDERDENTWEEDE JAARGANG VOOR AL UW ORANKEN PEEL EN MAAS UITGAVE DRUKKERIJ VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 68 POSTBUS 1 TEL. 82727 GIRO 1050652 VOOR AL UW DRANKEN ADVERTENTIEPRIJS 28 ct. per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR f 11,UITSLUITEND BIJ VOORUITBETALING Men zal zich ongetwijfeld herin neren hoe de gemeenteraad in de week voor Kerstmis met het col lege van b. en w. èn de gemeente lijke rekenmeesters heeft ..gewors teld'' met de begroting voor 1981 en de daarbij behorende prioritei tenlijst- Het gegeven was een niet slui tende begroting waarop een niet- onaanzienlijk tekort voorkwam en een lijst van wensen, die eigenlijk in 1981 zouden moeten worden uit gevoerd. Om in het nieuwe jaar toch financieel te kunnen rondko men wachtte de Venrayse burger. *venray198l l^^ll Autobedrijf van Haren BV sax tliaal 38 Venray I In een brief aan het gemeente bestuur spreekt de PvdA afdeling Venray opnieuw haar bezorgdheid uit over de geluidsoverlast veroor zaakt door vliegtuigen van vlieg basis De Peel. Twee leden van de PvdA hebben die geluidsoverlast geregistreerd. Uit de door hen sa mengestelde lijst blijkt, dat in circa 30 dagen ruim 20 keer geluids overlast van vliegtuigverkeer werd waargenomen. Als er nu sprake is van een sla pende basis, dan moet een opera tionele basis een ware „geluids ramp"' betekenen, aldus de PvdA, en ze vervolgt haar brief met: reeds nu overschrijdt naar onze mening de geluidsoverlast het toe laatbare. Eén van de mensen die het vliegtuiglawaai hebben waar genomen woont notabene in de nabijhied van het ziekenhuis. Hier past slechts één komklusie: On aanvaardbaar! Samen met anderen wil de PvdA zich graag inzetten om aan dit „gedonderstraal" een einde te maken. En men hoopt, dat het gemeentebestuur de gekonsta- teerde overlast bekend zal maken aan de bevoegde instanties, om zo doende gezamenlijk druk uit te blijven oefenen om de vliegbasis de Peel „slapende'te houden CORDUROY BROEKEN HEREN SHIRTS en OVERHEMDEN 0D AL4RKTHOF Hoek Marktstraat-Schoolstraat De gezamenlijke besturen van het Winkelcentrum Venray en de Vereniging van Zelfstandi ge Ondernemers hebben be sloten volgende week vrijdag geen koopavond te houden, maar deze te verplaatsen naar donderdagavond. Dit in ver band met de T.V.-uitzending van Stedenspel. een belangrijke stijging van de on- roerendgoedbelasting. Een verho ging n.l. van 22°/o in olaats van een door de minister toegestane 6°/o- verhoging. Met dit gegeven ging de gemeen teraad eensgezind aan het werk. De fraktievoorzitters staken uniek in de Venrayse politieke geschiede nis de koppen bij elkaar om te proberen het dreigende „onheil" van Venray af te wenden. En met succes. Na twee avonden intensief vergaderen cn discussiëren bereikte dc gemeenteraad, dat de begroting sluitend was, het tekort was weggewerkt, een postje „on voorzien" overbleef en bovendien nog een aantal wensen in het ko mende jaar kunnen worden ver vuld. De dreiging van een 22°/o- verhoging van de onroerendgoed- belasting was geweken. Daarvoor in de plaats is de normale verho ging van 6°/o gekomen- UIT TE VOEREN WERKEN Men zal zich herinneren, dat ge lijk met de aanbieding van de be groting de raad geconfronteerd werd mét in feite twee prioriteiten lijsten: een samengesteld door zo wel externe als interne instanties. Een wensenpakket dat een tachtig tal punten omvatte. In eerste in stantie hebben b. en w. hierin moe ten bezuinigen. De gemeenteraad heeft voorts zijn zienswijze op deze prioriteiten lijst gegeven, hetgeen weer resul teerde in een bijgestelde wensen lijst, waarover de raad tijdens de begrotingsbehandeling uitvoerig heeft gesproken. Over wat nu over gebleven is en als uit te voeren werken in 1981 in aanmerking komt, willen wij "u verder infor meren. In de prioriteitenlijst voor 1981 komt een aantal nieuwe projekten voor alsmede een aantal oude pro jekten, waarvoor een aanvullend krediet nodig was. Als voorbeeld kunnen we de uit gaven van de brandweer nemen. De betreffende post moest worden verhoogd in verband met de toe genomen energieprijzen. NIEUWS PROJEKTEN Het kerkdorp Veulen zal zijn basisvoorziening krijgen- Het be treft hier een van de laatste ac commodaties, welke volgens het bij de jeugdnota behorende accommo datieplan gerealiseerd zou worden. Het gaat hier over een jeugd voorziening, die tevens in geval van nood door anderen kan worden gebruikt, zoals dorpsraad, L.V.B., bejaarden etc. Retalisering van de Op dinsdag 30 december j.l. vond in het Venrayse de traditionele, in middels voor de 5e maal in succes sie georganiseerde „Snertwandel- tochfi'' plaats. Maar liefst 334 deelnemers zijn vanuit de sporthal „de Wetteling" gestart en volgden globaal ge schetst de volgende route: sport hal - Grotestraat - Merseloseweg - Vlakwater - Bergkwartier - Vel- tum De Wieën en tot slot weder om de sporthal. Halverwege de route op de voor malige camping Vlakwater, kreeg iedere deelnemer(ster) een heerlijke kop erwtensoep aangeboden, die genuttigd kon wprden bij een hart verwarmend kampvuur. Na afloop mocht iedereen een leuke herinneringssticker in ont vangst nemen. De drie beste groepen die daar naast nog in aanmerking kwamen voor een extra prijs waren: le plaats 48 punten: mej. M. Gos- sens. 2e plaats 45 punten: fam- Lemmens. 3e plaats 43 punten: fam. de Bruini. Zij mochten namens het Comité Recreatiesport en net Winkelcen trum Venray als extra prijs een heerlijke taart respectievelijk een vlaai mee naar huis nemen. Het merendeel van de deelnemers kan terugzien op een geslaagde ak- tivlteit. Sommigen echter hebben de no dige hinder ondervonden van en kele groepen jongeren, die met het rijkelijk voorhanden zijnde vuur werk de nodige problemen onder weg veroorzaakten. Niet alleen het vuurwerk heeft deze tocht enigzins nadelig beïnvloed, maar meer nog het opzettelijk wijzigen van de route-aanduidingen alsmede het vernielen van opdrachten e.d. Een organisatie bestaande uit 14 perso nen, stond telkenmale verbaasd wanneer pijlen op de route ont braken, terwijl deze net nog waren geplaatst. Ondanks de toch goede controle op de gehele route kon dit niet worden voorkomen. Jammer!! dat sommige onsportieve „wandelaars' het plezier om leuk aan een tocht deel te nemen, voor andere deel nemers gingen bederven. Dit laatste klinkt wellicht wat negatief, maar ondanks dit alles mag men toch tevreden zijn- De Snertwandeloriëntatietocht zal zeker ook in 1981 op het program ma van de sportieve recreatie voor komen. schilderwerken b.v. Venray Plataanstraat 12 Venray tel. 04780 82635 voorgestelde accommodatie is we! afhankelijk van de ontwikkeling rond de school. B. en w. gaan er van uit, dat dit in de loop van 1981 zijn beslag zal krijgen zodat de voorziening er ook in de loop van dit jaar zal komen. Uitvoerig is gediscussieerd over de verbouw van het oude politie bureau aan de Wilhelminastraat en de daarbij behorende woningen. Centraal daarbij stond het onder komen van „De Springplank". Wei nig of niet is gesproken over de toezegging van de woningen aan het Rode Kruis/EHBO Uiteindelijk heeft de gemeente raad het voorgestelde krediet ge schrapt. Uitvoering*, aan het voor stel zal worden gegeven via de ver koop van het oude politiebureau. Gehandhaafd is voorts de subsi die aan het P.E.C. Venray-Horsl in verband met het alfabetiserings project, de educatieve aktiviteiten culturele minderheden en de m- sluizing van de Open School. De bouw van een wijkcentrum in Veltum, de uitbreiding van het ge meenschapshuis Oirlo en renovatie en uitbreiding van 't gemeenschaps huis Oostrum zijn op de prioritei tenlijst blijven staan, zij het, dat hiervoor een neutraal investerings bedrag is opgenomen. De uitvoe ring van een en ander is afhanke lijk gesteld van de urgentie. Hierover zal de gemeenteraad binnenkort weer discussiëren naar aanleiding van een verwachten voorstel van het college van b- cn De renovatie van de oefenhoek in Leunen is ook op de lijst blijven staan en komt derhalve voor 1981 voor uitvoering in aanmerking. Vanwege de sterke bespelingsgraad de top zodanig verdicht, dat het veld, vooral na regenval niet meer bespeelbaar is. Renovatie is derhal ve noodzakelijk. Veel is gesproken over de coating van de buitenbassins van het zwembad. In „bezuinigingsopwel lingen" bleken wethouder v. Oers en raadsleden zelfs bereid om de coatingskwast zelf te gaan han teren. De gemeenteraad was tóch van de noodzaak overtuigd, zodat het werk in de loop van dit jaar zal worden uitgevoerd. fWordt vervolgd) Was U al bij in Horst Speciaal adres voor massief eiken meubelen VRIJWILLIGERS GEVRAAGD VOOR BUURTBUS Er worden vrijwilligers-chauf- feurs gevraagd voor de buurtbus. Momenteel zijn er een man of twintig, maar dat is te weinig en daardoor moeten deze vrijwilligers meer diensten rijden dan eigenlijk de bedoeling is. Als U zich als vrijwilliger-chauf- feur voor de buurtbus wilt opgeven dan dient men in hel bezit te zijn van een gewoon rijbewijs. Er vindt dan nog een lichte medische keu ring plaats aleer U op de buurtbus kunt rijden. Een eventuele uitkering die U geniet komt niet in gevaar, maar wel dient U aan de Gemeente of bij het Arbeidsbureau te melden als U meedoet. U kunt zich als vrijwilliger op geven bij onderstaande adressen: C. M. Huijs, Vredeweg la in Vre- depeel, tel- 04786-257; Th. v. d. Be- kerom, Nieuwlandstraat 24 in Ven ray, tel. 04780-83332 en J. Cox, Grootdorp 20, Merselo, tel. 04786- 337. Vandaag, vrijdag 9 januari, orga niseert de districtscommissie van de Vereniging tot behoud van Na tuurmonumenten in Nederland, de Milieugroep Venray en de Jeugd- natuurwacht een Groenmarkt in de schouwburg. Groenmarkt Venray beoogt de bezoekers (en hopélijk zijn dat er heel veel) bekend te maken met het werk dat door talrijke instel lingen en organisaties gedaan wordt voor de natuurbescherming en de milieuzorg. Vooral echter beoogt Groenmarkt Venray iets duidelijk te maken van de nood zaak van die inspanningen aange zien het om een zaakgaat die ons allemaal zeer veel aangaat- De uitvoering is mogelijk dank zij de daadwerkelijke en financiële hulp van een groot aantal instan ties en instellingen. De toegang voor de bezoekers is dan ook ver der gratis. In de loop van de dag wordt de groenmarkt bezocht door een aan tal klassen van de basisscholen uit onze gemeente, alsmede van de scholen voor voortgezet onderwijs. Deze leerlingen hebben zich op het gebeuren voorbereid op school. Dit is onder meer gebeurd in de vorm van een wedstrijd. Voor de basisscholen betrof het een teken wedstrijd, voor de technische school een collagewedstnjd en voor de middelbare scholen een werkstuk ofwel opstelwedstrijd. Door de cursisten van de Vrije Academie te Venray zijn verder een aantal affiches gemaakt voor Groenmarkt Venray, waarvan de beste eveneens met prijzen be kroond zijn. Gedurende de week voor 9 januari zijn de affiches te bezichtigen in de etalages van een veertigtal winkels in het centrum van Venray. De prijzen voor deze affiches werd als volgt gewonnen: Volwassenen: le prijs P. Min; eervolle vermel ding: G. Pijpers; E. Kersjes. Junioren 14 - 17 jaar: le prijs Monique Vissenberg;, eer volle vermelding: Brigitte Weerts, Derk Ed er veen. Junioren 9 - 14 jaar: le prijs Karin de Mulder; eervolle vermelding: Bas Dra'bbels, Ange- iique Janssen. 's Avonds is Groenmarkt Venray voor iedereen gratis te bezoeken. In de Venrayse schouwburg is dan in de foyer permanent een natuur- en milieumarkt opgesteld. In de schouwburgzaal loopt tweemaal *n programma over natuurbehoud en milieuzorg. Onvoorziene omstandigheden voor behouden zult U op de groenmarkt de volgende deelnemers kunnen aantreffen: De Nederlandse vereniging tot be houd van hatuurmonumenten De Stichting Limburg Landschap. De Stichting Milieufederatie Lim burg. De Milieugroep Venray. De Jeugdnatuurwacht Venray. Het instituut voor natuurbescher mingseducatie IVN (nieuw in Ven ray!). Staatsbosbeheer. De Bosdienst en de Plantsoenen dienst van de Gemeente Venray. De Nederlandse vereniging tot be scherming van vogels. De afdeling natuurbescherming van het ministerie van CRM. De Nederlandse jeugdbond voor natuurstudie, afdeling Venray. De Vereniging Milieudefensie, aid. Veru-ay- De Eerste .Nederlandse Fietsers bond ENFB. De Stichting Reizigers openbaar vervoer ROVER. De Deurnese werkgroep Behoud dc Peel. Dc Imkersvercniiging Venray. De Nederlandse vereniging tot be vordering der biologisch dynami sche landibouw. Milieu-edukatie en voorlichtings centrum De kleine aarde uit Box tel. Stichting Botanische tuin van Steyl (Jochemshof). Kruiden Allerlei, Venray (milieu vriendelijke produkten en voeding). De Meikers Venray (milieuvrien delijke produkten en voeding). Boomkwekerij Theo v. d. Bosch (milieuvriendelijke fruitteelt)- Geitekaasmakerij De Bokkesprong, Veulen. Boekhandel Messemaeckers-Cuy- pers en boekhandel v. d. Munck- hof (natuurboeken). AUDIOVISUAL „DE PEEL" Deze audiovisual is gemaakt door de bekende natuurfotograaf Jan Bogaerts (woont in Liessel). De duur is ongeveer 15 minuten; het is een serie dia's die op sfeervolle wijze iets laten zien van de laat ste restjes van de eens zo uitge strekte Peel. Tegenwoordig worden echter ook di£ resten nog steeds bedreigd. Ook daarvan zal iets te zien zijn. De dia's worden vertoond op grootbeeldscherm met muzikale begeleiding. AUDIOVISUAL „HET CARNAVAL DER DIEREN" Ook deze audiovisual wordt op grootbeeldscherm vertoond. Het is het jubileum-klankbeeld van de Vereniging tot behoud van Na tuurmonumenten. Een spektakel stuk met intrigerende muziek van C Saint Saëns, deels in „klassie ke" uitvoering, deels in een mo dern arrangement van Ton Scher- penzeel. JOZEPH ALDENZEE Jozeph Aldenzee en zijn vaste muzikale begeleider Bert Daminck zullen een kort programma bren gen met liedjes die eveneens met het thema van de manifestatie te maken hebben. Natuur is voor AI- denzecr meer dan alleen maar een mooi plaatje. Vanuit een sterke persoonlijke betrokkenheid schreef hij liedjes die vooral te maken hebben met het verdelen van dat gene dat de natuur ons le bieden heeft. Daar hoort de „mooie" na tuur bij, maar veel meer nog het wonen cn werken van de mensen in goede samenhang mot de natuur. Nadat vanaf 21 uur deJSchölen groepsgewijze de Groenmarkt be zocht hebben, kunnen vanaf 15.00 uur ook die scholieren terecht waarvoor geen groepsbezoek ge pland is. Verder luidt het programma: 19.30 uur. Officiële opening van de Groenmarkt. Een openingswoord zal gesproken worden door Dr- J. van Susante (oud-voorzitter van het Limburgs Landschap, streekge noot en drager van de oudemans- medaille voor zijn verdiensten voor de natuurbescherming). Op dat tijdstip worden ook de speciaal ge nodigden verwacht. 19.30-22.00 uur. Groenmarkt in de foyer, vrij toegankelijk voor iedereen. 19.40-21.10 uur: Zaalprogramma, vrij toegankelijk. 1. Korte inleiding. 2. Audiovisual „De Peel" 3- Optreden van Jozeph Aldenzee 4. Audiovisual „Het carnaval der dieren". 21.20-22.40 uur: Herhaling van het zaalprogramma van 19.40 uur. Vrij toegankelijk voor* iedereen voor zover de plaatsen niet gere serveerd zijn. De natuur- en milieumarkt in de foyer kan doorlopend bezocht wor den. Voor het bezoeken van het zaalprogramma dient men op de aanvangstijd in de zaal aanwezig te zijn. Op de foto: Boshuizer bergen: In de crisisjaren bedreigd met af graving als werkgelegenheidsobject. Nu een beschermd natuurgebied (bezit van Limburgs Landschap). BI) MODEHUIS THOMASSEN met Opruiming van 15 tot en met 31 januari

Peel en Maas | 1981 | | pagina 1