Raadsvergadering gemeente Vierlingsbeek Overpeinzing Sociaal jaarverslag Inalfa 4163 WEEKBLAD VOOR VENRAY EN OMSTREKEN S e Q c i TELEFOON NOOD Feestavond werkvoorzienings schap Veraye.o. VRIJDAG 4 JULI 1975 Nr. 27 ZES EN NEGENSTIGSTE JAARGANG 3 PEEL EN MAAS VOO? AL UW DRANKEN DRUK- EN UITGAVE VAN DEN MUNCKHOF B.V. VENRAY GROTESTRAAT 28 POSTBUS 1 TEL 2727 GIRO 1050652 ADVERTENTIEPRIJS 23 ci per mm. ABONNEMENTSPRIJS PER HALFJAAR 9,50 (uitsluitend bij vooruitbetaling) In maart plaatste de gemeente een oproep voor-de bezitter van neven staand schilderij. Het stelt een hoek uit een kwekerij voor, met links een waterput, met daarvoor een mand met bloemen en verder een schop en een gieter. Het is van de Haarlemse schilder v. d. Colk en in het kader van de aktie Haarlem-helpt-Venray dertig jaren geleden naar Venray gekomen. Waar het om gaat is dat de zoon van de schilder graag in kontakt zou willen komen met de huidige eige naar of eigenaresse. Tot heden heeft die zich nog niet gemeld bij het in formatiecentrum van de gemeente aan de Julianasingel. Degene, die iets meer af weet van bovenstaand schilderij of weet wat er mee gebeurd is, wordt vriendelijk verzocht zich alsnog bij dat centrum te willen melden. In voltallige zitting kwam de raad van de gemeente Vierlingsbeêk vrij dagavond onder voorzitterschap van burgemeester van Heusden bijeen. Half 9 was het aanvangsuur, wat in geen enkele gemeenteraad in de gehele regio gebruikelijk is, maar dat in Vierlingsbeek schijnbaar de voorkeur heeft. Voor de raadsvergadering werd het college en de raad geconfron teerd met een massale opkomst van ouders en leerlingen van de kleuter school te Vortum-Mullem. Deze kleuterschool wordt met de onder gang bedreigd, omdat het aantal kleuters beneden de 20 blijft. Die happening viel bij de burgeemester niet in beste aarde. Hij beval de de monstranten van het bordes van het gemeentehuis te gaan. OVERLEG MET VENRAY In de raadsvergadering kon hij mededeling doen van het overleg met het Venrayse gemeentebestuur met betrekking tot de aanleg van het rijwielpad OverloonVenray. Ook het provinciaal bestuur vindt het best dat samen met de gemeen te Venray voor dat doel tellingen zullen worden gehouden. Het provinciaal bestuur staat ook volledig achter de motie van de Vierlingsbeekse gemeenteraad om trent de aanleg van rijksweg 73. Ook dat bestuur noemt het geen alterna tief de Midden Peelweg uit te bou wen tot rijksweg omdat daarmede zeker geen ontlasting komt voor het verkeer door Vierlingsbeek, noch de bereikbaarheid van de gemeente ge diend wordt. Ook het lid van het Brabantse G.S. Brokx had bij zijn bezoek aan Vierlingsbeek verklaard dat het Brabantse G.S. alles zal doen om de aanleg van rijksweg 73 bij de centrale overheid te bevorderen. De toegankelijkheid van het ge meentehuis voor invaliden zal nu de finitief in studie worden genomen. Voor kennisgeving werd aangeno men het schrijven van het gemeen tebestuur van Venray omtrent de bouw van de zuiveringsinstallatie. Hierdoor zal eindelijk een einde ko men aan de stankoverlast van de Loobeek en Molenbeek, wat veroor zaakt wordt door de afvoer van Venrays afvalwater van het vloei- veld. De agenda vermeldde verschillen de hamerstukken. Zo moet het meu bilair voor de kleuterschool te Maas hees vernieuwd worden omdat het oude versleten is. Verder moesten er verbeteringswerkzaamheden plaats vinden aan de kleuterschool te Vier lingsbeek. Een documentatiecentrum voor de lagere school te Maashees zal worden ingericht en de bezoldi gingsverordening voor de gemeente Vierlingsbeek wordt aangepast. Het agendapunt om medewerking te verlenen om de kleuterschool te Vortum onder te brengen in een lo kaal van de lagere school was voor bijna alle raadsleden aanleiding hun zegje te doen. De huidige kleuter school moet per 1 aug. ontruimd worden wegens verkoop van de on dergrond. Bovendien dreigt voor de toekomst het gevaar dat er geen 20 kleuters zullen zijn, nodig voor het voortbestaan van deze school. De representant uit Vortum-Mul lem, de heer Ronnes, hield een emo tioneel betoog waarin hij bezwoer de school te laten bestaan. Dat de kleuterschool het nu moet stellen met afgeschaft meubilair van de kleuterschool uit Maashees vond hij een schandaal. Hij stond daarin niet alleen want de raad vroeg zich af, waarom de inspectrice hier het ge bruik van spullen goedkeurt, welke zij elders afkeurt. En natuurlijk was de heer Koop- mans er als de kippen bij om wo ningbouw voor de kleine kernen te bepleiten als de grote oplossing voor het voortbestaan van de kleuter scholen, welke hij ook in Holthees in gevaar ziet komen. Andere raadsleden hadden moeite met de toestand van het gebouw, want dit zou in staat van ontbinding verkeren. Ook voor het meubilair waren er weinig goede woorden. Men schaamde zich dat kinderen daar onderwijs moeten krijgen. Denen, sprekende als lid van de financiële commissie, zag geen wet telijke mogelijkheid om te helpen. Uiteindelijk nam de raad het prin cipebesluit om het voortbestaan van de school te verzekeren. Men hoopt op een gunstig advies van de inspec tie. Dan zal niet het afgedankte ma teriaal van de school uit Maashees behoeven te worden gebruikt, maar krijgt de .school nieuwe meubels. De bouw van het kleedlokaal voor de voetbal club te Overloon kreeg eveneens voldoende aandacht. Het bedrag op te trekken met 6800, omdat de post onvoorzien te laag zou zijn, kreeg niet de vereiste meerderheid. Nu moeten de voetbal lers uitzien te komen met een be drag van 83.000,De tennisclub zal dan de beschikking krijgen over de houten kleedlokalen. Dat het goed gaat met de tennissport bleek uit de ledenaanwas, welke gestegen was tot 140. HOLTHEES-SMAKT Bij dat agendapunt werd ook door de heer Koopmans gevraagd naar de stand van zaken m.b.t. de bouw van de kleedlokalen voor de voetballers van Holthees. Wethouder Klein Schiphorst ver telde met de Venrayse wethouder van Oers overeen te zijn gekomen om ook de kosten van een houten kleedgebouw voor beide kerkdorpen eens te bekijken. Wellicht dat de kosten binnen het gevraagde krediet kunnen blij ven. Na een ruime pauze ondanks het latere uur, kon de rondvraag aan de orde komen. Hierin werd o.a. medegedeeld dat voor de aanleg van het Obragas in Holthees en Smakt nu een kostenberekening wordt op gezet. Dan zal in samenwerking met de gemeente Venray tot realisatie zal worden overgegaan. Het staat wel vast dat niet alle panden op het aardgasnet zullen worden aange sloten. Of het gemeentebestuur iets zal kunnen doen om de onrust weg te nemen, welke er bestaat bij de in woners van Overloon en Vierlings beek omtrent de opheffing van het postkantoor zal de raadsvoorzitter bekijken bij de PTT. Wel is bekend dat de PTT drastisch zal gaan be zuinigen. B. en W. zullen een oproep plaat sen voor een milieu wachter. Of de kandidaat, die mevr. Monnée-Sluys op het oog heeft, geschikt zal zijn, wordt bekeken. De weg OverloonVierlingsbeek krijgt een gehele reconstructie met waarschijnlijk een aanleg van rij wielpaden. Of de Zuid Ooster een geregelde dienst op Overloon zal doorvoeren wordt onderzocht. Als dat niet mo gelijk blijkt zal bekeken worden of vergunning voor kleine busjes of taxi's geregeld kunnen worden. Vuilstort tussen beplantingen zal met kracht door de politie worden bestreden. Inbraak tijdens hoogmis Tijdens kerkbezoek aan de Hoog mis te Ysselsteyn door de familie W. aan de Timmermannsweg werd door verbreking van een raam toegang verkregen tot de woning. De totale buit bedroeg een bedrag van 2500,-. De buurman van de familie had een verdacht uitziend persoon rond de woning gezien. Door hem kon een vrij nauwkeurig signalement gege ven worden waarmee de gemeente politie van Deume een 41-jarige zonder vaste woon- en verblijfplaats en zonder verblijfsvergunning heb bende Joegoslaag kon aanhouden, die in het bezit van het geldbedrag bleek te zijn. Hij heeft een bekentenis afgelegd en werd ingesloten in het Venrays politiebureau en is maandag voor geleid aan de officier van justitie te Roermond. Geslaagd Voor het examen Candidaats Ned. Recht slaagden aan de R.K. Universiteit te Nijmegen Marcel Willemsen en Paul v. d. Heuvel. De werkgroep Milieubeheer Lim burgse Peel, welke in Venray is ge vestigd heeft nog eens in een adres aan de minister van verkeer en wa terstaat duidelijk uiteengezet dat de aanleg van een nieuwe rijksweg van Venlo naar Nijmegen om redenen van milieu-, natuur- en landschaps bescherming geen doorgang mag vinden. Zij geven als alternatief de voorkeur aan een eventuele uitbrei ding van de Midden Peelweg als de gewenste noord-zuid verbinding. Als het ware als antwoord op dit adres heeft echter de gouverneur van Limburg al duidelijk gesteld bij de opening van het laatste stuk Midden Peelweg dat hij deze weg niet ziet als een alternatief voor de rijksweg 73 en dat de Midden Peelweg in zijn ogen geen ontlasting is voor de hui dige verbinding van Venlo naar Nij megen. Zijn voorbeeld is gevolgd door de Brabantse deputé Brockx die vorige week bij zijn bezoek aan Vierlings beek ook al duidelijk maakte dat de Midden Peelweg de problemen al lerminst oplost, waarmede de zgn. Maasgemeenten als Vierlingsbeek, Boxmeer en Cuyk tobben. Hij bleek ook duidelijk voorstander van de aanleg van rijksweg 73, langs deze dorpen. En minister Boersma, door een toeval geconfronteerd met de slin gerende en nauwe verbindingen va nde brug van Gennep naar Ven ray, sprak in Venray verontschuldi gend: „Ik werd opgehouden door Boxmeer en andere wegversperrin gen Nu de minister van verkeer en waterstaat voor de beslissing staat t.a.v. genoemde rijksweg, geloven we dat het ook een zinnige zaak zou zijn als verschillende groeperingen zich ook eens gaan buigen over een goede oplossing van de onderlinge verbindingen van de maasdorpen. Want rijksweg of geen rijksweg, de huidige situatie, waarbij men zich door Vierlingsbeek, Vortum, Groe ningen, Sambeek, Boxmeer en Oef feit moet wringen is niet bepaald een voorbeeld van verkeersveilig heid, ondanks alle gebods- en ver bodsborden, welke men heeft opge richt boekhandel van den munckhof is ook dinsdags de gehele dag geopend Voor het eerst in de geschiedenis van Inalfa is een sociaal jaarver slag over 1974 gepubliceerd. In dat jaar is het CAO-C inge voerd, dat geen salarisschalen kent. De salarissen worden nu vastgesteld in overleg met werknemers en werknemersorganisaties. Het blijkt een daadwerkelijk financieel voor deel geweest te zijn voor het groot ste gedeelte van de Inalfa-werkne- mers. Het betekende ook de afschaf fing van de tariefbeloning, de invoe ring van de funktieklassificatie en een daarop afgestemd beoordelings systeem. In hun voorwoord op dit verslag zegt de direktie dat deze maatrege len in 1974 hebben bijgedragen tot een duidelijke verbetering van het bedrijfsklimaat wat op zijn beurt de bedrijfsresultaten gunstig beinvloed heeft. In dit verslag wordt een duidelijk beeld gegeven van het aanstellings- beleid. In 1974 werden 85 nieuwe medewerkers in dienst genomen, in verschillende funkties, waarvoor 196 mensen hadden gesolliciteerd. Verder geeft het verslag inzicht in het gevoerde beoordelingsbeleid, de manier waarop beoordeeld wordt en hoe de beoordelings-analyse tot stand komt. Ook op de ingevoerde funktie- klassifikatie wordt ingegaan, waar uit o.m. blijkt dat de N.V. Inalfa 11 funktiegroepen kent voor haar 334 werknemers. Het hoofdstuk dat het opleidings beleid behandelt vermeldt nog eens trots de Ir. Maats Geesteranusprijs voor de heer Nabuurs, welke via de Bemetelopleiding in eigen bedrijf gewonnen werd. Maar naast de Be- metel blijken nog 18 Inalfa-mensen alle mogelijke bedrijfsopleidingen te volgen. Het verslag geeft verder het ge- volgle promotiebeleid weer, evenals het ontslagbeleid. 79 mensen (waar onder 16 buitenlanders) verlieten in 1974 Inalfa. Het ziekteverzuim gaf, evenals het landelijk beeld, een stijging te zien tot 13,6% met een gemiddelde van 30,8 dagen per ziektegeval. Uit een bijgevoegde statistiek blijkt rond carnaval het aantal ziek tegevallen het hoogst en rond de vakantie het minste te zijn. Men wil pogen die cijfers omlaag te krijgen. Van het doen en laten van de on dernemingsraad geeft dit verslag een goed beeld. Bedrijfsveiligheid is een zaak die bij Inalfa hoog geschreven staat. Maar 1974 leverde toch nog 29 lich te ongevallen op fet 234 verzuim dagen als gevolg. Een veiligheids commissie en EHBO pogen 't aantal ongevallen terug te dringen. Verslagen van 't doen en laten van het sociaal fonds, het kadofonds en de personeelsvereniging tonen aan dat aan het sociale kontakt tussen V SM Sf x v Bereikbare tijden: Elke werkdag van 9 tot half 11 's morgens en van 7 tot 8 uur 's avonds. De Algemene Hulpdienst kan u in elke situatie hulp bieden. Het is een groep mensen die zich vrijwillig inzet om een oplossing te vinden voor uw moeilijkheden Met wat voor proble men u ook zit, kom er gerust mee over de brug Bel 4163 de werkers op dit bedrijf de nodige zorg besteed wordt. In hun voorwoord zegt de direktie dat de oliecrisis het bedrijf wel voor problemen heeft gesteld, door het drastisch teruglopen van de orders. Hierdoor was werktijdverkorting nodig, wat ook het bedrijf veel geld kost, omdat niet alleen 20% van de ze werktijdverkorting voor rekening komt van het bedrijf, maar ook de vaste kosten gewoon doorlopen. On danks het feit dat met man en macht gewerkt wordt aan het binnenhalen van orders voorspelt de direktie dat 1975 een slecht jaar zal worden voor het bedrijf. WIJKRAAD NOORD-WEST DISCO „DEN DISSEL" Jongens en meisjes, zaterdag 5 juli is er weer een disco-avond. We be ginnen om half acht en eindigen om half elf. De toegang is voor alle leef tijden). Mochten er ouders zijn die een kijkje willen komen nemen, dan zijn die van harte welkom. Ouders, binnenkort volgen in dit blad enige mededelingen voor jullie: o.a. dansavonden voor de volwasse nen; koffie zetten 's zondagsmorgens en schoonhouden trefcentrum. Kijk dus iedere week in Peel en Maas. Vrijdag 27'juni j.L hield de Werk voorzieningsschap Venray en Om streken een feestavond in zaal „In den Engel'' te Venray, in verband met het feit dat op 23 juni j.l. de Werkplaats aan de Smakterweg en het Administratief Dienstencentrum aan de Merseloseweg officieel in ge bruik werden genomen door de Mi nister drs. J. Boersma van Sociale Zaken. Tevens werd gevierd het 4e lustrum van het Schap en het eer ste lustrum van het A.D.C. Tijdens de avond overhandigde H. de Riet het bestuur een bedrag, dat bij elkaar was gebracht door de werknemers. Dit bedrag zal worden gestort in het Fonds bijzondere voor zieningen ten behoeve van het per soneel. Dhr. W. van Haaren overhandigde direkteur P. Rippe een boekwerk „20 jaar bouwen en verhuizen" namens het A.D.C. Het trio „De Spotmixers" en een klein orkest hielden deze avond de stemming er danig in. Door het bestuur van het Werk- voorziengschap Venray en Omstre ken werden 22 personen gehuldigd en onderscheiden, die 121/* jaar en meer werkzaam waren bij het Werkvoorzieningschap. Voorzitter L. Laurensse, die in gezelschap was van de vice-voorzitster Mevr. Rutten- Tielen kon de betrokkenen een on derscheiding, bestaande uit een zil veren draagspeld, vergezeld van een gesloten envelop aanbieden. Onderscheiden werden: W. Jans sen, M. de Lauw, J. Linders, L. van Staveren, Th. Rouvroye, M. Thomas sen, P. van Rijt, P. Hoeymakers, Pa. Vloet, M. van Dijck, J. Jacobs, C. van Geffen, H. de Riet, A. Manders, J. Heidens, V. Palmen, P. van Ger- ven, L. Manders, L. Reintjes, de loonadministrateur H. Weiten en de werkmeesters C. Hermkens en M. Th. van Houdt Nadat allen de onderscheiding ont vangen hadden, werden eveneens direkteur P. Rippe en voorzitter L. Laurensse de versierselen door Me vrouw Rutten opgespeld, die tevens de grote verdiensten van beiden voor het Werkvoorzieningsschap memo reerde.

Peel en Maas | 1975 | | pagina 9