Voor vakantieschoenen natuurlijk... Joop Afiaens DAMMEN ent S.V.V. JEUGD WANDELSPORT DUIVENSPORT TAFELTENNIS GROTESTRAAT 6 VEN RAY speciale vakantieprijzen in zomerschoenen! Aanmelding Wielerronde R.J.C. Joneens en meisjes tussen 10 en 12 jaar uit Venru# Uom SSS - 0VERL00N Nieuws uit „Fluitersland" Invaliden Sportclub Toer-wielerdub Oostrum Koningschieten (TE HOUDEN VAN 30 JULI TOT EN MET 3 AUGUSTUS) kunnen zich opgeven bij de volgende mensen: Leo Heidens, pxr. Langstraat 82 telefoon 4904 Marian v.d. Werken, Ursulastraat 52, telefoon 3543 voor meer informatie ook telefoon 3676 (R.J.C.) De te vormen ploegen van 8 man staan o.l.v. jeugdleiders van Jeugdclub Venray N.W. Een ploeg wordt gesponsord door P. Cremers (Kroon Supermarkten). Hij zorgt o.a. voor vervoer, shirtjes e.d. (Zie ook Peel en Maas van vorige week). SPORT(0 JEUGDLEIDERS: s.v.p. alle spe lerskaartjes inleveren bij H. Stevens. KONTRIBUTIE: Zij die nog niet voldaan hebben, kunnen dit zo spoe dig mogelijk doen bij J. de Bruyn, Gerbrandystraat 18 of per Rabo bank Venray nr. 1539.01.756 t.n.v. SW-jeugd. VAKANTIES Weert, Griendtsveen, Wanssum. Voor alle jongens fietsen- kontrole op zaterdag 5 juli a.s. om 11.00 uur bij het clublokaal. Voor allen die mee op kamp gaan is er zondag 6 juli een dagtocht naar de Schatberg. We vertrekken om 8.45 uur vanaf het sportpark en zijn om plm. 17.00 uur terug. Meenemen: eten en dinken, voetbalspullen en zwemspullen. SVV SVCB Aanvang 18.00 uur, ter. Pascalis Math. Gommans, Jo Gommans, V. Lucassen, E. van Mil, J. Viever- mans, J. Driessen, P. Swiers, Th. Swinkels, M. Beerkens, W. Clevers, H. Gommans. Afmelden H. de Bruijn, tel. 3127. BESLISSINGSWEDSTRIJDEN De spanning heeft er deze kompe titie tot het einde in beide klassen in gezeten. De beslissingswedstrijd P.T.T. SVCB 2 bracht uiteindelijk de beker door een welverdiende 62 overwin ning naar de mannen van Servatius. Hier werd gestreden om een eerste plaats in de 2e klasse. In de le klasse trokken SVCB 1 en Havens ten strijde. De talrijke toeschouwers zagen een fel op en neergaand spel met talrijke gemiste kansen. In de allerlaatste minuut werd SVCB een desillusie rijker, doordat Havens de al in kampioens- roes verkerende verplegers, nog wist voorbij te streven, door op dat mo ment de kampioenstreffer te scoren en de stand op 1-2 te brengen. De SVCB-ers hadden immers aan een gelijkspel reeds voldoende. Proficiat, mannen uit Maashees; vorig jaar kampioen in de 2e klasse en nu in de eerste klasse. Ere-voorzitter H. Kobessen reikte na afloop de bekers uit. Onder luide toejuichingen van o.a. de PTT-sup- porters: „Havens heeft de Kobes- cup" nam de aanvoerder van Ha vens tot slot de nieuwe prachtige Henk Kobessen-cup in ontvangst. Al met al een spannende compe titie BVC Venray. Jammer dat er zoveel (te veel) strafzaken zijn geweest (ruim 20!). Eindstanden: le klas: Havens (kamp.) 9 6 2 1 14 32-9 SVCB 1 9 5 2 2 12 31-9 Custers 8 4 2 2 10 17-12 Servio 8 2 1 5 5 10-26 Nestlé 0 17 1 2-34 2e klasse: SVCB 2 (kamp.) 8 6 1 1 13 28-8 PTT 8 4 3 1 11 17-14 Nelissen 7 4 2 1 10 24-7 Muv.-Blitta 7 2 4 1 8 10-7 Gemeente 7 2 2 3 6 10-15 Hermus 7 1 2 4 3-11 Nw. Dalland 7 115 3 10-17 Freudenberg 7 115 3 10-34 SSS HIELD JAARVERGADERING In hotel Beukema vergaderde de voetbalclub S.S.S., onder leiding van de heer Caris. Het was een zeer druk bezochte en geanimeerde ver gadering, waarin vele en belangrijke punten aan de orde kwamen, o.a. het bouwen van nieuwe kleedlokalen en kantine. Op een te houden raadsver gadering zal beslist worden of S.S.S. de beschikking krijgt over de ge vraagde financiën, die geraamd zijn op 83.578,80. De kontributie zal in een nieuw jasje gestoken worden. Voorgesteld en aangenomen werd de kontributie in twee termijnen te voldoen en wel bij vooruitbetaling. De eerste ter mijn vóór 15 juli, de tweede vóór 1 januari. In het bestuur namen drie nieuwe leden zitting: H. Franssen, A. van Osch en J. Loonen. Zij nemen de plaats in van de heren H. Meyer, A. Derks en H. Olde Hampsing, die niet herkiesbaar waren. De heer Driessen zag zijn trainers mandaat weer met een jaar ver lengd en gaf tijdens de vergadering een korte uiteenzetting van zijn ge plande werkwijze. Het oefenpro gramma dat 27 juli van start gaat voorziet in wedstrijden voor alle 3 de senioren elftallen. De heer P. Verhoeven, voorzitter va nde juniorencommissie gaf een uitvoerig jaaroverzicht van de zes juniorenteams, die op het ogenblik door 91 leden „bemand" worden. De heer A. Jacobs gaf een over zicht van de veteranen, terwijl de voorzitter van SSS een kort over zicht gaf over het afgelopen jaar. In de kascontroliecommissie wer den gekozen de heren: Char. Hen driks, M. Hofmans en P. Jacobs. KIENEN. Elke vrijdagavond is er om 20.30 uur kienen in het Ge meenschapshuis voor-S.S.S. SSS JUNIOREN NAAR DUITSLAND Tijdens een vergadering van de juniorenkommissie is besloten om dit jaar met het A-, B- en C-elftal een tegenbezoek te brengen aan de voetbalvereniging DJK Essen in Duitsland. Deze reis zal plaatsvin den op zaterdag 5 juli a.s. Er wordt om 9.00 uur vertrokken vanaf de „Kleine Breyenburg" en men hoopt 's avonds om 22.30 uur weer in Overloon terug te keren. De kosten voor deze reis bedragen 10,per persoon (betaling bij vertrek). De totale kosten per per soon zijn plm. 20,Dit houdt in dat de vereniging ongeveer de helft van de kosten voor haar rekening neemt. Vergeet niet voetbalkleding mee te nemen! Op verzoek van onze eigen leden volgen hier nogmaals de uitslagen van de 5 en 10 km georganiseerde groepen van de Jeugd-avondvier- daagse: 5 km.: (resp. rugnr. en aant. pnt.) 1. De Natuurvrienden 22 716 2. De Natuurvrienden 43 715 3. Leunse Belhamels 15 712V2 4. De Doorzetters 13 712 5. St. Christoffel 42 7097a 6. St. Christoffel 40 7087a 7. Leunse Belhamels 14 70772 8. St. Christoffel 41 7017a 9. 't Molenplein 28 6957a 10. St. Christoffel 44 6947a 10 km.: 1. De Natuurvrienden 80 7307a 2. De Doorzetters 59 7287a 3. St. Christoffel 78 7277a 4. Leunse Belhamels 58 727 5. St. Christoffel 82 720 6. St. Christoffel 79 719 7. Bejaarden 81 7137a 8. 't Molenplein 71 693 WIJZE VAM indeling scheidsrechter* Ter verduidelijking en in aanslui- ing op het reeds eerder gepubliceer de artikel over gepromoveerde scheidsrechters wil ik een en ander gaarne even toelichten. In Limburg (lees Zuid II), kennen we de voor Nederland unieke situa tie, dat we slechts één scheidsrech- terscommissie kennen, zowel voor de KNVB (Zuid II) en de afdeling. In andere districten is dat onder meer door geografische oorzaken onmoge lijk. Ook is onze scheidsrechterscom- missie van mening dat er geen ver schil mag worden gemaakt tussen de KNVB-ers en Afdelingsmensen, vandaar dat men in ons distrikt c.q. afdeling groepsgewijze een indeling heeft gemaakt en wel van 1 t.m. 8. Groep 1: Scheidsrechters voor de Hoofdklasse, eerste en tweede klas se en C-elftallen Betaald Voetbal. Groep 2: Leiden van tweede en derde klassers. Grensrechter hoofd klasse en C-elf tallen B.V. Groep 3: Leiden van derde en vierde klassers. Grensrechter hoofd klasse en C-elftallen B.V. Groep 4: Leiden van vierde klas sers en eerste klas (res. elftallen). Grensrechter hoofdklasse en C-elf tallen B.V. Groep 5: Leiden van reserve-elftal len (2e klas). Grensrechter Hoofd klasse en C-elftallen B.V. Groep 6: Leiden van eerste en tweede klassers in de afdeling. Groep 7: Leiden van tweede- en derde klassers, alsmede enkele eer ste klassers in de afdeling. Groep 8: Leiden van derde klas sers, alsmede enkele tweede klassers in de afdeling. Bovengenoemde regeling geldt voor het volgende seizoen. De arbi ters, uitkomende in groep 5 of hoger vallen zgn. onder de KNVB te Zeist. De afdeling Limburg en Zuid II tellen dus één scheidsrechterscom- missie, welke regionaal verdeeld is in scheidsrechterscommissies. De seheidsrechterscommissie in onze regio (Regio I) bestaat uit: J. Jacobs, Venlo, voorzitter; H. Achten, Oirlo, subc. lid. Onder H. Achten vallen alle scheidsrechters uit de voormalige kring Horst-Venray, welke ingedeeld zijn in de groepen 6 t.m. 8. De ove rige arbiters uit de Regio I ressor teren onder J. Jacobs. Velen stellen de scheidsrechters- commies etc. nog altijd op één lijn met de scheidsrechtersvereniging, doch dat is volkomen onjuist. De scheidsrechtersvereniging bemoeit zich b.v. niet met aanstellingen, pro moties, degradaties, aanstellingen etc. De scheidsrechtersvereniging moet gezien worden als een leer zame ontspanningsvereniging voor scheidsrechters (en hun echtgenotes) met als voornaamste doel een goe de steen bij te dragen tot een zo goed mogelijke ontwikkeling van de ar biter, hetgeen onder meer gebeurt door spelregelavonden, leswedstrij- den, wekelijkse trainingen, gedach- tenwisselingen etc. Resteert tenslotte nog een gecorri geerde vermelding van de gepromo veerde scheidsrechters uit de omge ving Horst-Venray: Naar groep 2: A. Poels, Venray. Naar groep 3: L. Jacobs, Leunen en R. Wijnhoven,(Wanssum. Naar groep 4: H. Achten, Oirlo en J. van Bracht, Bergen. Naar groep 5: W. Achten, Broek- huizenvorst. Naar groep 6: W. Hesen, Horst; Fr. Vervoort, America; A. Klabbers, Well en H. Jacobs, Geysteren. Naar groep 7; G. Arts, Venray, G. Brenkman, Venrya, P. Jacobs, Geys teren; G. Janssen, Hol thees; H. van Limbeek, Oostrum; H. Linders, Geysteren; W. Gelissen, Oostrum; P. Roelofs, Wellerlooi; J. Smits, Ven ray; W. Verberkt, Blitterswijck en P. Verbers, America. Bij deze laatste groep zou nog be horen J. Janssen, Heide, die afgelo pen zondag helaas door een noodlot tig ongeval is overleden. H. Achten (Sbul. Scheidsr. com. Regio 1), Oirlo RANGLIJST-COMPETITIE V.D.C. De belangrijkste beslissingen zijn gevallen. In een uiterst spannende final-ronde heeft A. Noyens het per soonlijk kampioenschap moeten prijs geven aan zijn grote rivaal Th. Peek, die hem in de beslissende partij op knappe positionele wijze een neder laag wist te bezorgen. De voormalige regionale hoofd klasser, die afkomstig is uit een van 's lands sterkste damverenigingen Huissen heeft zodoende een zesjari ge hegemonie doorbroken. Als nummer drie is de voormalige hoofdklasse-kampioen van Eindho ven H. Frijns geëindigd. In de Iwcede pcruie is Ujsoc». l de laatste partij in geslaagd naast zijn grote konkurrent J. Martens te komen en won zodoende door een beter totaalgemiddelde de tweede poule-prijs. De overige poules zijn nog niet uitgespeeld. Tezijnertijd volgen de volledige eindresultaten. AFD. VENRAY Eindstand seizoen '74-'75 (De 2e rij zijn toemooiresultaten). 1 G. Ponjee 295 40 335 2 A. Janssen 263 32 295 3 Th. Verstappen 229 21 250 4 Sj. Heidens 194 17 211 5 W. van Ooi 199 11 210 6 W. Janssen 192 9 201 7 J. Jenniskens 153 2 155 8 L. Reintjes 149 2 151 9 M. Stevens 130 2 132 10 N. van Dijk 99 22 121 11 M. Gielen 110 5 115 12 E. Stevens 102 0 102 13 A. de Mulder 62 6 68 14 J. Pijpers 32 0 32 15 J. Rongen 22 0 22 16 W. Gerrats 16 0 16 Zoals we in deze stand zien, heeft G. Ponjee de eerste plaats en de prijs van de beste sporter in dit sei zoen behaald. Zijn voorsprong op de Ned. kampioene A. Janssen is toch nog vergroot, maar dit ging niet ge makkelijk. Want eerst halfweg het seizoen kon hij de eerste plaats van Anneke overnemen. Desondanks har telijk gefeliciteerd Gerrit met deze eerste plaats. Op de derde plaats volgt dan Th. Verstappen die toch wel enigszins tegenviel na een uitstekende seizoen start. - Sj. Heidens daarentegen ging1 in de loop van het seizoen steeds beter spelen, dus jammer van het begin, anders had er meer ingezeten. Dit geldt eveneens voor W. van Ooi, want de laatste 2 maanden ging het uitstekend. Ook W. Janssen is sterk in opkomst en hopelijk zet dit zich door in het nieuwe seizoen. Dan volgt er als aanvoerder van de tweede groep de zeer jeugdige J. Jenniskens, die beslist nog wel meer zal laten zien. Onze opslagspe cialist L. Reintjes weet eerderge noemde zeer goed te volgen en M. Stevens kan dit beslist ook met een beetje meer wil. N. van Dijk is een geval apart, daar zij door huiselijke omstandig heden te vaak verstek moest laten gaan, want anders stond zij beslist hoger. M. Gielen kwam ook te laat van start, maar hier is in het nieu we seizoen beslist rekening mee te houden. Dit geldt ook voor E. Ste vens en hopelijk kan A. de Mulder zich komend seizoen weer meer vrij maken voor de training zodat ook zij weer voor de nodige konkurren- tie kan zorgen. En tot slot de laatste drie te we ten J. Pijpers, J. Rongen en niet in de laatste plaats W. Gerrats. Zij zul len het komend seizoen voluit kun nen meespelen en vooral laatstge noemde zal menige concurrent van af plaats 7 in het zand doen bijten. Al met al was het een zeer ge slaagd seizoen, waarbij we in de breedte duidelijk beter zijn gewor den. P.D.V. DE ZWALUW Vrijdag 4 juli inkorven le vlucht jonge duiven. Inkorven van 7.30 tot 9 uur. Mandendienst Castenray. P.D.V. DE VREDESDUIF A.s. vrijdagavond inkorven voor de jonge duiven van 18.30 tot 20.00 uur. Denkt er allen aan dat u de poelbrief duidelijk invult, anders krijgt u hem retour. Als ere-prijs voor zaterdag met de jonge duiven is er een electrische koffiemolen te winnen voor de twee eerst getekenden. Hiervoor is geen inleg verschuldigd. Allen veel suk- P.D.V. DE PEELKRUISERS Vrijdag 4 juli inzetten voor de vlucht vanuit Heverlé. Inzetten tus sen 7.00 en 8.00 uur. Mandendienst voor deze vlucht hebben J. Maas en J. Strijbosch. Woensdag 9 juli inzetten voor de vlucht vanuit Ruffec. Inzetten der duiven tussen 7.15 en 8.00 uur. Vrijdag 11 juli inzetten voor de vlucht vanuit Ottignies. Inzetten der duiven tussen 7.00 en 8.00 uur. Man dendienst voor deze vlucht hebben P. Vollenberg en Gebr. Troisfontai- ne. Dinsaag ia juli inzeueu v^r <3.0 vlucht vanuit Dax. Inzetten tussen 7.15 en 8.00 uur. PRESTATIE-CUP 1974-'75 Nu we beginnen aan een maand welverdiende rust, moeten we nog enkele afsluitende mededelingen doen. Dit aangaande de prestaties in de verschillende trainingsgroepen bij zowel de jongens als de meisjes. Trainingsgroep A jongens, geen ranglijst van gemaakt. Trainingsgroep B jongens: 1 Wa. Blaaupot 576 2 B. Boogaard 547 3 J. Achten 479 4 D. Moss 479 5 R. Janssen 459 6 Tw. v. Veghel 446 7 R. Boogaard 318 8 M. Hendriks 317 Wo. Blaaupot 249 Trainingsgroep C jongens: 1 A. Hawinkels 64 2 W. Claus 58 3 A .v. d. Giessen 4 A. Achten 55 5 M. v. Hemert 47 6 J. de Bruyn 37 7 L. Manders 36 H. Meurs 29 J. Stevens 27 10 J. Jenniskens 23 11 Th. Cox 10 12 G. Manders 3 Trainingsgroep A meisjes: 1 H. Bonants 721 2 Y. Wikkers 641 3 A. Franssen 616 4 E. Franssen 568 5 K. Gerards 472 6 J. Hinssen 345 7 M. de Jong 332 8 M. Aarts 295 9 E. de Jong 265 Trainingsgroep B meisjes: 1 A. v. Mil 571 2 A. Janssen 503 3 G. v. Mil 395 4 A. Bouwmans 376 5 A. Fokkens 372 6 Wa. v. d. Star 326 7 Ingr. Blaaupot 274 8 E. Janssen 236 9 M. Janssen 232 10 P. Goumans 200 11 T. Leenders 112 Trainingsgroep C meisjes: 1 G. Relouw 144 2 K. Klevers 140 3 W. Vullings 129 4 V. v. Kuyk 121 5 A. Janssen 116 6 I. Ponjee 75 7 J. Houben 64 8 M. Aarts 62 9 A. v. d. Heuvel 55 10 P. Theuws 39 11 A. Schulz 33 12 N. Rosmanics 29 13 J. Laurensse 25 14 L. Houben 17 15 L. Kersten 13 16 A. v. Lin 11 17 A. Mulders 4 Afgelopen weekend werd felle strijd geleverd in St. Odiliënberg, Merum en Maastricht. Bij de gentlemen was Piet Eng- bersen wederom in de voorste gele deren te vinden. Gestoken in het nieuwe shirt van sponsor Compi uit Zwijndrecht wist hij zich als der tiende te klasseren. Ook Drees Wil- lemssen komt in de eerder genoem de gesponsorde ploeg uit. In Merum vielen een aantal val partijen te noteren bij de gentle men. In de eindfase achtten onze renners het te gevaarlijk om aan de massale eindsprint deel te nemen. Aan de staart van het peloton kwa men ze over de eindstreep. Martien Teunissen kwam weer goed voor de dag bij de adspiranten A. Na af loop mocht hij de zesde plaats in ontvangst nemen. Frank Derksen en Maarten Teunissen wisten zich in het peloton te handhaven. De junioren stonden voor 'n zwa re taak. In Maastricht diende 20 x de St. Pietersberg beklommen te worden. Joop de Groot voerde de hoofdgroep voortdurend aan, die jacht maakte op 2 koplopers. Van de Werf uit Helenaveen wist als enige zich aan te sluiten bij de 2 leiders. In de eindspurt gaf hij zijn medevluchters geen schijn van kans. En mocht zodoende de welverdien de kussen van de plaatselijke miss in ontvangst nemen. Joop de Groot moest kort voor 't einde door de gedane krachtsin spanning uit het peloton lossen, maar desondanks wist hij zich nog als elfde te klasseren. De amateurs tenslotte moesten 40 maal de St. Pietersberg overwin nen. Direkt na het startschot wist Jac Roemerman uit Venlo te ont snappen en bouwde geleidelijk een voorsprong op die in de rest van de wedstrijd niet meer in gevaar zou komen. Een eclatante overwinning van deze sterke renner. H. Geurts was halfgrieperig aan de start ver schenen en was hierdoor genood zaakt halverwege de koers de kleed kamer op te zoeken. Michel Cuij- pers heeft zijn aanpassingsperiode bij de amateurs grotendeels achter dc rug. F./?n EcvcuLieude plaats was voor nem in dit zware bergcriteri- um weggelegd. a.s. Zondag rijden de amateurs veteranen, junioren en de jeugd in Ittervoort. De andere categoriën vertrekken in Maasbracht. De toerrenners kunnen zondag deel nemen aan een tocht over 70 km. Vertrek om 9 uur bij het club huis van Dijk in Oostrum. Leden, die op 13 juli behulpzaam willen zijn bij allerlei werkzaam heden tijdens de wielerronde in Oostrum, dienen zich op te geven bij de sekretaris de heer Horster mans, Vivaldistraat 5 te Venray, telefoon 04780-4159. Zondag j.l. was het koningschieten bij het gilde St. Jan wellicht beter bekend als de schutterij „Het Zand- akker". Op de algemene vergadering de woensdag ervoor, waar slechts weinig schutters aanwezig waren, had men het besluit genomen: ko ningschieten. Het was feitelijk de enige zondag, die nog restte voor de vakanties. Niemand van de daar aanwezigen stelde er zich veel van voor, maar het koningschieten moest nu een maal gebeuren, ook bij een zo rus tig slapend gilde. Maar oh wat gebeurde. Veertien geüniformeerde schutters meldden zich in het gildehuis en dronken vast een glas op de toekomstige ko ning. De kepi's en koppelriemen werden nog eens extra opgewreven, een klein beetje boter kan in korte tijd wonderen verrichten. Een koortsachtige opwinding: Het Zand- akker had er weer zin in! Een stralende voorzitter kan in de Endepoel een lang gelid toespreken. Bij afwezigheid van de heersende koning, werd het zilver plechtig in een doos naar de boom gedragen en de sabel eraan gehangen. Veertien begerige blikken konden dat zilver wel met htm ogen verslinden. De voorzitter loste het eerste schot. Maar ook bij de dan volgende scho ten liet de hooghartige vogel, daar hoog in de lucht geen veer vallen. De gilde-meester H. Vollenberg en de voorzitter P. Lensen hadden, zo als de traditie dat wil, de vogel ge maakt en een degelijk stuk werk geleverd. Na 80 schoten pas vielen de eerste spaanders met gejuich naar beneden. Hoewel de regen af en toe met bakken uit de hemel viel stond ieder popelend op z'n beurt te wachten, en nu eerst recht. Men voelde, iedereen kreeg zijn laatste beurt. Hoogstens nog een handvol kogels, zei wapenmeester Martien Lensen en met grote zorg laadde hij voor de volgende schutter het geweer. Toen kwam de beurt aan gildemeester Vollenberg. Breed spreidde hij de benen, stond als het ware aan de paal gekleefd. Hij had een reputatie te verdedigen. Was hij niet eenmaal, tweemaal op rij ko ning geweest? Was hem het keizer schap niet op één beurt de neus voorbij gegaan? Maarook zijn schot bracht de vogel niet ten val. Wie lette toen nog op de volgende? Wat Vollenberg niet gelukt was, zou dat een nieuweling wel lukken? Kom nou. Hij schoot nog wel links met een rechts geweer! Hij bracht nog zo onwennig het geweer aan de paal. Goedmoedig glimlachend ke ken de ruotiniers toe: toch leuk dat ze meedoen; die nieuwelingen! Hun gezichten veranderden in verbijs terde verwondering na het schot: de vogel viel!!! Het 88e schot was een koningsschot!! De trom roffelde, 't Gilde juichte. De nieuwe koning stond nog onthutst naar de lege top te kijkenHoe was het mogelijk! Hij, Frans Hendriks, de nieuwe ko ning van de schutterij. De voorzitter liet er geen gras over groeien. Het zilver werd hem omgehangen, evenals de sabel en de schutterij stond stram in het gelid, onder de prijzende woorden van de voorzitter. De woorden van de nieuwe koning lieten er geen twijfel over bestaan, dat hij zich niet al volkomen aan de situatie had aan gepast. Hij sprak het gilde in een dermate kloeke taal aan, dat ieder zich verwonderd afvroeg: Wie zei er iets van een slapend gilde? Op naar het gildehuis. De koning wenkte een hof auto, om eerst zijn koningin op de hoogte te brengen. Natuurlijk groot feest in het gilde huis, waar de koning gekroond werd. Ook werd een bezoek gebracht op het Eind, waar 't Zandakker door de zustervereniging St. Anna har telijk werd ontvangen. Wij feliciteren 't Zandakker van harte met hun nieuwe koning Frans die we ook kennen als de onderdi- rekteur van de Credietbank. We zouden ze toe willen roepen, met 'n kleine variatie van onze carnavals- kreet: „Blief wakker, Zandakker".

Peel en Maas | 1975 | | pagina 6